Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automotive industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w warunkach przemysłowych. Badania dotyczą wieloparametrowej ocenę skuteczności działania mieszanin technicznych soli modyfikujących stop AISi7Mg - tzw. rozdrabniaczy ziaren. Mieszaniny soli są wytwarzane przez grupę producentów i stanowią ofertę przemysłową. Porównano skuteczność działania pięciu rożnych mieszanin soli barowych i tytanowych oraz zaprawy modyfikującej AITi5B. Sole wprowadzano do kąpieli metalowej metodą „na powierzchnie" po utworzeniu na niej leja, na skutek wysokich obrotów rotora rafinacji gazowej. Wszystkie sole zwiększają właściwości wytrzymałościowe stopu po obróbce cieplnej T6 (Rm.Rp02, A5, HB). Równolegle stwierdza się w badaniach, iż technika wprowadzania soli „na powierzchnię'' zwiększa liczbę wtrąceń niemetalowych w stopie. Wtrącenia, w przypadku wytwarzania obręczy kół samochodowych (felg), jeśli zostaną rozmieszczone na powierzchni odlewu, mogą stanowić przyczynę zabrakowania.
EN
The results of tests performed under industrial conditions are presented in the hereby paper. Investigations concern multi-parameter assessments of the efficiency of technological salts mixtures - the so-called grains crushers - modifying the AISi7Mg alloy. Mixtures of salts are produced by a group of producers and constitute the industrial offers. The efficiency of operations of five different mixtures of barium and titanium salts as well as of the AITi5B inoculant, were compared. Salts were introduced to the metal bath by the method: 'on the surface' after making a pouring cap in it, due to a high speed rotor of the gaseous refining. All salts increase strength properties of alloys after the heat treatment T6 (Rm.Rp02, A5, HH). It was also found in tests, that the salts introduction by means of 'on the surface' technique increases the number of non-metallic inclusions in the alloy. If such inclusions remain on the casting surface, they can constitute the reason of the casting rejection, in case of the production of wheel rims.
2
Content available remote Obróbka cieplna stali średniomanganowych dla motoryzacji
PL
Nowoczesne materiały konstrukcyjne wykorzystywane w branży automotive powinny łączyć wysoką wytrzymałość z dobrą formowalnością – są to własności do niedawna wykluczające się. Z drugiej strony koszty produkcji muszą być relatywnie niskie, gdyż aspekt ekonomiczny jest niezwykle ważny w obecnych czasach. Wymienione własności wytrzymałościowe można uzyskać dzięki rozdrobnieniu ziarna, jak również wygenerowaniu w stali austenitu szczątkowego, którego przemiana powoduje znaczne umocnienie materiału podczas odkształcenia. Koszty produkcji maleją wraz z ograniczeniem zawartości drogich dodatków stopowych. Cechy te wykazują stale średniomanganowe.
EN
Advanced structural materials used in the automotive industry should combine high strength and good formability – a pair of properties which until recently were mutually exclusive. On the other hand, production costs must be relatively low because the economic aspect is extremely important nowadays. The mentioned strength properties can be obtained due to grain refinement as well as the generation of retained austenite in steel, which is transformed during deformation causing the significant strain hardening of the material. Production costs decrease with the reduction of the content of expensive alloying elements. These features are the domain of medium manganese steels.
3
Content available remote Chłodzenie blach taśmowych ze stali wielofazowych dla motoryzacji
PL
Nowoczesne wysoko wytrzymałe stale wielofazowe dla motoryzacji są produkowane w wąskich oknach technologicznych obróbki cieplnej lub cieplno-plastycznej. Typowe struktury dwufazowe lub wielofazowe wymagają kilkustopniowego chłodzenia z temperatury austenityzacji, niepełnej austenityzacji lub z temperatury końca walcowania na gorąco. Wymaga to dostosowania szybkości chłodzenia do kinetyki przemian fazowych austenitu przechłodzonego dla realizacji kolejnych przemian fazowych, tzn. ferrytycznej, bainitycznej czy martenzytycznej.
