Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 348

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania laboratoryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
The paper presents laboratory tests results of wear in the abrasive mass of cultivator coulters subjected to coated electrode pad welding. In the first stage of the test, one type of electrode was used and a padding weld was applied to the coulter surface in three different shape variants (perpendicular, parallel to the abrasive mass stream and V-shaped). The lowest abrasive wear was obtained for samples with a padding weld deposited perpendicularly to the abrasive mass stream. Therefore, in the second stage of the research, this padding weld shape was selected and made using three different electrodes. Tests of abrasive wear both in the first and the second stage of the experiment were carried out at a distance of 100 km by the "rotating bowl unit" method. Both the direction of the application of the padding weld (shape) and the chemical composition of the electrode used in the pad welding process significantly increased the resistance to abrasive wear compared to coulters whose surface has not been welded.
PL
W pracy zaprezentowano laboratoryjne wyniki badań zużycia w masie ściernej redlic kultywatora poddanych napawaniu elektrodą otuloną. W pierwszym etapie badań, używając jednego rodzaju elektrody, na powierzchnię redlic nałożono napoinę w trzech różnych wariantach kształtu (prostopadle lub równolegle do naporu strumienia masy ściernej oraz w kształcie litery „V”). Najmniejsze zużycie ścierne uzyskano dla próbek z napoiną nałożoną w kierunku prostopadłym do naporu strumienia masy ściernej. Dlatego w drugim etapie badań wybrano ten kształt napoiny i wykonano ją za pomocą trzech różnych elektrod. Badania zużycia ściernego zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie prowadzono na dystansie 100 km metodą „wirującej misy”. Kierunek (kształt) nałożenia napoiny i skład chemiczny elektrody wykorzystywanej w procesie napawania istotnie zwiększyły odporność na zużycie ścierne w stosunku do redlic, których powierzchnia nie została obrobiona nawet o 400%.
PL
Oceniano wpływ adiuwantów doglebowych, w tym nowej formulacji bazującej na mieszaninie oleju mineralnego i roślinnego wraz z kompleksem emulgująco-zwilżającym na przemieszczanie herbicydu zawierającego metazachlor w profilu glebowym, szybkość jego pobierania i skuteczność zwalczania chwastów. Testy prowadzono w warunkach laboratoryjnych i polowych na plantacji rzepaku ozimego. Testy laboratoryjne dowiodły, że zastosowanie adiuwantów doglebowych ogranicza przemieszczanie herbicydu w glebie i zwiększa jego pobieranie przez chwasty. Najlepsze wyniki uzyskano dla mieszaniny metazachloru z nową formulacją adiuwanta. Badania polowe potwierdziły przydatność wybranych testów laboratoryjnych. Łączna aplikacja herbicydu z adiuwantem doglebowym przyczyniła się do wzrostu skuteczności chwastobójczej, co również spowodowało wzrost plonu nasion rzepaku.
EN
Three adjuvants were prepd. and used to enhance the herbicide activity of 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide (metazachlor) under lab. and field conditions in winter oilseed rape culture. The addn. of the adjuvants resulted in an increase of herbicide uptake by germination plants and herbicide leaching redn. into soil profile as well as an increase in seed yield.
PL
Regulacje prawne, standardy i zasady wypracowane dla medycznych laboratoriów diagnostycznych zabezpieczają ich funkcjonowanie i działanie. Laboratorium to skomplikowana sieć połączeń struktury organizacyjnej, kadrowej, aparaturowej, zabezpieczenia jakościowego i prawnego. Jego funkcjonowanie nigdy nie wyraża się jednowymiarowo. Zarządzający musi mieć świadomość stopnia zawiłości i różnorodności obszarów, z którymi się mierzy. Niezbędne jest przeprowadzanie szczegółowej analizy i audytu wewnętrznego w celu zdobycia wiedzy we wszystkich obszarach kształtujących zarządzanie laboratorium. To nie może być proceder doraźny, ale działanie ciągłe wsparte wiedzą poszerzaną systematycznie, opartą na uczeniu się własnej organizacji oraz dostosowywaniu do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Obszary, które winny być poddawane systematycznej analizie, bez względu na rodzaj i formę działania laboratorium, to obszar formalno-prawny, obszar zawodu i kwalifikacji, obszar pomieszczeń i urządzeń, obszar standardów i jakości, obszar środowiska pracy oraz obszar praw pacjenta.
