Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atrybuty sejsmiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Głównym celem artykułu jest odtworzenie szczegółów budowy strukturalnej utworów triasu i paleozoiku centralnej części przedgórza Karpat na podstawie interpretacji nowych materiałów sejsmicznych 3D. W ramach interpretacji wykonano analizę atrybutów sejsmicznych, wśród których najbardziej pomocne były: Time gain, Relative acoustic impedance, First derivative, Dominant frequency oraz Instantaneous bandwidth. Dotychczasowe informacje na temat budowy geologicznej kompleksu paleozoicznego w tym obszarze pochodziły głównie z interpretacji profili sejsmicznych 2D, koncepcji regionalnych oraz informacji z jedynego głębokiego otworu wiertniczego zrealizowanego na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Wyniki przeprowadzonej analizy obrazu sejsmicznego wskazują, że podłoże jury zbudowane jest z szeregu bloków tektonicznych o zróżnicowanej wielkości oddzielonych powierzchniami dyslokacji. W większości mają one charakter bloków wychylonych (tilted blocks), stanowiąc pozostałość kaledońsko-waryscyjskiego systemu tektonicznego. Utwory paleozoiczne o wyraźnie uporządkowanych ciągłych refleksach sejsmicznych silnie kontrastują w obrazie sejsmicznym z zalegającym poniżej kompleksem anchimetamorficznych skał najwyższego ediakaru o nieuporządkowanym, jednorodnym zapisie. Klastyczne utwory dolnego triasu w pierwszej kolejności wypełniają głębsze partie półrowów tektonicznych. Na podstawie analizy obrazu sejsmicznego kompleks ten podzielono na dwie serie: dolną, o zdecydowanie mniejszych wartościach amplitudy i zauważalnie mniejszej ciągłości refleksów sejsmicznych, oraz górną, o zróżnicowanej dynamice i większej ciągłości refleksów. Najwyższym analizowanym kompleksem są węglanowe utwory retu i wapienia muszlowego, cechujące się wysokimi wartościami amplitudy i dużą ciągłością refleksów, dzięki czemu są one łatwo identyfikowalne na sekcjach sejsmicznych. Przeprowadzona analiza z wykorzystaniem atrybutów sejsmicznych pozwoliła na określenie charakterystyki sejsmicznej poszczególnych kompleksów litostratygraficznych triasu i paleozoiku oraz wniosła bardziej szczegółowe informacje o budowie geologicznej obszaru badań.
EN
The main purpose of the article was to reconstruct the structural details of the Triassic and Palaeozoic formations of the central part of the Carpathian Foreland based on interpretation of new 3D seismic data. The interpretation included the analysis of seismic attributes, among them Time Gain, Relative acoustic impedance, First derivative, Dominant frequency and Instantaneous bandwidth were the most useful. Previous knowledge on the geological structure of the Palaeozoic complex in this area was derived mainly from the interpretation of 2D seismic sections, regional concepts and data from the only deep well drilled in the late 1950s and early 1960s. The results of the seismic image analysis show that the Jurassic sub-surface is composed of a number of tectonic blocks of various sizes, separated by dislocation zones. Most of them are tilted blocks which are the remnants of the Caledonian-Variscan tectonic system. Palaeozoic sediments with clearly arranged continuous seismic reflectors strongly contrast in the seismic image with the complex of anchimetamorphic rocks of the uppermost Ediacaran characterized by disarranged, homogeneous record. Clastic formations of the Lower Triassic fill primarily the deeper parts of the tectonic half-grabens. Based on the seismic image analysis, the complex is divided into two series: the lower one, with significantly lower amplitude values and noticeably lower continuity of seismic reflectors and the upper one with diversified dynamics and greater continuity of reflectors. The highest analyzed complex is the carbonate formation of Roetian and Muschelkalk, characterized by high amplitude values and high continuity of reflectors so that it can be easily identified on seismic sections. The analysis carried out with the use of seismic attributes allowed to determine the seismic characteristics of individual lithostratigraphic complexes of the Triassic and Palaeozoic formations and provided more detailed information on the geological structure of the research area.
