Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania poligonowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Innovative research into road restraint systems
EN
Key to understanding the needs and building road infrastructure management tools to prevent and mitigate run-off-road accidents is to identify hazards and their sources which are a result of wrong design, construction, installation and maintenance of road restraint systems. Building such tools requires advanced studies with field tests, simulations and models. Delivered under the Road Innovation programme, two research projects (ROSE and LifeROSE) are designed to help with that. The main aim of the projects is to develop a method to help with an optimal choice of road restraint systems.
PL
Kluczem do zrozumienia potrzeb i budowania narzędzi do zarządzania infrastrukturą drogową, w celu zapobiegania wypadkom drogowym i łagodzenia ich skutków, jest identyfikacja zagrożeń i ich źródeł, które są wynikiem niewłaściwego projektowania, budowy, instalacji i utrzymania systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi. Budowanie takich narzędzi wymaga zaawansowanych badań z wykorzystaniem testów zderzeniowych, symulacji i modeli. Badania takie prowadzone są w dwóch projektach badawczych (ROSE i LifeROSE) realizowanych w ramach programu badawczego Rozwój Innowacji Drogowych. Głównym celem tych projektów jest opracowanie metod wyboru optymalnych systemów zabezpieczających pojazdy przed wypadnięciem z drogi. w zależności od: rodzaju i wielkości zagrożenia.
2
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poligonowych oraz symulacyjnych, rozpływu składowej długotrwałej prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym, kablowej linii zasilającej i instalacji elektrycznej budynku jednorodzinnego. Badania przeprowadzono w 2014 roku na poligonie badawczym Politechniki Rzeszowskiej w miejscowości Huta Poręby. Rozpływ prądu w poszczególnych elementach badanego obiektu mierzono i rejestrowano za pomocą wielotorowego elektrooptycznego układu pomiarowego. Dla weryfikacji wyników pomiarów, przeprowadzono badania symulacyjne rozpływu prądu udarowego w elementach obiektu zamodelowanego w programie ATP-EMTP. Parametry schematu zastępczego urządzenia piorunochronnego badanego obiektu, w tym poziomych i pionowych uziomów , wyznaczono na podstawie ich wymiarów geometrycznych oraz wartości rezystywności gruntu. Wyniki badań komputerowych wykazały dobrą zgodność z rejestracjami eksperymentalnymi. Różnice wynikają głównie z przyjętych założeń upraszczających w modelu układu i generatora.
EN
The first controlled experimental study of lightning continuous current distribution in the lightning protection system supplied with the electrical system was conducted in 2014 at the open site in Huta Poręby, Poland. The measurement results show that the surge current distribution depends on the individual grounding resistance, as well as, the length of the circuit. This relationship is clear in the case of large differences between the values of grounding resistance. For slight differences in these values, that is of the order of several percent, a stronger influence on the current distribution have a reactance of the lightning protection system. The obtained results were compared to those obtained during previous tests conducted in Florida and Huta Poręby regarding of the distribution of lightning return stroke currents. It turns out that the relationship of amplitudes of the currents in the individual parts of the lightning protection system with respect to the relationship between the grounding resistances are very similar. However, the continuous current components have the same shape in the different conductors of lightning protection system, differently than in the case of return stroke components. It means that the impact of frequency dependent grounding impedance on the shape of continuous current components is much smaller than in the case of much faster return stroke components. The effectiveness of lightning continuous current dissipation to the ground locally is a few percent larger than for return stroke currents. The obtained valuable measurements provide an incentive for further experimental and computational research in order to better know the most important conditions affecting the distribution of continuous current in the lightning protection system.
PL
W artykule zostały omówione wybrane problemy nośności warstw nawierzchni i podłoża gruntowego dróg ze wzmocnieniem z wbudowanymi geosyntetycznymi wkładkami płaskimi (geowłókniny i geosiatki) oraz przestrzennymi (mata komórkowa). Artykuł zawiera informacje o zasadach funkcjonowania i założeniach modelowych ośrodka gruntowego wzmocnionego. Omawia również efektywność wzmocnienia podłoża dróg w świetle badań poligonowych.