EN
Legal regulations, standards and principles developed for medical diagnostic laboratories ensure their functioning and operation. A laboratory is a complex network of connections in terms of organizational structure, personnel, equipment, quality and legal security. Its functioning is never expressed in one dimension. Its manager must be aware of the complexity and diversity of the areas they face. It is necessary to conduct a detailed analysis and internal audit in order to acquire knowledge in all areas shaping the management of the laboratory. This cannot be an ad hoc practice, but a continuous action supported by systematically expanded knowledge, based on learning your own organization and adapting to dynamically changing reality. The areas that should be subjected to systematic analysis, regardless of the type and form of operation of the laboratory, include the formal and legal field, ​​profession and qualifications, ​​rooms and equipment, ​​standards and quality, work environment and ​​patient rights.
4
Content available remote Decision trees in the tests of artillery igniters
EN
The article addressed the method for building decision trees paying attention to the binary character of the tree structure. The methodology for building our decision tree for KW-4 igniters was presented. It involves determining features of tested igniters and applied predictors, which are necessary to create the correct model of the tree. The classification tree was built based on the possessed test results, determining the adopted post-diagnostic decision as the qualitative independent variable. The schema of the resultant classification tree and the full structure of this tree together with the results in end nodes were shown. The obtained graphic and tabular sequence of the designed tree was characterized, and the prediction accuracy was evaluated on the basis of the resultant matrix of incorrect classifications. The quality of the resultant predictive model was assessed on the basis of the chosen examples by means of the 'ROC' curve and the graph of the cumulative value of increase coefficient.
PL
W artykule opisano metodę budowy drzew decyzyjnych zwracając uwagę na binarny charakter struktury drzewa. Przedstawiono metodykę budowy drzewa dla zapłonników typu KW-4, określając cechy badanych zapłonników oraz zastosowane predyktory, które są niezbędne do tworzenia prawidłowego modelu drzewa. Na podstawie posiadanych wyników badań, zbudowano drzewo klasyfikacyjne, określając jako jakościową zmienną niezależną przyjętą decyzję podiagnostyczną. Pokazano schemat powstałego drzewa klasyfikacyjnego oraz pełną strukturę tego drzewa łącznie z wynikami w węzłach końcowych. Scharakteryzowano uzyskaną graficzną i tabelaryczną sekwencję zaprojektowanego drzewa oraz oceniono trafność predykcji na podstawie powstałej macierzy błędnych klasyfikacji. Oceniono na wybranych przykładach jakość powstałego modelu predykcyjnego za pomocą krzywej „ROC” oraz wykresu skumulowanej wartości współczynnika przyrostu.
EN
The paper presents the results of mechanical tests of three types of rocks from stone mines in Poland. Compression tests of cubic samples, three-point bending tests of beams, bending of beams with notch and testing of tensile strength using the quasi-Brazilian method were performed. Based on the tests, the compressive strength, tensile strength, Young's modulus, and Poisson's ratios were determined. The stress intensity factor and critical strain energy release rate in mode I were determined from the bending test of the notched beams. The determined values were used as parameters of computer models which are used to verify the authors’ method of predicting the crack propagation in the Abaqus FEA system.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań laboratoryjnych trzech typów skał z kopalni kamienia w Polsce. Wykonano badanie ściskania kostek, badanie trójpunktowego zginania belek, zginania belek z nacięciem i badanie rozciągania przy rozłupywaniu metodą kwazi-Brazylijską. Na podstawie badań uzyskano wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga i współczynnik Poissona. Współczynnik intensywności naprężenia i krytyczna energia pękania w modzie I zostały uzyskane z badań zginania belek z nacięciem. Uzyskane wyniki zostały użyte jako parametry do modeli komputerowych, które są używane do weryfikacji autorskiej metody przewidywania propagacji szczeliny w systemie Abaqus.
