Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatic control system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę sterowania automatycznego procesem wytwarzania bioetanolu. Opracowano modele symulacyjne obiektu i układu sterowania. Do sterowania zastosowano regulatory relay oraz PID. Analizowano wpływ algorytmu sterowania na zużycie energii w rozpatrywanym procesie. Opracowany system testowano z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego. Istotę działania układu sterowania przedstawiono na schematach blokowych i wykresach.
EN
The article presents the analysis of the automatic control of the bioethanol production process. Simulation models were established for the object and the control system. Relay and PID regulators were used in the control system. The analysis covers the impact of the control system on energy consumption in the aforementioned process. The system was tested with the use of a real object. The nature of work of the control system was presented in a form of flow charts and graphs.
PL
W niniejszym artykule zaproponowano system sterowania wyprowadzający samolot ze stanu korkociągu z wykorzystaniem regulatora rozmytego. Układ sterowania doprowadzający kolejno do: przeciągnięcia, wprowadzenia w korkociąg, zatrzymania autorotacji, wyprowadzenia z nurkowania i włączenia klasycznego autopilota kursu i wysokości, został zasymulowany w środowisku Matlab - Simulink. Połączono go z symulatorem lotu X-Plane. Podczas prób sprawdzono poprawność działania opracowanych algorytmów sterowania oraz dokonano ich strojenia. Na koniec przeprowadzono analizę przebiegów czasowych parametrów lotu zarejestrowanych podczas symulacji i poddano ocenie właściwości zaprojektowanego układu. Szczególną uwagę poświęcono zaprojektowaniu regulatora rozmytego zatrzymującego autorotację samolotu. Na wyściu sterował on położeniem steru kierunku, natomiast na wejściu otrzymywał on sygnał będący funkcją prędkości kątowych obrotu samolotu wokół jego osi.
EN
The paper presents a concept of automatic control system recovering an aircraft from the spin using fuzzy logic controller. Control system causing: stall, spin, spin recovery, dive recovery and switching on classic heading and altitude autopilots, was created in Matlab – Simulink software, which was connected to the fl ight simulator X-Plane. During tests developed control algorithms were checked and tuned. At the end graphs of fl ight parameters recorded during simulation were analyzed, and properties of designed control system were evaluated. Particular attention was paid to the design of a fuzzy logic controller stopping autorotation of the aircraft. On the output it controlled the position of the rudder, while on input it received a signal being a function of the angular velocity of the aircraft.
EN
The article presents the analysis of the automatic alternate current motor control system, carried out by the author. The automatic control system has been implemented on the existing laboratory stand, containing: the squirrel-cage asynchronous motor and the frequency inverter. The existing stand imposed one of the available speed control methods for the motor and the necessity of the appropriate elements selection for the automatic control system [1]. The automatic control system has been designed and created as the constant value follow-up digital controller. To designate the parameters of the control object the unit step method of was used. After registering the output changes caused by the unit step, the characteristic curve was received that allowed to determine the alternative transmittance of the control object which, in turn, has made possible to find the appropriate controller settings.
PL
Artykuł zawiera analizę pracy układu sterowania prędkością obrotową silnika prądu przemiennego. Pomiary prędkości obrotowej silnika wykonane przed modernizacją ujawniły różnicę między prędkością zadaną a prędkością rzeczywistą wału silnika. Z tego powodu zdecydowano się zaimplementować na stanowisku regulator, który umożliwił minimalizację uchybu regulacji. Na podstawie otrzymanych pomiarów wyznaczono transmitancję zastępczą, która umożliwiła wykonanie modelu w programie MATLAB/Simulink. W artykule wykorzystano metodę strojenia regulatora — metodę Zieglera- -Nicholsa, która opierała się na następujących założeniach: minimalnym czasie ustalania i dopuszczeniu oscylacji, które mogły wynosić do 20%. Przeprowadzona symulacja wykazała, iż powyższa metoda przynosi korzystane rezultaty, które zostały potwierdzone w rzeczywistych pomiarach.
EN
Active-adaptive system of electric power system (EPS) modes control, using its ideal (“economic”) mode is suggested. The process of optimal control is constructed in such a manner that EPS current mode by means of control facilities approaches to “economic” mode. Direction, change of EPS current mode parameters are realized for its improvement and they are determined according to the least action principle (LAP). System of automatic control performs optimization actions in the direction, set by LAP, changing parameters of regulation facilities and controlls limitations of EPS mode parameters.
