Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 192

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The transformation processes that occur in the technical, informational, and economic spheres of the regions require the development of new conceptual approaches to the development of a full-fledged land use system based on an analysis of the problems of using underground real estate. Determination of the features of land use of underground real estate is based on a quantitative basis, which is built on a systematic, integrated approach. Indicators that determine the condition and use of underground real estate are of particular importance for the development of the approach. A method of estimating a generalized indicator of the use of underground real estate in the system of land use of regions based on an integrated approach, which includes the method of expert assessments by applying qualitative indicators characterizing the status and level of use of underground real estate, considering urban, spatial, investment and innovation legal and safety features is developed. The assessment results of the integrated indicator of underground real estate land use, as well as the results of the assessment by region, showed a low level of use of underground real estate in the land use system of the regions. It is determined that most of the lands in the regions have low levels of underground real estate use. Besides, there is a need to increase the use of underground real estate by developing appropriate methodological recommendations.
EN
This article analyses sustainable development indicators for the assessment of bioproducts. It also determines criteria for the operationalization of bioproduct assessment on the basis of available literature on the subject and the opinions of entrepreneurs producing packaging made of petroleum derivative materials. The results of literature and questionnaire studies indicate that indicators used for the assessment should accurately reflect the process or state of affairs they present, and be clear for every stakeholder throughout the entire supply chain.
PL
Artykuł miał na celu wskazanie ścieżki wyboru wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny bioproduktów. Jest próbą wyznaczenia kryteriów operacjonalizacji oceny bioproduktów na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz opinii przedsiębiorców produkujących opakowania z tworzyw ropopochodnych. Wyniki badań literaturowych oraz ankietowych wskazują, że  wskaźniki stosowane do oceny powinny dokładnie odzwierciedlać proces lub stan rzeczy, który prezentują, być zrozumiałe dla każdego interesariusza na całym łańcuchu dostaw.
3
Content available Factors affecting workforce at construction site
EN
The article presents the results of research carried out in construction companies among employees involved in the organisation and management of construction projects. The research concerned factors and their impact on decisions regarding the planning of quantitative employment workforce at a construction site. Based on individual assessments of individual factors, average assessments were calculated and hierarchies of the factors examined were made. In the second part of the article, the dispersion coefficient of relative classification was used to assess the reliability of the opinions collected. The content presented is a continuation of the work of the authors on the subject of employment planning at the construction site.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród wykonawców budowlanych, dotyczących czynników mających wpływ na decyzje dotyczące planowania zatrudnienia na budowie. Najczęściej przyjmowaną podstawą do ustalenia liczby pracowników, a także czasu realizacji roboty budowlanej są normy czasowe i ilość planowanej roboty budowlanej. Wykonawcy stosują opracowane przez siebie i na własne cele normy czasowe lub korzystają z ogólnodostępnej bazy norm, tj. np. Katalogów Nakładów Rzeczowych. Jednak na planowaną liczebność pracowników na budowie wpływa również szereg czynników. Aby określić wielkość ich wpływu przeprowadzono badania ankietowe wśród polskich wykonawców budowlanych. Kwestionariusz ankiety wypełniło 38 osób zajmujących się na co dzień organizacyjnym przygotowaniem przedsięwzięcia budowlanego, co w stosunku do wysłanych zapytań dało prawie 50% responsywności. Zaprezentowane w artykule wyniki dotyczą okresu od stycznia 2014 roku do stycznia 2015 roku. Wadą zastosowanej metody badawczej może być jakość uzyskiwanych informacji, często nieobiektywnych. Jednak rzetelna ocena złożonych zjawisk społeczno – gospodarczych nie jest w praktyce możliwa bez odwoływania się do opinii badaczy i doświadczonych praktyków. Dlatego istotną kwestią jest ocena zgodności uzyskanych opinii. Według tzw. koherencyjnej teorii prawdy prawdziwe jest to, co jest wewnętrznie spójne, co do czego istnieje zgoda. Jeżeli zgodność wystawionych przez grupę respondentów ocen jest na odpowiednio wysokim poziomie, można na ich podstawie formułować sądy ogólne.