EN
The main aim of the article is to determine the possibility of a more detailed seismic interpretation in the autochthonous Miocene formations on the example of a 3D seismic survey from the Carpathian Foredeep area, based on the comprehensive analysis of well logs. The seismic survey located in the central part of the Carpathian Foredeep was selected for the study. This zone is characterized by the presence of natural gas accumulation in various types of traps. Four boreholes in which formation tests were conducted within the Miocene sediments were selected for the detailed interpretation of the well logs. An important element of the study was the seismic-to-well tie based on available measurements of vertical seismic profiling. The quantitative interpretation of well data was the basis for the distinction of several lithofacial complexes of diverse lithology, reservoir parameters, or the type of reservoir media saturation in the profile of each of the analysed wells. Water and hydrocarbon saturations were estimated based on Montaron’s theory. With the defined seismic signature, it was possible to interpret seismic horizons away from the wells. Selected seismic attributes were used during the interpretation and analysis of the seismic image. There was a fairly high correlation between the well logs interpretation and the seismic record. Major lithological changes, thicker claystone interbeds within mudstone, or heterolithic deposits, as well as zones of significant changes in reservoir properties and the type of reservoir media saturation can be interpreted in the seismic image. In contrast, mudstone or heterolithic complexes of a large thickness (about hundreds of meters) in the seismic image are usually characterized by a monotonous low amplitude record and a significantly smaller continuity of reflections. The zones saturated with gas or gas and brine, documented in the analysed wells by the results of formation tests, usually can be identified on the basis of the seismic record. Due to the large variation of lithology and a substantial variability of individual parameters, it is not possible to reliably indicate in the seismic data which of the analysed objects are saturated with natural gas, and which with gas and brine. The results of well logs and integrated seismic interpretation allowed to obtain the complete picture of the Miocene siliciclastic formations diversity in the studied region, as well as a more accurate determination of reservoir properties and reservoir fluid saturation. The series of fine-grained sediments (mainly mudstone or heterolithic) in the lower part of the Miocene profile, within which several prospects were interpreted, was determined as the most interesting for hydrocarbon exploration.
PL
Zasadniczym celem artykułu jest określenie możliwości uszczegółowienia interpretacji sejsmicznej w utworach miocenu autochtonicznego, na przykładzie zdjęcia sejsmicznego 3D z obszaru zapadliska przedkarpackiego, na podstawie kompleksowej analizy profilowań geofizyki otworowej. Do badań wytypowano zdjęcie sejsmiczne z centralnej części zapadliska, ze strefy cechującej się obecnością akumulacji gazu ziemnego w różnego typu pułapkach złożowych. Do szczegółowej interpretacji profilowań geofizyki otworowej wybrane zostały cztery otwory wiertnicze, w których prowadzono próby złożowe w obrębie utworów miocenu. Istotnym elementem opracowania było dowiązanie danych otworowych do obrazu sejsmicznego w oparciu o dostępne pomiary pionowego profilowania sejsmicznego. Ilościowa interpretacja danych geofizyki wiertniczej stanowiła podstawę do wyodrębnienia w profilu każdego z analizowanych otworów szeregu kompleksów facjalnych, o zróżnicowanej litologii, parametrach zbiornikowych czy też rodzaju nasycenia mediami złożowymi. Nasycenie mediami złożowymi szacowano na podstawie teorii