EN
The directions and speed of development of plane avionics systems are determined by three factors: economical consideration, required safety levels, and optimized working conditions for the pilot. This article presents the concept of a system in which the automatic control and stabilization process is effected because of coordinated deflections of trimming surfaces: the rudder, the elevator, and the ailerons. In particular, this article presents the structure of the system in the longitudinal movement steering channel by way of deflection of the trimmer of the elevator. Furthermore, it discusses the results of numerical model simulations, which are compared to the results obtained during in-flight tests. Additionally, this article specifies general technical requirements for the servomechanisms intended for the system class discussed herein. Selection of sufficiently large amplification makes control the plane with relatively small deflections of the trimmer. In particular, relationship between the deflection of the elevator and the deflection of trimmer, view of a tail plane and dimensions of the elevator trimmer, the structure and results of the pitch angle control system and simulation are presented in the article.
6
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu automatycznego sterowania przeznaczonego dla małych samolotów załogowych i bezzałogowych, realizującego manewry inne, niż niezbędne do wykonywania tzw. normalnego lotu [3], których proces syntezy przedstawiono na przykład w pozycji [1, 4]. Charakter tych manewrów, zakres zmian parametrów lotu samolotu podczas ich wykonywania ograniczają zastosowanie klasycznych algorytmów sterowania. Niejednokrotnie, również ograniczają możliwość pozyskania pełnej informacji o parametrach lotu samolotu. W pracy przedstawiono alternatywne rozwiązanie, które w takich przypadkach, może zostać zastosowane [2, 9, 11]. Zaprezentowano strukturę algorytmów sterowania oraz metodę doboru współczynników regulatorów w nich występujących. Jako przykład wybrano manewr korkociągu, będący elementem akrobacji lotniczej Weryfikacja przyjętych założeń i otrzymanych wyników obliczeń została przeprowadzona w symulowanych lotach testowych a otrzymane przykładowe rezultaty zostały zamieszczone w końcowej części artykułu.
EN
The paper presents a concept of automatic control laws for unmanned aircraft control system. There is a general structure of algorithms controlling aircraft at nonconventional flight state presented in the paper. Authors apply their semi closed loop control algorithm for automatic flight during selected aerobatic maneuver (spin maneuver is selected). Moreover there are methods of control laws adjustment and tuning discussed in this paper. Theoretical discussion is supported by results achieved during simulated test flights.
PL
Opisano system do monitorowania i kontroli jakości automatycznej regulacji oraz diagnostyki pracy bloku energetycznego. Jest to zestaw specjalistycznych programów i algorytmów współpracujących z istniejącymi rozproszonymi systemami sterowania. Na podstawie pobieranych, rejestrowanych i przetwarzanych danych w dedykowanym serwerze prezentowane są wyniki ich analiz. Pozwalają one na niezależną ocenę pracy układów regulacji i bloku energetycznego (przekroczenia parametrów technologicznych, odchylenia od nominalnej sprawności, charakterystyki urządzeń wykonawczych z wytycznymi do ich korygowania, szczelność zaworów, kawitacja pomp i zaworów, koszty rozruchów) w dowolnie zdefiniowanym przez użytkownika czasie. Uzyskane informacje dają możliwość szybkiej oceny i wczesnego wykrycia zagrożeń stabilnej pracy bloku oraz podjęcia niezbędnych działań prewencyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu można uzyskać wydajniejszą, optymalną i niezawodną pracę elektrowni oraz redukcję kosztów eksploatacyjnych. System został z powodzeniem wdrożony na wielu blokach energetycznych o mocy 200 MW i 500 MW, zaś obecnie trwa jego wdrażanie na blokach 360 MW.
EN
Presented is a system which purpose is to monitor and check the quality of an automatic control system and diagnose power unit’s operation. The system is based on expert programs and algorithms which cooperate with existing Distributed Control System. Using the received, registered and processed data, the analysis results are presented in dedicated server. They allow the performance evaluation of the independent assessment control systems and power unit (technological parameters exceeds and deviation from nominal efficiency, characteristics of executive devices and directive to its linearization, valves tightness, valves and pumps cavitation, bootstrap costs) in any given period. The received information enables to fast rate the operators and detect the danger of power plants smoothness to take possible preventive action in advance. Consequently, it is possible to obtain more efficient, optimal and reliable power station’s operation and the exploitation cost reduction. The system has already been successfully implemented for many 200 MW and 500 MW power units. The system is presently implemented for 360 MW power units.