EN
The article discusses threat assessment in consecutive National Crisis Management Plans in Poland after 2010. The scope of the article is limited to the assessment of those threats that may have an impact at the state level and which are included in the National Crisis Management Plan. A general approach to threat assessment for the purposes of national crisis management plans has been taken. A reference to the accuracy of consecutive threat assessments in the context of the occurrence of real crises is included later in the article. In the final part of the article, the perspectives for threat assessment are discussed. Due attention is paid to threats which have an increased likelihood of occurring and the severest consequences.
5
Content available remote Ocena stanu technicznego przekładników prądowych typu J110
PL
W artykule zaprezentowano sposób oceny stanu technicznego przekładników prądowych typu J 110 po długoletnim okresie eksploatacji. Analizę wykonano na podstawie oszacowania zawilgocenia izolacji, stopnia degradacji papieru i oleju oraz rewizji wewnętrznej. Ocena stanu technicznego na podstawie zaawansowanych metod badawczych była zbieżna z wynikami rewizji wewnętrznej. Stwierdzono zadowalający stan głównych elementów izolacyjnych. Wysuszenie izolacji papierowo-olejowej oraz wymiana oleju pozwoli na dalszą eksploatację przekładników.
EN
The paper presents a method for technical condition assessment of current transformers type J 110 after many years of operation. The analysis had been performed on the base of assessment of inner insulation water contents, paper and oil degradation level and inner inspection. The assessment based on the advanced test methods was similar to inspection conclusions. Main insulating elements were found to be in the satisfactory shape. Drying of paper-oil insulation and oil replacement would allow for future operation of current transformers.
6
Content available The quality and safety of health care services
EN
This article presents the quality, safety and assessment system as the important tools to supervise the health care organization. Quality is the sum of the properties and characteristics of a product, process or service that is appropriate to meet the complex requirements. In the case of health care is difficult to valuate quality, the universal indicators become useful tool. The development of quality indicators requires collecting of data and their proper processing. The high quality of medical services requires continuous improvement and adaptation to patients’ needs. The quality indicators, for example, refer directly to the effects of therapy and are used to measure the success or failure of the applied therapeutic methods. Measuring the results of activities indicates only the level of quality of the services provided. The data helps to analyze information and improve the quality and safety of health care services.
EN
The article deals with the subject of recruitment of a candidate for a creative team in manufacturing company. For this purpose, a recruitment model has been developed. It consists of three main stages: preliminary selection of candidates, assessment of the predispositions of the selected candidates to work in a team and creative team building. The authors developed recruitment model of a candidate for a creative team includes a set of tools supporting the assessment at each stage. In the first stage concerning the preliminary selection, a competence Questionnaire for working in a creative team, was developed. The second stage includes the assessment of a candidate’s predispositions with the use of original tools for assessing creativity, a tool supporting the monitoring of employees’ activity in proposing innovative solutions and assessment center methodology. The principles of AC remained the same. The competences that a creative team should possess were adjusted to the tool. Tasks were proposed in order to assess these competences. The tool itself is ready for application. In the subsequent stage of research, the tool in question will be tested in selected companies and evaluated. The last stage concerns the team building. The tool used at this stage is the Questionnaire for assessing the role in the team. While creating a recruitment model of a candidate for a creative team, of the selected companies team leaders were consulted.
PL
Podano przyczyny i uwarunkowania prowadzenia badań i oceny stateczności koparek górnictwa odkrywkowego. Przedstawiono sposób prowadzenia badań oraz metodę oceny stateczności. Omówiono zagadnienie korekty stateczności na podstawie uzyskanych wyników badań. Zaprezentowano uzyskane wyniki badań koparki łańcuchowej Rs 560. Stwierdzono, że stateczność koparki jest zachowana dla wszystkich stanów obciążeń zgodnie z normą ISO 5049-1.
EN
The reasons and conditions for testing and assessing of open cast mining excavators stability have been given. The way of conducting tests and the method for assessing stability have been showed. The issue of stability correction based on obtained tests results has been discussed. The obtained bucket chain excavator Rs 560 test results have been presented. It has been found that the excavator’s stability is maintained for all load states in accordance with the ISO5049-1 standard.
9
Content available remote Ocena podsystemu zabezpieczenia technicznego wojsk lądowych
PL
Prezentowany artykuł dotyczy założeń pracy badawczej dotyczącej analizy i oceny podsystemu zabezpieczenia technicznego wojsk lądowych oraz wskazania kierunków zmian i ich adekwatność w stosunku do wyposażania sił zbrojnych w coraz nowocześniejszy sprzęt wojskowy.