EN
Advanced high-strength multiphase steels for the automotive industry are produced in narrow technological windows of heat treatment or thermomechanical processing. Typical dual-phase or multiphase structures are subjected to a multi-step cooling from the austenitizing temperature, intercritical annealing temperature or finish rolling temperature. This requires to adjust the cooling rates to the kinetics of undercooled austenite phase transitions to realize successive phase transformations, i.e. ferritic, bainitic or martensitic. An isothermal holding step is very often needed within bainitic or martensitic transformations. Using universal laminar cooling lines is necessary.
EN
The paper presents partial results of qualitative analyzes conducted on the production line in the automotive industry. The subject of analyzes is the safety element for motor vehicles and meeting the quality requirements. The quality requirements that the manufacturer must meet are based on customer guidelines (automotive concern) for components manufactured for first assembly. The presented analyzes relate to the identification of production discrepancies and the results of statistical analyzes for the cutting process and component control for one type of cable. This work contains basic issues in the field of production management for elements intended for the automotive market, detailing the basic applicable rules and standards in this field. It also contains the results of the analysis and evaluation of the production process of the company operating on this market. A preliminary analysis of the causes of production problems and statistical analysis for the indicated process was presented.
PL
Przemysł motoryzacyjny (sektory pojazdów osobowych – LDV i ciężarowych – HDV) znajduje się obecnie pod bezprecedensową presją ze strony wielu czynników politycznych i społecznych, szczególnie pod względem negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez emisje związków szkodliwych spalin i emisję gazów cieplarnianych, szczególnie CO 2 /zużycie paliwa. Zmieniające się w ostatnich latach metody badań homologacyjnych i procedury testowe oraz limity emisji związków szkodliwych stają się coraz trudniejsze do spełnienia, co wymaga zmian w metodach badawczo-rozwojowych, konstrukcjach silników spalinowych, strategiach sterowania, paliwach i – co najważniejsze – konstrukcjach całych układów napędowych. W niniejszym artykule przeanalizowano obecną sytuację w zakresie rozwoju legislacji dotyczącą regulacji metod badania pojazdów i limitów emisji związków szkodliwych spalin oraz ich wpływu na układy napędowe stosowane w nowych pojazdach samochodowych na świecie, przedstawiono również skrótowo trendy rozwojowe w tej dziedzinie na przyszłe lata.
EN
The automotive industry (LDV and HDV sectors) is currently under unprecedented pressure from a wide range of factors particularly in terms of environmental performance and fuel consumption. Long-established test procedures are changing and standards are becoming much harder to meet, necessitating changes in R&D methods, strategies and calibrations, fuels and – crucially – powertrains. This paper examines the current situation regarding regulation of emissions rules and the impact on powertrains used in new vehicles across the world. Powertrain technologies which can help to overcome challenges are mentioned and key trends are analysed. Finally, some brief comments are offered on what will bring the next few years.
PL
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. jest znanym w Polsce producentem odlewów, w tym precyzyjnych. Realizacja badań ujętych w harmonogramie projektu ma stworzyć możliwość znacznego poszerzenia zakresu możliwości wykonawczych zakładu o cienkościenne odlewy staliwne, o założonych własnościach mechanicznych dotychczas w Polsce nie produkowanych. Połączenie opracowanych w ramach projektu: innowacyjnego tworzywa modelu woskowego, składu i sposobu wykonania formy ceramicznej, składu chemicznego tworzywa odlewu z innowacyjną technologią odlewania precyzyjnego oraz obróbką cieplną wykonanych cienkościennych odlewów pozwoli na wykonanie z przebadanych stopów żelaza wyrobów o dużej dokładności wymiarowej, założonej wytrzymałości mechanicznej oraz wdrożenie tej technologii do własnej produkcji przemysłowej.