Montarona. Dla wyodrębnionych kompleksów próbowano odnaleźć odpowiedź w zapisie sejsmicznym, a następnie, o ile było to możliwe, prześledzić ich zasięg przestrzenny. W trakcie interpretacji i analizy obrazu sejsmicznego opierano się przede wszystkim na wersjach sejsmiki w odtworzeniu wybranych atrybutów sejsmicznych. Stwierdzono dosyć dużą zgodność interpretacji profilowań geofizyki otworowej z zapisem sejsmicznym. Najwyraźniej w zapisie tym zaznaczają się strefy dużych zmian litologicznych, bardziej miąższe wkładki iłowców w obrębie mułowców lub heterolitów, jak również strefy wyraźnych zmian właściwości zbiornikowych i nasyceń mediami złożowymi. Natomiast kompleksy mułowcowe lub heterolitowe o dużej miąższości (rzędu setek metrów) w obrazie sejsmicznym cechują się najczęściej monotonnym, niskoamplitudowym zapisem oraz wyraźnie mniejszą ciągłością refleksów. Udokumentowane wynikami prób złożowych w analizowanych otworach strefy nasycone gazem lub gazem z solanką na ogół mogą być identyfikowane na podstawie zapisu sejsmicznego. Ze względu na duże zróżnicowanie litologiczne i znaczny zakres zmienności poszczególnych parametrów nie ma możliwości wiarygodnego wytypowania na podstawie samego zapisu sejsmicznego, które z analizowanych obiektów nasycone są gazem ziemnym, a które gazem z domieszką solanki. Wyniki kompleksowej interpretacji geofizyki wiertniczej i sejsmiki pozwoliły na uzyskanie możliwie pełnego obrazu zróżnicowania facjalnego klastycznych utworów miocenu w badanym rejonie, jak również na dokładniejsze określenie właściwości zbiornikowych i charakterystyki nasycenia płynami złożowymi. Za najbardziej interesujący pod kątem poszukiwania złóż węglowodorów uznano pakiet drobnoklastycznych utworów (głównie mułowcowych lub heterolitowych) w niższej części profilu miocenu, w obrębie którego wyinterpretowano szereg obiektów potencjalnie nasyconych gazem ziemnym.
EN
Located in Southeast Asia, Vietnam has a diverse and complex geology. Seismic methods have solved many different geological tasks such as interpreting geological structure, petroleum and mineral exploration, research gas hydrate, etc. In this report, we present some achievements using Seismic methods for petroleum exploration to find not only structural traps but also stratigraphic traps in sedimentary basins, in non-traditional fractured granite basement reservoirs, and in the initial stage of gas -hydrate exploration. Seismic acquisition methods such as 3D / 4C have been applied effectively. Advanced seismic processing and interpretation methods have been used, such as applying seismic filters (T-P, Radon, SRMA…), seismic imaging (Pre-stack Migration/PSTM, Control Beam Migration/CBM), Seismic Inversion (SI), Amplitude Versus Offset Analysis (AVO), Seismic Sequence Stratigraphy, Seismic Attributies, Artificial Neural Network (ANN), etc. The results seismic interpretation, thereby which lead to enhansed effectiveness of oil and gas exploration programs.
PL
Położony w Azji Południowo-Wschodniej Wietnam ma różnorodną i złożoną geologię. Metodami sejsmicznymi rozwiązano wiele różnych zadań geologicznych, takich jak interpretacja struktury geologicznej, poszukiwania ropy naftowej i minerałów, hydratów gazu itp. W niniejszym artykule przedstawiono niektóre osiągnięcia w których wykorzystano metody sejsmiczne do poszukiwań ropy naftowej, w celu określenia zaburzeń strukturalnych, a także stratygraficznych w basenach osadowych, w nietradycyjnych zbiornikach granitowych oraz w początkowej fazie eksploracji gazu i hydratów. Skutecznie zastosowano metody akwizycji sejsmicznej 3D/4C. Zastosowano zaawansowane metody przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych, takie jak stosowanie filtrów sejsmicznych (TP, Radon, SRMA), obrazowanie sejsmiczne (Migracja / PSTM, Migracja wiązki kontrolnej / CBM), Inwersja sejsmiczna (SI), Amplituda kontra przesunięcie (AVO), stratygrafia sekwencji sejsmicznych, atrybuty sejsmiczne, sztuczna sieć neuronowa (ANN) itp. Wyniki interpretacji sejsmicznej pozwalają na osiągnięcie zwiększonej skuteczności programów poszukiwania ropy i gazu.