Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autobusy miejskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W końcu marca br. pokazano na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang (NTU) w Singapurze pierwszy na świecie, w pełni elektryczny, 12-metrowy autonomiczny autobus miejski, który zaliczył już pomyślnie próbny kurs z pasażerami na pokładzie.
PL
W artykule opisano problem związany z hałasem na stanowiskach pracy, a także na obszarach zamieszkanych. Przedstawiono najważniejsze aspekty działań walki z hałasem maszyn roboczych i pojazdów komunikacji miejskiej oraz podano przykłady rozwiązań obniżających ich poziomy emisji dźwięku. Ukazane rozwiązania zostały podzielone na metody czynne oraz bierne. Ponadto artykuł podkreśla potrzebę rozszerzenia działań i prac w celu znalezienia nowoczesnych i skutecznych możliwości redukcji hałaśliwości maszyn roboczych i pojazdów komunikacji. Wybrane fragmenty artykułu zostały zaprezentowane i wygłoszone na konferencji „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, mającej miejsce w Polanicy-Zdroju w 2019 r.
EN
The article describes the issue of noise at workplaces and inhabited areas. The most important aspects of the reduction of noise generated by heavy machines and public transport are presented, as well as the examples of solutions that reduce their sound emission levels. The presented solutions have been divided into active and passive methods. Moreover, the article emphasizes the need to expand efforts to find modern and effective possibilities of reducing the noisiness of heavy machines and public transport vehicles. Selected parts of the article were presented at the PRMR conference in Polanica-Zdrój in 2019 [13].
PL
Kongres, organizowany co 2 lata, stanowi swoiste podsumowanie działania wszystkich członków UITP. Bogaty program sesji kongresowych i seminariów, obejmujący wszystkie rodzaje transportu miejskiego i regionalnego na całym świecie, zawiera aktualne wyzwania stojące przed decydentami i realizatorami polityki transportowej. W 2019 r. Kongres UITP odbył się w Sztokholmie. W niniejszym artykule scharakteryzowano autobusy zaprezentowane podczas wystawy towarzyszącej kongresowi, przeznaczone do obsługi miejskich obszarów funkcjonalnych.
EN
UITP Congress, organized each 2 years, is summary of actions of all European Union members. Wide program of congress sessions and seminars, containing all means of urban and regional transport all over the world, presenting current issues for decision makers and implementers of transport policies. On 2019 UITP Congress was held in Stokholm. In the article has been described buses presented during the exhibition during the Congress to support urban functional areas.
4
Content available remote Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu
PL
Tradycyjnie, na przełomie stycznia i lutego Solaris Bus and Coach podsumowuje miniony rok. Było tak również w tym roku, jednak w odróżnieniu od minionych lat, konferencję podsumowującą zorganizowano nie w Warszawie, ale w fabryce w Bolechowie. To nie jedyna różnica. Tegoroczna konferencja była pierwszą z udziałem przedstawicieli nowego właściciela – hiszpańskiej firmy CAF. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki rynkowe firmy oraz nowości produktowe firmy Solaris, zajmującej od 16 lat pozycję lidera w sprzedaży autobusów miejskich w Polsce.
EN
Each year on the turn of January and February Solaris Bus and Coach summarizes previous year. This year conference was held not in Warsaw, but in Bolechów. That is not only difference. This year conference was the first with participation of new owners representative – Spanish company CAF. In this article have been presented market results and new products of Solaris, which helds the leading position in the sale of city buses in Poland for 16 years.
EN
The article analyzes the environmental costs which consisted of determining the annual cost for gases and particles released into the atmosphere by city buses meeting the Euro VI norm. To this end, exhaust emissions of a city bus equipped with a conventional drive system were performed. The vehicle had a length of 18m and was powered by a CI engine with a swept volume of 10,5 dm3, with a maximum power of 240 kW. In order to measure the ecological indicators, tests were performed in real driving conditions using the PEMS system. The apparatus made it possible to measure the concentration of gaseous compounds and particulate matter in the exhaust, which made it possible to determine the road exhaust emissions of the tested vehicle. The research was carried out on a test route including urban and suburban roads in accordance with legislative guidelines. The measurements showed that the bus met the exhaust emission limits determined on the basis of measuring windows defined in relation to the work generated by the drive system. In addition to information on the emissivity of the vehicle, the annual emissions from city buses meeting the Euro VI standard in Poland were also estimated. The information contained in the central vehicle register for the number of vehicles registered in Poland that meet the latest emission standards has been used for this purpose.
