Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie eksperymentalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano ocenę nowego podejścia do przewidywania zmian ciśnienia podczas wyładowania gazu gaśniczego do pomieszczenia chronionego stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi za pomocą symulacji numerycznych CFD (ang. Computational Fluid Dynamics). Program badawczy składał się z dwóch etapów: pierwszy poświęcony był eksperymentalnym pomiarom zmiany ciśnienia podczas uwolnienia gazu gaśniczego do komory badawczej w skali rzeczywistej (70 m3) z zastosowaniem otworu odciążającego. Drugim etapem było wykonanie symulacji CFD pozwalających wyznaczyć zmiany ciśnienia podczas wyładowania gazu do reprezentowanej numerycznie komory testowej. Oszacowanie poprawności i użyteczności modelu CFD polegało na porównaniu wyników CFD ze standardowymi obliczeniami i pomiarami eksperymentalnymi.
EN
The aim of the article is to investigate and evaluate a new approach for prediction of changes of pressure during gas discharge inside the room protected by fixed gaseous extinguishing system by means of CFD simulations (ang. Computational Fluid Dynamics).The research program consisted of two stages. The first stage was dedicated to the experimental measurements of pressure changes during extinguishing gas discharge into the test chamber in a real scale (70 m3) with use of relief opening. The next step was about performing CFD simulations allowing to determine pressure changes during gas discharge into the numerically represented test chamber. Estimation of the correctness and usefulness of the CFD model was based on a comparison of the CFD results with standard calculations and experimental measurements.
PL
Przedstawiono wybrane rezultaty badań eksperymentalnych dotyczące wpływu oblodzenia na aerodynamikę cięgien mostów podwieszonych, które wykonano w kilku ostatnich latach w ramach współpracy dwóch ośrodków naukowych.
EN
The paper presents the selected results of experimental investigations on the influence of icing on aerodynamics of cables of cable-supported bridges. The investigations were carried out over the past few years within the framework of international cooperation between two partner scientific institutions.
4
Content available Ocena komfortu pieszego na kładkach. Case study
PL
Trend w projektowaniu nowych kładek dla pieszych wymaga, aby były one coraz bardziej „wyszukane” i lekkie. Bardzo często jednak z tego powodu obiekty te mają pierwszą częstotliwość giętną pomostu zbliżoną do wymuszenia chodem pieszego. W niniejszej pracy przedstawiono trzy konstrukcje kładek dla pieszych. Każda z nich znalazła się w innej grupie narażenia na wystąpienie drgań rezonansowych, z uwagi na pierwszą częstotliwość drgań giętnych pomostu. Przeprowadzone badania pokazały, że kładka nad drogą S8, która znajdowała się w wysokiej grupie ryzyka, bez względu na sposób wymuszenia spełnia najwyższy poziom komfortu. W przypadku kładki w Bydgoszczy, która znalazła się w średniej grupie ryzyka, poziomy przyspieszeń były znacznie większe. Przy wymuszeniach synchronicznych zapewniały często tylko minimalny komfort jej użytkownikom. W przypadku kładki w Gdyni, mimo stosunkowo wysokiej wartości częstotliwości drgań własnych i niskiego ryzyka wystąpienia rezonansu, nawet dla bardzo małych grup pieszych, przyspieszenia były na bardzo wysokim poziomie. Kładka w normalnych warunkach eksploatacji zapewnia użytkownikom minimalny komfort. Przy wymuszeniach synchronicznych poziom komfortu jest już jednak nieakceptowalny. Przeprowadzone analizy i badania pokazują, że jednym z kluczowych elementów etapu projektowania jest analiza dynamiczna.
EN
The trend in designing new footbridges requires them to be more slender and light. This is due to the fact that the vibration frequencies of the modern footbridges are often close to the frequencies which are induced by pedestrians. This work presents experimental tests and numerical analysis of three footbridges. Each of them was in a different group of risk of the occurrence of resonance, due to the first bending frequency of the deck. The conducted experimental research showed that the footbridge over the S8 expressway, which was in the risk group, regardless of the way of excitation, fulfilled the highest level of comfort. In the case of the footbridge in Bydgoszcz, which was in the medium risk group, the acceleration levels were much higher. For synchronous excitations, the only minimal comfort level was provided to its users. For the footbridge in Gdynia, despite the relatively high value of frequencies and low resonance risk, even for very small pedestrian groups accelerations were at a very high level. The footbridge exhibited a minimum level of comfort during normal exploitation. However, the level of comfort is unacceptable for synchronous excitations. The conducted numerical analyzes and experimental test show that one of the key elements at the design stage is dynamic analysis.
