Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bakterie chorobotwórcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwana z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na komfort w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microclimate parameters in manufacturing shops felt by people area affected by: human factors (health, individual temperature perception etc.) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is apriority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
EN
One of the prerequisites for sustainable development is integrated waste management, including sewage sludge. Besides its good fertilization properties, sewage sludge, which is an inevitable by-product of sewage treatment, accumulates toxic chemical substances and dangerous pathogenic and toxicogenic organisms. Uncontrolled introduction of sewage sludge into soil might pose a serious threat to food chain and natural soil microflora. This in effect might disturb the ecological balance in a particular ecosystem. This study presents author’s own investigations of the sanitary conditions of sewage sludge and the conditions after the processes of aerobic and anaerobic stabilization. The investigated sewage sludge originated from a municipal wastewater treatment plant. The sewage sludge samples were transferred onto proliferation and diagnostic media. The results of the analysis obtained in this study confirmed that sewage sludge is a material which is rich in microorganisms, including pathogenic bacterial species such as: Escherichia coli and Salmonella typhimurium. Mycological tests demonstrated that sewage sludge is a material which is conducive to proliferation of yeast-like and mould-like fungi, among which both pathogenic and toxinogenic species can be present. Quantitative analysis of the investigated sewage sludge demonstrated that the processes of stabilization reduce the content of microorganisms but they do not guarantee product safety in sanitary terms. A huge variability and variety of biological composition points to the need for further research in the field of sanitary characteristics of sewage sludge and survival rate in microorganisms from different types of sewage sludge.
PL
Jednym z warunków zrównoważonego rozwoju jest zintegrowana gospodarka odpadami, w tym osadami ściekowymi. Osady ściekowe jako nieodłączny produkt oczyszczania ścieków, obok walorów nawozowych kumulują toksyczne substancje chemiczne, oraz groźne organizmy chorobotwórcze i toksynotwórcze. Niekontrolowane wprowadzanie osadów do środowiska glebowego może stanowić poważne zagrożenie dla łańcucha pokarmowego oraz dla naturalnej mikroflory glebowej, co w efekcie może zakłócić równowagę ekologiczną danego ekosystemu. W pracy przedstawiono badania własne nad stanem sanitarnym osadów surowych oraz po procesach stabilizacji tlenowej i beztlenowej, pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków. Próby osadów były wysiewane na podłoża namnażające oraz diagnostyczne. Uzyskane wyniki analiz potwierdzają, że osady ściekowe są środowiskiem bogato zasiedlonym przez mikroorganizmy, w tym chorobotwórcze gatunki bakterii takie jak: Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Proteus mirabilis. Analizy mykologiczne wskazują, że osady ściekowe są środowiskiem sprzyjającym rozmnażaniu się grzybów drożdżopodobnych jak i pleśniowych, wśród których mogą być obecne zarówno gatunki potencjalnie chorobotwórcze jak i toksynotwórcze. Analiza ilościowa badanych osadów wskazuje jednoznacznie, że procesy stabilizacji obniżają zawartość mikroorganizmów, ale nie gwarantują produktu bezpiecznego pod względem sanitarnym. Duża zmienność i różnorodność składu biologicznego osadów ściekowych wskazuje na potrzebę kontynuowania badań w zakresie charakterystyki sanitarnej osadów, jak również przeżywalności drobnoustrojów w różnych typach osadów ściekowych.
PL
W artykule omówiono definicje i przepisy regulujące żywność kwaśną i zakwaszoną taką jak soki, sosy, dżemy, galaretki itp. Jednak głównym celem artykułu jest charakterystyka oporności termicznej typowej mikroflory chorobotwórczej i gnilnej dla tej grupy żywności. Na podstawie charakterystyki wartości liczb D i z omówiono oporność termiczną wybranych mikroorganizmów mogących występować w żywności kwaśnej i zakwaszonej. Wybrane mikroorganizmy o najwyższej oporności termicznej zostały zaproponowane jako wskaźniki skuteczności wybranego modelu obróbki termicznej.
