Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyzacja procesów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W kontekście światowej pandemii koronawirusa często mówi się o roli akceleratora cyfrowej transformacji, jaką ten czarny łabędź okazał się pełnić. Od czego zacząć digitalizację i jakie obszary jej poddać? Przyglądamy się najbardziej popularnym kierunkom cyfryzacji polskich przedsiębiorstw i wskazujemy na korzyści, jakie firmy osiągają z wdrażania nowoczesnych technologii.
PL
Główne wyzwania, jakim w najbliższych latach muszą sprostać polskie przedsiębiorstwa, to globalizacja oraz coraz wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy szukają więc rozwiązań, które pozwolą im te koszty optymalizować, a jednocześnie zwiększą wydajność i obniżą koszty jednostkowe produktu. Głównym trendem w magazynowaniu i transporcie jest obecnie automatyzacja i digitalizacja procesów. Ich celem jest wyeliminowanie pracy ludzkiej z prostych, powtarzalnych operacji, dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz wzrost wydajności.
EN
Background: Manufacturing companies nowadays have to cope with ever-increasing speed and complexity to manage their global supply chain. Information flow manage the supply chain needs to be more accurate and real-time than ever before. Item master data management is no exception as well. This research demonstrates the potential benefits of applying robotic process automation (RPA) technology in master data management based on two companies in the manufacturing industry. Methods: The method approached by the research was a qualitative method, utilizing interpretation of data extracted from literature and semi-constructed interviews. Results: The article proposes a framework for RPA implementation in the master data managing process. Automation with software robots can greatly benefit the organization, namely: lower processing time, reduce human errors, lower operations cost, improved compliance level and higher data accuracy. Conclusions: With the objective to examine the benefits of RPA in master data management, the researchers have investigated 2 companies in the manufacturing industry to understand how they have benefited from RPA for item master data management processes. The result showed that RPA is affirmed to bring about many benefits for the organizations through structured automation. The researchers have proposed a framework for implementing RPA to capture item master data based on the change management model and the framework is separated in 3 phases involving important tasks in each phase. Future researches might use this study as a stepping stone for further studies in cognitive RPA, utilizing cognitive technology in combination with RPA technology with the mean to achieve a higher level of automation.
PL
Wstęp: Firmy produkcyjne działają obecnie w warunkach coraz większej kompleksowości zarządzania swoim łańcuchem dostaw. Przepływ informacji wspomagający zarządzanie łańcuchem dostaw musi być coraz precyzyjniejszy oraz odbywać się w czasie rzeczywistym. Zarządzanie danymi podstawowymi nie jest tu żadnym wyjątkiem. Praca przedstawia potencjalne zalety zastosowania technologii automatyzacji procesów RPA w zarządzaniu danymi podstawowymi na podstawie dwóch firm produkcyjnych. Metody: W pracy została zastosowana metoda jakościowa polegająca na interpretacji danych pochodzących z literatury fachowej oraz przeprowadzonych wywiadów. Wyniki: Wysunięto propozycję zastosowania zasad RPA w procesie zarządzania danymi podstawowymi. Automatyzacja w połączeniu z oprogramowaniem robotów wpływa pozytywnie na pracę przedsiębiorstwa poprzez skrócenia czasu obróbki, redukcję błędów ludzkich, obniżenie kosztów operacyjnych, podniesienie wzajemnej zgodności danych oraz większej ich dokładności. Wnioski: W celu określenia zalet zastosowania metody RPA w zarządzaniu danymi podstawowymi, zostały poddane analizie dwie firmy produkcyjne, które wdrożyły RPA w procesach zarządzania danymi podstawowymi. Otrzymane wyniki potwierdziły pozytywny wpływ wdrożenia automatyzacji. Zaproponowano model wdrożenia RPA oparty na modelu zarządzania zmianą i podzielony na trzy oddzielne etapy, z wyszczególnieniem zadań specyficznych dla każdego z tych etapów. Uzyskane wyniki mogą być zastosowane w dalszych pracach nad RPA.
4
Content available Rozwój laboratoriów wzorcujących w OUM Szczecin
PL
Artykuł przedstawia rozwój laboratoriów wzorcujących w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie przez ostatnie 10 lat. Opisane są główne kierunki rozwoju oraz rodzaj zakupionego wyposażenia. Omówione zostały również aspekty związane z automatyzacją procesów pomiarowych, w oparciu o wykorzystanie zaawansowanych funkcji Excela oraz komunikację szeregową. W podsumowaniu przedstawiono efekty tych prac oraz priorytety na przyszłość.