PL
W artykule przedstawiono poligon badawczy systemów ochrony odgromowej należący do Politechniki Rzeszowskiej. Przeprowadzono badania rozpływu prądów udarowych w urządzeniu piorunochronnym obiektu budowlanego i dołączonej instalacji. W badaniach wykorzystano mobilny generator udarów prądowych i oryginalny system pomiarowy. Uzyskane wyniki potwierdzają rejestracje dokonane na Florydzie z wykorzystaniem wyładowań atmosferycznych prowokowanych. Kształty fal prądowych nie są jednakowe w różnych miejscach badanego układu i zależą od parametrów częstotliwościowych poszczególnych elementów instalacji, natomiast efektywność odprowadzania prądu piorunowego do ziemi przez urządzenie piorunochronne zależy od relacji między wartościami impedancji uziemienia obiektu budowlanego i uziemienia najbliższej stacji transformatorowej.
EN
The paper presents a new test site of lightning protection systems belonging to the Rzeszow University of Technology. Analysis of impulse current distribution in the lightning protection system and the connected installations has been conducted. An impulse current generator was used together with the original measurement system during experimental tests. Obtained results confirm registrations made in Florida with usage of triggered lightning experiments. Current waveforms are not the same in lightning protection system and are influenced by frequency dependent parameters of different parts of the installation. The effectiveness of lightning protection system depends on the relation between the amount of impedances of the local grounding system and the grounding system of the transformer station.
PL
W artykule przedstawiono metodę szybkiego określania prędkości początkowej pocisku za pomocą kamery do zdjęć szybkich. Sugerowana jest ona jako metoda pomocnicza, w sytuacji, w której zawiedzie podstawowe urządzenie pomiarowe a konieczne jest uzyskanie wyniku badania. Jednocześnie jest to metoda łatwa do zastosowania oraz nie wymaga specjalnego przygotowania kamery oraz zaawansowanej obróbki danych jak w wypadku klasycznych metod analizy obrazu. Podstawową i najważniejszą jej zaletą jest możliwość uzyskaniu pomiaru po badaniu wykorzystując do tego celu wyłącznie zarejestrowany film i znane wyniki pomiarów. Metodykę pomiaru pokazano na przykładzie przeprowadzonego strzelania z rzeczywistymi wynikami, w którym wystąpił problem braku pomiaru w trakcie badań. Przedstawiono przykładowe obliczenia i określono wielkości błędów tej metody dla podanego przykładu. Określono też czynniki, które wpływają na dokładność tej metody.
EN
In the article a method of measuring the projectile velocity with the use of high speed camera in case when a primary measuring device (radar etc.) fails to work properly has been described. The method is simple, fast and doesn’t need special camera placement or special software (only calculator). The method has been presented on the basis of a real example when radar fails to measure velocity of one shot. For estimation of the accuracy of the method the calculated velocities are compared with ones obtained from the radar.
PL
W pracy poruszono stale dyskutowany, ważny problem współpracy ochrony katodowej z uszkodzoną powłoką przeciwkorozyjną. W oparciu o materiały dostarczone przez producentów systemów powłokowych, badania odspojenia katodowego dwóch rodzajów powłok przebadanych w akredytowanym laboratorium została przedstawiona opinia autora pracy na temat znaczenia i przydatności laboratoryjnych badań odspojenia katodowego w ocenie współpracy obydwóch systemów ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów.
EN
In this paper a continuously discussed and important problem concerning cooperation the cathodic protection system and defected pipeline coating is presented. On the basis of technical materials received from producers of anticorrosion systems, many cathodic disbonding tests for two kinds of pipeline coating performed in accredited laboratories the author’s opinion is presented. This opinion is focused on the significance and the use of the laboratory tests of cathodic disbondment for evaluation of cooperation of both pipeline anticorrosion protection systems.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poligonowych naboi z pociskami odłamkowoburzącymi He (Pz-511) i ćwiczebnymi HE-TP (PZ-521) przeznaczonymi do 120mm armat czołgów LEOPARD 2A4. Wymieniona amunicja została opracowana przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i wdrożona do produkcji przez Zakłady Produkcji Specjalnej w Pionkach.
