Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  axial load
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania doświadczalne elementów ściskanych zbrojonych prętami FRP (Fibre Reinforced Polymer) i stalowymi. Celem badań było oszacowanie wpływu rodzaju zbrojenia na ich nośność. Podczas badań zaobserwowano, że zniszczenie następowało poprzez zmiażdżenie betonu ściskanego.
EN
The paper describes experimental testing on compression members reinforced with FRP and steel bars. The main objective of the work was to investigate the effect of reinforcement type on the strength capacity of elements. It was observed that in most of the cases the failure of the elements happened due to concrete crushing.
PL
Przeprowadzono badania wytrzymałościowe stałego paliwa rakietowego, wyznaczając krzywe siła-wydłużenie i naprężenie-odkształcenie. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań doświadczalnych. Skupiono się na przeprowadzeniu prób jednoosiowych ze zróżnicowanymi prędkościami odkształcenia. Na podstawie uzyskanych doświadczalnie krzywych naprężenie-odkształcenie analizowano podstawowe parametry wytrzymałościowe badanego paliwa. Stwierdzono, że odpowiedzi mechaniczne paliwa różniły się w zasadniczy sposób zarówno co do charakteru rejestrowanych krzywych doświadczalnych, jak i wartości zarejestrowanych parametrów mechanicznych, w zależności od parametrów prowadzonych prób doświadczalnych.
EN
A solid propellant consisting of NH₄ClO₄, acrylonitrile-butadiene rubber, Al powder and dioctyl adipate was studied for uniaxial tension strength to determine the force-elongation and stress-strain curves. The propellant behaved as a typical viscoplastic material.
3
Content available remote Analytical model end plate bolted joint under bending moment and axial force load
EN
In typical buildings with steel-concrete composite floors, joints are designed to transmit only hogging bending moment. In case of the large horizontal loads due to wind, earthquake or accidental events, sagging bending moments in the joint and not to neglect axial force can also occur. Additionally, large deformations of the structure cause tying and prying effects. The joints loaded in this way are changing their characteristics, and their strength for the bending moment is decreased. In global analysis of the structures, the accurate knowledge of the characteristics of the joints allows for determine accurate internal forces in the structural elements. Procedures presented in literature and standards [1] allow for appointing of characteristics of the joint only for bending moment without taking into account axial loads. In the paper, a mechanical model based on “component method” for evaluation of characteristics of the composite joint under bending and axial loads is presented. The influence of tying and prying actions on distribution of the internal forces in a joint is also analyzed. The procedure for calculation of the characteristics of the composite joint with bolted end-plate connection is elaborated too.
PL
W typowych budynkach ze stropami zespolonymi stalowy-betonowy, węzły są projektowane głownie do przenoszenia momentów zginających. W przypadku dużych obciążeń poziomych powstałych w wyniku oddziaływań wiatru, trzęsień ziemi lub zdarzeń wyjątkowych, w węzłach pojawia się moment dodatni i siła osiowa o niezaniedbywalnej wartości. Dodatkowo, duże odkształcenia konstrukcji mogą wywoływać siłę skleszczenia efekt cięgnowy w ryglach ramy. Obciążone w taki sposób węzły zmieniają swoją charakterystykę, a ich nośność na zginanie maleje. W analizie globalnej konstrukcji, znajomość rzeczywistych charakterystyk węzłów pozwala na określenie dokładnego rozkładu sił wewnętrznych w elementach konstrukcji. Procedury przedstawione w literaturze i normie [1] pozwalają na wyznaczanie charakterystyki węzłów jedynie obciążonych momentem zginającym bez uwzględnienia siły osiowej. W artykule przedstawiono, oparty na metoda składnikowej, model mechaniczny, przydatny do określenia charakterystyki węzła zespolonego poddanego obciążeniu momentem zginającym i siłą osiową. Przeanalizowano również wpływ efektu kleszczenia i efektu cięgnowego na rozkład i wartość sił wewnętrznych w połączeniu. Opracowano procedury do obliczania takich połączeń i na przykładzie wykonano porównanie otrzymanej z modelu charakterystyki węzła z wynikami badań doświadczalnych.