EN
The article presents the development of calibration laboratories at the Regional Office of Measures in Szczecin over the last 10 years. There are described the main directions of development and the type of equipment purchased. There is discussed the main aspect related to the automation of measurement processes based on the use of advanced Excel functions and serial communication as well. The summary presents the effects of this work and priorities for the future.
PL
Robotyzacja jako gałąź techniki jest obecna w przemyśle od wielu dziesięcioleci. Korzyści z wykorzystywania robotów przemysłowych do określonych zadań zostały już wielokrotnie wykazane w praktyce. Wraz z coraz to bardziej skomplikowanymi potrzebami produkcyjnymi naturalną potrzebą stała się konieczność współpracy robota z człowiekiem.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia automatyzacji procesów rozwiązywania sytuacji konfliktowych w żegludze morskiej. Analizowano i porównano użytkowane obecnie strategie podejmowania decyzji oraz proponowane protokoły zarządzające interakcjami. Przedstawiono wyniki symulacji procesów negocjacyjnych w systemie automatycznej komunikacji na morzu.
EN
The article presents selected issues of the automation of processes related to solving conflict situations at sea. Currently used strategies for decision-making and proposed protocols governing interactions are analysed and compared. The results of the simulation of negotiations in the system of automatic communication at sea are presented.
7
Content available remote Koncepcja systemu do automatycznego montażu pacy tynkarskiej
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie koncepcyjne linii technologicznej przeznaczonej do automatycznego montażu pacy tynkarskiej. Proces montażu obejmuje aplikację kleju na powierzchnię wypraski korpusu, a następnie połączenie korpusu z arkuszem gąbki, filcu lub gumy. Rozwiązanie umożliwia elastyczny montaż produktów w ramach typoszeregu wykorzystującego komponenty o różnych wymiarach oraz zróżnicowanych gatunkach materiałów konstrukcyjnych. Celem wykonanych prac była automatyzacja montażu zwiększająca wydajność procesu wytwarzania oraz powtarzalność i dokładność implementacji. W strukturze systemu montażowego wykorzystano modułowe rozwiązania pneumatyczne i mechaniczne stosowane w automatyzacji transportu oraz realizacji procesów technologicznych. W połączeniu montażowym spajanych elementów zastosowano technologię klejenia hotmelt, wykorzystującą kleje termotopliwe, aplikowane za pomocą zautomatyzowanej głowicy szczelinowej. Opracowany model systemu należy do grupy elastycznych maszyn montażowych obsługiwanych przez człowieka. Zastosowana zespołowo-modułowa struktura umożliwia zmianę konfiguracji poprzez regulację poszczególnych mechanizmów lub przestawienie odpowiednich zespołów, modułów i części. Rekonfigurowana struktura umożliwia łatwe przystosowanie urządzenia do realizacji zmieniających się zadań montażowych wyznaczonych zdefiniowanym typoszeregiem stosowanych półproduktów oraz wyrobów końcowych. Zaletą systemu jest możliwość montażu produktów z zastosowaniem użytków o różnej grubości i sztywności bez konieczności każdorazowego przezbrajania. Wydajność produkcyjna wynosi ok. 5 szt./min. Opracowane rozwiązanie jest przeznaczone do seryjnej i średnioseryjnej produkcji w cyklu półautomatycznym. Przedstawiony elastyczny system produkcyjny stanowi syntezę sterowanych komputerowo podsystemów wykonawczych, zintegrowanych przez wspólny układ zautomatyzowanego transportu.