EN
PIO Specodlew Sp. z o.o. is a known manufacturer of castings in Poland, including precision ones. The implementation of the research included in the project's schedule aims to create the possibility of significantly broadening the scope of the plant's implementation capabilities, with thin-walled steel castings, procesing mechanical properties that are not yet produced in Poland. The combination of innovative wax-based material, composition and method of the ceramic mold making, chemical composition of a cast material with innovative precision casting technology and heat treatment of thin-walled castings developed within the framework of the project will allow us to manufacture products of high dimensional accuracy, mechanical strength assumed from tested iron alloys and implementing this technology for own industrial production.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wymagań normy IATF 16949:2016 oraz standardu VDA 6.1 w zakresie statystycznego sterowania procesami (SPC), stosowanych wobec dostawców w branży motoryzacyjnej oraz sposobów ich spełnienia przy użyciu nowoczesnych narzędzi komputerowo zintegrowanego systemu wspomagania jakości (CAQ) bazującego na programie LEAN-QS. Wykazano skuteczność zastosowania zaprezentowanego narzędzia, pozwalającego na spełnienie wymagań branżowych przy niewielkiej ilości zasobów koniecznych do nadzoru oraz prawidłowego realizowania kluczowego procesu systemu zarządzania jakością, jakim jest SPC. Przedstawione w opracowaniu wyniki analizy przypadków stanowią wyniki przeprowadzonych badań w firmie będącej dostawcą w branży motoryzacyjnej, w której wdrożono jeden z modułów programu LEAN-QS w celu spełnienia wymagań certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą IATF 16949:2016.
EN
The purpose of this article is to present the requirements of IATF 16949:2016 standard and VDA 6.1 standard in the field of statistical process control (SPC) for suppliers of the automotive industry, as well as ways to meet them using modern tools of an integrated computer aided quality systems (CAQ) based on the LEANQS program. The effectiveness of using the presented tool was demonstrated, allowing to meet industry requirements with a small amount of resources necessary for supervision and proper implementation of the key process of the quality management system such as SPC. The results of the case analysis presented in the paper are the results of the research carried out in a company being supplier in the automotive industry, in which one of the LEAN-QS modules was implemented to meet the requirements of a certified quality management system compliant with IATF 16949:2016.
EN
The article provides the reader with information on the role of automatic radio frequency identification technology – RFID in improving work in an automotive company's warehouse. The evolution of the RFID method is described and the system construction is characterized. Moreover, the areas in which RFID is applied are expounded upon. The benefits of the RFID technology in the automotive company's warehouse are also pointed out. as well as its importance for improvement of warehouse operations.
9
PL
W artykule przedstawiono wymagania branży motoryzacyjnej według standardu IATF 16949 dotyczące kosztów jakości. Wymaganie obligatoryjne w tym zakresie odnosi się do konieczności identyfikacji, kalkulacji i raportowania wyłącznie kosztów niezgodności – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ponadto wymóg systemowy obejmuje konieczność powiązania celów szczegółowych poszczególnych procesów czy działań, zidentyfikowanych w organizacji na bazie podejścia procesowego, z wizją, misją i strategią firmy. Do zobrazowania tej zależności analizowana organizacja wykorzystuje zrównoważoną kartę wyników (BSC). W artykule zaprezentowano również metodykę postępowania w tym zakresie.
EN
In the article, the requirements of IATF 16949 in terms of quality costs in the automotive industry have been presented. The obligatory requirements are the need to identify, calculate and report only costs of poor quality – internal and external. In addition, the requirement is to demonstrate the relationship between the objectives of individual processes or activities identified in the organization with the vision, mission and strategy of the company. To illustrate this relationship, the organization used a balanced scorecard (BSC). The methodology of conduct in this area has also been presented in the article.
10
Content available remote Nadążne sterowanie procesem sekwencjonowania karoserii na wydziale lakierni
PL
Przedstawiono zmodyfikowaną metodę nadążnego sterowania produkcją, którą można wykorzystać w wielowersyjnym procesie sekwencjonowania karoserii na wydziale lakierni. Badano rzeczywistą strukturę lakierni wraz z buforem (Car Sequencing Problem 4.0). Głównymi celami badań były minimalizacja liczby przezbrojeń wynikających ze zmian kolorów oraz synchronizacja tych przezbrojeń z wymuszonym, okresowym czyszczeniem pistoletów malarskich.