EN
In this paper, definitions of the terms and applicable regulations for acid and acidified shelf-stable products such as juices, sauces, jams, jellies, etc. have been discussed. It also includes the characteristics of heat resistance of typical microorganisms of public health significance and spoilage bacteria for this category of foods. Heat resistance data (D and z values) for the most heat-resistant microorganisms which may occur in acid foods are reviewed and discussed. Some of the target microorganisms of the highest heat resistance are proposed for the indicators of the effectiveness of the chosen model of heat treatment process.
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwania z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na warunki komfortu w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microc¬limate parameters in manufacturing shops felt by people are affected by: human factors (health, individual temperature perception etc,) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is a priority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
PL
Celem pracy było określenie wskaźników mikrobiologicznych pozwalających potwierdzić zjawisko nieszczelności szamba, przez skażenie pobliskiej gleby ściekami komunalnymi. Z próbek ścieków i gleby wyizolowano i zidentyfikowano kilka gatunków bakterii, stanowiących potencjalne sanitarne zagrożenie dla środowiska: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Streptococcus uberis.
EN
The main purpose of this thesis was to determine the microbiological indicators confirm that the phenomenon of leakages cesspool, contamination of nearby soil by municipal sewage. In the sewage samples and the soil were isolated and identified several species of bacteria, representing a potential health hazard: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Streptococcus uberis.
PL
Omówiono znaczenie występowania bakterii chorobotwórczych w żywności oraz podano warunki umożliwiające ich rozwój. Przedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych w ostatnich latach w Polsce. Przedstawiono również wyniki badań monitoringowych występowania Salmonella i Bacillus cereus w wybranych środkach spożywczych oraz w zakresie zanieczyszczenia ogólnego i pałeczkami Enterobacteriaeae mleka pasteryzowanego, które wykonały laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
EN
The paper discusses importance of the presence of pathogenic bacteria in food, providing the minimum conditions for their development. Presented is the epidemiological situation in the field of food poisoning and infections in recent years in Poland. The results of monitoring, carried out by the laboratories of the State Sanitary Inspection, the presence of Salmonella and Bacillus cereus in selected foods, and the general contamination as well as colony count of Enterobacteriaeae of pasteurized milk are also presented.
EN
This paper presents the qualitative and quantitative results of the research into potential pathogens of genus Staphylococcus in the air in the centre and in the recreational areas of Olsztyn. The qualitative examinations were conducted for one year, from October 2002 to September 2003, with one-month intervals between measurements, which were done at testing sites with the use of sedimentation and impaction methods of sampling. When the samples were taken by the sedimentation method, the average count of this type of bacteria at various sites was higher than in those taken by the impaction method. The colonies of Staphylococcus bacteria, isolated from air samples taken four times during the test period in October 2002, January, April and July 2003, were further identified down to the species, based on biochemical tests. A wider species diversity of this type of bacteria was found in the samples taken by the sedimentation method (8 species) than by the impaction method (3 species). Among the Staphylococcus bacteria isolated from air the following species dominated: S. xylosus 61% and S. lentus 15% when the samples were taken by the sedimentation method and 31% and 62%, respectively, with the impaction method. When the samples were taken by the sedimentation method, 8% of Staphylococcus aureus and 2% Staphylococcus epidermidis were found among all the isolated bacteria (627 cfu/m3). These species were not found in the samples taken by the impaction method.