EN
Here the process of distillation in the production of ethanol is considered. Developed a mathematical model of determination and regulation of ratio of distillation column and its impact on concentration and quantitative composition of impurities of outgoing product. Suggested a method of calculation and schematic diagram of ratio automatic control and regulation in order to improve the quality of the final product and to reduce the energy costs.
PL
W artykule przedstawiono proces destylacji wykorzystywany przy produkcji etanolu. Opracowano model matematyczny określania i regulacji proporcji kolumny destylacyjnej i jego wpływ na stężenia i skład ilościowy zanieczyszczeń produktu końcowego. Zasugerowano sposób obliczania i schemat ideowy stosunku automatycznego sterowania i regulacji w celu poprawy jakości produktu końcowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów energii.
EN
The purpose of the research was to create a simplified method of designing automatic control systems for unmanned helicopter tests on critical modes. Research methods included flight tests and mathematical modeling. The results showed that the developed methodology and equipment can be used for flight research of little helicopters.
10
Content available Pomiar dynamiki obiektu w układzie regulacji
PL
Przedstawiony tekst opisuje wybrane sposoby pomiaru dynamiki obiektu. Przedstawiono klasyczne procedury wyznaczania parametrów uproszczonego modelu obiektu Küpfmüllera i Strejca oraz sposoby doboru optymalnych nastaw regulatora typu PID. Opisano wykorzystanie metody momentów do wyznaczania parametrów dla modelu Strejca. Przeprowadzono badania symulacyjne proponowanych metod. Badania te ukazują, jak w sposób praktyczny zastosować proponowane modele opisu dynamiki obiektu.
EN
The paper describes the ways of creation of the dynamics model of objects used in automatic control systems. In a closed control system, a continuous controller of the PID type is applied. To obtain a stable automatic control system, the controller settings should be selected. These parameters depend on the object dynamics, the kind of disturbances occurring in the system and the quality criteria accepted. There was undertaken the problem of creation of simplified object dynamics descriptions used in investigations for closed automatic control systems. Analytical, graphical and simulation methods were proposed for determination of parameters in simplified systems. The investigations were performed in Matlab Simulink simulation programs. The selection of the dynamic parameters of objects was made for the Küpfmüller model and the Strejc models (of the second, third and fourth order). The use of simulation methods will enable showing in a practical way, how to realize the object dynamics measurements. The investigations conducted confirmed the possibility of using the method proposed and, in particular, the method of the moments of the step response of the object for determination of simplified control object models. The simulation results obtained show how the solutions proposed may be applied in a practical way.
PL
Zapas stabilności w układzie regulacji automatycznej może mieć różne miary. Zwykle albo wiąże się go z cechami charakterystyki częstotliwościowej transmitancji otwartej pętli sprzężenia zwrotnego i wyznacza jego dwie składowe - zapas stabilności modułu i zapas stabilności fazy [1], albo oznacza jako część rzeczywistą bieguna transmitancji zastępczej układu regulacji Kz(s) wiążącej sygnał odniesienia y0(s) z sygnałem regulowanym y(s); tego - który leży najbliżej granicy stabilności, oczywiście po jej stabilnej stronie i nazywa „stopniem stabilności”. W ten sposób wiąże się zapas stabilności z określoną cechą pierwiastka, lub inaczej bieguna dominującego. Istotną zaletą tej miary jest to, że pozwala ona z niezłą dokładnością wyznaczyć czas trwania procesów przejściowych w układzie, a proponowana metoda pomiarowa dotyczy właśnie tej miary. W artykule omówiono założenia metody pomiarowej, sposób jej praktycznej realizacji i przedstawiono wyniki symulowanych eksperymentów.