EN
Presented article is about the objectives of research work on the analysis and evaluation of maintenance subsystem of the land forces troops and directional changes and their relevance in relation to the equipment of the Polish Armed Forces in more and more modern military equipment.
EN
All producers of wood-based materials should know to what extent their facility is in compliance with BAT (Best Available Techniques) requirements (Reference Document for the Production of Wood-based Panels, 2016). This paper presents a methodology with optimized procedures to evaluate the compliance of a facility with BAT requirements, verified using the example of an existing wood-based panel production plant. Model production of particleboard consumes 500,000 tonnes of wood (actual weight – LUTRO) annually; the largest shares are those of coniferous pulpwood with nearly 150,000 tonnes, sawdust with around 110,000 tonnes, and others. Approximately 400,000 m3 of raw particleboard is produced per year, of which about half is laminated. The company manufactures annually almost 22 million m2 of impregnated foil. There are 34 points at the plant where air emissions occur. During particleboard production, 27 types of hazardous waste and nine kinds of other waste are generated. The article is a brief overview of the subject matter and the results of research. The methodology comprises a set of theoretical analyses, results of controls on site, analyses and measurements, which are processed in 16 steps. In this article, we report the results of comparisons of the parameters of the monitored plant with the parameters of the best available technology. In the processes of production, drying and shredding of chips, the critical locations, or most demanding in terms of meeting the BAT requirements, are sawdust storage or sawdust handling, and the chip dryer. The drying of chips is the main source of air pollution and a potential source of odour. A wet electrostatic precipitator was implemented to minimize emissions from the dryer. Authorized emission measurement indicates an average PM value of 3.57 mg/m3 (with 17% O2), against a current emission limit of 20 mg/m3. The result of authorized measurement of TOC is 49 mg/m3, while the current emission limit is 300 mg/m3. The real values of the formaldehyde concentration measurements are low, below 0.76 mg/m3. The current emission limit for the sum of concentrations of formaldehyde, acetaldehyde, phenol and formic acid is 25 mg/m3. Thorough environmental management analysis of the compliance of the existing particleboard production plant has a positive impact on several environmental and economic solutions. Moreover, a series of measures and communication with competent environmental protection authorities are proposed.
EN
Currently the distance education has obtained a wider ever acceptance. One of the main tasks of distance education is the process of checking student’s knowledge by online examination. To conduct a fair examination and prevent unauthorized users to appear in the examination, different biometric technologies are used; we in this paper implement a fingerprint biometric system for distance education students and found by survey that the students are comfortable with fingerprint biometric system.
EN
On the basis of systematization and development of scientific ideas, it is suggested to understand the competitiveness of human capital as such a demanded quality, developed and accumulated by education, upbringing, improvement, educational and professional development, the advantages of which provide for the owners of human capital to expand opportunities for labor selection in the labor market, getting more income and other social and economic benefits. Based on the analysis of the existing methodology, an author's approach to assessing the competitiveness of human capital at various economic levels is developed, which is based on a comparative evaluation of the multitude of characteristics of such capital, the construction of matrices with a gradation of such an estimate. Its use makes it possible to determine to what extent, in what directions of development of human capital there is a lag from other competing entities, which leads to the loss of possible benefits from its use in the economy. The main results of approbation of such an assessment in Ukraine are revealed, which show negative trends, a crisis of social responsibility, the need for innovative changes in the development of human capital in order to increase its competitiveness.
PL
System opiniowania służbowego, będący zbiorem przemyślanych i logicznie dobranych elementów, stanowi kluczowy podsystem systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Systemy opiniowania wraz ze zmianami w samej organizacji i jej otoczeniu ulegają modyfikacjom, w tym podlegają procesom doskonalenia ukierunkowanym na ułatwienie realizacji procesu, zwiększenie jego efektywności i przydatności w odniesieniu do podejmowanych działań personalnych. Mając na uwadze funkcje systemu opiniowania, celem niniejszego artykułu jest wskazanie zmian, jakie zaszły w systemie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji na przestrzeni ostatnich szesnastu lat, w tym dokonanie krytycznej analizy zarówno aktualnego kształtu systemu, jak i wcześniejszych jego odsłon. Artykuł zawiera także propozycje dalszych zmian w systemie, których wdrożenie pozwoliłoby na uzupełnienie aktualnego systemu o aspekty do tej pory nieuregulowane, jak również doprowadziłoby do zwiększenia obiektywizmu wystawianych opinii służbowych i jednolitości w ich sporządzaniu.
