Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 416

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł obejmuje historię powstawania i rozwoju Katedry Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz związanego z tym powstawania i rozwoju na Wydziale kierunku studiów automatyka i robotyka. W kształceniu studentów tego kierunku studiów uczestniczyły także i inne katedry Wydziału. Zajęcia dydaktyczne z zastosowań automatyki prowadzili również pracownicy: Katedry Miernictwa Elektrycznego, Katedry Trakcji Elektrycznej, Katedry Maszyn Elektrycznych, Katedry Napędów Elektrycznych, Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Katedry Systemów Elektroenergetycznych. Oczywiście, w kształceniu studentów brały też udział katedry przekazujące studentom wiedzę ogólną oraz podstawową wiedzę techniczną.
EN
This article covers the history of establishment and development of the Control Engineering Department at the Faculty of Electrical and Control Engineering of the Gdańsk University of Technology and related establishment and development at this Faculty of the Automation and Robotics field of study. Other Departments of the Faculty also participated in the education of students in this field of study. Classes in automation applications have been conducted by: Department of Electrical Measurement, Department of Electrical Traction, Department of Electrical Machines, Department of Electrical Drives, Department of Power Electronics and Electrical Machines, and Department of Power Systems. Of course, in the education some other departments providing students with general and basic technical knowledge have been also involved.
EN
Task planning involves automating the creation of the routes for vessels with known coordinates in a confined space. The management of vessel release in a given area affects the time required for a vessel to complete its voyage, and maximizing vessel performance involves identifying the shortest route. A key issue in automating the generation of the optimal (shortest) routes is selecting the appropriate mathematical apparatus. This paper considers an optimization method based on a recursive algorithm using Bellman-Ford routing tasks for large dimensions. Unlike other optimization techniques, the proposed method enables the shortest path to be assessed in a network model with a complex topology, even if there are arcs with negative weights. The practical implementation of the modified Floyd algorithm was demonstrated using a sample automated build and using it to calculate a network model with a complex topology, using an iterative procedure for a program prepared in MATLAB. Implementation of the computer model is simple, and unlike existing models, it eliminates restrictions associated with the presence of negative weights and cycles on a network and automates search shortcuts in ground branch functional means in MATLAB. To confirm the accuracy of the obtained results, we performed an example calculation using the network. The proposed algorithm and recursive procedure are recommended for finding energy-efficient solutions during the management of mobile objects on waterways.
PL
Głównym celem projektu było skonstruowanie i wykonanie prototypu urządzenia wspomagającego wykonywanie operacji wiertarskich na wysokościach i w utrudnionych warunkach pracy. Maszyna miała za zadanie w sposób samodzielny wykonywać otwory w materiałach ferromagnetycznych z bezpiecznej odległości od powierzchni obrabianej, bez konieczności niebezpiecznych wychyleń operatora. Istotą działania wiertarki miały być: zwiększenie bezpieczeństwa operatora i wydajności pracy, obniżenie kosztów związanych z nieprawidłowym przeprowadzeniem operacji skrawania (łamanie wierteł, zwiększona moc pobierana przez elektrowrzeciono) oraz zwiększenie dokładności wykonywanych otworów.
