Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  awarie w transporcie drogowym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono przykładowe wyniki prognoz możliwych skutków awarii w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów wykonanych przy zastosowaniu symulacji komputerowej, które dotyczyły wypadków drogowych z udziałem cystern przewożących paliwa płynne (benzyna) oraz skroplony LPG (propan-butan). Wyznaczono strefy skutków dla życia i zdrowia ludzi wskutek toksycznych skażeń powstałych w wyniku wycieku etyliny z cysterny w terenie otwartym, na terenach o luźnej oraz zwartej zabudowie, w warunkach zimowych i letnich. Dla przypadku awarii transportowej z udziałem cysterny przewożącej gaz płynny (LPG), wyznaczono strefy skażeń toksycznych powstałe w wyniku wycieku LPG z cysterny oraz powstałe w wyniku wycieku z cysterny i pożaru LPG, a także strefy zagrożeń powstałe po wybuchu LPG uwolnionego z cysterny.
EN
This paper presents sample results of computer simulations predicting potential consequences for people of accidents in road transport of dangerous materials. Hazardous toxic contamination areas resulting from a gasoline leak f rom a cistern have been predicted for uninhabited areas and areas of Iow- and high-density housing in winter and summer. The article discusses hazardous contamination areas resulting from an LPG leak from a cistern, from an LPG leak and fire, and from an explosion of LPG following a leak for the case of a road accident involving a cistern transporting LPG.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe prognozy skutków awarii w transporcie drogowym, wykonane przy zastosowaniu symulacji komputerowej, które dotyczyły wypadków drogowych z udziałem cystern przewożących chlor i amoniak. W symulacji wyznaczono strefy skutków toksycznych skażeń powstałych w wyniku wycieku tych gazów z cysterny w terenie otwartym, o luźnej oraz o zwartej zabudowie, w warunkach zimowych i letnich. Przedstawiono także prognozy skutków ataków terrorystycznych, detonacji cystern z kwasem azotowym lub z benzyną w terenie o zwartej zabudowie. Omówione, porównane i ocenione zostały skutki awarii transportowych, powodujących uwolnienie z cystern samochodowych benzyny, chloru oraz amoniaku w zależności od warunków terenowych i atmosferycznych.
EN
This paper presents sample results of computer simulations predicting potential consequences for people of accidents in road transport of chloraine and ammonia. Contaminated areas, being a result of chlorine and ammonia leaks, have been foretold, taking uninhabited, Iow- and high-density housing, areas both in winter and summer into account. The article also predicts potential consequences of cisterns with nitric acid and gasoline's detonation by terrorists. It discusses, compares and the results of potential consequences of accidents in road transportation of gasoline, chlorine and ammonia, depending on terrain conditions and weather.
PL
W artykule przedstawiono opracowane na podstawie oficjalnych dokumentów Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dane dotyczące zagrożeń zdarzeniami o znamionach poważnych awarii w transporcie niebezpiecznych substancji w Polsce w latach 2003-2007. Najwięcej tego rodzaju zdarzeń (66% wszystkich zdarzeń w transporcie) ma miejsce przy przewozie drogowym, który stanowi w Polsce dominujący sposób transportu tych materiałów: ok. 100 mln ton - ca 81% ogólnej ilości przewożonych niebezpiecznych materiałów; transport kolejowy - ok. 23 mln ton (dane za rok 2007). W publikacji zamieszczono najbardziej istotne dane dotyczące transportu drogowego niebezpiecznych chemikaliów. Struktura rodzajowa przewożonych w transporcie samochodowym chemikaliów kształtuje się następująco: paliwa płynne (etylina i olej napędowy) - ok. 72%, gazy skroplone (LPG) - ok. 19%, substancje toksyczne i żrące - ok. 3%; pozostałe stanowią ok. 6% przewożonych towarów niebezpiecznych.
EN
This article presents data developed on the basis of official documents of the Chief Inspector of Environmental Protection, characterising the magnitude of the hazard of events with the attributes of major accidents in 2003 - 2007 in Poland. The majority of such events (66% of the total number of events in transport) occurred in the road transportation of dangerous chemicals. Road transportation of dangerous chemicals predominates in Poland: approx. 100 million tonnes, approx. 81% of the total amount of transported dangerous materials; rail transportation, approx. 23 million tonnes (data for 2007). This paper discusses the most significant data concerning the road transportation of dangerous chemicals in Poland. The share of liquid fuels (gasoline and gas oils) was approx. 72%; LPG - 19%, toxic and corrosive substances - 3%, other ones - 6% of the dangerous goods transported.
PL
W artykule omówiono przyczyny zdarzeń o charakterze awaryjnym w transporcie drogowym niebezpiecznych towarów. W ocenie Transportowego Dozoru Technicznego prawie 100% zdarzeń awaryjnych ma związek z przyczynami eksploatacyjnymi, takimi jak brak lub niewłaściwe kwalifikacje obsługi, lekceważenie przepisów, niedostosowanie prędkości jazdy do warunków atmosferycznych lub stanu drogi. Według danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zdecydowaną większość przyczyn zdarzeń o znamionach poważnej awarii stanowią wypadki drogowe spowodowane brakiem lub niewłaściwymi kwalifikacjami obsługi oraz lekceważeniem przepisów ruchu drogowego. Z analiz Państwowej Straży Pożarnej wynika, że liczba miejscowych zagrożeń chemicznych i ekologicznych w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych spowodowanych niezachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu w latach 2005-2007 wyniosła 550, co oznacza 56% ogólnej ich liczby.
EN
This publication discusses the causes of accident events in the road transportation of dangerous chemicals in Poland. According to the Transportation Technical Supervision almost all accident events are connected with the operation of transportation devices, such as the operating personnel's lack of or unsuitable qualifications, disregard for traffic rules, and speed not adjusted to current weather or road conditions. According to data from the Chief Inspector of Environmental Protection, most events with the attributes of major accidents are road accidents caused by the operating personnel's lack of or poor qualifications or disregard for traffic rules (43 out of 61 cases in 2005-2006). According to data from the National Fire Service, in 2005-2007 there were 550, i.e. 56% of the total of 988, local chemical and ecological hazards in the road transportation of hazardous materials, which were caused by failure to follow traffic safety rules.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.