EN
A modified method of follow-up production control that can be used in a multi-version car body sequencing process at the paint shop department is presented. The actual structure of the paint shop along with the buffer was subjected to tests (Car Sequencing Problem 4.0). The main goals of the research were to minimize the number of changeovers resulting from color changes and to synchronize these changeovers with forced, periodic cleaning of paint guns.
EN
The article deals with the problem of determining production costs when designing part technology for the automotive industry. In mass-production and mass production, several variants of production processes are usually prepared, which are then assessed in economic and technological terms. Technological variants most often differ in the type of semi-finished product used, which significantly affects the efficiency and cost of machining carried out in subsequent operations. The article attempts to determine the methodology of determining costs for the developed technological variants. Simulation tests were carried out on production processes based on commercial semi-finished products and involving machining with high energy absorption, as well as processes based on special semi-finished products and using high-performance machining, characterized by low material consumption.
PL
Artykuł dotyczy problemu wyznaczania kosztów produkcji w trakcie projektowania technologii części na potrzeby branży motoryzacyjnej. W produkcji wielkoseryjnej i masowej zwykle przygotowuje się kilka wariantów procesów produkcyjnych, które następnie są oceniane pod względem ekonomicznym i technologicznym. Warianty technologiczne najczęściej różnią się rodzajem zastosowanego półwyrobu, który istotnie wpływa na wydajność i koszty obróbki ubytkowej realizowanej w kolejnych operacjach. W artykule podjęto próbę określenia metodyki wyznaczania kosztów dla opracowanych wariantów technologicznych. Badaniom symulacyjnym poddano procesy produkcyjne bazujące na półproduktach handlowych i obejmujące obróbkę skrawaniem o dużej energochłonności oraz procesy oparte na specjalnych półproduktach i wykorzystujące wysokowydajną obróbkę skrawaniem, charakteryzującą się niską materiałochłonnością.
EN
The article deals with the assessment of production process capability in the serial production of plastic components. The plastic component was used for analysis. Component is used in the automotive industry in car suspension shock absorbers. Assessing the capability of the product's manufacturing process is very important. The aim of the present paper is to measure the dimensional characteristics of a thermoplastic product as a monitored quality feature. The analyzed product is manufactured in an eightfold injection mold by injection technology. The products from each injection mold cavity were considered separately. Process capability was assessed using capability indices. Process variability and centering were evaluated. Based on the analysis we can say that the production process is in excellent condition.
EN
The key demands on manufacturers in the modern-age markets globalisation are: (i) short development cycle, (ii) cost effectiveness, (iii) excellent product quality, and (iv) in-built product variability and upgradability. Development of new products under such dynamic market conditions necessitates an integrated approach to all stages of company operations, including product design, prototyping, productionising and manufacturing and extending it to the lifetime serviceability. Such competitive requirements cannot be dealt with by conventional, sequential model of product development and require switching to the modular approach, which additionally enables effective accommodation of growing needs of customers for products variety and their immediate or future customisation. This paper addresses modular product development, including design and assembly in application to building & construction industry. The focus is on paving the path for new generation high-quality/high durability products, such as modular cladding components for low- and high-rise residential and commercial buildings with the emphasis on product sustainability and longlasting aesthetics. It also considers: (i) identification of principal causes of diminishing market share of wood-based cladding of building facades, and (ii) highlights key aspects of development of a breakthrough technology providing high-quality, highdurability surface finish of painted exterior wood products offering a platform for reversal of decades-long decline of this important segment of the building products market.