EN
The main purpose of the project was to construct and fabricate a prototype of device supporting drilling operations performed at height and in difficult working conditions. The machine was engineered to independently drill holes in ferromagnetic materials at a safe distance from the workpiece surface and without the necessity of dangerous leaning of the operator. The core of creating the drill was to increase the operator’s safety and work productivity, reduce costs associated with improper machining operations (breaking drills, increased power consumed by the electro-spindle), and improve the accuracy of drilling holes.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnych systemów automatyki wdrożonych w Kopalni Bełchatów do kontroli zmian warunków hydrograficznych, hydrogeologicznych i czynników atmosferycznych w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych. Omówiony został system nadzoru nad parametrami studni odwadniających i piezometrów, monitoring zrzutu wód do sieci hydrograficznej, a także pokazano w jaki obecnie sposób prowadzone są obserwacje w stacji meteorologicznej Chabielice. Dzięki wdrożeniu automatyki do monitoringu środowiska naturalnego pozyskiwane są obecnie ogromne ilości interesujących danych, które po odczytaniu są archiwizowane, a następnie poddawane obróbce w specjalistycznych programach, pozwalających na dokładniejszą ocenę i obserwację zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, a także ich zrozumienie. Wdrożenie do praktycznego użytkowania opisanych w artykule systemów poprawiło pracę kopalni Bełchatów poprzez podniesienie efektywności i sprawności użytkowanych dotychczas systemów nadzoru nad środowiskiem. Przełożyło się to z kolei na optymalizację procesu monitoringu środowiska, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie ilości zużytej energii elektrycznej w procesie odwadniania wyrobisk, a także zmniejszenie kosztów osobowo-sprzętowych związanych z obsługą starszego typu urządzeń.
EN
The article presents the practical aspects of using modern automation systems implemented in the Belchatow Mine to control changes in hydrographic, hydrogeological and atmospheric conditions in the vicinity of mining excavations. The system of supervision over the parameters of drainage wells and piezometers was discussed, as well as the monitoring of water discharge into the hydrographic network, and the current observations at the Chabielice meteorological station were shown. Thanks to the implementation of automation for environmental monitoring, huge amounts of interesting data are now obtained, which, after reading, are archived and then processed in specialized programs, allowing for a more accurate assessment and observation of phenomena occurring in the natural environment, as well as their understanding. The implementation for practical use of the systems described in the article improved the work of the Bełchatów mine by increasing the effectiveness and efficiency of the environmental supervision systems used so far. This, in turn, translated into the optimization of the environmental monitoring process, which in turn resulted in a reduction in the amount of electricity used in the process of drainage of excavations, as well as a reduction in personnel and equipment costs related to the operation of older types of devices.
PL
Przy metodach pośrednich bardzo często wykorzystywany jest pomiar siły uciągu jako parametru obrazującego zmienność warunków glebowych. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wynikami skanowania przewodności elektrycznej gleby sondą EM38 a oporem roboczym narzędzia wzorcowego generowanym przez zagęszczenie gleby, ewentualnie podglebia. Zakres badań obejmował pomiary z jednoczesnym zapisem współrzędnych geograficznych wszystkich punktów pomiarowych sposób pozwalający wygenerować mapy zróżnicowania analizowanych wielkości. Zaobserwowano, że w przypadku kilku obszarów wydzielonych w obrębie poligonu doświadczalnego istnieje silny związek pomiędzy przewodnością elektryczną gleby a oporem narzędzia wzorcowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia dalszych prac i walidacji metody pomiaru przewodności elektrycznej gleby w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie nie tylko do określania chwilowej zmienności gleby, ale również do sterowania pracą maszyn uprawowych realizowanym w czasie rzeczywistym.
EN
With indirect methods, the measurement of tractive force is very often used as a parameter illustrating the variability of soil conditions. The aim of the study was to determine the relationship between the results of soil electrical conductivity scanning with the EM38 probe and the working resistance of the reference tool generated by the soil compaction or possibly subsoil. The scope of the research included measurements with simultaneous recording of geographical coordinates of all measurement points, which allowed to generate maps of variation of the analyzed quantities. It has been observed that in the case of several areas separated within the experimental polygon, there is a strong relationship between the soil's electrical conductivity and the resistance of the reference tool. The obtained test results provide the basis for further work and validation of the method for measuring soil electrical conductivity in a way that allows its practical use not only to determine the instantaneous variability of soil, but also to control the operation of cultivation machines carried out in real time.
