Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  audit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Oszczędność oraz racjonalność wykorzystania energii elektrycznej, energii cieplnej i paliw, to wyzwanie dla gospodarki każdego kraju, zarówno z punktu widzenia ekonomii i konkurencyjności cen energii oraz źródeł ich pozyskiwania, jak też z punktu widzenia dbałości o środowisko.
PL
Operatorzy Usług Kluczowych zobowiązani są do prowadzenia audytów bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych wykorzystywanych do ich świadczenia. Pierwszy z nich ma się odbyć po roku od otrzymania decyzji wyznaczającej, a kolejne w 2-letnich odstępach. Jak jednak przeprowadzić taki audyt - by miał on sens, a nie był tylko „sztuką dla sztuki”, bo termin ucieka? Na to właśnie pytanie postaram się odpowiedzieć w tym artykule.
EN
With progressive globalization, changes in the business environment and growing competition, modern companies have been facing challenges and the need for anticipating changes and new threats in the market. Consequently, enterprises operating in a situation of uncertainty are forced to analyze everything that is happening both outside and inside the organization in detail. Managers should pay attention to the atmosphere in the enterprise, communication, cooperation, motivation, etc. The ability of the organization to utilize and manage human resources rationally in order to improve the effectiveness and quality of work is critical. New challenges in the organization, diversity of activities, implementation of new or appropriate rebuilding of old methods (functions) can be ensured by their audit, especially HR audit, whose task is to examine all issues related to the implementation of the personnel function. The aim of this paper is to discuss an audit of personnel functions conducted in a local government unit and to present guidelines, effects and results aimed at improving work and its quality. The paper has a theoretical and empirical character.
PL
Jedną z ról państwa jest promowanie rozwiązań gospodarczych mających pozytywny wpływ na społeczeństwo, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności gospodarczej. Do końca 2018 r. obowiązywał w Polsce system wspierania produkcji energii elektrycznej promujący jej wytwarzanie w oparciu o świadectwa pochodzenia. W związku z koniecznością wprowadzenia bardziej konkurencyjnych mechanizmów udzielania wsparcia produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu mechanizmów kogeneracyjnych, został opracowany projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Ustawa o promowaniu).
PL
Właściwie wdrożone doskonalenie pozwala osiągnąć założone cele, zwiększyć skuteczność systemu zarządzania oraz potwierdzić spójne działania laboratorium.
PL
W celu określenia zasad i zakresu przeprowadzanego audytu w jednostkach służby zdrowia, dostarczających usługi medyczne w zakresie onkologii, podjęto szeroko zakrojone prace nad standardami i wymaganiami pozwalającymi na ocenę, czy audytowana jednostka jest w stanie prowadzić bezpieczne, na odpowiednim poziome jakościowym i z uwzględnieniem potrzeb pacjenta leczenie onkologiczne. W pracach nad tymi standardami brały udział organizacje i indywidualni profesjonaliści z różnych dziedzin, organizacje reprezentujące pacjentów i ich prawa, pracodawcy, państwowe struktury ustawodawcze/ prawne. W wyniku przeprowadzonych prac i ustaleń powstała publikacja „Accreditation Programme for Oncology Services (Standards for Accreditation)” (CHKS, 2016), stanowiąca o standardach akredytacyjnych dla jednostek służby zdrowia w zakresie medycznych usług onkologicznych. Publikacja ta porusza tematy: zarządzanie usługami medycznymi w onkologii, praca zespołowa i współpraca między profesjonalistami, zarządzanie środowiskiem i zasobami. Audyt i ocena odbywa się w szerokim zakresie działania jednostki, jej aktywności operacyjnej, jak i zdolności zarządzania, oceny ryzyka i bezpieczeństwa, posiadanych zasobów, jak również podejścia do potrzeb pacjenta. Przy takim ujęciu przeprowadzanego audytu także usługi dostarczane przez zakłady fizyki/fizyków medycznych podlegają ocenie w stosunku do przyjętych standardów. W publikacji przedstawiono standardy, zakres audytu jest przeprowadzany w zakresie obowiązków i zadaniowości zakładów fizyki/fizyków medycznych oraz kryteria oceny.