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania w interpretacji sejsmicznej transformacji PPS-WPG (pionowe profilowanie sejsmiczne – wspólny punkt głębokościowy) obliczonych dla fal podłużnych PP offsetowych punktów wzbudzania. Przedmiotem interpretacji był kompleks utworów dolnego paleozoiku (kambr–sylur) o całkowitej miąższości przekraczającej 2400 m. Pod względem litologicznym kompleks ten zdominowany jest przez utwory silikoklastyczne, z nielicznymi wkładkami skał węglanowych. Do porównania obrazu sejsmicznego uzyskanego na zdjęciu sejsmicznym 3D i transformacjach PPS-WPG dla otworu W-1 – przeprowadzono analizę opartą na wybranych atrybutach sejsmicznych. W ramach artykułu omówiono następujące atrybuty: amplituda średnia kwadratowa, pierwsza pochodna, cosinus fazy, komponent jednakowych częstotliwości, chwilowa szerokość pasmowa, obwiednia, względna impedancja akustyczna. Zastosowanie transformacji pomiarów PPS pozwoliło na uzyskanie zdecydowanie większej rozdzielczości pionowej obrazu, jak również uwidoczniło wyraźne zróżnicowanie litologiczne niektórych formacji. Natomiast interpretacja, przeprowadzona w oparciu o wybrane atrybuty sejsmiczne, umożliwiła szczegółowe rozpoznanie litofacjalne analizowanych utworów dolnego paleozoiku, jak też udokumentowanie sejsmiczne elementów takich jak np. płaszczyzny dyslokacji oraz dodatkowe horyzonty o większej zawartości węglanów.
EN
This article presents the possibilities of using in the seismic interpretation process VSP-CDP transformation (the vertical seismic profiling–common depth point) calculated for longitudinal waves of VSP offset shot points for seismic interpretation. The Lower Palaeozoic (Cambrian-Silurian) complex was a main aim of interpretation. The total thickness of this complex is over 2400 m. The analyzed Lower Palaeozoic complex is dominated by silicoclastic sediments with a few carbonate rock layers. The analysis, based on selected seismic attributes, was performed to compare the seismic image obtained in the 3D seismic and the VSP-CDP transformations for the W-1 well. The article discusses the analysis of following attributes: RMS Amplitude, First derivative, Cosine of phase, Iso-frequency component, Instantaneous bandwidth, Envelope, Relative acoustic impedance. The application of the VSPCDP transformation allowed to obtain much higher vertical resolution of the image, as well as clearly visible lithological variation of some formations. On the other hand, the interpretation, based on selected seismic attributes, enabled a detailed lithofacial recognition of the analyzed Lower Paleozoic deposits as well as seismic documentation of elements such as dislocations and additional new horizons with a higher carbonate content.
EN
Presentation of the of seismic image analysis results obtained by reprocessing two seismic profiles is the main aim of the presented work. The profiles are located in the marginal part of the Outer Carpathians. The mentioned profiles were reprocessed in the Seismic Department of the Oil and Gas Institute – National Research Institute in Krakow, Poland. Proper selection of both the processing sequence and parameters, as well as verification of each stage of processing by simultaneous geological interpretation, resulted in a partly different mapping of the geological structures in comparison with the previous stage. Structural interpretation based on the obtained seismic imagery provides new information that could be used for more thorough interpretation of the Outer Carpathians tectonic units, as well as detailed reconstruction of the fault zones in the analysed area.