EN
The article presents a concept process line for plastering trowel automatic assembly. The assembly procedure consists of the glue application on the trowel surface followed by a foam, fleece felt, or rubber adjustment. The developed device enables flexible products assembly in one technological process in which components of different size and materials are used. The task objective of the assembly process automation led to a better effectiveness of the manufacture and increased implementation repeatability and accuracy. The assembly system uses modular pneumatic and mechanical solutions typical for automated transport and technological processes. The trowel was joined with foam, fleece felt, or rubber with the use of hot-melt gluing technique employing hot-melt adhesives applied with the use of an automated head slot applicator. The designed system model constitutes an example of a main operated flexible assembly device. The modular structure of the machine enables its configuration to be changed through the adjustment of individual mechanisms or the reset of suitable modules, parts, or units. The re-configurable architecture of the device also helps to adapt it easily for an implementation of new assembly tasks dependent on the type of end products. The main advantage of the designed system is the possibility of a usage in assembly foams, fleece felts, and rubbers of different thickness and rigidity, without being necessary to reset the whole system when using different kind of materials. The production efficiency is approximately 5 pcs/min. The developed solution is designed for a batch and smallbatch production in a semi-automatic cycle. The flexible production system presented in the paper is a synthesis of computercontrolled sub-actuators that is integrated through an automated transportation common system.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4946--4953, CD 1
PL
W czasach, gdzie coraz więcej firm decyduje się na sprzedaż swoich produktów z wykorzystaniem sklepów internetowych - co powoduje, że zamówienia są coraz mniejsze, a ich częstotliwość nieregularna - wykorzystanie nowoczesnych technologii w gospodarce magazynowej niesie ze sobą wiele korzyści. Jednak automatyzacja nie musi być opłacalna dla każdego przedsiębiorstwa, ale stała się jednym z trendów zrównoważonego rozwoju. Jeżeli dana firma chce pozostać konkurencyjna powinna przeanalizować każdy z procesów zachodzących w magazynie i dostosować do niego odpowiednią metodę automatyzacji. W przeciwnym wypadku może mieć problem z szybkim skompletowaniem zamówienia, przez co jest obniżana wydajność magazynu i spada wizerunek firmy. Czynnikiem wspólnym dla każdego rodzaju firmy powinno być wprowadzenie w pierwszej kolejności systemu zarządzania magazynem. W porównaniu z tradycyjnym magazynem, gdzie większość działań odbywa się przy wykorzystaniu czynnika ludzkiego w magazynie automatycznym zostają one zastąpione przez maszyny i urządzenia. Zastosowanie nowoczesnych technologii podnosi sprawność funkcjonowania magazynu, ponieważ zostają skrócone czasy potrzebne na realizację poszczególnych procesów. Wraz z redukcją czasu zmniejsza się również poziom kosztów ponoszonych przez firmę, między innymi dzięki redukcji zasobów ludzkich, a co za tym idzie zmniejszeniu kosztów związanych z wynagrodzeniami. Poza redukcją czasu i kosztów, modernizacja i optymalizacja pracy magazynu zmniejsza również niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.
EN
Warehouse is the link of the logistics system in which goods are temporarily stored and routed to the next cell supply network. Therefore, the warehousing refers to activities relating to the storage of goods on a large scale in a systematic and orderly manner from the moment of purchase or production until their actual use or sale. In times of ever-changing trends and demands of consumers, more and more enterprises introduces the automation of processes related to a warehouse. The warehouse automation is not only the implementation of a new technology, but mainly the development of such a surveillance system that will monitor the liquidity of all processes in the company. If a company wants to remain competitive should analyze each of the processes occurring in the stock and adjust to the appropriate method automation. Otherwise, the company may have a problem with fast completing his contract, which is reduced warehouse efficiency and decreases the company's image. The factor common to every kind of business should be first a warehouse management system. Compared with the traditional warehouse, where most of the action takes place using the human factor in the warehouse, they are automatically replaced by machinery and equipment. The use of modern technology increases the efficiency of the operation of the warehouse, because times are shortened needed for the implementation of the various processes. Along with the reduction of time also reduces the level of costs incurred by the company, including through the reduction of human resources, and thereby reducing the costs associated with salaries. In addition to reducing the time and cost of the modernization and optimization of warehouse operation also reduces the negative impact on the environment.
PL
W artykule przedstawiono propozycję możliwość zastosowania sieci Petriego jako klasycznej metody opisu procesów organizacji dla analizy usług elektronicznych administracji publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości symulacji funkcjonowania wybranej usługi w konkretnej jednostce.
EN
The paper presents the possibility of using Petri nets as a classical method of describe organization processes in the analysis of e-Government services. Particular attention was paid to the possibility of simulating the operation of the selected service in a particular public administration unit.