EN
An attempt of designing artificial neural networks for empirical laboratory test results tracers No. 5, No. 7 and No. 8 was introduced in the article. These tracers are applied in cartridges with calibres from 37 mm to 122 mm which are still used and stored both in the marine climate and land. The results of laboratory tests of tracers in the field of over 40 years of tests have been analysed. They have been properly prepared in accordance with the requirements that are neces-sary to design of neural networks. Only the evaluation module of these tracers was evaluated, because this element of tests, fulfilled the necessary assumptions needed to build artificial neural networks. Several hundred artificial neural networks have been built for each type of analysed tracers. After an in-depth analysis of received results, it was chosen one the best neural network, the main parameters of which were described and discussed in the article. Received results of working built of neural networks were compared with previously functioning manual evaluation module of these tracers. On the basis conducted analyses, proposed the modification of functioning test methodology by replacing the previous manual evaluation modules through elaborated au-tomatic models of artificial neural networks. Artificial neural networks have a very important feature, namely they are used in the prediction of specific output data. This feature successfully used in diagnostic tests of other elements of ammunition.
PL
W artykule przedstawiono próbę zaprojektowania sztucznych sieci neuronowych dla empirycz-nych wyników badań laboratoryjnych smugaczy nr 5, nr 7 i nr 8. Smugacze te stosowane są w nabojach o kalibrach od 37 mm do 122 mm, które są ciągle użytkowane i magazynowane za-równo w klimacie morskim, jak i lądowym. Analizie poddano wyniki badań laboratoryjnych smu-gaczy, które otrzymywano przez ponad czterdzieści lat. Zostały one odpowiednio przygotowane, zgodnie z wymogami projektowania sieci neuronowych. Ocenie poddano moduł ocenowy smuga-czy, ponieważ ten element badań spełniał niezbędne założenia potrzebne do zbudowania sztucz-nych sieci neuronowych. Zbudowano kilkaset sztucznych sieci neuronowych dla każdego rodzaju analizowanego smugacza. Po analizie otrzymanych wyników wybrano po jednej najlepszej sieci neuronowej. Ich główne parametry zostały opisane. Wyniki działania zbudowanych sieci neuro-nowych zostały porównane z funkcjonującym dotychczas manualnym modułem ocenowym smu-gaczy. Na podstawie analiz zaproponowano modyfikację funkcjonującej metodyki badawczej poprzez zastąpienie ręcznych modułów ocenowych opracowanymi automatycznymi modelami sztucznych sieci neuronowych.
PL
W celu określenia skali interakcji między ditlenkiem węgla a ropą naftową, konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych w warunkach zbliżonych do złożowych. Parametrami, które powinny zostać określone są współczynnik pęcznienia ropy oraz rozpuszczalność ditlenku węgla w węglowodorach ciekłych. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesów zachodzących między CO₂ i ropą naftową pochodzącą z jednego z polskich złóż. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na możliwość wykorzystania analizowanego gazu jako medium roboczego w metodach EOR (enhanced oil recovery) w celu zwiększenia współczynnika sczerpania ropy naftowej.
EN
To det. CO₂ soly. and vol. expansion factor, a new method of measurement based on acoustics waves was proposed and math. calcns. were performed using Peng-Robinson equation of state. Measurements were carried out at 30°C and under pressure of 2-6 MPa. The results were compared with the literature data, which allowed to validate the new measurement method. The obtained results clearly indicated the possibility of increasing the final crude oil recovery.
PL
W artykule przedstawiono badania kompozytu na bazie granulatu ze zużytych opon samochodowych. Kompozyt zawiera również tworzywo sztuczne, które pełni rolę spoiwa. Zbadano niektóre właściwości przedmiotowego kompozytu oraz przedstawiono sposoby jego wykorzystania. Szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu tego materiału do wytwarzania ekranów tłumiących hałas a także wibroizolacji w przemyśle przetwórstwa spożywczego. Ten rodzaj zagospodarowania odpadów gumowych łączy w sobie dwa pozytywne aspekty: pierwszy to ekologiczny aspekt ochrony środowiska poprzez zmniejszanie odpadów gumowych, drugi to ochrona przed hałasem i drganiami.
EN
The paper presents research on a composite based on granulate obtained from worn-out car tires. The composite also contains plastic, which acts as a binder. Selected properties of the composite were investigated and methods of its utilization were presented. Particular attention was paid to the use of this material for manufacturing the road noise control barriers as well as vibration isolation elements for the food processing industry. This type of disposal of rubber waste combines two positive aspects: ecological aspect of environmental protection (through the reduction of rubber waste) as well as protection against noise and vibrations.