PL
Kluczowe wymagania stawiane producentom na współczesnych zglobalizowanych rynkach to: (i) krótki cykl rozwoju, (ii) efektywność kosztowa, (iii) doskonała jakość produktu, oraz (iv) „wbudowana” zmienialność produktu i możliwość jego rozbudowy. Rozwój nowych produktów w tak dynamicznych warunkach rynkowych wymaga zintegrowanego podejścia do wszystkich etapów działalności firmy, w tym również projektowania produktu, prototypowania, produkcji, oraz rozszerzenia ww. również na okres użytkowania. Tak wysokie wymagania nie mogą być osiągnięte przez konwencjonalny, sekwencyjny model opracowania produktu i wymagają przejścia na podejście modułowe, co dodatkowo umożliwia efektywne dostosowanie rosnących potrzeb klientów do różnorodności produktów i ich natychmiastowej lub przyszłej personalizacji. Artykuł ten dotyczy rozwoju produktów modułowych, w tym projektowania i montażu w zastosowaniach w przemyśle samochodowym, budownictwie i przemyśle budowlanym. Nacisk kładziony jest na wytyczenie drogi dla produktów nowej generacji o wysokiej jakości/wysokiej trwałości, takich jak modułowe elementy fasad dla niskich i wysokich budynków mieszkalnych i komercyjnych z naciskiem na trwałość produktu i długotrwałą estetykę. Artykuł rozważa również: (i) identyfikację głównych przyczyn zmniejszającego się udziału rynkowego drewnopodobnych elewacji budynków oraz (ii) podkreśla kluczowe aspekty rozwoju przełomowej technologii zapewniającej wysoką jakość wykończenia powierzchni o wysokiej trwałości dla produktów z drewna, oferującej doskonałą platformę do odwrócenia trwającego od dziesięcioleci spadku udziału tego ważnego segmentu rynku wyrobów budowlanych.
EN
In this article, a magnesium matrix composite, reinforced with open-celled carbon foam and fabricated by pressure infiltration method, was examined. The main problem analysed was the usefulness of two commercial magnesium alloys RZ5 and ZRE1 as matrices in terms of composite tribological properties. Results of composite microstructure examinations by LM and SEM with EDS, porosity and hardness measurements were presented, and wear resistance in a dry friction conditions was characterized by a pin–on–disc method. The friction coefficient, the mass loss of sample and cast iron countersample, and wear trace depth were measured, as well as the mechanism of wear was examined by SEM observations of the wear traces. Obtained results show good infiltration of open-celled carbon foam and microstructural effects at an interface similar to the particulate and fibrous composites of C–Mg systems. Differences in wear resistance, dependent on applied matrix alloy, were revealed, and the ZRE1 magnesium alloy was indicated as more favourable, due to a composite lower friction coefficient, less mass lost, and wear trace depth. The wear of open-celled carbon foam was regular and without cracks in the reinforcement, fragmentation, or pulling out.
PL
Kompozyty z osnową ze stopów lekkich, głównie aluminium, zbrojone otwartokomórkowymi pianami ceramicznymi, najczęściej z Al2O3, są obecnie przedmiotem prac o charakterze technologicznym i poznawczym. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć segregacji zbrojenia, co może mieć miejsce w przypadku aplikacji w kompozytach metalowych cząstek bądź włókien. Jednak oprócz znanej kwestii oddziaływania fizykochemicznego metal–zbrojenie pojawia się nowy problem technologiczny — prawidłowa infiltracja piany metalem. Obydwa zagadnienia są bezpośrednio związane z doborem składu chemicznego stopu, gdyż stopy przydatne jako samodzielne tworzywo konstrukcyjne mogą być w kompozytach zupełnie nieużyteczne. W artykule zaprezentowano nowy materiał kompozytowy, w którym zbrojenie stanowiła otwartokomórkowa piana węglowa (Cof), a osnowę dwa konwencjonalne, odlewnicze stopy magnezu RZ5 i ZRE1 zawierające metale ziem rzadkich RE. Rolą komponentu węglowego w takim materiale, podobnie jak w przypadku aplikacji cząstek węgla szklistego i włókien węglowych krótkich, jest m.in. zmiana właściwości tribologicznych. Celem pracy była charakterystyka wytworzonego w Politechnice Śląskiej metodą infiltracji ciśnieniowej kompozytu zawierającego otwartokomórkową pianę węglową o takiej samej geometrii i dwa różne stopy osnowy z układu Mg–Zn–RE–Zr. Charakterystyka objęła głównie mikrostrukturę i badania tribologiczne w warunkach tarcia suchego. Na jej podstawie wskazano, który spośród zastosowanych stopów jest korzystniejszy z punktu widzenia zużycia kompozytu.