PL
Praca przedstawia wyniki ilościowych i jakościowych badań bakterii potencjalnie chorobotwórczych z rodzaju Staphylococcus w powietrzu atmosferycznym w centrum i miejscach rekreacyjnych miasta Olsztyna. Ilościowe badania prowadzone były przez okres jednego roku, w odstępach jednomiesięcznych od października 2002 roku do września 2003 roku, na sześciu stanowiskach badawczych przy zastosowaniu sedymentacyjnej i zderzeniowej metody poboru prób. Przy poborze prób metodą sedymentacyjną średnie liczebności bakterii tego rodzaju na poszczególnych stanowiskach były zawsze wyższe niż przy poborze prób metoda zderzeniową. Wyizolowane kolonie bakterii z rodzaju Staphylococcus, z prób powietrza pobieranego czterokrotnie w ciągu okresu badawczego w miesiącach październik 2002 roku, styczeń, kwiecień i lipiec 2003 roku poddawano dalszej identyfikacji do gatunku, na podstawie badań biochemicznych. Większą różnorodność gatunkową bakterii tego rodzaju stwierdzono w powietrzu pobieranym metodą sedymentacyjną (8 gatunków) niż metodą zderzeniową (3 gatunki). Wśród wyizolowanych z powietrza bakterii z rodzaju Staphylococcus dominowały gatunki: S. xylosus 61% i S. lentus 15% przy poborze prób metodą sedymentacyjną i odpowiednio 31% i 62% przy metodzie zderzeniowej. Przy zastosowaniu metody sedymentacyjnej wśród wszystkich wyizolowanych bakterii tego rodzaju (627 jtk/m3), stwierdzono 8% udział bakterii Staphylococcus aureus i 2% Staphylococcus epidermidis. Gatunków tych nie wykryto przy poborze prób metodą zderzeniową.
10
Content available remote Bakterie i wirusy w wodzie wodociągowej
PL
Wyprodukowanie w stacji uzdatniania wody do spożycia, spełniającej obowiązujące standardy jakościowe, nie daje gwarancji, iż woda pobierana przez odbiorców jest równie dobrej jakości. Przyczynia się do tego wtórny rozwój mikroorganizmów zachodzący w wodzie rozprowadzanej w sieci wodociągowej i na powierzchni osadów, który jest związany m.in. z obecnością biodegradowalnych substancji organicznych i pierwiastków biogennych. Znaczna część mikroorganizmów rozwijających się w sieci wodociągowej należy do nieszkodliwych heterotrofów, lecz wśród nich mogą występować bakterie oportunistyczne, zagrażające zdrowiu ludzi, głównie osób z uszkodzonym systemem immunologicznym. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia, w procesie oczyszczania wody priorytet ma usuwanie z wody mikroorganizmów chorobotwórczych (np.: E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni), a ponadto bakterii oportunistycznych chorobotwórczych dla ludzi (np.: Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas spp., Legionella spp., Mycobacterium spp.), zdolnych do rozmnażania się w wodzie. Natomiast w mikrobiologicznych badaniach rutynowych kontrolowana jest jedynie obecność bakterii wskaźnikowych, których obecność wskazuje na zanieczyszczenie wody materiałem pochodzenia kałowego, a zatem na potencjalną możliwość występowania organizmów chorobotwórczych pochodzenia jelitowego, przenoszonych drogą wodną. W pracy scharakteryzowano najgroźniejsze wirusy, bakterie chorobotwórcze oraz bakterie oportunistyczne chorobotwórcze dla ludzi, pochodzenia wodnego, ich rozprzestrzenianie w wodzie wodociągowej, a także potencjalne zagrożenie spowodowane spożyciem zanieczyszczonej mikrobiologicznie wody. Podkreślono, że w celu zapobiegania gromadzeniu się mikroorganizmów konieczne jest maksymalne ograniczenie liczby cząstek oraz stężenia substancji organicznych w wodzie produkowanej w stacjach uzdatniania, usuwanie osadów i błony biologicznej gromadzących się w przewodach sieci oraz utrzymanie odpowiedniego stężenia środka dezynfekcyjnego.