EN
Extensive work was carried out on standards in order to determine the principles and scope of the audit carried out in health care units providing medical services in oncology. If an organization meets requirements of standards it can ensure the organization is able to conduct safe, on the appropriate level of quality including patient oriented approach. Work on these standards involved organizations and individual professionals, organizations representing patients’ rights, employers, and state legislative structures. As a result of the work and findings, the publication „Accreditation Program for Oncology Services (Standards for Accreditation)” (CHKS, 2016) was published It provides core information for accreditation standards for oncology medical services. This publication covers the following topics: management of medical services in oncology, team work and cooperation between professionals, management of the environment and resources. The audit and evaluation takes place in a wide range of the organisation services, operational activity, as well as management, risk and safety assessment, resources, as well as the approach to the patients’ needs. That audit also covers specific professional groups/teams. Also Physics Departments/medical physicists are assessed in relation to the standards. The publication presents standards, the scope of the audit carried out in the scope of obligations and tasks of physics/ medical physicists and assessment criteria.
PL
System Zarządzania Jakością (SZJ) w ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA został ustanowiony, udokumentowany i wprowadzony do stosowania już 1996 roku. Artykuł opisuje ewolucję systemu w ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA na przestrzeni 23 lat i wskazuje korzyści, jakie firma osiąga dzięki jego stosowaniu. Największej jego transformacji dokonano w 2017 roku dostosowując procesy funkcjonujące w firmie do wymagań zapisów normy ISO PN-EN 9001:2015. Artykuł przedstawia, jak wprowadzony system uwzględnia dbałość firmy o przestrzeganie zasad i wymogów zachowania bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych (RODO).
EN
Quality Management System (SZJ) in ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA was established, documented and introduced for use already in the year 1996. Described is the system evolution in ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA during the last 23 years and shown are benefits achieved by the company thanks to its use. The biggest transformation of the system was made in 2017 in the way of adaptation of processes functioning in the company to the provisions of the standard ISO PN-EN 9001:2015. Presented is how the introduced system takes into consideration the carefulness with which the company follows the rules and requirements of retaining information safety with special respect to personal data protection (RODO).
PL
Opracowanie dotyczy analizy zagadnienia doskonalenia procesu i produktu uwzględniając popularnie stosowane w praktyce przemysłowej i wymagane w normatywach branżowych metody i narzędzia zarządzania jakością. Wskazano najczęściej stosowane w praktyce metody i narzędzia zarządzania jakością uwzględniając ich korelację i znaczenia dla skutecznego procesu doskonalenia w ramach systemowego podejścia do zarządzania jakością. Zaproponowano ogólny model systemowego ujęcie doskonalenia procesu i produktu z wykorzystaniem wskazanych w opracowaniu metod i narzędzi zarządzania jakością.
EN
The elaboration concerns the analysis of the issue of process and product improvement, taking into account the quality management methods and tools commonly used in industrial practice and required by the industrial standards. The quality management methods and tools which are most commonly used in practice were indicated, taking into account their correlation and significance for effective improvement process as part of the systemic approach to quality management. A general model of systemic approach to process and product improvement with the use of the quality management methods and tools indicated in the elaboration was proposed.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zintegrowanego ujęcia zagadnień oceny stanu ochrony informacji w złożonych systemach informacyjnych. Fundamentem tej propozycji jest diagnostyka techniczna oraz bezpieczeństwo informacyjne. Przedstawiono m.in. zagadnienia wykonywania badań dostarczających podstaw do takiej oceny: testów penetracyjnych oraz audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ostatnim punkcie opisano krótko metodykę LP-A wykonywania audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego integrującą różne typy badań oraz ułatwiającą wykorzystanie różnych, w zależności od potrzeb, wzorców audytowych.
EN
The paper presents a proposal of an integrated approach to the issues of assessing the state of information protection in complex information systems. The foundation of this proposal is technical diagnostics along with information security. Featured, among others issues of performing tests providing the basis for such an assessment: penetration tests and IT security audit. The last chapter of the paper briefly describes the LP-A methodology of performing an IT security audit that integrates various types of research, aiding various audit patterns, depending on the needs.
EN
The article analyses the possibilities of using the kamishibai audit in the area of quality inspection process implementation. The kamishibai audit is a tool of lean and visual management concept used, among others, in the Toyota automotive company in order to verify their compliance with standards. This audit can, in effect, contribute to the improvement of processes. In the article, the kamishibai audit was characterised, the characteristics of the audit that determine its usefulness in the area of quality inspection processes were identified, and an example procedure for the implementation of the kamishibai audit in the examined area was presented. The article also presents the characteristics of the successful implementation of kamishibai audits and ways of enhancing their effectiveness. It has been proven that kamishibai audits can be successfully used to evaluate standards in the area of quality inspection processes.