EN
This paper presents results of research of reinforced concrete elements subjected to combined axial load and bending with different percentage of additional reinforcement. As an additional reinforcement there was used carbon laminate with width of 25 and 50 mm. The comparative analysis was carried out and strengthened effectiveness was determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wzmocnionych elementów żelbetowych narażonych na jednoczesne działanie obciążenia osiowego oraz zginania z zastosowanym różnym procentem dodatkowego zbrojenia. Jako dodatkowego zbrojenia użyto laminatu węglowego o szerokościach 25 i 50 mm. Przeprowadzono analizę porównawczą i określono skuteczność wzmocnienia.
PL
Podano krytyczny szkic współczesnego stanu wiedzy na temat iniekcji pod stopy pali wierconych. Omówiono podstawy projektowania tej iniekcji oraz zasady jej poprawnej realizacji.
EN
This paper provides critical overview of current knowledge of shaft base grouting and discusses design basics and principles of proper implementation.
PL
Przedstawiono zagadnienia projektowania elementów osiowo rozciąganych i ściskanych wg części 1-1 i 1-5 PN-EN 1993. Zamieszczono przykłady liczbowe takie same jak w artykule dotyczącym wdrożenia (w 1990 r.) normy polskiej PN-90/B-03200, co umożliwiło pokazanie analogii i różnic w określaniu nośności wg tej normy polskiej i Eurokodu 3 wdrażanego w Polsce jako normy PN-EN z odpowiednimi załącznikami krajowymi.
EN
Design procedures of axially loaded tension and compression members according to parts 1-1 and 1-5 of PN-EN 1993, from the package of eurocodes implemented in Poland for design of steel structures, are presented. Illustrative examples, the same as presented in the paper concerned with the introduction of national code PN-90/B-03200, are included in order to show the analogies and differences in the determination of member resistances according to currently used national codes and Eurocode 3 parts being now implemented in Poland together with relevant National Annexes.
PL
Tradycyjne metody pomiarów kontrolnych nacisku osi i mas pojazdów były mało skuteczne i kosztowne. Nowoczesne systemy WIM dają możliwość zdobycia rzetelnych informacji o obciążeniach pojawiających się na naszych drogach.
8
Content available remote The influence of axial load on elastic buckling of shells of revolution
EN
In this paper, the authors consider the influence of axial load on the stability of shells of revolution subjected to external pressure. Shells of different geometry are investigated with emphasis to barrelled shells. The variable quantities are length L and meridional radius of curvature R1 of a shell. The constant parameters are: thickness of the shell h, mass ms and reference radius r0. The material of shells is steel. Numerical calculations were performed in the ABAQUS system. All the shells considered in this paper were subjected to axial compression to determine the force corresponding to the loss of stability in such conditions. A part of this force is then used to preload shell before the buckling analysis in the conditions of external pressure is started. The buckling shapes for shells of different geometry are presented with and without the influence of axial load. The ability of controlling the buckling strength and shape is discussed.
PL
W pracy niniejszej rozważany jest wpływ siły osiowej na stateczność powłok obrotowych poddanych działaniu ciśnienia zewnętrznego. Badaniu poddane zostały powłoki o różnej geometrii z naciskiem na powłoki baryłkowe. Wielkościami zmiennymi są długość L i południkowy promień krzywizny R1 powłoki. Wielkości stałe to: grubość powłoki h, masa ms i promień odniesienia r0. Materiałem powłok jest stal. Badania numeryczne przeprowadzone zostały w systemie ABAQUS. Wszystkie rozważane powłoki zostały poddane osiowemu ściskaniu dla określenia siły odpowiadającej utracie stateczności w tych warunkach. Część tej siły została następnie użyta jako obciążenie wstępne przed przystąpieniem do analizy stateczności w warunkach działania ciśnienia zewnętrznego. Jako rezultat badań przedstawione zostały postacie wyboczenia powłok o różnym kształcie, powstałe przy uwzględnieniu działania sił wzdłużnych oraz bez ich uwzględniania. Przedyskutowana została możliwość sterowania odpornością konstrukcji na wyboczenie i kształtem wyboczenia.
9
Content available remote Systemy przenoszące siły osiowe
PL
Istniejące warunki wodno-gruntowe i rozbudowana infrastruktura podziemna w zurbanizowanych terenach miejskich nie dają zawsze możliwości stosowania ciśnieniowych systemów jednoosiowych, dlatego coraz powszechniej stosowane są biaxialne systemy ciśnieniowe rur i połączeń GRP FLOWTITE czyli rury i łączniki dwuosiowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.