PL
W pracy zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4. Silnik został zaprojektowany do napędu sprzętu AGD (robota kuchennego). Na bazie obliczeń numerycznych wyznaczono charakterystyki statyczne silnika oraz jego przebiegi czasowe (prądów pasmowych, momentu elektromagnetycznego) w wybranych punktach pracy. W warunkach laboratoryjnych dokonano weryfikacji badań numerycznych. Zostały również wyznaczone charakterystyki mechaniczne oraz sprawności badanego silnika na bazie obliczeń numerycznych i laboratoryjnych. Wyniki badań laboratoryjnych odniesiono do klasycznego silnika komutatorowego stosowanego w tego typu napędach.
EN
In the paper selected results of simulation and laboratory tests of a 6/4 three-phase switched reluctance motor are presented. The motor is designed to drive domestic appliances (kitchen robot). On the basis of numerical calculations, the static characteristics of the motor and its waveforms (phase currents, electromagnetic torque) were determined at selected working points. In laboratory conditions, numerical calculations were verified. The torque-speed characteristics and efficiency of the motor were also determined on the basis of numerical calculations and laboratory tests. The results of laboratory tests were compared with the classical universal motor used in this type of drives.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych napędu z prototypową maszyną reluktancyjną przełączalną o konfiguracji 8/6, przeznaczoną do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego. Badania zrealizowano na specjalnie zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. W ramach prac badawczych dla pracy silnikowej i podstawowych metod sterowania maszyny SRM wyznaczono charakterystyki mechaniczne oraz sprawności.
EN
In the paper, the results of laboratory studies of drive with the prototype 8/6 switched reluctance machine for lightweight electric vehicle were presented. The studies were carried out on the designed and realized laboratory stand. The mechanical and efficiency characteristics of switched reluctance machine under classic control methods for motoring operation were determined.
PL
W artykule omówiono wyniki uzyskane podczas badań laboratoryjnych i terenowych zjawiska odspajania katodowego powłoki pod wpływem nadmiernej polaryzacji katodowej. Zjawisko to podczas nadmiernej polaryzacji gazociągów może być przyczyną naruszenia integralności gazociągu. W wyniku odspajania powłoki w miejscu defektu pod powierzchnię powłokową dostaje się elektrolit, który w wyniku niekorzystnego nadmiernego oddziaływania ochrony katodowej w miejscu defektu powłoki ułatwia dalsze niekontrolowane jej odspajanie. Prąd ochrony katodowej w wyniku powiększania się powierzchni defektu pod powłoką ma utrudniony dostęp, przez co w miejscu defektu nie może być zapewniona skuteczna ochrona. Do badań wybrano 6 powłok wytwarzanych w kraju, które najczęściej stosuje się w czasie eksploatacji w różnych warunkach terenowych. W celu przeprowadzenia badań na terenie Instytutu Nafty i Gazu wykonano stanowisko terenowe, na którym zainstalowano 42 próbki do badań, które podłączono do instalacji ochrony katodowej. Do wykonania badań laboratoryjnych zaprojektowano i wykonano stanowisko, które wyposażono w odpowiedni sprzęt badawczy. Opracowano harmonogram badań, który obejmował przeprowadzenie badań w czasie 24 miesięcy w latach 2016 do 2018. Podczas badań na stanowisku terenowym i laboratoryjnym regularnie kontrolowano parametry polaryzacji. W czasie 24 miesięcy badań zgodnie z harmonogramem próbki do badań były wyciągane z ziemi i poddawane szczegółowym oględzinom. Następnie próbki badano na wielkość odspojenia katodowego, a uzyskane wyniki badań wstępnie analizowano i archiwizowano. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych porównano z wynikami badań terenowych. Przedstawiono analizę i omówiono otrzymane wyniki badań. Z analizy wyników badań wyciągnięto wnioski. W artykule zawarto wniosek, że zjawisko odspajania katodowego jest silnie związane z rodzajem powłoki oraz jakością przygotowania powierzchni stalowej rury przed nałożeniem powłoki.