EN
Professional assessment system, which is a collection of well-thought and logically selected elements constitutes a key sub-system of human resources management system. Assessment systems together with changes in the organisation itself and its surroundings are subject to modifications, including they are subject to processes of improvement targeted on facilitation of implementation of the processes and increase of its effectiveness and suitability in relation to undertaken stuff-related activities. Bering in mind the functions of the assessment system, the purpose of this article is to indicate the changes which took place in professional assessment system of police officers over the past sixteen years, including improvement of critical analysis both of the actual shape of the system as well as its earlier versions. The article also contains suggestions of further changes in the system, the implementation of which would allow to supplement the recent system with aspects that remained so far unregulated as well as to lead to increase of objectivity of expressed professional opinions and uniformity in their preparation.
EN
The article examines issues related to the civil protection of the population of Poland in peacetime after 2007, when a new law on crisis management was adopted. The article starts with an overview of basic requirements set for civil protection in Poland in peacetime. It looks further at the current state of the legal framework, organisation and resources for such civil protection. Finally, the article identifies requirements for improvement of civil protection in peacetime in Poland and assesses the chances for implementing them. The research revealed that the problems related to civil protection were not covered in the existing literature in a coherent manner. The current legal requirements for civil protection in Poland in peacetime can be found in various legal regulations and are not contained in a single framework document. The assessments of the current state of civil protection in Poland in peacetime conducted by the Supreme Audit Office suggest an urgent need for improvement. Improvements are needed in the field of comprehensive legal regulations, appropriate planning and procedures, and more efficient use of financial resources to ensure sufficient resources for civil protection of the population in peacetime.
PL
W artykule przedstawiono problematykę monitorowania oraz oceny w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej. Analizowane zagadnienie stanowi istotny element przyjętych planów zrównoważonej mobilności miejskiej. Zdefiniowano proces monitorowania i oceny, a także dokonano identyfikacji charakterystycznych elementów analizowanych procesów. Uwzględniając złożoność zagadnienia, określono model monitorowania i oceny planu zrównoważonej mobilności miejskiej, w którym jako elementy wyróżniono strukturę sieci mobilności, model podróżnych, organizację mobilności i zbiór wskaźników oceny planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Na etapie opisu elementów struktury modelu przedstawiono metodologię formułowania wskaźników oceny rozważanego planu. Identyfikując rzeczywiste wskaźniki oceny, odniesiono się do już opracowanych oraz przyjętych planów zrównoważonej mobilności miejskiej. Na tej podstawie przeprowadzono analizę funkcjonowania określonych wskaźników oceny na przykładzie tych planów.
EN
The article covers issues of monitoring and assessment in the planning of sustainable urban mobility. The analysed issues constitutes an essential element of the accepted plans of sustainable urban mobility. The process of monitoring and assessment has been defined; furthermore, an identification was performed of the characteristic elements of the analysed processes. Taking into consideration the complexity of the issue, a model of monitoring and the assessment of the plan of sustainable urban mobility have been determined, where the structure of the mobility network, the model of travellers, the organization of mobility and the set of the assessment indices of the plan of sustainable urban mobility were distinguished as its elements. The methodology used to formulate the assessment indices of the plan under consideration was presented at the stage of the description of the model structure elements. When identifying the real assessment indices, references were made to the already developed and accepted plans of sustainable urban mobility. On this basis, an analysis of the functioning of specified assessment indices on the example of these plans has been carried out.
16
Content available remote Analiza porównawcza stosowania przedmiotowych uchwytów modułowych i specjalnych
PL
W artykule dokonano próby ilościowej oceny technologiczności konstrukcji metodą wskaźnikową zaprojektowanych uchwytów specjalnych i modułowych. Analizowano uchwyty dla wybranych operacji obróbki dźwigni i korpusu jednolitego. Zastosowana metodyka może być stosowana m.in. w procesie kształcenia inżynierskiego mechaników technologów.
EN
In the article, an attempt was made to quantify the technological structure performance of designed special and modular handles, using the indicator method. Handles for selected operations of lever machining and uniform body were analyzed. The applied methodology can be used, inter alia, in the process of engineering education of technologists mechanics.
