Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  averaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Averaging for some simple constrained Markov processes
EN
In this paper, a class of piecewise deterministic Markov processes with underlying fast dynamic is studied. By using a “penalty method”, an averaging result is obtained when the underlying dynamic is infinitely accelerated. The features of the averaged process, which is still a piecewise deterministic Markov process, are fully described.
EN
The paper is devoted to analysis of geometrically nonlinear vibrations of beams with geometric and material properties periodically varying along the axis. The 1-D Euler-Bernoulli theory of beams with von Kármán nonlinearity is applied. An analytical-numerical model based on non-asymptotic tolerance modelling approach and Galerkin method is applied. The linear natural frequencies and mode shapes are determined and the results are confirmed by comparison with a finite element model. Forced damped vibrations analysis in the large deflection range is performed to illustrate complex behaviour of the system.
EN
The majority of publications and monographs present investigations which concern exclusively two-phase flows and particulary dispersed flows. However, in the chemical and petrochemical industries as well as in refineries or bioengineering, besides the apparatuses of two-phase flows there is an extremely broad region of three-phase systems, where the third phase constitutes the catalyst in form of solid particles (Duduković et al., 2002; Martinez et al., 1999) in either fixed bed or slurry reactors. Therefore, the goal of this study is to develop macroscopic, averaged balances of mass, momentum and energy for systems with three-phase flow. Local instantaneous conservation equations are derived, which constitute the basis of the method applied, and are averaged by means of Euler’s volumetric averaging procedure. In order to obtain the final balance equations which define the averaged variables of the system, the weighted averaging connected with Reynolds decomposition is used. The derived conservation equations of the trickle-bed reactor (mass, momentum and energy balance) and especially the interphase effects appearing in these equations are discussed in detail.
4
Content available Quantization error in time-to-digital converters
EN
Methods of time interval measurement can be divided into asynchronous and synchronous approaches. It is well known that in asynchronous methods of time-interval measurement, uncertainty can be reduced by using statistical averaging. The motivation of this paper is an investigation of averaging in time interval measurements, especially in a synchronous measurement. In this article, authors are considering the method of averaging to reduce the influence of quantization error on measurement uncertainty in synchronous time-interval measurement systems, when dispersion of results, caused by noise is present. A mathematical model of averaging, which is followed by the results of numerical simulations of averaging of measurement series is presented. The analysis of results leads to the conclusion that in particular conditions the influence of the quantization error on measurement uncertainty can be minimized by statistical averaging, similar to asynchronous measurements.
PL
W artykule przedstawiono równania umożliwiające wyznaczenie zmian stężeń w czasie na wyjściu z pojedynczych zbiorników homogenicznych i kaskad zbiorników homogenicznych. Za pomocą tych równań można określić niezbędną pojemność urządzeń, która zapewni wymagany stopień wytłumienia oscylacji stężeń na ich wyjściu. Z dodatkowych obliczeń przeprowadzonych przez autora wynika, że kaskady homogenicznych zbiorników uśredniających i kaskady homogenicznych zbiorników retencyjno-uśredniających również wykazują podobne własności tłumiące oscylacje stężeń. Dla pewnych przypadków dynamiki zmian stężeń i czasów przebywania substancji w urządzeniu zbiornikowym, w celu wytłumienia oscylacji stężeń na tym samym poziomie, wymagana pojemność kaskady zbiornikowej może być mniejsza od pojemności pojedynczego zbiornika homogenicznego. Tłumienie oscylacji stężeń przez kaskadę zbiornikową może być lepsze od tłumienia przez pojedynczy zbiornik homogeniczny o tej samej pojemności co kaskada. Ten sam efekt tłumienia oscylacji stężeń można, w niektórych sytuacjach, uzyskać dla dwóch różnych kaskad zbiornikowych.
EN
The paper presents equations to determine concentration changes in time at the outlet of single homogeneous tanks and homogeneous tank cascades. Using these equations, one can specify the required capacity of the facilities that will provide necessary damping of concentration oscillations at their outlets. The additional calculations performed by the author shows that the cascade of homogeneous averaging tanks and cascade of homogeneous retention- -averaging tanks also exhibit similar properties of damping concentration oscillations. For some specific cases of dynamics of concentrations and residence times changes for the substances within the tank, to damp concentration oscillations at the same level, the required capacity of the cascade tank can be smaller than the capacity of a single homogeneous tank. Damping of concentration oscillations by a tank cascade may be better than the attenuation by a single homogeneous tank of the same capacity. The same concentration oscillations damping effect can be, obtained for two different tank cascades, occasionally.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących estymacji poziomu paliwa w baku pojazdu samochodowego. Do symulacji wykorzystano rzeczywiste dane uzyskane poprzez pomiar poziomu paliwa w bakach TIR-ów jednej z polskich firm przewozowych. Rozpatrzono różne sytuacje pomiarowe, takie jak tankowanie, jazda po nierównej nawierzchni, jazda po stromiznach, zanik sygnału pomiarowego.
EN
In the article the research results of the fuel level estimation in a moving vehicle are presented. Simulations used the real-life car vehicles data (Polish cargo company trucks). Different road conditions such petrol tank up, road pot-holes, GPS error, etc, were considered during simulations.
EN
The paper deals with a general procedure for symbolic analysis of DC-DC converters using the generalized averaged model of PWM switch. Both line-to-output and control-to-output small-signal responses can be obtained in symbolic form with optional simplification based on actual numerical values. Example analyses using a program implemented in Matlab are shown.
PL
Artykuł przedstawia metodę analizy symbolicznej przetwornic DC-DC wykorzystującą model uśredniony uogólnionego klucza PWM. Metoda ta umożliwia wyznaczenie odpowiedzi małosygnałowych układu na zmiany sygnałów wejściowego oraz sterującego. Opcjonalnie, w zależności od konkretnych wartości numerycznych, wyniki można otrzymać w postaci uproszczonej. Metoda została zilustrowana przykładowymi wynikami analiz przeprowadzonych w środowisku Matlab.
8
Content available remote Averaging in Theory of Waffle Plates and Shells
EN
A use of the homogenization procedure to solve boundary value problems of waffle plates and shells is discussed and illustrated.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczeń asymptotycznych drgań z tłumieniem nieliniowym. Rozwiązano równanie różniczkowe uwzględniające tarcie nieliniowe proporcjonalne do trzeciej potęgi prędkości. Podczas obliczeń zastosowano uśrednienie i analizę zbieżności. Dla porównania wykonano numeryczne obliczenia komputerowe. Uzyskano, wystarczającą zgodność wyników asymptotycznych bardzo zbliżonych do ścisłych i numerycznych.
EN
The present paper offers the asymptotic analysis of vibrations with non-linear damping. Differential equation with non-linear friction proportional to the third power of velocity was solved applying averaging and convergence and, for comparison, numerical computation. There was obtained a sufficient compatibility between asymptotic close to exact and numerical results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.