10
PL
W referacie omówiono modernizację systemu sterowania kompleksu przeróbczego w ZG Sobieski PKW SA w Jaworznie. W zakres modernizacji wchodziła m.in. automatyzacja procesu granulacji, modernizacja sterowania na zagęszczaczu promieniowym Dorra, wizualizacja procesów filtracji oraz zastąpienie starej tablicy synoptycznej modułem wejść/wyjść cyfrowych. Modernizacjia odbyła się etapami, bez konieczności zatrzymywania pracy zakładu.
EN
The paper discusses about upgrading of the control system in coal preparation complex department, located in ZG Sobieski SA PKW SA Jaworzno. The modernization includes automation of granulation process, upgrade of control system at Dorra furry tank, visualization of filtration press and replacement of synoptic panel by distributed I/O module. The total scope of modernization was performed in stages, without necessary of production stoppage.
11
PL
Trendy związane z procesami tworzącymi wartość dodaną są odpowiedzią na ciągle rosnące potrzeby rynku. To właśnie rynek wymaga od nas identyfikacji oraz analizy ukrytych potencjałów i nieodkrytych oszczędności w celu przynoszenia coraz większych korzyści. Koncepcja Lean jest odpowiedzią na te potrzeby rynku i z każdym dniem nabiera coraz większego znaczenia.
EN
One of the following effects of economic and industrial expansion is deterioration of environment cone Since the day, when people have realized how important element is water for life, scientists have s research to ensure the biggest security of water sources and their economic using. With an evolution of try has grew an insight about a necessity driving to obtain a biggest chemical clarity of water. Finally, brought an evolution of industry and a new branch has arise, which has been involved with cleaning prepare chemical clean water. The commercially available is a lot of different solutions with different u control methods. Generally is using automation of the production processes as a direction to guarantee correctness of process sequence and reduction of production costs.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować gwałtowny wzrost produkcji opakowań oraz ciągłe poszerzanie się gamy produkowanych opakowań. Sposoby pakowania stają się coraz bardziej wyrafinowane. Pociąga to za sobą zwiększenie wymagań w stosunku do maszyn pakujących, które stają się coraz bardziej skomplikowane, a często również muszą być wprzęgnięte w cały proces technologiczny. Wraz z coraz to bardziej wyszukanymi sposobami opakowywania produktów pojawia się zagadnienie jak największego zautomatyzowania całego procesu technologicznego oraz zagadnienie zwiększania wydajności zarówno w odniesieniu do samej technologii produkcji opakowań, jak i w technologii pakowania produktu.
14
Content available remote Indukcyjno-potencjometryczne czujniki drogi i pozycji
PL
Elektromagnetyczne czujniki drogi są stosowane w szerokim zakresie aplikacji, m.in. w automatyzacji procesu, kontroli jakości, stanowiskach pomiarowych, hydraulice, cylindrach pneumatycznych, w samochodach. Znane i doceniane zalety tych czujników to solidność, przydatność w ciężkich warunkach, wysoki poziom sygnału wyjściowego i stabilność temperaturowa. Czujniki elektromagnetyczne serii induSENSOR bazują na sprawdzonej zasadzie indukcyjnej oraz prądów wirowych. Są stosowane zarówno w indywidualnych przypadkach, jak i seryjnej produkcji. Zakresy pomiarowe rozciągają się od pojedynczych dziesiętnych milimetra do ponad 600 mm. Zasadniczy pomiar drogi odbywa się przy tym bezstykowo.
PL
W artykułach z serii pt. „Miejscowa wentylacja wywiewna” zamieszczanych począwszy od nr 10/03 Rynku Instalacyjnego podano ogólne zasady projektowania tej wentylacji oraz omówiono obudowy wentylacyjne, ssawki i okapy. W kolejnych artykułach podawano przykłady różnych zastosowań miejscowej wentylacji wywiewnej. Obecnie poruszony zostanie problem właściwego zaprojektowania, wykonania i eksploatacji instalacji wentylacyjnej, w tym odciągów miejscowych.
PL
Jak już podkreślono w poprzednich odcinkach cyklu, czystość powietrza w pomieszczeniach pracy powinna być osiągana przede wszystkim przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących emisji zanieczyszczeń. Jeśli ze względu na rodzaj procesu nie jest to możliwe, należy stosować rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz wentylację miejscową wywiewną. W szczególności przy ruchomych stanowiskach pracy, dobre rezultaty można osiągnąć dzięki automatyzacji procesów, wydzieleniu stanowisk emitujących zanieczyszczenia do osobnych pomieszczeń oraz stosując różnego rodzaju wyposażenie technologiczne, ułatwiające ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza pomieszczeń.