EN
The article deals with the influence of technological parameters in the production of precision seamless tubes for the automotive industry from the point of view of drawing using two different methods in one technological sequence. Tube drawn technology for the orders is set to three draws on mandrel and three hollow sinking draws. The dimension input of the blank is Ø 44.5 x 8.00 mm, length 4500 mm and output dimension Ø 14.35 × 4.79 mm. The experimental material is 25CrMo4 according the norm EN 10216-2+A2. Measurement of the surface temperature of the tube and a functional parts of tools surface temperature during tube drawing was carried out to map the heating of the working temperature of the tool and to assess the impact on the dimensional stability of the drawn tube with dimension Ø 26 × 5.25 mm (draws on mandrel) and Ø 17 × 4.96 mm (hollow sinking).
PL
W artykule omówiono wpływ parametrów technologicznych produkcji precyzyjnych rur bez szwu dla przemysłu motoryzacyjnego w aspekcie ciągnienia dwoma różnymi metodami w jednej sekwencji technologicznej. Technologia ciągnienia rur składa się z trzech ciągów na trzpieniu i trzech ciągów swobodnych. Wymiar wejściowy wsadu wynosi Ø 44,5 × 8,00 mm, długość 4500 mm, a wymiar wyjściowy Ø 14,35 × 4,79 mm. Badany materiał to stal w gatunku 25CrMo4 według normy EN 10216-2 + A2. Pomiar temperatury na powierzchni rury i temperatury powierzchni części roboczej narzędzi podczas ciągnienia rur wykonano w celu sporządzenia map temperatury nagrzewanej roboczej części narzędzia i oceny jej wpływu na stabilność wymiarową rury o wymiarze Ø 26 × 5,25 mm (ciągniętej na trzpieniu) i Ø 17 × 4,96 mm (ciągniętej swobodnie).
PL
W artykule, opierając się na przykładzie przemysłu samochodowego, omówiono technologię, będącą jedną z części składowych tzw. inteligentnych fabryk – systemy rzeczywistości rozszerzonej (AR). Omówiono sposoby ich wykorzystania podczas projektowania nowego pojazdu, jego testowania, serwisowania oraz eksploatacji, a także przy obsłudze posprzedażowej i marketingu. Uwzględniono systemy przeznaczone stricte dla projektantów i konstruktorów oraz takie, które stworzono i przystosowano specjalnie na potrzeby użytkowników samochodów. W artykule przedstawiono również obecne trendy w rozwoju technologii.
EN
Nowadays, technologies such as virtual, mixed and augmented reality become a key component of Smart Factories. Based on the source analysis and literature review, the paper identifies the role of augmented reality in automotive industry as well as possible areas of its use. All stages of vehicle’s development and life cycle can benefit from the use of AR: designing, construction, inspection, maintenance and repair as well as after-sales. The paper describes systems that were strictly created for designers, technicians and vehicle’s users. Current trends in the development of automotive AR technology are also presented.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na system bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. To około 10–12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obroną państwa polskiego.