PL
Głównym celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie wyników analizy obrazu sejsmicznego, uzyskanego na podstawie reprocessingu dwóch profili sejsmicznych, zlokalizowanych w brzeżnej części Karpat zewnętrznych. Opracowana w Zakładzie Sejsmiki Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego sekwencja przetwarzania, wraz z zastosowanymi parametrami, pozwoliła na uzyskanie lepszego odzwierciedlenia budowy geologicznej Karpat zewnętrznych i ich autochtonicznego podłoża. Uzyskany w wyniku zastosowanego niekonwencjonalnego podejścia do procesu przetwarzania zapis sejsmiczny cechuje się wyraźnie lepszą jakością, biorąc pod uwagę ciągłość refleksów oraz stosunek sygnału do szumu. Na przetwarzanym profilu 1, położonym w przybliżeniu prostopadle do kierunków przebiegu głównych elementów strukturalnych, uzyskano zdecydowanie lepsze efekty w postaci bardziej wiarygodnego i przejrzystego obrazu sejsmicznego dla utworów poszczególnych pięter strukturalnych. Finalna wersja profilu 2, zlokalizowanego równolegle lub skośnie do głównych elementów strukturalnych, nie odbiega znacząco od dostępnej wersji archiwalnej, a największe różnice związane są z ciągłością i kierunkami upadów poszczególnych pakietów refleksów. Uzyskany obecnie obraz sejsmiczny ukazuje więcej szczegółów budowy geologicznej tego trudnego do interpretacji rejonu. Na jego podstawie możliwe było bardziej szczegółowe prześledzenie budowy wewnętrznej utworów fliszowych, jak również uszczegółowienie interpretacji płaszczyzn dyslokacji, przecinających utwory poszczególnych kompleksów skalnych. W wyniku przeprowadzonej interpretacji uzyskano bardziej klarowny obraz podłoża zapadliska przedkarpackiego, stopniowo obniżającego się w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, poprzez system uskoków normalnych o charakterze zrzutowym lub zrzutowoprzesuwczym.
EN
Mutual relationships between geological and geophysical data obtained by using methods of different scale are presented for the Miocene sandy-shaly thin-bedded formation and for the Zechstein carbonate formation. The common basis of laboratory results, well logging and seismic data was a recognition of elastic and reservoir properties of rocks. The common basis of laboratory results, well logging and seismic data were elastic and reservoir properties of rocks. Seismic attributes calculated from acoustic full waveforms were a link between the considered data. Seismic attributes strongly depend on small changes observed in rock formation related to lithology variations, facies changes, structural events and petrophysical properties variability. The observed trends and relationships of high correlation coefficients in the analysed data proved the assumption made at the beginning of research that common physical basis is a platform for data scaling. Proper scaling enables expanding the relationships determined from laboratory and well logging of petrophysical parameters to a seismic scale.
EN
The aimof this studywas to predict reservoir parameters distribution in Miocene deposits. The area of interest is located in the Carpathian Foredeep, where many deposits of natural gas such as Sędziszów (Zagórzyce), Nosówka and Góra Ropczycka are known. The results of the analysis verified existing gas fields and identified new anomalous zones. The main advantage of presented method is the integration of geological, petrophysical and seismic data. For the purpose of modelling of petrophysical parameters distribution (e.g. porosity, density, gamma ray), results of inversion, well logs and seismic attributes were used. On the basis of structural interpretation of 3D seismic data, the structure framework was built. The entire model was divided into four Miocene's complexes and then split it into layers of 10 m thickness. All used well logging data were scaled to the spatial resolution of the structural model. Estimation of petrophysical parameters was performed using advanced algorithms available in Petrel (Neural Net, Gaussian Random Function Simulation). A number of seismic attributes (e.g. Sweetness, Envelope, Local Flatness, Relative Acoustic Impedance, Dominat Frequency, Chaos, Acoustic Impedance) were used to steer the distribution of petrophysical well data. The study provided information about the distribution of petrophysical properties at every point of the spatial model of Miocene complex. The results show high correlation of seismic attributes and petrophysical properties of the data from the area of Góra Ropczycka–Iwierzyce 3D seismic project. On the basis of all available reservoir information, geobodies have been extracted. Petropysical model prediction is fundamental in understanding clastic reservoirs and should be used for prospect identification.
EN
Formation’s properties can be estimated indirectly using joint analysis of compressional and shear wave velocities. Shear wave data is not usually acquired during well logging, which is most likely for cost saving purposes. Even if shear data is available, the logging programs provide only sparsely sampled one-dimensional measurements: this information is inadequate to estimate reservoir rock properties. Thus, if the shear wave data can be obtained using seismic methods, the results can be used across the field to estimate reservoir properties. The aim of this paper is to use seismic attributes for prediction of shear wave velocity in a field located in southern part of Iran. Independent component analysis (ICA) was used to select the most relevant attributes to shear velocity data. Considering the nonlinear relationship between seismic attributes and shear wave velocity, multi-layer feed forward neural network was used for prediction of shear wave velocity and promising results were presented.