EN
Some results of field tests of live (PZ-511) and training cartridges (PZ-521) with high explosive- fragmentation projectiles designated for LEOPARD 2A4 tank 120 mm gun are presented in the paper. The ammunition was developed by the Military Institute of Armament Technology and put into the manufacture process at the Works of Special Production in Pionki.
PL
W artykule przedstawiona została budowa i zasada działania sterownika układu przeciwpoślizgowego typu 88ZE-03, opracowanego w Instytucie Pojazdów Szynowych " TABOR" w Poznaniu. Sterownik ten został zastosowany na zmodernizowanej lokomotywie serii EU07A. W artykule przedstawiono wyniki, w pełni obrazujące działanie sterownika 88ZE-03. Przebiegi zostały pozyskane podczas regulacji parametrów algorytmu sterownika układu przeciwpoślizgowego, przeprowadzonej w warunkach poligonowych, a także prób układu hamulcowego lokomotywy EU07A. Badania wykazały dużą skuteczność działania sterownika 88ZE-03, który ograniczał poślizgi zestawów kołowych przy hamowaniu, nie dopuszczając do ich rozwinięcia, zapewniając uzyskanie wymaganych dróg hamowania przy obniżonej przyczepności koło-szyna, przy jednoczesnym niewielkim zużyciu powietrza systemu pneumatycznego pojazdu. Artykuł powstał w ramach projektu rozwojowego ,, Mikroprocesor owy system przeciwpoślizgowy dla trakcyjnych pojazdów szynowych spełniający wymagania unijnych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności" N RIO 0046 06/2009 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
EN
In the paper the structure and the principle of action of the Wheel Slide Protection system of 88ZE-03 type, worked out in the Rail Vehicles Institute "TABOR" of Poznań, have been presented as well as graphs showing wheel speeds, acquired during WSP tests. The WSP system has been applied in the modernized locomotive EU07A. It successfully cooperates with the anti-slip system of the electrodynamic brake. The WSP system reduces wheel slides, thus preventing increasing of the braking distance during braking at reduced adhesion conditions, which directly increases safety. Its application also reduces the brake blocks wear and prevents formation of flat spots on wheel treads. This paper has been produced as part of the Research Project "Microprocessor based Anti-slip System for traction rail vehicles meeting the requirements of Technical Specifications of Interoperability" N R10 0046 06/2009, with the financial support of the Ministry of Science and Higher Education.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poligonowych demonstratorów technologii zapalników z samolikwidatorem DCR-2 do amunicji granatników RPG-76 KOMAR.
EN
In this paper we present the results of firing tests of the DCR-2 fuses technology demonstrators for ammunition to RPG-76 Mosquito.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poligonowych demonstratorów technologii zapalników z samolikwidatorem DCR-2 do amunicji granatników RPG-76 KOMAR.
EN
In this paper we present the results of firing tests of the DCR-2 fuses technology demonstrators for ammunition to RPG-76 Mosquito.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poligonowych zapalników zbliżeniowych do amunicji moździerzowej zaprojektowanych w Zakładzie Uzbrojenia Artyleryjskiego w ramach realizacji projektu badawczego rozwojowego nr R00 0001 06.
EN
In this paper we present the results of firing tests of the proximity fuzes for mortar ammunition which was invented in MIAT during realization of the project No R00 0001 06 financially supported by Polish Ministry of Science and High Education.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych i kwalifikacyjnych zakładowych partii prototypowej naboi z pociskiem oświetlającym do moździerza M-98.