EN
The article discusses the results of tests obtained during laboratory and field tests of cathodic disbondment under the influence of excessive cathodic polarization. This phenomenon, during over-polarization of gas pipelines, may be a reason to breach the integrity of the gas pipeline. As a result of disbondment of the coating in the place of the defect, an electrolyte gets underneath the surface of the coating, which due to the unfavorable excessive influence of cathodic protection in the place of the defect of the coating facilitates further uncontrolled detachment. The cathodic protection current, as a result of the enlargement of the defect surface under the coating, has difficult access, which means that its effective protection cannot be ensured in the place of the defect. Six coatings manufactured in the country were selected for the tests, which are most often used during operation in various field conditions. In order to carry out the tests, a field station was made on which 42 test samples were installed, which were connected to the cathodic protection installation. A station was designed and constructed to perform laboratory tests, which were equipped with appropriate research equipment. A research schedule was prepared, which included testing within 24 months in 2016 to 2018. During field and laboratory tests, polarization parameters were regularly monitored. The obtained results of laboratory tests were compared with the results of field tests. During the 24 months of testing according to the schedule, the test samples were taken out of the ground and subjected for detailed inspection. The samples were then tested for cathodic disbondment, and the obtained test results were initially analyzed and archived. The obtained results of laboratory tests were compared with the results of field tests. The analysis was presented and the obtained test results were discussed. The analysis of the research results drew conclusions. The paper concludes that the phenomenon of cathodic disbondment is strongly associated with the type of coating and the quality of surface preparation of the steel pipe before applying the coating.
12
Content available remote Wybrane badania trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4
PL
W pracy zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4. Silnik został zaprojektowany do napędu sprzętu AGD (robota kuchennego). Na bazie obliczeń numerycznych wyznaczono charakterystyki statyczne silnika oraz jego przebiegi czasowe (prądów pasmowych, momentu elektromagnetycznego) w wybranych punktach pracy. W warunkach laboratoryjnych dokonano weryfikacji badań numerycznych. Zostały również wyznaczone charakterystyki mechaniczne oraz sprawności badanego na bazie obliczeń numerycznych i laboratoryjnych. Wyniki badań laboratoryjnych odniesiono do klasycznego silnika komutatorowego stosowanego w tego typu napędach.
EN
In the paper selected results of simulation and laboratory tests of a 6/4 three-phase switched reluctance motor are presented. The motor is designed to drive domestic appliances (kitchen robot). On the basis of numerical calculations, the static characteristics of the motor and its waveforms (phase currents, electromagnetic torque) were determined at selected working points. In laboratory conditions, numerical calculations were verified. The torque-speed characteristics and efficiency of the motor were also determined on the basis of numerical calculations and laboratory tests. The results of laboratory tests were compared with the classical universal motor used in this type of drives.
PL
Interpretacja wyników badań laboratoryjnych stanowi o ich użyteczności klinicznej. Szczególnie należy podkreślić konieczność informacji o stosowanych procedurach, medycznych, jak rodzaje leków i innych preparatów zewnątrzpochodnych, a także brać pod uwagę indywidualne cechy pacjenta. Udział laboratorium w interpretacji pozwala na wyeliminowanie wpływu czynników analitycznych, natomiast ostateczna ocena wartości jest wynikiem współpracy z personelem klinicznym.
EN
The clinical usefulness of laboratory tests results is based on their interpretation. Information regarding medical procedures including medicines and other external factors as well as individual features of a patient is necessary. The involvement of a laboratory in the interpretation process enables eliminating the influence of analytical factors, however the final interpretation has to be done in cooperation with clinical staff.
EN
The publication topic is to present the research results on the identification methodology of liquid fuels used in the Polish Armed Forces and beyond them. The part related to the use of non-standard instrumental methods to recognise the differences between various types of products was presented. The results of testing the samples of diesel fuels and fuels for aircraft turbine engines both from the civil market and from the stock of the armed forces were described. The usefulness of chromatography, infrared (IR) spectrometry and UV-VIS spectroscopy as instruments being an element of the procedure of the fuel type and origin identification was presented.
PL
Tematem publikacji jest prezentacja wyników badań nad metodyką identyfikacji paliw ciekłych wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP i poza nimi. Przedstawiono część związaną z wykorzystaniem niestandardowych metod instrumentalnych do rozpoznawania różnic między różnymi rodzajami produktów. Opisano wyniki badań próbek olejów napędowych oraz paliw do turbinowych silników lotniczych, pochodzących zarówno z rynku cywilnego, jak i z zapasów sił zbrojnych. Zaprezentowano przydatność chromatografii, spektrometrii w podczerwieni (IR) i spektroskopii UV-VIS, jako instrumentów będących elementem procedury identyfikowania rodzaju i pochodzenia paliwa.