PL
Profilowania akustyczne z pełnym obrazem falowym opierają się na własnościach sprężystych ośrodka geologicznego i pozwalają na szczegółowe określenie parametrów petrofizycznych i zbiornikowych skał w otoczeniu otworu. Badania sejsmiczne charakteryzują się dużo mniejszą rozdzielczością pionową i poziomą, ale dostarczają ciągłej informacji na dużym obszarze badań. Podstawy fizyczne profilowań akustycznych z pełnym obrazem falowym i badań sejsmicznych są takie same, i są oparte na polu fal sprężystych. Stwarza to szanse na określenie relacji między fizycznymi i geologicznymi własnościami skał, otrzymanymi w skali geofizyki otworowej i w skali sejsmiki. W pracy zaprezentowano sposób przygotowania profilowań z pełnym obrazem falowym pod kątem wczytania ich do standardowego oprogramowania sejsmicznego oraz przedstawiono metodykę obliczania atrybutów dla akustycznych obrazów falowych dla mioceńskich utworów piaszczysto-ilastych. Ponadto wytypowano atrybuty sejsmiczne, najbardziej przydatne do predykcji parametrów petrofizycznych w jak największym interwale głębokościowym utworów mioceńskich. Wyboru dokonano w oparciu o wyniki predykcji profilowań gamma i akustycznego na podstawie wyliczonych atrybutów w pobliżu otworu. Przedstawiona metodyka ma na celu pokazanie możliwości zastosowania atrybutów sejsmicznych w interpretacji ilościowej pod kątem określenia własności petrofizycznych.
EN
Acoustic full waveform logs, which are based on elastic properties of rocks, enable very detail determination of petrophysical and reservoir parameters, but only in the nearest vicinity of the borehole. On the other hand, seismic data provides continuous information over bigger area of investigation, however, vertical and horizontal resolution is poorer. Physical backgrounds of acoustic logs and seismic are the same; both methods are based on the elastic wave field. It gives a chance to determine the relation between physical and geological properties of rocks in log scale and seismic scale. This paper presents the way of preparing acoustic full wave-forms logs for seismic attributes calculations in sandy-shaly Miocene formations with the use of standard seismic software. Furthermore, an optimal set of seismic attributes was chosen. The set gave satisfactory prediction of petrophysical properties through nearly whole depth of Miocen formations in the investigated area. The selection was based on prediction results of gamma ray (GR) and acoustic (DT) logs values done on the basis of seismic attributes calculated from se ismic data near the borehole. The goal of these procedures is to present possible application of seismic attributes in quantitative interpretation for determination of petrophysical parameters.
10
Content available remote Analiza atrybutów danych sejsmicznych 3D występujących w systemie Petrel
PL
Celem niniejszej pracy była analiza atrybutów danych sejsmicznych 3D występujących w systemie Petrel. Zadanie to zrealizowano na danych rzeczywistych z rejonu zdjęcia sejsmicznego Ujkowice-Batycze 3D. Generowanie atrybutów w systemie Petrel może się odbywać na dwa sposoby: można wygenerować atrybuty powierzchniowe lub objętościowe (wolumetryczne). Atrybuty sejsmiczne zdefiniowane zostały jako ogół informacji uzyskanych z danych sejsmicznych, bądź w wyniku bezpośrednich pomiarów lub obliczeń, czy też na podstawie doświadczeń i logicznego rozumowania. Na przestrzeni lat powstało wiele atrybutów - już w roku 1997 Chen i Sidney [1] zdefiniowali ich więcej niż 300, jednak ich siła tkwi w kombinacji multi-atrybutów, czyli umiejętnym połączeniu kilku atrybutów w celu prognozowania litologii i charakterystyki złoża. Liczne atrybuty sejsmiczne można klasyfikować na wiele sposobów. Niektóre z nich są oparte o źródło atrybutów, tj.: amplitudę, kształt sygnału, częstotliwość, tłumienie, fazę czy korelację. Kolejna klasyfikacja dotyczy zastosowania tych atrybutów w poszukiwaniach węglowodorów; można w niej wyróżnić następujące 4 grupy: strukturalną, stratygraficzną, litologiczną oraz wskaźnik nasycenia. System Petrel umożliwia wygenerowanie ponad 90 atrybutów z zerofazowej sekcji sejsmicznej 3D po migracji - w zależności od źródła atrybutu oraz jego zastosowania można je podzielić na 4 grupy: metody przetwarzania sygnału, atrybuty kompleksowej trasy sejsmicznej, atrybuty strukturalne oraz atrybuty stratygraficzne. W systemie Petrel jest również możliwość wykorzystania sieci neuronowych w celu połączenia multi-atrybutów sejsmicznych z danymi geofizyki wiertniczej, a finalny wynik tej operacji prowadzi do prognozowania litologii i charakterystyki złoża.