EN
In this paper, we present the firing tests of the prototypes of the illuminating ammunition for M-98 mortar.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnej weryfikacji konstrukcji 120 mm pocisku podkalibrowego z penetratorem segmentowym. Badania strzelaniem przeprowadzono w roku 2008 na poligonach w Nowej Dębie i Świętoszowie. Celem badań był: dobór odpowiedniego ładunku miotającego spełniającego założenia konstrukcyjne (V0>1650m/s), weryfikacja przyjętego w konstrukcji ładunku układu zapłonowego, sprawdzenie wytrzymałości i funkcjonowania konstrukcji 120 mm pocisku podkalibrowego z penetratorem segmentowym w czasie strzału w lufie i na torze lotu.
EN
The results of the experimental verification for new 120 mm APFSDS-T projectile with segmented penetrator were presented in this paper. The firing test was carrying out on the artillery ranges in Nowa Dęba and Świętoszów. The aim of these tests was estimation of the 120 mm APFSDS-T projectiles (with segmented penetrators) strength and ballistic parameters (ignition, muzzle velocity, max pressure) for muzzle charge's variants.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poligonowych opracowanych w WITU pocisków kinetycznych o działaniu odłamkowym (PELE). Rezultaty badań wykazują, pociski funkcjonują prawidłowo zarówno na torze lotu jak i przy uderzeniu w cel z płyty aluminiowej. Efektywność działania oceniano na podstawie ilości odłamków uderzających w płyty świadki umieszczone za celem. Nowa amunicja może być stosowana w istniejących systemach, a zwłaszcza do armat lotniczych i przeciwlotniczych.
EN
The paper consists the results of firing tests of kinetic projectiles (PELE) which were developed by MIAT. The trials show that functioning of projectiles on trajectory and during impact in target(aluminium sheet) is correct. The effectiveness was checked on base of fragments number striking in the witness sheets. The new ammunition can be used with existing weapon systems specially with airborne and antiaircraft guns.
PL
Wdrożenie w Polsce nowego wzoru moździerza kalibru 98 mm zrodziło potrzebę opracowania pełnego asortymentu amunicji, w tym naboju z pociskiem oświetlającym. Wykonano i przebadano na poligonie modele pocisków. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z badań konstrukcji modelu 98 mm pocisku oświetlającego na podstawie analizy wytężenia elementów z zastosowaniem metody elementów skończonych przy użyciu programu INVENTOR PRO 2008 firmy AutodeskŽ. Przeprowadzono analityczne i numeryczne obliczenia wytrzymałościowe wybranych detali. Próby poligonowe strzelaniem oraz próby statycznego rozcalania pocisku oświetlającego wykazały dalsze kierunki modernizacji konstrukcji. Jednocześnie widać dużą użyteczność zastosowania analizy wytężenia elementów na etapie konstrukcji modelu pocisku ponieważ pozwala ona na wizualizację rozkładu naprężeń i przemieszczeń. Na tej podstawie można już wstępnie przeprowadzić optymalizację konstrukcji danego detalu. Oczywiście ostateczną weryfikacją prawidłowości przyjętego rozwiązania są badania poligonowe.
EN
Implementation in Poland of new type of 98 mm mortar caused the need to work out complete assortment of ammunition for this mortar, including mortar illuminating shells. Many models of such type mortar shells were made and tested. In this paper it was presented selected problems appearing from construction investigations dealing with model of 98 mm mortar illuminating shell on the basis of analysis on effort of structural components of this type shell with usage of finite elements method realized by means of AUTODESK Ž Corporation computer software INVENTOR PRO 2008. For selected construction of this type mortar shell components there were conducted analytical and numerical stress calculations. Firing tests in proving ground including static firing tests on programmed bursting of mortar shell body indicated further directions for modernization of these shells. Simultaneously it is visible high usefulness of analysis on effort of structural components of above type mortar shell in the stage of its construction designing because such analysis allows for visualization of strain and stress distribution in material of investigated shell components. On above mentioned basis, it is initially possible to realize construction optimization of given shell component, but of course dynamic firing tests in proving ground will bring final verification of assumed construction solution of 98 mm mortar illuminating shell.