PL
W przypadku przewietrzania ścian sposobem na „U” po caliźnie węglowej strefa wysokich koncentracji metanu w zrobach za ścianą znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska ścianowego, szczególnie w rejonie skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym. Dlatego też, monitoring zagrożenia metanowego w rejonie tego skrzyżowania ma wpływ na bezpieczeństwo robót. W referacie opisano wybrane wyniki badań przeprowadzonych w czasie realizacji w Głównym Instytucie Górnictwa w latach 2012-2015 projektu AVENTO, którego jednym z celów było opracowanie metodologii monitoringu i oceny zagrożenia metanowego w kopalni.
EN
When longwalls are ventilated using the "U" type system along body of coal, the zone with high methane concentration in gobs behind longwall is present directly near longwall working, in particular in the area of the intersection of the longwall with the ventilation roadway. Therefore, the monitoring of methane hazard in the area of this intersection has influence on the safety of works. This paper presents selected results of studies carried out within the framework of the project AVENTO that was implemented between 2012-2015 in the Central Mining Institute, and which one of the objectives was to develop a methodology for monitoring and assessment of methane hazard in a mine.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań liniowych nieciągłych deformacji prowadzonych w Głównym Instytucie Górnictwa. Objęto nimi szczeliny i progi, które powstały na powierzchni terenu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i zostały zarejestrowane przez przedsiębiorców górniczych. Uzyskano dane charakteryzujące około 400 tego typu deformacji. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła na wskazanie warunków sprzyjających powstaniu liniowych nieciągłych deformacji powierzchni (LNDP). Pod uwagę wzięto m.in.: położenie względem eksploatacji i uskoków tektonicznych, krotność eksploatacji, kształtowanie się odkształceń poziomych powierzchni oraz rodzaj gruntu. Stwierdzono, że można wyróżnić dwa zasadnicze powody wystąpienia deformacji liniowych: duże wartości sumarycznych odkształceń poziomych oraz występowanie uskoków tektonicznych w zasięgu oddziaływania eksploatacji górniczej. Przy czym statystycznie znacznie częściej obserwuje się szczeliny i progi w strefach kumulacji odkształceń rozciągających. Wynikiem przeprowadzonych badań było opracowanie metod szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia liniowych nieciągłych deformacji powierzchni. Umiejętność oceny zagrożenia terenu takimi skutkami prowadzenia eksploatacji górniczej jest coraz bardziej przydatna, ponieważ od lat 90. ubiegłego stulecia obserwuje się ich nasilenie. Należy dodać, że w warunkach współczesnej eksploatacji górniczej węgla kamiennego w Polsce liniowe nieciągłe deformacje powierzchni stanowią duży problem, gdyż nawet sporadyczne przypadki ich wystąpienia w rejonach szczególnych obiektów, mogą skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa ich użytkowania oraz bardzo dużymi kosztami naprawy szkody. Przykładem mogą być uszkodzenia nawierzchni autostrady.
EN
This paper presents the study results for linear discontinuous deformation carried out in the Central Mining Institute. The study includes crevices and steps which were identified by mining entrepreneurs in the Upper Silesian Coal Basin. The received data describes 400 types of deformation. The analysis enabled to indicate favorable conditions for occurrence of linear discontinuous ground deformation (polish acronym LNDP). The following factors were taken under consideration: localization from exploitation and tectonic faults, multiplicity of seams extraction, distribution of horizontal strains and type of the ground. Two main factors cause the occurrence of linear deformation: high values of total horizontal strains and tectonic faults nearby the range of mining influences. Statistically more crevices and steps are observed in accumulation zones of tensile strains. The study result was the elaboration of a probability method for occurrence of linear discontinuous ground deformation. The ability of risk assessment for the mentioned results of mining activity is more useful because since the 90’s of the last century this kind of phenomenon is more common. In addition, linear discontinuous ground deformations are huge problem nowadays for hard coal mining in Poland. Even few cases of their occurrence nearby sensitive structures may reduce the safety of their use and generate high costs of covering damages. Damages of the highway surface can be the example.