EN
The aim of the present work was analysis of 3D data seismic attributes within Petrel system. This analysis was carried out on 3D seismic data Ujkowice-Batycze, from the Carpathians foreland. Attribute generation in Petrel is split into two separate processes, the Volume attributes and Surface attributes processes. Seismic Attributes are all the information obtained from seismic data, either by direct measurements or by logical or experience based reasoning. Over the years many attributes have added. Chen and Sidney [1] have defined more than 300 attributes. There are many different ways to classify seismic attributes. Some are based on the source of attributes; some based on the application of the attributes; and some based on both. Based on the source of attributes, they can be classified into: Amplitude, Wave-shape, Frequency, Attenuation, Phase, Correlation, Energy and Ratio. Based on their applications, they can be divided into four groups: Structural, Stratigraphic, Lithologic and Fluid indicators. There are over 90 attributes that can be calculated from a final migrated zero phase seismic volume within Petrel. They can be divided into four groups based on both the source of attributes and the application of these attributes: Signal processing methods, Complex trace attributes, Structural attributes, Stratigraphic attributes. There is a possibility of using neural networks for the purpose of the connection seismic multi-attributes with well logs within Petrel. The attributes are the outcome of the work relating to the combined use of several attributes for lithology prediction and reservoir characterization.
EN
Seismic attributes are an invaluable tool supporting the interpretation of structurally complex areas. They can be used at each stage of structural analysis: 1) the reconnaissance of the structural style based on 3D seismic survey; 2) detailed analysis of fractures 3) QC (Quality Control) and the verification of structural interpretation. This paper illustrates how seismic attributes can be successfully applied to the analysis of structurally complex basins, using examples from the Bonaparte Basin, North West Shelf of Australia. The North West Shelf of Australia (NWSA) is an important petroleum province (dominantly gas accumulations, oil occurs in minor “sweet spots”). Hydrocarbons within the NWSA were captured in complex structural traps. For this reason detailed structural analysis of this area is essential to understand the relationship between strain, fault geometry and linkage, which allow a preliminary assessment of trap integrity. The results show that seismic attributes such as Semblance or Combo Volume provide immediate and efficient insight into structural evaluation of 3D seismic data. RMS Amplitude, Shaded Relief and Principal Components are proved to be useful for enhancing fracture patterns (e.g. polygonal faulting) that are usually poorly resolved on conventional amplitude seismic data.
12
Content available remote Selekcja anomalnych obiektów sejsmicznych - interpretacja danych prestack
PL
Anomalny rozkład atrybutów sejsmicznych - atrybuty chwilowe, inwersja, AVO - na podstawie których typuje się obiekty perspektywiczne pod wiercenia wymaga szczegółowej analizy ich powstania. Znaczący wpływ na rozkład atrybutów sejsmicznych mogą mieć czynniki techniczne, takie jak parametry akwizycji czy procedury przetwarzania. Badanie elementów rekordów CMP, wspomagane budową syntetycznych sejsmogramów zależnych od offsetów, jest obecnie najdokładniejszą drogą do zdobycia informacji o realizacji akwizycji oraz o jakości danych. Pozwala ocenić odpowiedź sejsmiczną pochodzącą od ośrodka geologicznego ograniczając ryzyko poszukiwawcze. Dystrybucja cech zapisu sejsmicznego z offsetem jest tematem poniższego referatu.