PL
Celem badań było porównanie wyników pomiarów przewodności elektrycznej wykonanej na 2 polach charakteryzujących się różnymi warunkami mikroklimatycznymi. Pole oznaczone symbolem P1 znajduje się na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa opolskiego. Natomiast pole oznaczone symbolem P2 znajduje się u wylotu Doliny Będkowskiej w Rowie Krzeszowickim w województwie małopolskim. Odległość w linii prostej pomiędzy tymi polami wynosi 125 km. Porównanie pomiarów przewodności elektromagnetycznej na 2 polach wykazało podobną zmienność zarówno w przypadku analizy danych punktowych jak również w przypadku wykonania analiz przestrzennych. Stwierdzono istotny wpływ wilgotności gleby na rozkład zmienności zróżnicowania przestrzennego przewodności elektrycznej gleby.
EN
The aim of the research was to compare the results of electrical conductivity measurements carried out on two fields characterized by different microclimatic conditions. The field marked with P1 is located on the Silesian Lowland in the southern part of the Opole province. The field marked with the symbol P2 is located at the outlet of the Będkowska Valley in the Krzeszowicki Gulch in the Małopolska province. The distance in a straight line between these fields is 125 km. The comparison of electromagnetic conductivity measurements in two fields showed similar variability both in the case of point data analysis as well as in the case of spatial analysis. A significant effect of soil moisture on values on the distribution of variation in the spatial diversity of soil electrical conductivity was found.
PL
W pracy wskazano sposoby ułatwiające wdrażanie technologii modelowania informacji o budynku BIM w biurach projektowych przez wprowadzenie narzędzi optymalizacyjnych. Niniejsze opracowanie prezentuje propozycję oryginalnego podejścia do tego zagadnienia zrealizowanego w środowisku Dynamo z użyciem języka Python i dokumentacji Revit API, które umożliwia automatyczne podłączanie do wybranej tablicy opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych oraz innych urządzeń wymagających zasilania. Opisana metoda opiera się na obserwacji zachowań projektanta w trakcie tworzenia dokumentacji i odwzorowanie ich poprzez skrypt współpracujący z oprogramowaniem Revit. Rezultatem zastosowania proponowanego rozwiązania jest znaczne przyspieszenie prac projektowych, zwiększenie dokładności oraz możliwość wyznaczenia spadków napięć.
EN
This work aims to show ways to facilitate the implementation of BIM in design offices by automation of work. An example program to achieve this goal is a script created in Dynamo environment using Python language and Revit API documentation that allows to automatically connect lighting fixtures, sockets and other devices to a selected switchboard. The described method is based on observing the designer behaviour during the development of documentation and mapping them with a script cooperating with Revit software.
8
Content available remote Analysis of driver assistance systems in rail vehicles
EN
Issues related to the automation of assistance systems for drivers and dispatchers are now increasingly more widely introduced including in rail transport. The article presents the activities and solutions of selected manufacturers, both in terms of a single rail vehicles as well as railway control system. These solutions are aimed at increasing safety, saving electricity and assisting in making decisions by dispatchers. Thereafter in the article, new systems supporting the driver in order to minimize energy consumption were also described, which are already used in railways in Germany, as well as the European system of intelligent communication in rail transport.
PL
Zagadnienia dotyczące automatyzacji systemów wspomagania maszynistów oraz dyspozytorów są obecnie coraz szerzej wprowadzane również w transporcie szynowym. W artykule przedstawiono działania oraz rozwiązania wybranych producentów, zarówno w zakresie pojedynczego pojazdu szynowego, jak i systemowego sterowania koleją. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, oszczędność energii elektrycznej oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dyspozytorów. W dalszej części artykułu opisano również nowe systemy wspierające pracę maszynisty w celu minimalizacji zużycia energii, które już teraz są wykorzystywane w kolei w Niemczech, a także zaprezentowano europejski system inteligentnej komunikacji w transporcie kolejowym.
9
Content available remote Strefa kompetencji automatyka
PL
Urządzenia przemysłowe z dnia na dzień stają się coraz szybsze, prostsze w konfiguracji oraz posiadają coraz większą liczbę zaawansowanych funkcji. Rozwój technologii z kolei stawia coraz większe wymagania, a w związku z większymi możliwościami urządzeń sterujących oczekuje się, iż dodatkowe informacje będą przez nie przechwytywane i wyświetlane na przykład na panelach operatorskich lub systemach SCADA. W celu oprogramowania urządzeń takich, jak sterowniki PLC, wymagany jest znacznie szerszy zakres wiedzy niż do tej pory. Omawiany temat dotyczy zarówno automatyków i programistów działów integratorskich, jak i działów utrzymania ruchu wdrażających modyfikacje na istniejących instalacjach.