6
Content available remote Practical aspects of using methane fuels in road transport
EN
Among the most interesting for practical use in a country of alternative fuels in road transport are methane fuels, e.g. CNG (also LNG) or biomethane. These fuels are becoming more and more popular, in particular in city bus transport. The aforesaid fuels such as for example biomethane have advantages in terms of greenhouse gases emission. Almost fully renewable biomethane allows for reducing significantly carbon dioxide, a greenhouse gas, in the fuel life cycle. The article discusses results of CO, CO2, HC, NOX road emissions and fuel consumption by city buses of Euro III and Euro VI emission levels, with CNG-fuelled engine sunder real road conditions in the country, compared with these emissions in the same conditions, generated by city buses fuelled with diesel oil.
PL
Do najbardziej interesujących praktycznych zastosowań w kraju alternatywnych paliw w transporcie drogowym należą paliwa metanowe, np. CNG (także LNG) lub biometan. Paliwa te stają się coraz bardziej popularne, w szczególności w transporcie miejskim. Wyżej wymienione paliwa, takie jak na przykład biometan, mają zalety w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Prawie całkowicie odnawialny biometan pozwala na znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym, w cyklu istnieniu paliwa. W artykule omówiono wyniki badań emisji drogowej CO, CO2, HC, NOX oraz zużycia paliwa przez autobusy miejskie o poziomach emisji Euro III i Euro VI, z silnikami zasilanymi CNG, w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego w kraju, w porównaniu z tymi emisjami w tym samych warunkach, generowanymi przez autobusy miejskie z silnikami zasilanymi olejem napędowym.
7
Content available Transexpo a sprawa polska, Cz. 2
PL
Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, zorganizowane w dniach 11-13 października 2016 r. przez Targi Kielce wspólnie z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz Polską Izbą Transportu Samochodowego i Spedycji, to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie Centralnej. W pierwszej części artykułu [5] scharakteryzowano najnowsze konstrukcje autobusów miejskich elektrycznych, hybrydowych i napędzanych paliwami alternatywnymi. W niniejszym artykule zaprezentowano autobusy miejskie klasy maxi i mega oraz autobusy lokalne i turystyczne.
EN
Exhibition of Public Transport TRANSEXPO was organized on 11-13 October 2016 by Targi Kielce toghether with IGKIVI and PITSiS is the biggest that kind event in Poland and Central Europe. At the begging of article [5] was characterized the newest construcions of buses: urban electric, hybrid and alternative fuel. In the following article was presented urban buses maxi and mega class and coaches.
PL
W dniach od 23 do 26 maja na terenach Międzynarodowych Targów IFEMA w Madrycie miała miejsce jedna z najważniejszych tegorocznych imprez targowych – FIAA (Fiera Internacional del Autobus y del Autocar). To już 13. edycja tych targów. Pierwsza miała miejsce w 1994 r. W niniejszym artykule omówiono konstrukcje konstrukcje autobusów prezentowanych podczas tych targów.
PL
W dniach od 23 do 26 maja na terenach Międzynarodowych Targów IFEMA w Madrycie miała miejsce jedna z najważniejszych tegorocznych imprez targowych - FIAA (Fiera Internacional del Autobus y del Autocar). Konstrukcje autobusów prezentowanych podczas tych targów przez koncerny globalne opisano w pierwszej części artykułu [3]. W niniejszym artykule omówiono pojazdy producentów hiszpańskich i portugalskich.
PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak zaawansowane technologie zastosowane we współczesnych autobusach miejskich, znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistej redukcji liczby zdarzeń drogowych i polepszeniu bezpieczeństwa użytkowania. Zbadano poziom zagrożenia bezpieczeństwa transportu wynikający z liczby kolizji i wypadków oraz liczby uszkodzeń układów autobusu w okresie 2013-2016 r. wdrażania i eksploatacji zrównoważonego transportu publicznego w Rzeszowie. Ocenę przeprowadzono za pomocą wskaźnika W₃, charakteryzującego poziomu zagrożenia bezpieczeństwa systemu transportowego wywołany intensywnością uszkodzeń układów autobusu w ciągu jednego roku oraz jego elementów: prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia analizowanego układu P(U*) oraz istotność wpływu uszkodzeń układów autobusów na zagrożenie bezpieczeństwa systemu transportowego.
EN
This article is an attempt to answer the question of how advanced technologies used in modern city buses are reflected in the actual reduction of traffic incidents and improved safety in use. The level of safety of transport caused by the number of collisions and accidents and the number of bus system failures in the period 2013-2016 was analyzed. The implementation and operation of sustainable public transport in Rzeszów. The assessment was carried out using the W₃ index. It evaluates the level of safety risk of the transport system caused by the intensity of the bus system damage within one year and its components: probability of failure of the analyzed system P(U*) and significance of the impact of bus system damage on the safety of the transport system.
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie komunikacji miejskiej w Radomiu. Autorzy przedstawili rys historyczny komunikacji miejskiej, wady i zalety tramwaju oraz możliwości uruchomienia linii tramwajowych.
EN
In the paper was discussed the issue of public transport in Radom. The authors describe historical public transport, advantages and disadvantages of the tram and the ability to start-up the tram lines.
12
Content available MAN Lion's City : historia ewolucji
PL
Charakterystycznym elementem rodziny MAN Lion's City jest szeroka oferta, obejmująca łącznie 16 modeli autobusów miejskich i podmiejskich o długości nadwozia od 10,5 do 18,75 m. Nakładając na to szeroką gamę opcji silnikowych, obejmujących także jednostki zasilane CNG i biometanem, oraz dużą liczbę opcji aranżacji drzwi, obejmującej autobusy dwu-, trzy- i czterodrzwiowe, a w przypadku autobusów przegubowych – nawet pięciodrzwiowe, gama oferowanych modeli zamyka się liczbą blisko 85 różnych wersji. Rozwiązania techniczne zastosowane w autobusach MAN Lion’s City zostały zaprezentowane na specjalnej konferencji zorganizowanej przez firmę MAN w Monachium. W niniejszym artykule scharakteryzowano paletę produktową autobusów miejskich oferowanych przez koncern MAN w ramach rodziny Lion’s City i jej ewolucję.
PL
Jak co roku, w jednym z europejskich miast organizowany jest test, który ma wyłonić najlepszy autobus roku. Tytuł „International Bus and Coach of the Year” przyznawany jest przez grupę 22 dziennikarzy-profesjonalistów, specjalizujących się w technice autobusowej. W tegorocznym Bus Euro Test wzięło udział 5 producentów z Niemiec, Belgii, Holandii, Hiszpanii i Polski, którzy zaprezentowali najnowsze trendy w rynkowej ofercie autobusów miejskich, dostępnych w Europie. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę techniczną i eksploatacyjną testowanych autobusów.
EN
Each year in one of European cities is being organized test for choosing best bus of the year. Title of International Bus and Coach of the Year is presented by group of 22 journalists, professionals in bus technique. This year in Bus Euro Test took part 5 companies from Germany, Belgium, Holland, Spain and Poland, which shown newest trends in cities buses available in Europe. In that article has been shown technical characterises? and exploitation testing buses.