18
Content available remote A helical rolling process for producing ball studs
EN
This paper presents the numerical and experimental results of a study investigating helical rolling of ball studs. First, methods for producing balls studs widely used in the automotive industry are discussed. Then, in light of the discussed manufacturing techniques, a helical rolling process for producing this type of parts is proposed. The idea of rolling stepped parts in skew rolling mills is presented and the design concept for helical tools is described. Next, numerical results of a helical rolling process for ball studs are presented. Theoretical considerations are based on the results of simulations performed by the finite element method using the FORGE NxT simulation software. The simulations involved examining metal flow, thermal parameters and force parameters in the process, as well as predicting material cohesion loss based on the distribution of the Cockcroft-Latham ductile fracture criterion. The numerical results were verified experimentally. In the experiments, the process was investigated with respect to potential failure modes. The correctness of the designed numerical models of helical rolling was assessed based on the shape of produced forgings and the distributions of force parameters. Obtained results demonstrate that helical rolling is an effective technique for producing ball studs, and the design concept for helical tools can be based on the solutions developed for wedge tools used in cross wedge rolling.
PL
Prezentowany artykuł to case-study z doskonalenia procesu produkcyjnego poduszek powietrznych, gdzie do zainicjowania doskonalenia wykorzystano wyniki z procesów kontroli wizualnej badanego wyrobu. W artykule przedstawiono wyniki analizy struktury niezgodności badanego wyrobu, na podstawie których zidentyfikowano niezgodności krytyczne. W tym celu wykorzystano diagram Pareto-Lorenza. Najczęściej występująca niezgodność badanego wyrobu to rysy i zadrapania na powierzchni poduszki powietrznej, która to niegodność wykrywana jest za pomocą kontroli wizualnej. W celu analizy niezgodności krytycznej wykorzystano takie metody, jak: 5W1H, 5WHY. Metoda 5W1H pozwoliła lepiej rozpoznać badany „krytyczny” problem. Z kolei dzięki metodzie 5WHY, a dokładniej jej wersji w postaci diagramu WHY-WHY, wskazano na przyczynę źródłową problemu, w odniesieniu do której zaproponowano działania zaradcze. Przeprowadzone analizy dowiodły, że dzięki analizie wyników z kontroli jakości (kontroli wizualnej) można ograniczyć występowanie problemów jakościowych, a tym samym udoskonalić proces produkcyjny.
EN
The presented article is a case-study on improving the production process of airbags, where the results of visual inspection processes of the analysed product were used to initiate the improvement. The article presents the results of the analysis of the non-conformity structure of the tested product, on the basis of which critical nonconformities were identified. For this purpose, the Pareto-Lorenz diagram was used. The most frequent nonconformities of the analysed product are scratches on the surface of the airbags, which is detected by visual inspection. To analyze the critical nonconformities, methods such as 5W1H, 5WHY were used. The 5W1H method allowed to better recognize the studied "critical" problem. In turn, thanks to the 5WHY method, and more precisely its version in the form of the WHY-WHY diagram, the root cause of the problem was indicated, for which remedial action was proposed. The analyzes carried out proved that thanks to the analysis of the results from the quality control (visual inspection) it is possible to limit the occurrence of quality problems and thus improve the production process.
EN
The work focuses on changes caused by the adaptation of the IATF 16949 standard - Quality Management System in the Automotive Industry to the new requirements of the ISO 9001 quality management system and the benefits of certification for compliance with IATF 16949. Moreover, an attempt was made to determine the requirements for suppliers and clients, belonging to the company chain, having implemented a quality management system in the automotive industry. A survey was carried out using a questionnaire to indicate the determinants of the selection of original parts by customers - car owners. It was the main research problem.
PL
W pracy skupiono się na zmianach spowodowanych dostosowaniem się standardu IATF 16949 – System Zarządzania Jakością w Branży Motoryzacyjnej do nowych wymagań systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz na korzyściach z tytułu certyfikacji na zgodność z normą IATF 16949. Ponadto podjęto próbę określenia wymagań jakie stawiane są dostawcom i klientom, należącym do łańcucha przedsiębiorstwa, mającego wdrożony system zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Przeprowadzono badanie za pomocą kwestionariusza ankietowego, aby wskazać determinanty wyboru części oryginalnych przez klientów – posiadaczy aut. Stanowiło to główny problem badawczy.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.