10
Content available remote MAXOLUTION® – nowe oblicze automatyzacji
PL
W języku angielskim pojęcie automatyzacji oznacza zarówno proces, jak i technologię. Proces to zautomatyzowane procesy produkcji, z kolei technologia to automatyzowanie tych procesów. Właśnie w tak kompleksowy sposób do automatyzacji podchodzi SEW-EURODRIVE. Rozwiązania systemowe MAXOLUTION firmy SEW-Eurodrive przeznaczone są zarówno dla automatyzacji fabryk, jak i maszyn, a dodatkowo szczególna uwaga poświęcona została najbardziej wymagającej branży, jaką jest automotive.
PL
W artykule zamieszczono wyniki analizy porównawczej funkcjonalności polskich firm działających na rynku techniki w latach 2019 i 2020. Skupiono się na ofertach katalogowych w poszczególnych branżach, m.in. w hydraulice, pneumatyce, napędach i automatyce. Wykonana analiza porównawcza uwzględnia ilościowe i jakościowe aspekty, wynikające ze zgromadzonych danych. Opracowanie przedstawia dynamikę zmian w danym okresie oraz wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
This article presents a description and comparison analysis of businesses that are present in the Polish market of hydraulics, pneumatics and propulsion among others. This elaboration contains descriptions of existing change dynamics in the discussed industry sectors as well as a picture of Polish firms and enterprises in the global market of the analyzed branch. The fluctuation of existing Polish businesses in technics market in the years 2019 and 2020 are described.
12
Content available Rozwój laboratoriów wzorcujących w OUM Szczecin
PL
Artykuł przedstawia rozwój laboratoriów wzorcujących w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie przez ostatnie 10 lat. Opisane są główne kierunki rozwoju oraz rodzaj zakupionego wyposażenia. Omówione zostały również aspekty związane z automatyzacją procesów pomiarowych, w oparciu o wykorzystanie zaawansowanych funkcji Excela oraz komunikację szeregową. W podsumowaniu przedstawiono efekty tych prac oraz priorytety na przyszłość.
EN
The article presents the development of calibration laboratories at the Regional Office of Measures in Szczecin over the last 10 years. There are described the main directions of development and the type of equipment purchased. There is discussed the main aspect related to the automation of measurement processes based on the use of advanced Excel functions and serial communication as well. The summary presents the effects of this work and priorities for the future.
EN
The realization of digitalization in production companies – currently also referred to as Industry 4.0 – aims for reduction of internal value creation costs as well as costs for intercompany collaboration and plays a key role in their current strategy development. However, related strategy research still lacks to provide operationalized digitalization methods and tools to practitioners with scientific rigor as well as real-world relevance. To challenge this status quo, we present a scientifically grounded 14-step procedure model including 11 practically tested tools, developed specifically for real-world application. The model leads practitioners from their first contact with industrial digitalization, through the maturity assessment of 143 digitalization items, until the implementation of a KPI-monitoring system and a continuous improvement process. We applied and re-worked the procedure model during three years of application. Validation and Feedback from practitioners and scholars indicate, that the model drives strategy development towards objective and data-based decision making and increases stakeholder engagement in organizations considerably.
EN
Iterative procedures in analytical processes involve many repetitive steps that require high precision. The ability to automate these activities allows you to shorten the analysis time, increase its precision and perform additional iterations. Examples of the implementation of automation of analytical processes by introducing external programs (macros) to support professional programs for static and strength calculations, as well as the automation of manual engineering calculations show how simple automation significantly affects the quality of the analytical process.