PL
Przedstawiono koncepcję i realizację nadawania raportów w postaci wiadomości SMS - z nadzorowanego procesu przez sterownik PLC i telefon komórkowy. Rolę sterownika PLC może pełnić także prosty mikrokontroler. To rozwiązanie może być korzystne w niektórych zastosowaniach, gdyż pozwala odłączać telefon od sterownika i wykorzystywać go zgodnie z podstawowym jego przeznaczeniem. Zastosowano sterownik Simatic S7-214 i telefon Siemens C35i.
EN
In the paper the idea and realization of the reporting of a process using the cellular phone SMS and PLC or simply microcontroller, is presented. This solution can be used in some applications instead of the expensive professional system containing controller and GSM module. In the proposed reporting system the phone can be disconnected from the controller and applied according to its basic destination, in the time periods when there is no need to have information about process to a distance. The S7-214 Simatic PLC and mobile C35i Siemens phone are used. Programming of the PLC for short message generation according to the program, event and request modes is presented.
PL
Fotogrametryczne metody pomiaru są nowoczesnym, bezkontaktowym narzędziem pomiaru, kontroli i monitoringu o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Współczesne fotogrametryczne systemy pomiarowe bliskiego zasiągu bazują na technice cyfrowej i służą do opracowań punktowych lub rekonstrukcji powierzchni obiektu. Charakteryzuje j e uniwersalność zastosowań, zawansowany stopień automatyzacji pomiarów, wysoka dokładność i wiarygodność opracowania. W pracy omawiane są fotogrametryczne systemy off-line i on-line do pomiaru punktów w bliskim zasiągu. W analizie szczególną uwagą zwrócono na parametry sensorów, tryb działania, sposób opracowania, zastosowanie i dokładność systemów.
PL
Przedstawiono układ automatycznej regulacji obiegów cieczy ciężkiej zainstalowany i uruchomiony w 1997 r. w kopalni "Zofiówka". W układzie tym zastosowano nowe urządzenia pomiarowe, elementy wykonawcze i rozszerzony algorytm sterowania w stosunku do dotychczas eksploatowanych w innych kopalniach podobnych układów. Omówiono doświadczenia ze wstępnej eksploatacji układu sterowania.
EN
The dense medium circuits automatic control system installed and put into operation in 1997 at "Zofiówka" Colliery is presented. New measuring arrangements, executive elements and an extended control algorithm in comparison with so far operated in the other mines have been applied in this system. The initial system operation experience is discussed.
PL
Instalacje z tworzyw sztucznych w ciągu ostatnich lat zdobywają coraz większą popularność w wielu gałęziach przemysłu. W świecie już dawno dostrzeżono wiele zalet tego typu instalacji i stosuje się je powszechnie tam, gdzie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Do największych zalet instalacji z tworzyw sztucznych można zaliczyć bardzo wysoką odporność na korozję i związaną z tym trwałość wielokrotnie przewyższającą trwałość instalacji tradycyjnych, przy jednocześnie wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Oczywiście instalacje takie nie są pozbawione wad, które w niektórych przypadkach ograniczają ich zastosowanie. Łańcuch jest tak silny jak najsłabsze jego ogniwo, podobnie miejsce łączenia rurociągu jest ogniwem mającym decydujący wpływ na jego wytrzymałość. Stosowane sposoby łączenia rur z tworzyw sztucznych są rozmaite, jednakże zdecydowaną procentową przewagę stosowania ma metoda zgrzewanie doczołowego. Metoda ta pozwala na łączenie rur o średnicach należących do przedziału 63 - 1600 mm. Z powodu braku nieniszczących metod oceny jakości połączenia zgrzanego, wymagane jest od zgrzewacza ścisłe przestrzeganie po¬szczególnych parametrów procesu - jako czynników mających nierozerwalny związek z wytrzymałością zgrzeiny. Konieczność dotrzymania uzasadnionych technicznie parametrów zgrzewania, niezależnie od pogody czy kwalifikacji zgrzewacza wymusiła automatyzację procesu zgrzewania, czyli zastosowanie maszyn. które samoczynnie dobierają poszczególne wielkości w oparciu o program komputerowy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.