PL
Badania konstrukcji zespolonych typu blacha stalowa-beton, nie mają długiej tradycji. Są one z jednej strony modyfikacją klasycznych konstrukcji zespolonych typu stal-beton, a z drugiej kontynuatorem konstrukcji Möllera, stosowanych już pod koniec XIX wieku. Pewne podobieństwo występuje, między analizowanymi konstrukcjami a elementami żelbetowymi wzmacnianymi zespolonymi z nimi blachami stalowymi lub taśmami kompozytowymi. Rozwiązania te stosuje się przy wzmacnianiu belek żelbetowych. Krótki okres stosowania belek zespolonych typu blacha stalowa-beton sprawia, że wiele problemów - nawet natury podstawowej - jest jeszcze do rozwiązania. Dotyczy to także nośności przy obciążeniach doraźnych, a także ugięć i zarysowania oraz wpływu skurczu i pełzania betonu. W obliczeniach praktycznych nie uwzględnia się parametru czasu (obciążenia długotrwałe), a także odkształceń skurczowych betonu i jego pełzania. Celem pracy jest podanie rozwiązania teoretycznego, dotyczącego nośności na zginanie elementów zespolonych typu blacha stalowa-beton oraz przeprowadzenie analizy wpływu wybranych parametrów na tę nośność. Zakres pracy obejmuje podanie stosownych wzorów z uwzględnieniem specyfiki analizowanych belek. W analizie podanych rozwiązań wzięto pod uwagę geometrię przekroju poprzecznego belek oraz cechy mechaniczne materiałów składowych.
EN
The aim of the paper was to assess the bending strength of steel plate - concrete composite members, based on an experimental study performed by the authors together with theoretical and numerical analyses. The values of the mechanical parameters of the materials the beams were made from were adopted on the basis of the tests results. The proposed solutions have been verified by experiment. For this purpose the results of tests performed by the authors and other researchers have been used. The former ones are original, and the way of their presentation makes them applicable by other researchers. Following the results it can be stated that with respect to bending strengths from the experimental study the results obtained from the theoretical analysis are underestimated 6,6 % on average. The results based on the numerical analysis, on the other hand, are overestimated by - 7,5 % on average. The results of the theoretical and numerical analyses indicate that the interface slip between the steel plate and concrete part affect the bending strength of steel plate-concrete composite beams only slightly (about 2% on average).
EN
The experimental results of the prototype device for soil application of dewatered digestate, consisting of a modernized manure spreader and aggregated disc harrow, are presented. The main purpose of the tests were stress measurements in the harrow's frame structure and the hitch attached to the manure spreader's chassis. The results of measurements were found to be very consistent in real conditions with the results of strength analyzes carried out on the computational model. The work was carried out at the Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań as part of the BIOSTRATEG 1/269056/NCBR/2015 project co-financed by the National Center for Research and Development under the Biostrateg program.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prototypu urządzenia do doglebowej aplikacji odwodnionego pofermentu, składającego się ze zmodernizowanego rozrzutnika obornika i zagregowanej z nim brony talerzowej. Głównym celem badań były pomiary naprężeń w konstrukcji nośnej brony i zaczepie zamocowanym do podwozia rozrzutnika. Stwierdzono dużą zgodność wyników pomiarów w warunkach rzeczywistych z wynikami analiz wytrzymałościowych przeprowadzonych na modelu obliczeniowym. Prace przeprowadzono w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu w ramach projektu BIOSTRATEG 1/269056/NCBR/2015 dofinansowanego przez NCBR w ramach programu Biostrateg.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań elementów stalowych regałów wysokiego składowania w tym: połączenia zaczepowego między słupem a belką nośną, ścinania na zaczepach belek nośnych oraz nośności rygli. Specyfika pracy regałów wysokiego składowania sprawia, że badania są niezbędną częścią procesu projektowania tego rodzaju konstrukcji. Wyniki z badań będą stanowiły podstawę opracowania i walidacji modelu numerycznego.
EN
The article summarizes the results of experimental tests carried out on elements of steel static storage pallet rack system, including: bending tests on beam end connectors, shear tests on beam end connectors and connector locks, bending tests on beams. The specificity of the way pallet racks are constructed and transferring the applied loads makes testing an indispensable part of the design process of this type of structures. Test result will be used to create and validate the numerical model.
PL
Omówiono wpływ otworów w strefach podporowych na nośność na przebicie płyt płaskich w świetle badań eksperymentalnych. Przedstawiono wyniki badań modeli płyt z otworami o różnym kształcie i położeniu względem słupa. Stwierdzono, że otwory w płytach stropowych w strefach podporowych mogą wpływać w istotny sposób na ich nośność na przebicie. Na podstawie wyników badań podano zalecenia praktyczne, omawiając zmiany nośności płyt wynikające z różnego ukształtowania otworów.