EN
The article presents a pairwise comparison method for assessing the security of an IT system. A new approach to the assessment of inconsistencies of parameters and their mutual relations was applied. The main system security criteria and the process of their analysis in the Concluder program were determined. The proposed solution allows to locate the inconsistency of the adopted model. Pair comparison method is one of the most amazing solutions to help solve difficult problems.
PL
W artykule przedstawiono metodę porównanie parami do oceny bezpieczeństwa systemu IT. Zastosowano nowe podejście do oceny niespójności parametrów i ich wzajemnych relacji. Określono główne kryteria bezpieczeństwa systemu i proces ich analizy w programie Concluder. Proponowane rozwiązanie pozwala zlokalizować niespójność przyjętego modelu. Metoda porównywania parami jest jednym z najbardziej niesamowitych rozwiązań, pomagających rozwiązywanie trudnych problemów.
PL
Przepisy prawne nie przewidują ani kar pieniężnych w stosunku do podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia zewnętrznego rocznego audytu przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR, ani konsekwencji w przypadku wykazania nieprawidłowości w tych audytach. Nadchodzą jednak zmiany w prawie.
PL
Poziom zbierania elektroodpadów od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie z obecnych 40% do 50%. Z nowym rokiem branże czekają audyty zewnętrzne i zmiana grup sprzętowych z 10 na 6. Czy ograniczy to nieprawidłowości w gospodarce elektroodpadami?
PL
Każdy z przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR jest zobowiązany do rocznego audytu zewnętrznego. Sprawozdanie audytor przekazuje przedsiębiorcy, marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska do 15 czerwca. Redakcja poprosiła ekspertów o podzielenie się spostrzeżeniami w tym temacie.
PL
W 2018 r. weryfikatorzy EMAS wykonają pierwsze audyty zakładów przetwarzania. Pomimo tego, że moment ten wydaje się odległy, to fakt ten powinien mieć już wpływ na bieżącą działalność zakładów przetwarzania.
PL
Jakie jest praktyczne znaczenie uregulowań prawnych oraz ich wpływ na system zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych w Polsce? Na co wskazują doświadczenia z pierwszej tury audytów recyklerów?
PL
Pod koniec 2017 roku są już odczuwalne efekty audytów recyklera. drzwi uczciwych recyklerów i firm zbierających odpady pukają organizacje odzysku, które nigdy wcześniej nie były zainteresowane droższymi dokumentami DPR/DPO.
PL
Kopalnie węgla kamiennego, funkcjonujące w strukturach przedsiębiorstw górniczych, charakteryzują się pewną specyfiką. Nie można zastosować w ich przypadku tradycyjnej procedury audytu, stosowanej w innych podmiotach gospodarczych. Celem artykułu jest opracowanie kompleksowej metody audytu kopalni węgla kamiennego, uwzględniającej audyt zasobów kopalni, zagrożeń naturalnych, na jakie jest narażona i procesów w niej realizowanych oraz audyt jej otoczenia.
EN
Hard coal mines functioning within the structures of mining enterprises are characterized by particular specificity. A traditional audit procedure cannot be used for them, which is applied for other economic subjects. The purpose of the article is to develop a complex audit method of hard coal mine that involves the audit of mine resources, natural hazards that it is prone to, internal processes conducted as well as the audit of its environment.
PL
Z wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach wiąże się obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych. W ramach funkcjonującego w Polsce systemu prawnego obowiązek ten realizuje się poprzez dokumenty potwierdzające recykling lub odzysk (DPR, DPO), a także dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych (EDPR, EDPO).
EN
A continuous technological progress forces an improvement of the production process. The article describes the sole beginning of changes in the process of tires retreading on the 5S management method with regard to health and safety standards. The authors point out that the process of the production of retreaded tires is associated with the relationship between a man and a machine. The process improvement can dispense only by improving the machines but it should also pay attention to the man. The improvement of the production process must precede the audit, which can show areas that require intervention. Any such change in the production process cannot be performed without the participation of health and safety inspector, because his knowledge, skills and competence are able to determine whether the proposed changes interfere with the level of safety at the workplace. The authors emphasize that the process of production improvement production should be compatible with the process of improving the health and safety of workers involved in the production process. The combination of 5S audit with health and safety standards results in a holistic approach to the improvement process.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.