EN
The stability margin in an automatic control system can have different measures. It is usually either linked to the frequency response features of an open loop of a feedback transfer function and its two components - phase margin and gain margin [1, 3], or is determined as the real part of the substitute transfer function pole of the control systems Kz(s) that associates the reference signal y0(s) with the regulated signal y(s); the one that lies closest to the stability margin, on the stable part, of course. In this way the stability margin is associated with a particular root feature, or in other words the dominating pole. An important advantage of this measure is that it allows determining the time of the transition states in the system with a good accuracy, and the proposed measurement method uses this particular measure. In the paper the assumptions for this measurement method are discussed, as well as the way of implementing it and the the simulated results are presented.
PL
Artykuł omawia opracowaną selektywną ochronę bez opóźnienia przed zwarciami w sieci kablowej podziemnej części kopalni węglowej oraz algorytmy scentralizowanej automatyki jako podsystem ASU sterowania zasilaniem elektrycznym kopalni węglowej.
EN
The paper presents the developed selective no-delay protection against short-circuit in the underground cable network, and algorithms of a centralized automation as a subsystem of the automatic control system ASU of electrical power supply for a hard coal mine.
13
Content available remote Zintegrowane systemy sterowania procesami w obiektach budowlanych
PL
Tworzenie zintegrowanych systemów sterowania procesami w budynkach, to jeden z elementów projektowania zrównoważonego, mającego na celu maksymalizację efektywności energetycznej. Systemy te są obecnie powszechnie stosowane. Istnieje jednak potrzeba zrozumienia, na czym polega integracja poszczególnych podsystemów automatyki, jakie problemy występują oraz jak sam proces integracji wpływa na bezpieczeństwo i niezawodność działania całego systemu. Nietrudno sobie wyobrazić, jak ważne jest łączenie zintegrowanych systemów sterowania różnych producentów za pomocą ogólnie dostępnych protokołów komunikacyjnych przy jednoczesnym bezpiecznym funkcjonowaniu budynku, wyposażonego w system automatyki (eliminacja niepożądanych ingerencji osób nieuprawnionych). W artykule podzielono zintegrowane systemy sterowania na otwarte i zamknięte oraz pokazano, jaka jest możliwość integracji podsystemów automatyki na poszczególnych poziomach w globalnym systemie zarządzania budynkiem.
EN
Creation of integrated process control systems for buildings is one of the elements of sustainable design. Integrated process control systems are created to maximize the energy efficiency of the buildings. These systems are now widely implemented. However there is a need to understand the philosophy of integration of the particular sub-systems, what kind of problems exist and how the integration process itself affects the safety and reliability of the whole system. Very important aspect of these systems is to design an „open” system which could combine the products coming for several producers. Such the „open” system shall allow implementation of widely used communication protocols and at the same time a safe operation of building equiped with a system of automation (including protection against unwanted tampering). This document describes the open and closed control systems and explains possiblities of integration of the automation subsystems at different levels in the overall building management system.
PL
Projektowanie budynków energooszczędnych jest wyzwaniem dla wszystkich grup branżowych zaangażowanych w powstanie pełnej dokumentacji projektowej. Budynki przyszłości będą niemal zeroenergetyczne. Aby osiągnąć ten cel, należy zmienić podejście do projektowania, realizacji i użytkowania budynków. Autorzy artykułu opisują konieczność zmiany metodyki projektowania, której nadrzędnym celem jest zapewnienie założonej efektywności. Takie podejście wymaga precyzyjnej koordynacji międzybranżowej w ramach zintegrowanego procesu projektowania wszystkich branż od początku prac projektowych.
EN
Design and specification of energy saving buildings is a great challenge for all branch specialists involved in preparation of the complete documentation of building. In the future buildings will be almost zero energy buildings. To reach this goal it is necessary to change the process of designing, construction works and using buildings. Authors describe the change of the methodology of building design targeted on required energy efficiency of building. This approach generates the need of precise coordination of all branch specifications from the beginning of the designing process.
PL
Niniejsza praca zawiera przegląd dotychczas opracowanych układów regulacji prądu termoemisji elektronowej dla niskich energii elektronów wykorzystywanych w próżniowych przyrządach pomiarowych, między innymi, spektrometrach mas, próżniomierzach jonizacyjnych. W efekcie przeprowadzonej analizy zaproponowany został układ automatycznej regulacji prądu termoemisji elektronowej z cyfrowym, nieliniowym regulatorem PID.
EN
This paper contains a review of thermionic emission current regulation circuits for low electron's energy widely used in vacuum measurement instruments for example mass spectrometers, ionization gauges. Based on the analysis results a new thermionic emission current controller using non-linear, digital PID configuration has been proposed.