PL
Założenia techniczno-eksploatacyjne posiadanej przez Instytut Transportu Samochodowego instalacji oczyszczania biogazu, sprężania, magazynowania i dystrybucji biometanu jako paliwa silnikowego. Przykładowa koncepcja wykorzystania biometanu do zasilania silników autobusów miejskich obsługujących potrzeby komunikacyjne ludności Krakowa i podkrakowskich osiedli na wybranych liniach przewozów regularnych. Wariantowa prezentacja średnich kosztów jednostkowych biometanu pozyskiwanego z biogazu wysypiskowego w eksploatacji autobusów miejskich. Porównanie ze średnimi kosztami jednostkowymi przebiegu autobusu zasilanego olejem napędowym. Oszacowanie średnich kosztów jednostkowych emisji gazów cieplarnianych w przypadku eksploatacji autobusów na biometan (licząc od źródła do koła) i porównanie z przypadkiem eksploatacji autobusów zasilanych olejem napędowym.
EN
Technical operating assumptions held by the Motor Transport Institute biogas purification plant, compression, storage and distribution of biomethane as motor fuel. An example of the concept of using biomethane engines to power buses serving the communication needs of the population of Krakow and settlements on selected lines-of regular transport. Variant presentation biomethane average unit costs of landfill obtained from biogas city for city buses in operation. Compared to the average unit costs of mileage diesel-powered bus. Estimating the average unit costs of greenhouse gas emissions in the case of use of buses to biomethane (counting from the source to the wheel) and a comparison with the case operating diesel-powered buses.
15
Content available TRANSEXPO a sprawa polska
PL
Barometrem nadchodzących zmian w transporcie publicznym są targi Transexpo w Kielcach i towarzyszące im konferencje naukowo-techniczne organizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz Polską Izbę Transportu Samochodowego i Spedycji. W artykule omówiono nowe prezentowane na targach pojazdy, ich wyposażenie oraz systemy obsługi pasażerów.
PL
W 2013 r. firma Solaris pobiła swój dotychczasowy rekord w zakresie sprzedanych pojazdów i jednocześnie dwunasty raz z rzędu znalazła się na pozycji lidera polskiego rynku autobusów miejskich. Był to także najlepszy okres dla polskiego producenta na rynkach zagranicznych. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 r. fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już ponad 12 tys. pojazdów. Jeżdżą one po drogach 600 miast w 29 krajach.
17
Content available Autobusowe trendy na SilesiaKomunikacja 2015
PL
Pod koniec kwietnia br. na terenach wystawowych Silesia Expo w Sosnowcu odbyła się siódma edycja targów SilesiaKOMUNIKACJA, poświecona transportowi publicznemu i logistyce miejskiej, zorganizowana wspólnie z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) i z największymi operatorami Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. W niniejszym artykule przedstawiono autobusy prezentowane na targach.
Logistyka
|
2014
|
nr 4
5007--5013, CD6
PL
Artykuł przedstawia obliczenia emisji zanieczyszczeń i kosztów zewnętrznych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym, spełniających normy emisji spalin EURO I – EURO VI oraz zasilanych elektrycznie. W artykule dokonano uszeregowania tych autobusów w kolejności odpowiadającej wielkości generowanych kosztów zewnętrznych.
EN
The article presents the calculation of emissions and external costs of city buses powered by diesel with emission standards EURO I – EURO VI and powered electrically. The article contains ranking of these buses according to the size o external costs.
PL
W artykule omówiono rozwiązania techniczne stosowane do ogrzewania postojowego autobusów miejskich i turystycznych. Scharakteryzowano urządzenia ogrzewające Hydronic w wersji L.
20
Content available Solaris Urbino : 15 lat rynkowego sukcesu. Cz. 2
PL
Podczas kolejnych targów pojazdów użytkowych w Hanowerze Solaris Bus & Coach S.A. zaprezentował nową generację autobusu miejskiego Urbino. Od momentu premiery na drogi 28 krajów Europy i Azji wyjechało blisko 11 tys. pojazdów tego modelu, oferowanego w 28 odmianach. Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowych dokonań podpoznańskiej fabryki w sektorze autobusów miejskich.
EN
During the next utility vehicles fair in Hannover, Solaris Bus & Coach S.A. presented the new generation of the Urbino city bus. Since its premiere, nearly 11000 copies of the model offered in 28 variations appeared on the roads of the 28 European and Asian countries. This article is an attempt to summarize the achievements of the near-Poznań factory in the area of the city buses.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.