EN
In the paper the effect of openings in the support zones on the load carrying capacity of flat slabs in the light of previous experimental investigations was discussed. The results of the test on specimens representing flat slabs with openings of various shape and location with respect to the column were presented. It was found that openings in the support zones can have a significant effect on punching shear carrying capacity. Based on the results of the experiments, practical recommendations were indicated and the changes in the load capacity resulting from the different arrangement of the openings were discussed.
EN
The paper describes selected studies in the field of lightning and their effects carried out over the years at the Rzeszow University of Technology, which used modular impulse generators MIG0618SS and MIG0600MS. This apparatus dedicated to testing of avionics to induced lightning transients in accordance with DO-160 standard has also proved useful for other applications. The analysis of the previous research was done in terms of the applied solutions of test experimental setups and the parameters and configurations of the impulse generators.
PL
Artykuł przedstawia wybrane badania w obszarze oddziaływań wyładowań atmosferycznych, w których wykorzystano modułowe generatory udarów prądowych i napięciowych, służące do prób odporności awioniki na wtórne efekty wyładowań atmosferycznych. Skupiono się głównie na przedstawieniu dotychczasowych badań pod kątem zastosowanych rozwiązań konfiguracyjnych oraz zadanych parametrów udarów.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zmienności parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL produkowanych w polskiej hucie, tj. granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia Agt pod największym obciążeniem, w oparciu o wyniki statycznej próby rozciągania stali próbki wykonane przez producentów w ramach kontroli produkcji fabrycznej. Analiza statystyczna tych wyników wykazała, że zależność napięcia od rozciągania w przypadku próbek stali powinna być opisana przez jednowymiarowy proces stochastyczny i trzy najważniejsze parametry mechaniczne, tj. Re, Rm i Agt według zmiennych losowych.
EN
The purpose of this paper is to examine the variability of strength parameters of EPSTAL steel produced in the Polish steelworks, i.e. yield stress Re, tensile strength Rm, and elongation Agt under the highest load, based on the results of a static tensile test of steel samples made by manufacturers as part of factory production control. Statistical analysis of these results showed that the stress-strain relationship of steel tensile tests should be described by a one-dimensional stochastic process, and the three most important mechanical parameters, i.e. Re, Rm, and Agt by random variables.
PL
W pracy przedstawiono analizę wybranych parametrów zmiennych na skuteczność wzmocnienia zginanych elementów żelbetowych przy użyciu naprężonych materiałów kompozytowych FRP. Dyskusją objęto obszerną bazę wyników badań doświadczalnych, na podstawie której omówiono wpływ stopnia istniejącego zbrojenia stalowego, stopnia zbrojenia kompozytowego oraz poziomu wstępnego naciągu kompozytu na stopień wzmocnienia elementów. Aby uniknąć wpływu zróżnicowania parametrów zmiennych, wyniki podzielono na grupy ze względu na sposób zniszczenia oraz poziom wstępnych naprężeń kompozytu.
EN
The paper presents an analysis of selected variable parameters on strengthening effectiveness of reinforced concrete members under flexure using pretension FRP materials. A discussion contains an extensive database of experimental test results, based on which the influence of the existing steel reinforcement ratio, the FRP reinforcement ratio and the pretensioning FRP strain on the strengthening efficiency. In order to avoid the influence of variable parameters, test results were divided into groups differ in a failure mode and a level of initial FRP prestressing.
PL
W artykule przedstawiono podstawy metody pomiarowej Particle Image Velocimetry (PIV), stosunkowo nieinwazyjnej techniki wyznaczania pól prędkości płynów. Podjęto próbę nakreślenia stanu badań oraz ich implementacji w Polsce. Opisano możliwości zastosowania metody PIV w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, m.in. do badania przepływów powietrza w pomieszczeniach. Zwrócono uwagę na ich wpływ na parametry klimatu wewnętrznego i komfort pomieszczeń. Stwierdzono związek pomiędzy poprawnością i użytkowalnością instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych a efektywnością energetyczną budynków. Zawarty w artykule przegląd literatury światowej potwierdza duży potencjał metod PIV w mechanice płynów i związanych z nią gałęziach przemysłu.