PL
Problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie: jakie cechy/składowe mogą tworzyć kulturę bezpieczeństwa żywności i czy można dokonać jej pomiaru? Celem artykułu, w jego części teoriopoznawczej, było zaprezentowanie ogólnej istoty kultury bezpieczeństwa żywności i jej możliwych składowych, zaś w części empirycznej – przedstawienie wyników badań jej pomiaru na przykładzie wybranej organizacji X. Metodami badawczymi, jakie wykorzystano, by zrealizować te cele, były odpowiednio: analiza literatury przedmiotu, metoda badania ankietowego z techniką kwestionariuszową oraz metoda syntezy i wnioskowania logicznego. Artykuł zaczyna się od zaprezentowania założeń badawczych, następnie koncentruje się na przedstawieniu zjawiska i pojęcia kultury bezpieczeństwa żywności oraz jej składowych. W części badawczej rozpoznano i przeanalizowano poziom kultury bezpieczeństwa żywności w restauracji X. Kulturę bezpieczeństwa żywności oceniano z perspektywy trzech głównych kryteriów, takich jak: „Pracownicy”, „Kierownictwo” i „Samoocena”. Autorki w badaniu wykorzystały kwestionariusz opracowany przez J.A. Neala z zespołem. Możliwe było również rozpoznanie siły i słabości kultury bezpieczeństwa żywności w ramach poszczególnych kryteriów. Na tej podstawie zaproponowano zmiany i udoskonalenia w istniejących praktykach badanej organizacji.
EN
The research problem raised in the article is the answer to the question: what dimensions/components can create a food safety culture and can it be measured? The aim of the article, in its epistemological part, was to present the general essence of food safety culture and its possible components, and in the empirical part – to present the results of its measurement research, on the example of the chosen organization X. The research methods used to achieve these goals were: the analysis of the literature on the studied subject, the method of a questionnaire survey and the method of synthesis and logical reasoning. The article begins with the presentation of research assumptions, then focuses on presenting the phenomenon and the concept of food safety culture and its components. In the research part, the level of food safety culture in restaurant X was recognized and analyzed. The culture of food safety was assessed from the perspective of three main criteria, such as: “Employees”, “Management” and “Self-assessment”. In the study the authors used the questionnaire elaborated by J.A. Neal et al.. It was also possible to recognize the strength and weakness of food safety culture within individual criteria. On this basis, changes and improvements were proposed in the existing practices of the studied organization.
EN
The paper shows the approach for creating corporate social responsibility (CSR) strategy in the context of industrial potential. The authors identified and analyzed social and economic indexes that eventually establish development of social and labor component of industrial potential. The contribution of the paper into the subject area is principles of assessment the development social and labor component of industrial potential. The essence of this approach is to highlight income and outcome indicators that allows consider industrial potential according to resource-result approach. In addition, it helped us to establish two main indexes of its development: level of the development of reproductive potential that shows current opportunities and level of the development of performed potential that shows indexes of efficient use of social and labor resources. To achieve relevant results of assessment, we provide the grading system, which is a prerequisite for making complex recommendations due to the level of indexes. The paper puts the recommendations regarding boosting social-labor component of industrial potential, which could be used while shaping CSR strategy of the business.
PL
W artykule przedstawiono podejście do tworzenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kontekście potencjału przemysłowego. Autorzy zidentyfikowali i przeanalizowali wskaźniki społeczne i ekonomiczne, które ostatecznie wpływają na rozwój społecznego i pracowniczego składnika potencjału przemysłowego. Wkładem autorów w omawianą dziedzinę są zasady oceny rozwoju społecznego i pracowniczego komponentu potencjału przemysłowego. Istotą tego podejścia jest zwrócenie uwagi na wskaźniki dochodów i wyników, które umożliwiają uwzględnienie potencjału przemysłowego zgodnie z podejściem opartym na zasobach. Pomogło to ustalić dwa główne wskaźniki jego rozwoju: poziom rozwoju potencjału reprodukcyjnego, który pokazuje aktualne możliwości oraz poziom rozwoju potencjału, który pokazuje wskaźniki efektywnego wykorzystania zasobów społecznych i pracy. Aby uzyskać odpowiednie wyniki oceny, zapewniono system oceniania, który jest warunkiem wstępnym do złożonych zaleceń ze względu na poziom indeksów. W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące zwiększenia społecznego i pracowniczego komponentu potencjału przemysłowego, które można wykorzystać przy kształtowaniu strategii CSR firmy.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.