PL
Iteracyjne procedury w procesach analitycznych zawierają wiele powtarzalnych czynności wymagających dużej precyzji. Możliwość automatyzacji tych czynności pozwala skrócić czas analizy, zwiększyć jej precyzję oraz wykonać dodatkowe iteracje. Przedstawiono przykłady wdrożenia automatyzacji procesów analitycznych przez wprowadzenie zewnętrznych programów (makr) do obsługi profesjonalnych programów do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, jak również automatyzacji ręcznych obliczeń inżynierskich, które pokazują, jak prosta automatyzacja znacząco wpływa na jakość procesu analitycznego.
PL
W artykule przedstawiono realizację wybranego fragmentu programu kształcenia na kierunkach inżynierii środowiska obejmującego zakres inżynierii elektrycznej, automatyki i informatyki. Uwzględniono nową klasyfikację dyscyplin oraz różne koncepcje kształcenia w zakresie przedmiotów kierunkowych i niekierunkowych. Wskazano na niezbędne treści z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz automatyki i informatyki, które powinny się znaleźć w nowoczesnym kształceniu akademickim. Wskazano również na znaczenia specjalizowanych materiałów dydaktycznych ukierunkowanych dla studentów kierunku inżynieria środowiska. Zaprezentowane konkluzje oparto na ponad 20-letnim doświadczeniu z realizacji kształcenia w Politechnice Poznańskiej o profilu ogólno akademickim oraz w PWSZ w Gnieźnie o profilu praktycznym.
EN
In this paper, the implementation of a selected part of the education program in the fields of environmental engineering covering the scope of electrical engineering, automation and information technology, is presented. A new classification of scientific disciplines and various educational concepts in the field of directional and non-directional subjects were taken into account. It was indicated which contents in the field of electrical engineering, electronics, automation and information technology should be included in modern academic education. The importance of specialized didactic support materials dedicated for environmental engineering students was also indicated. The presented conclusions are based on over 20 years of experience in the implementation of general academic education at the Poznan University of Technology and a practical profile of studies at the Hipolit Cegielski State University of Applied Sciences in Gniezno.
PL
W artykule omówiono wybrane kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zasilania maszyn i urządzeń.
EN
The article discusses selected issues concerning the safety and power supply of machines and devices.
17
Content available remote Mechanisation and automation at the turn of the 20th century
EN
The article presents the history of the mechanisation and automation of arc welding at the turn of the 20th century, including Benardos’ and Slavyanov’s first welding machines and the first related patents.
PL
Opisano historię mechanizacji i automatyzacji spawania łukowego na przełomie XIX i XX w. Zaprezentowano pierwsze maszyny do spawania Benardosa i Sławianowa, a także przedstawiono pierwsze patenty w tej dziedzinie.
EN
The authors of the article, based on literature studies, notes a current significant increase in the role and importance of professional preparation of employees, which is closely related to the rate of civilizational progress, including the extremely dynamically developing automation of numerous industrial and non-industrial areas. In this light, it seems that breaking the mental barriers to the automation process in order to strengthen its acceptance could play a decisive role in creating the development of the labor market and education
EN
Automation of the sales process, cyber-shopping – these are the key sales trends of the modern market. The broadly understood notion of digitization has fundamentally changed the purchasing process. This is confirmed by investments in this area of such companies as Shell, Circle-K, Johnson & Johnson, British Airways, McDonald and others. Full automation of the purchasing process allows the company to reduce costs and better manage employee time. The purpose of the article is to present selected innovative solutions in the field of sales process automation and analyze the expressed opinions of customers in Poznań on the use of modern sales process solutions.
PL
W dniach 27-31 sierpnia 2018 r. odbyła się w Paryżu 47. sesja plenarna CIGRÉ. W artykule przedstawiono aktualną strukturę Komitetu Studiów B5: Automatyka i Zabezpieczenia CIGRÉ oraz sprawozdanie z obrad sesyjnych tego Komitetu. Omówiono też najciekawsze zagadnienia poruszane w referatach oraz w dyskusji. Przedstawiono również plany dotyczące działalności Komitetu Studiów B5 na najbliższą przyszłość.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.