15
Content available remote Neural networks for tested MG artillery fuses
EN
The article presents the information about the usage of artificial neural networks. The automation process of neural networks of the analysed evaluation data results is highlighted. The kinds of MG type artillery fuses are described and the kinds of cartridges’ calibres, in which they are used, are also specified. The way of preparation of databases of test results to computer simulation is described. Building of neural networks determining the main technical parameters and sizes of learning, test and validation sets is characterized. The summary for chosen active neural networks for individual kinds of the analysed MG type artillery fuses is presented. Graphs of learning, values of sensibility indicators and fragments of prediction sheets for the chosen neural networks were shown.
PL
W artykule przedstawiono informację dotyczącą kierunków zastosowania sztucznych sieci neuronowych. Podkreślono fakt automatyzacji przez sieci neuronowe procesów ocenowych analizowanych wyników danych. Opisano rodzaje zapalników artyleryjskich typu MG, określono również rodzaje kalibrów nabojów w których są one stosowane. Opisano sposób przygotowania baz wyników badań do symulacji komputerowych. Scharakteryzowano budowane sieci neuronowe, określając ich główne parametry techniczne oraz wielkości zbiorów uczącego, testowego i walidacyjnego. Przedstawiono podsumowania dla wybranych aktywnych sieci neuronowych dla poszczególnych rodzajów analizowanych zapalników artyleryjskich typu MG. Pokazano wykresy uczenia, wartości wskaźników wrażliwości oraz fragmenty arkuszy predykcji dla wybranych sieci neuronowych.
PL
W artykule przedstawiono podział obudowy kotwowej stosowanej w podziemnym górnictwie rudnym oraz węglowym. Określono wymagania, jakie stawia się obudowie kotwowej do zabezpieczania wyrobisk w polskim górnictwie, oraz przedstawiono mechanizmy współpracy obudowy kotwowej z górotworem. Zaprezentowano również stanowisko laboratoryjne Katedry Górnictwa Podziemnego, na którym zrealizowano badania rozciągania obudowy kotwowej rozprężnej, krótkiej oraz długiej. Podstawowym celem badań było uzyskanie charakterystyk obciążeniowo-przemieszczeniowych, ze szczególnym wskazaniem zakresu sprężystego oraz plastycznego.
EN
The article presents the division of a rock bolt support used in underground ore and coal mining. The requirements for the bolt support for the protection of excavations in the Polish mining are specified and the mechanisms of the cooperation of the rock bolt support with rock mass are presented. In the second part of the article, a laboratory test facility at the Underground Mining Department is presented, where the tensile tests of the expansion of short and long rock bolt supports were carried out. The basic aim of the research was to obtain load and displacement characteristics, with the particular indication of the elastic and plastic range.
18
Content available remote Testing the load capacity of a soil-steel box structure
EN
The deformation of the circumferential section of a box culvert shell made of corrugated steel plates is analysed. Deflections and unit strains in selected shell points were adopted as the measure of the deformation of the corrugated steel shell. The quantities were measured using inductive displacement gauges and electric resistance strain gauges. The investigations were carried out in laboratory conditions under specifically selected configurations of a distributed load. Loading intensity, surcharge thickness and the area of load action on the surcharge were adopted as variable test parameters. The effectiveness of the interaction between a geo-grid and the soil in the surcharge in reducing the deformation of the shell was analysed.
PL
W pracy analizowana jest deformacja pasma obwodowego powłoki wykonanej z blachy falistej w przepuście o konstrukcji skrzynkowej. Za miarę deformacji stalowej blachy przyjęto ugięcia i odkształcenia jednostkowe w wybranych punktach powłoki. Pomiarów tych wielkości dokonano z wykorzystaniem indukcyjnych czujników przemieszczenia i tensometrów elektrooporowych. Badania realizowano w warunkach laboratoryjnych, stosując specjalnie dobrane układy obciążenia statycznego konstrukcji o postaci rozłożonej. Jako zmienne parametry badań przyjęto: intensywności obciążenia, grubość naziomu oraz pole powierzchni oddziaływania obciążenia na naziom. Analizowano skuteczność współdziałania geosiatki z gruntem w naziomie w zakresie redukcji deformacji powłoki.