EN
The article presents the basics of measuring method Particle Image Velocimetry (PIV), a relatively non-intrusive technique for determining fluid velocity fields. An attempt was made to outline the state of research and implementation of these research in Poland. The possibilities of applying the method in the fields of science and industry are described in examples for the study of indoor airflows were characterized. It was pointed out on their impact on the indoor climate parameters and indoor comfort. A relationship was found between the correctness and usability of ventilation, air conditioning and heating systems and the energy efficiency of buildings. Contained in the article the review of world literature seems to confirm the great potential of PIV methods in fluid mechanics and connected with it branches of industry.
PL
Omówiono wyniki symulacji komputerowych rozwoju pożaru w obiekcie biurowym. Do obliczeń wykorzystano dwa niezależne programy komputerowe. Uzyskane wykresy temperatura gazów spalinowych – czas trwania pożaru porównano z wynikami eksperymentu w skali naturalnej.
EN
In this paper are discussed the results of a fire development computer simulations performed for a typical office space. Two different software were applied for calculations. Obtained charts of the exhaust gas temperature – fire duration relationship were compared with the results of full-scale tests.
14
Content available Experimental diagnostic research of fixture
EN
In the article the experimental research of the flexible fixture is shown, which provides sufficient accessibility and allows to perform multiaxis machining of parts, e.g. of levers with one setup. The experimental studies compared with the results of numerical simulation that were previously obtained, confirmed that the proposed fixture design meets all accuracy parameters. The results of experimental studies on the determination of displacements have shown that the values of displacements, determined statically, in the proposed fixtures are smaller than the dedicated ones. The analysis of the data of determination of the frequencies of the proper oscillations in the machining of the levers from steel and cast iron has confirmed that the first critical frequency of the fixture significantly exceeds the similar parameter of dedicated fixture.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych betonu samozagęszczalnego, w którym 25% kruszywa grubego zastąpiono kruszywem z odpadowego betonu. W betonie zastosowano 0,5% objętościowy dodatek włókien stalowych o współczynniku kształtu 50, 70 oraz 100 z haczykowatymi zakończeniami. Przygotowano 32 belki z betonu samozagęszczalnego oraz wibrowanego o wytrzymałościach 50 MPa oraz 80 MPa z kruszywem naturalnym oraz z odpadowego betonu. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że beton samozagęszczalny miał lepsze właściwości związane ze skręcaniem, takie jak maksymalny moment obrotowy, kąt skrętu, sztywność skrętna i odporność na skręcanie w porównaniu z betonem wibrowanym zarówno z kruszywem naturalnym jak i z odpadowego betonu, zawierającym dodatek włókien. Lepsze właściwości uzyskano dla elementów o współczynniku kształtu stosowanych włókien wynoszącym 70 w przypadku obu rodzajów betonów w porównaniu do próbek o współczynniku kształtu wynoszącym 50 i 100. Modelowanie metodą elementów skończonych przeprowadzono dla wszystkich belek stosując oprogramowanie ATENA-GID. Zgodność pomiędzy wynikami doświadczalnymi, a wynikami uzyskanymi za pomocą modelowania MES uznano za zadowalającą.
EN
In the present study, self compacting concrete beams with recycled coarse aggregate as 25% replacement of total coarse aggregate, were tested at varying aspect ratio of 50, 70 and 100 of hook end steel fiber for constant fiber content of 0.5 % by volume of concrete and compared with vibrated concrete. A total of 32 beams were cast with 50MPa and 80MPa self compacting and vibrated concrete with natural and recycled coarse aggregate. It can be observed from the study that there is a significant increase in all torsional properties like ultimate torque, angle of twist, torsional stiffness, torsional toughness in self compacting compared to vibrated concrete for both natural and recycled coarse aggregate with the addition of fibers in SCC. Better performance was observed in members with fiber aspect ratio 70 in both concretes compared to lower [50] and higher aspect ratio [100]. Finite element modelling was done based on ATENA-GID software for all the beams and results were compared with experimental test results. The correlation between experimental and FEM modelling results was found satisfactory.
PL
Tradycyjny sposób podparcia ciała człowieka, w układzie klasycznego fotela, nie zmienił się od lat. Ma on wiele ograniczeń wynikających z geometrii podparcia i przeniesienia obciążeń wynikających z ciężaru. W pracy przedstawiono koncepcję siedziska, w którym zmodyfikowano układ podparcia ciała, w odniesieniu do rozwiązań standardowych. Proponowany układ charakteryzuje się zwiększeniem obszarów kontaktu wraz z obniżeniem położenia środka ciężkości. Zmiana geometrii podparcia powoduje obniżenie wartości nacisków, które mogą być identyfikowane w eksperymentalnym stanowisku z wykorzystaniem czujników. W pracy omówiono budowę stanowiska, sposób funkcjonowania oraz sterowanie. Zostały przedstawione przykładowe rozkłady nacisków w wybranych ustawieniach systemu podparcia. Omówione zagadnienia mają istotne znaczenie przy projektowaniu urządzeń dla osób niepełnosprawnych ruchowo, u których występują zaburzenia czucia. Odpowiedni dobór nacisków na poszczególne części ciała wpływa nie tylko na komfort, ale jest równocześnie istotnym elementem profilaktyki przeciwodleżynowej.