EN
Regardless of the fact, that drinking water produced at the water treatment plants fulfils the admissible quality standards, the water received by the consumers usually is not of the same good quality. A drinking-water distribution system provides a habitat for microorganisms, which are sustained by organic and inorganic nutrients present in the pipe and in the conveyed water. The multiplication of bacteria in the distribution system negatively influences on the water quality. Excessive microbial activity can lead to deterioration in aesthetic quality (e.g. taste, odours, turbidity and colour). Most microorganisms developing within the distribution network are harmless heterotrophs but some of them are opportunistic pathogens which are presenting potential health concern to consumers. Opportunistic pathogens are creating risks for vulnerable individuals (e.g. people with acquired immune deficiency syndrome (AIDS) and other immunocompromised individuals). According to the World Health Organization report, the highest attention in the water treatment process should be paid to the removal of not only pathogenic bacteria (E. coli, Salmonella spp., Shigella spp., C. jejuni), as well opportunistic pathogenic bacteria which are able to multiply in water in favourable conditions ((s. aeruginosa, Aeromonas spp., Legionella spp., Mycobacterium spp.). During routine microbiological tests only the presence of indicator bacteria is tested. Presence of these microorganisms indicates pollution of water with faecal material, and potential presence of pathogenic waterborne microorganisms of enteric origin. The most dangerous, waterborne viruses (Adenoviruses, Calciviruses, Coxackieviruses, Echoviruses), pathogenic bacteria (Escherichia coli, Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori) and opportunistic pathogens (Legionella spp., Aeromonas spp., Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium spp.) are characterized, their presence in the distribution system and relationship to public health is described. The general recommendations on the inhibition of bacterial proliferation in the distribution systems are: the minimizing the number of particles and the restriction on the biodegradable organic content in water leaving the treatment works, together with preventing the accumulation of deposits and biofilms in the distribution system. Additionally, in countries where it is usual to maintain a disinfectant residual to control bacterial multiplication in distributed drinking water, minimizing the factors causing the consumption of residual disinfectant is necessary.
PL
W wodzie zbiornika Dzierżno Duże występują znaczne ilości bakterii potencjalnie chorobotwórczych, wnoszonych z wodą rzeki Kłodnicy, pochodzące z nie oczyszczonych ścieków sanitarnych. Ich liczebność zmniejsza się wraz z odległością od ujścia rzeki Kłodnicy do zbiornika. Pozaklasowa jakość wody (miano coli typu kałowego rzędu 0,002-0,008) przy ujściu Kłodnicy i w odległości 700 m od ujścia zarówno na powierzchni jak i przy dnie. W odległości około 1500 m woda osiągała III i II klasę czystości. Przy ujściu Kłodnicy do zbiornika obserwowano dużą liczebność paciorkowców kałowych, laseczek przetrwalnikowych z rodzaju Clostridium oraz pałeczek gram-ujemnych Pseudomonas aeruginosa (NPL 2400). Wskaźnik FC/FS wynosił ok. 4, co wskazuje na zanieczyszczenie wody odchodami ludzkimi. Nie stwierdzono zróżnicowania liczebności gronkowców chorobotwórczych w zależności od miejsca poboru prób. W badaniach przeprowadzonych metodami tradycyjnymi i najnowszymi, z użyciem przeciwciał [TECRA], nie stwierdzono w wodzie zbiornika występowania pałeczek z rodzaju Salmonella. Przeprowadzone badania, w zakresie gronkowców oraz Pseudomonas aeruginosa - wydają się potwierdzać znaczącą rolę zooplanktonu, jako elementu biocenozy odżywiającego się bakteriami, w procesach samooczyszczania. Wyniki badań potwierdzają znaczenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego jako elementu antropopresji wykluczającego rekreacyjne wykorzystywanie wschodniej części zbiornika.
EN
The pathogenetic bacteria are in flowed to the Dzierżno Duże dam-reservoir by highly polluted Kłodnica River. Their considerable number decreases along with distance within the reservoir. From the Kłodnica River estuary and in the distance 700 m, the water quality is classless (coefficient of Coli - fecal type was 0.002 -0.008). In the 1500 m distance water quality was III and II class purification. Near the Kłodnica River estuary the number of streptococci fecal-type, rod-shaped bacteria (Clostridium) and Pseudomonas aeruginosa was big (MPN 2400). The FC/FS index (fecal coliform/fecal enterococci) was 4. It is indicative of human-fecal pollution. No diversification in the number of staphylococci depending on sample point localization was recorded. The research by traditional and the latest methods did not confirm the presence of Salmonella in the water of reservoir. The investigations of staphylococci and Pseudomonas aeruginosa seem to confirm the role of zoo-plankton as an important element (consumption of biocenosis feeding on bacteria pressure) in the self-purification processes. The patho-microbiological pollution of the reservoir is a factor, due to recreational function of its east part of.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.