PL
Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych skuteczności szczelinowania metodą ukierunkowanego hydroszczelinowania skał (UHS) i ukierunkowanego szczelinowania strzelniczego (USS) - przedstawione w pierwszej części artykułu - dały asumpt do prowadzenia dalszych badań w tym temacie. Kolejnym etapem prac było przeprowadzenie poligonowych (w warunkach dołowych), których celem było stwierdzenie tworzenia się nieciągłości oraz ich zasięgu.
EN
Favourable results of fracturing effectiveness by the directed hydraulic fracturing of rocks (UHS) and by directed blasting fracturing (USS) - presented in the 1[^st] part of the paper - encouraged to continue study on this subject. The next stage of work was to carry out the method study (under underground conditions) in order to determine occurrence of discontinuity as well as its range.
PL
Poligonowe badania w ROW (Rybnickim Okręgu Węglowym) obejmowały pomiary odkształceń stalowego przyłącza domowego gazu. Dynamiczne wartości naprężeń generowały wymuszone drgania, symulujące charakterystycznym dla tego rejonu wstrząsy parasejsmiczne (górnicze, komunikacyjne, eksploatacyjne). W planie badań przewidziano określenie wpływu zmian parametrów drgań i sposobu utwierdzenia przyłącza gazowego na wartości powstających naprężeń. Wyniki pomiarowe użyto do budowy sztucznych sieci neuronowych modelujących zachowanie się rurociągu gazowego w warunkach drgań parasejsmicznych. Podsumowanie i wstępna analizy przydatności neuronowych modeli wnioskuje ich przydatność i potrzebę dalszych badań. Wyniki analiz mogą być przyczynkiem do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności instalacji gazowych.
EN
Proof ground research on Rybnik Coal District (ROW) consists of the steel terminal service gas line acceleration and strain/stress measurements. Dynamic stress values were generated by forced vibrations that simulated paraseismic tremor (mining cxploitatation/terrcstial municipal transport vibrations) typical of the region. The experiment plan assumed the vibration parameter modifiction, with two gas line fastening methods, and with target research of gas line stress function v. variation parameters. The results of the measurements were feeding artificial neural network design process. The constituted neural network models were used to predict gas line stress in paraseismic trermor conditions. Preliminary analysis and statistic calculus hold optimistic prospects. It is suggested that research with NN modelling be continued. The results presented in the paper can contribute to security and reliability of steel gas line construction.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań poligonowych skuteczności maskowania samochodu rozpoznania pola walki ŻBIK-2A, pokrytego absorberem mikrofalowym typu powłoka malarska.
EN
A method and field test results of camouflage effectiveness for the ŻBIK-2A combat field reconnaissance vehicle that was covered by a painted microwave absorber are presented in the paper.
PL
W referacie przedstawiono opis konstrukcji elementarnej sekcji modelu doświadczalnego trału bijakowego, zaprezentowano budowę tej sekcji i podstawowe parametry. Przedstawiono metodykę badań oraz opis stanowiska pomiarowego. Zaprezentowano wyniki oraz wnioski z wstępnych badań poligonowych.
EN
In this paper the description of design of elementary unit of experimental model of flail-type mine clearance device and main parameters of it are presented. There are submitted methodology of field-tests of loads1 effectiveness applied to experimental model of anti-tank mines and description of measuring position. The results, their ana!>sis and conclusions from the preliminary field-tests are presented.
20
Content available remote Stanowisko do pomiaru skuteczności maskowania radiolokacyjnego obiektów
PL
W artykule zaprezentowano stanowisko do poligonowych pomiarów skuteczności maskowania radiolokacyjnego dużych obiektów, genezę powstania tego stanowiska oraz wyniki testów.
EN
A set-up for the radar camouflage effectiveness measurement of large objects in the field conditions is presented in the paper together with some background data about its origin and selected test results.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.