PL
W artykule analizuje się rozkłady oddziaływań kontaktowych pomiędzy gruntem i powłoką w postaci składowych normalnych i stycznych. W obliczeniach wykorzystuje się wyniki pomiarów odkształceń jednostkowych uzyskane z tensometrów elektrooporowych. Przedstawiono algorytm przekształcania funkcji odkształceń na siły kontaktowe rozłożone wzdłuż pasma obwodowego powłoki. Przy regularnym rozstawie punktów pomiarowych korzystne jest ujęcie różnicowe rozwiązania. Skuteczność algorytmu wykazano na przykładzie badania realizowanego w warunkach laboratoryjnych, stosując statyczny układ sił jako obciążenie taborem kolejowym. Jako parametry zmienne analizy przyjęto intensywność obciążenia od wartości normowej do przewidywanej wartości granicznej. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci funkcji sił rozłożonych wzdłuż pasma obwodowego powłoki. Na przykładzie trzech przypadków wykazano w pracy, że siły kontaktowe, nawet przy prawie równomiernym rozkładzie obciążenia na naziomie, tworzą złożone funkcje, na dodatek znacznie odbiegające od proporcjonalności obciążenia.
EN
This paper analyzes the distributions of contact soil-steel interactions in the form of normal and shear components. Unit strain measured by electrical resistance strain gauges are used in the calculations. An algorithm for transforming strain functions into contact forces distributed along the circumferential section of the steel shell is presented. When the measuring points are regularly spaced, it is advantageous to adopt the differential approach to the solution. The effectiveness of the algorithm has been demonstrated through a test conducted in laboratory conditions, using a static force system as the rolling stock load. The intensity of loading from the standard value to the predicted limit value was adopted as the variable parameter in the analysis. The results of the calculations are presented in the form of functions of the forces distributed along the shell's circumferential section. An analysis of three exemplary cases, carried out in this paper, has shown that even when the load distribution on the soil surcharge is almost uniform, the contact forces form composite functions. Moreover, the latter considerably diverge from load proportionality.
PL
W ostatnich latach w polskim górnictwie węgla kamiennego coraz częściej stosowana jest obudowa podporowa z wykładką mechaniczną. Zasadniczym problemem przy doborze właściwego materiału wypełniającego worki lub rękawy wykładki mechanicznej jest brak informacji na temat rzeczywistych parametrów mechanicznych spoiwa. Producenci podają najczęściej tylko jego wytrzymałość na ściskanie lub dodatkowo np. wytrzymałość na zginanie, co znacznie utrudnia wykonanie projektu. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych czterech spoiw przeznaczonych do stosowania w górnictwie, w proporcjach S:W zalecanych przez producentów. Określono dla nich: gęstość objętościową, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga i współczynnik odkształcalności poprzecznej, temperaturę hydratacji oraz wilgotność, kontrolując stale stan mieszaniny. Badania prowadzono od 1 do 28 dnia dojrzewania spoiw. Badania wykazały, że każde przebadane spoiwo wykazuje pewien własny zakres parametrów fizycznych, które wykazują określoną zmienność i które często mogą się obniżać w czasie postępującej hydratacji. Zwykle właściwości fizyczne spoiw zmieniają się w trakcie dojrzewania sinusoidalnie. Dodatkowo stwierdzono duże różnice sięgające 30-40% dotyczące rzeczywistej wytrzymałości na ściskanie spoiw w porównaniu do deklarowanych wartości katalogowych. Dla właściwego doboru parametrów wykładki mechanicznej wcześniejsze wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych wydaje się być niezbędne.
EN
In the last few years the standing support with the lining sleeves (similar to Bullflex system) is increasingly applied in the Polish mining industry. The crucial problem in its designing is the lack of information about the mechanical properties of a binder which fills the sleeves (or bags) of the lining. The manufacturers usually provide only the compressive strength of the binder or sometimes its tensile or shear strength, what makes the design process more complicated. This paper presents the results of laboratory tests for four different mineral-cement binders. The mixtures were prepared according to the recommended binder: water ratio given by the manufacturer. The following parameters have been studied: bulk density, compressive strength, tensile strength, Young modulus, transversal strain coefficient (similar to Poisson ratio), the temperature of hydration and water content. The research has been carried out from the 1st to the 28th day of the mixture curing. The research has shown that every binder reveals its own set of physical parameters which have common variation and which can also decrease in time during hydration. The tested parameters usually vary sinusoidally while curing. The essential variation considers the compressive strength described in the catalogues and the results obtained in the laboratory tests show that it is up to 30-40%. It proves that to obtain proper lining sleeves it is necessary to carry out proper laboratory tests first.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.