EN
Anomaly distribution of seismic attributes - instantaneous attributes, inversion, AVO - on the basis of which perspective objects for drilling are indicated - requires detailed analysis of its origin/formation. Significant influence on attributes distribution could have technical factors such as acquisition parameters or processing procedures. An examination of elements of CMP records, assisted by seismic seismograms creations which depend on offsets, is actually the most precise way to get information about acquisition realization and about data quality. It allows to value the seismic response which drives from geological environment and limits exploratory risk. Distribution of seismic wavelet features with offset is subject of the following paper. Tests carried out in programs: Decision Space Well Seismic Fusion and RAVE (Reservoir Attributes Visualization and Extrapolation) - Halliburton Digital and Consulting Solutions - Landmark software. Modern seismic interpretation tools together with structural interpretation allow to make detailed analysis of selected object. It leads to point at optimal place for drilling. Data analysis in the last phase before stacking is designed for extracting from seismic attributes measurements information connected with physical properties of rock.
13
Content available remote Meta-atrybuty sejsmiczne - koncepcja i zastosowania praktyczne
PL
W pracy zaprezentowano przykład aplikacji meta-atrybutu do estymacji porowatości na złożu Lubiatów oraz Sowia Góra. Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi na standardowym zbiorze atrybutów sejsmicznych.
EN
In presented work we describe the result of estimation of porosity and thicknesses of carbonate formation main dolomite in undrilled zone where existence of gas cap is suspected. The results are compared with porosity assessment via meta-attribute calculation. The efficacy of the prediction with only one meta-attribute is slightly lower than with multi-attribute set, but porosity distribution presents the image easy to interpret. The unwanted noise is eliminated.
14
Content available remote Meta-atrybuty sejsmiczne - koncepcja i zastosowania praktyczne
PL
W artykule zaprezentowano przykład aplikacji meta-atrybutu do estymacji porowatości na złożu Lubiatów oraz Sowia Góra. Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi na standardowym zbiorze atrybutów sejsmicznych.
EN
In presented work we describe the result of estimation of porosity and thicknesses of carbonate formation Main Dolomite in undrilled zone when existing of gas cap is suspected. The results are compare with porosity assessment via meta-attribute calculation. The affectivity of the prediction with only one meta-attribute is slightly lower than with multiattribute set, but porosity distribution presents the image easy to interpret. The unwanted noise is eliminated.
PL
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania atrybutów sejsmicznych w interpretacji badań sejsmicznych o podwyższonej rozdzielczości przeprowadzonych na terenie kopalni siarki w Osieku. Eksploatacja złóż siarki metodą otworową może powodować degradację powierzchni i poziomów wodonośnych. Zagrożenia te mogą być ograniczone poprzez prowadzenie bezpiecznej eksploatacji, w której proces wytapiania siarki jest pod stałą kontrolą. Przeprowadzane okresowo badania sejsmiczne pozwalają na określenie zmian zachodzących w ośrodku pod wpływem eksploatacji. Informacje te odgrywają dużą rolę zarówno w planowaniu eksploatacji, jak również w ochronie środowiska. Zastosowanie atrybutów daje możliwość lepszego odwzorowania złoża i jego nadkładu oraz zmian wynikających z eksploatacji
EN
In his paper the evaluation of possibilities for seismic attributes in interpretation of high-resolution seismic section from sulphur mine in Osiek has been undertaken. Exploitation of sulphur deposits by melting with special well-system can destroys surface and water-bearing level. These threats could be reduced by safe exploitation, in which sulphur melting and processes connected with it are under permanent control. The application of periodic seismic profiling helps us define changes in formation resulting from the exploitation. The information is very important both in planning exploitation and in environment protection. Using seismic attributes gives us a better representation of deposits and overburden, and changes subsequent to exploitation too
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.