EN
The traditional way of supporting the human body, about the layout of the classic chair has not changed for years. It has a number of limitations from its sup-port geometry and load transfer resulting from the weight. The paper presents the concept of the seat, where the classic support has been changed with respect to standard solutions. The proposed system is characterized by an increasing contact area with reduction of the center of gravity. Changing the geometry of the support reduces pressure values, which can be identified in the experimental stand using sensors. The paper discusses the construction of the stand, mode of operation and control. Sample distributions of pressure were shown in the selected system settings support. Discussed issues are important in the design of equipment for people with physical disabilities who experience sensory disturbances. Proper selection of pressures on different parts of the body affects not only the comfort, but is also an important factor in anti-bedsore prevention element.
PL
Artykuł zawiera zestawienie metod badań eksperymentalnych zjawiska kawitacji, zarówno inwazyjnych, jak i bezinwazyjnych. Opracowanie uwzględnia również najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, jak przykładowo optoelektroniczny system rejestracji kształtu i intensywności chmury kawitacyjnej opracowany na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
EN
The article contains a description of invasive, as well as non-invasive methods of experimental investigations of cavitation phenomenon. The study considers also the newest achievements in this area, such as optoelectronic system for registering the shape and intensity of cavitation cloud, designed at the Faculty of Technical Sciences of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
PL
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) jest najbardziej popularną metodą wentylowania pomieszczeń mieszkalnych w Polsce. Ten rodzaj wentylacji działa pod wpływem sił natury, w związku z tym trudno jest ją kontrolować i przewidywać. Wentylacja naturalna działa najlepiej zimą oraz w wietrzne dni, gdy prędkość wiatru Vw przekracza 3 m/s. Najgorszy pod względem wydajności wentylacji naturalnej jest okres przejściowy wiosenno-jesienny. W celu poprawy wydajności wentylacji naturalnej stosuje się między innymi nasady kominowe. Mają one za zadanie poprawić efekt kominowy określany w języku potocznym jako ciąg kominowy. Efekt kominowy jest to zjawisko fizyczne powstawania spontanicznego przepływu cieplejszego gazu, np. powietrza, z dołu do góry w kanałach trzonów. W artykule przeprowadzono analizę wpływu nasady kominowej na poprawę efektu kominowego w eksploatowanym mieszkaniu budynku wielorodzinnego z wentylacją naturalną. Długoterminowe badania ciągu kominowego wykonano dla przypadku bez nasady i z nasadą kominową.
EN
Natural (gravity) ventilation is the most popular method of ventilation of living spaces in Poland. This type of ventilation works under the influence of natural forces, so it is difficult to control or to predict. Natural ventilation works best in winter and windy days when the wind speed exceeds 3 m/s. Spring and autumn transition period is the worst possible time for natural ventilation. In order to improve the efficiency of natural ventilation, the chimney cowls are used. They are designed to improve the chimney effect, which – in colloquial language – is defined as chimney draught. The chimney effect is a physical phenomenon of the spontaneous formation of a warmer gas, e.g. air, from the bottom up in the shafts. The paper discusses the impact of cowl on the improvement of the chimney effect in the multi-family house with natural ventilation. Long-term tests of the chimney draught were made in both cases: with and without the cowl.
PL
W artykule przedstawiono problem nośności słupów wykonanych z wysokiej wytrzymałości betonu przedzielonych żelbetową płytą wykonaną z betonu normalnego. W Eurokodzie 2 nie ma żadnych wskazówek odnośnie tego problemu. Pewną pomocą w tym względzie mogą być przepisy norm zagranicznych – m.in.: amerykańskiej ACI 318-14 [1] i kanadyjskiej CSA A23.3-04 [2].
EN
The present article covers a problem of load bearing capacity of the poles created out of concrete of high strength, separated with a ferroconcrete slab, made out of normal concrete. Eurocode 2 does not contain any guidelines referring to the aforesaid problem area. Regulations contained within the foreign norms, such as the US ACI 318-14 [1] and Canadian CSA A23.3-04 [2] normative documents, may be helpful within that scope, at least to some extent.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.