EN
The possibility of the embedded automatic-control system construction for a self-adjusted regulator design on the basis of dynamic compensation principle is observed. The description of mathematical and algorithmic apparatus of Control Object identification in a digital form resulted in a design of the regulator. Results of natural experiments are given. An analysis of the regulator robustness properties is carried out.
EN
When handling materials in space it is required that the materials to be hoisted should be stabilised and their position precisely controlled. Attempts are made to minimise the dynamic loading during the start-up and braking phase and to reduce vibration of the material being handled, at the same time ensuring the minimal time of operation. When the admissible value of positioning and levelling errors are very small, some effective methods of drive control are required. This study investigates an asymmetrically loaded platform suspended on ropes and people moving with respect to it during the hoisting phase. The positioning and levelling errors are minimised by controlling voltage fluctuations of the current supplying asynchronous induction motors. The proposed solution uses an optimal LQR controller. Both free and forced vibrations of the platform are low-frequency vibrations, so the scalar method of controlling the output voltages are recommendable, where feedback loops in the electro-magnetic part of the system are neglected. The losses and time delays associated with modulation of the velocity characteristics of the induction motor being omitted, the optimal control strategy of frequency control is developed to effectively handle the control plant. This study has demonstrate
18
Content available remote Problemy korekcji układów regulacji
PL
Korekcja jest podstawową i najczęściej stosowaną metodą poprawy właściwości układów regulacji. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu charakterystyki Bodego. W artykule przedstawiono aproksymację charakterystyki logarytmicznej uwzględniająca problem nachylenia korektora. Zaprezentowano również metody doboru typu korektora na podstawie charakterystyk Nyquista. Zaproponowane procedury pozwalają na zmniejszenie błędu aproksymacji oraz upraszczają problem doboru korektora przy projektowaniu układów regulacji.
EN
The correction is the basic and applied most often method of the improvement in the property of automatic control systems. Bode characteristics are most often used for this purpose. In the paper presented approximation of logarithmic characteristics taking into account the problem of the corrector slope. Presented also methods of the selection of corrector type on the basis of Nyquist characteristics. Proposed procedures are permitting approximation to reduce the error and simplify the problem of the selection of the corrector of automatic control systems.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie komputerowego systemu sterowania układem wentylacyjnym i odpylającym w młynie zbożowym. Dzięki zastosowaniu takiego systemu możliwe jest zwiększenie poziomu ochrony zdrowia pracownika poprzez zabezpieczenie go przed warunkami niebezpiecznymi dla jego zdrowia. Jednym z takich czynników zagrażającym zdrowiu pracownika w młynie jest pył zbożowy i mączny. W pracy przedstawiono idee kompleksowego systemu kontrolującego poziom zapylenia w młynie zbożowym. Zastosowanie takiego zintegrowanego systemu powoduje zmniejszenie wpływu czynnika szkodliwego (pyłu zbożowego i mącznego) na zdrowie pracownika.
EN
The main purpose of this work is to present a computer control system for ventilation and dust extraction system in a grain mill. Owing to the use of this system it is possible to increase the health protection level for employees by securing them against conditions hazardous for their health. One of the agents threatening employee's health in a mill is grain and flour dust. The work presents the ideas of a complex system controlling the dustiness level in a grain mill. Using this integrated system allows to reduce the impact of this noxious agent (grain and flour dust) on employee's health.
PL
Wykorzystując komputerowe wspomaganie projektowania można zastosować dla projektowania charakterystyki Nyquista. Dla tych charakterystyk można też określić zapas wzmocnienia i fazy tak jak dla charakterystyk Bodego. W artykule przedstawiono metody doboru typu korektora na podstawie charakterystyk Nyquista. Zaproponowane procedury upraszczają problem doboru korektora przy projektowaniu układów regulacji. Metody doboru typu korektora dla układów regulacji wykonano wykorzystując system Matlab-Simulink.
EN
Using the technique of the computer aid of designing it makes easy applied of Nyquist characteristics in control system design. In the article presented methods of the selection of corrector type on the basis of Nyquist characteristics. Proposed procedures simplify the problem of the selection of the corrector of automatic control systems. Methods of the corrector type selection is presented using the Matlab-Simulink system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.