Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  assembly line
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The method intended to build the possibly shortest assembly schedules is presented in the paper. The method is constructed for assembly lines without parallel machines. The intermediate buffers are located between the assembly machines. A flow of products of different types is unidirectional in the assembly line. The proposed method is a heuristic because the fixed tasks are characterized by a large size and considerable computational complexity. It is a relaxation heuristic. The linear mathematical model is used in the mentioned heuristic method. The method is constructed for assembly scheduling for multioption products. Assembly of various types of products in different variants is the reply to the contemporary challenges faced by the manufacturers, who try to satisfy the demands of individual customers. The planned downtimes of machines are regarded in the method, for example downtime of machines connected with maintenance. The results of computational experiments with proposed heuristic method are presented. The described heuristic method is compared with optimal method based on the integer programming. The fixed makespans and computational fixed times using heuristic method and optimal method are compared.
PL
Przedstawiono metodę przeznaczoną do budowy najkrótszych harmonogramów montażu produktów w liniach montażowych bez maszyn równoległych. Konfiguracja linii montażowej uwzględnia obecność buforów międzyoperacyjnych pomiędzy maszynami. Przepływ równocześnie montowanych produktów różnych typów jest jednokierunkowy. Ze względu na rozmiary rozwiązywanych problemów i związaną z tym złożoność obliczeniową metoda jest heurystyką. Jest to heurystyka relaksacyjna, w której wykorzystano model zadania programowania liniowego. Metoda dotyczy produktów wielowariantowych. Produkty danego typu mogą różnić się wariantami wykonania - specyficznymi cechami, uwzględniającymi wymagania odbiorców. Metodę wyróżnia także uwzględnienie planowanych przestojów maszyn, np. przeznaczonych na konserwację. Zaprezentowano wyniki eksperymentów obliczeniowych, za pomocą których oceniono jakość opracowanej metody. Długości harmonogramów wyznaczanych za pomocą przedstawionej metody porównano z długościami harmonogramów optymalnych, znanymi dzięki zastosowaniu modelu zadania programowania całkowitoliczbowego. Porównano także czasochłonność obliczeń.
EN
The paper addresses application of digitazation of production processes, which is part of organizational digitization, also known as Industry 4.0. It deals with modernization and optimization of production systems by creating models in simulation software via digital engineering. For our analysis, 8 real assembly lines were used, with an average of 15 workplaces, which were integrated into one universal line by means of simulation. The aim of our research was to create a digital twin of the real assambly lien and to analyse effectiveness of the proposed modernization universal assembly line using the generated statistical data.
3
Content available remote Case Study. Gniazdo robotów
PL
Automatyzacja oraz wszechstronne zastosowanie robotów stają się coraz bardziej powszechne. W naszym przypadku to realizacje zupełnie nowych uruchomień, jak i modyfikacje istniejących procesów. Opisana realizacja to projekt automatyzacji części już istniejącej linii montażowej, wykonany dla naszego wieloletniego Klienta z branży Automotive.
PL
Dürr Poland jest spółką należącą do Grupy Dürr, powstałą w 1990 roku i zlokalizowaną w Radomiu. Od początku swego istnienia specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, dostawach, montażu, uruchamianiu i serwisie systemów transportu technologicznego linii montażowych, lakierniczych i magazynowych występujących w zakładach produkcyjnych. Swoje projekty realizuje w oparciu o nowatorskie rozwiązania z wykorzystaniem najwyższej jakości podzespołów mechanicznych, elektrycznych i sterowniczych.
5
Content available remote Modelowanie linii montażu w systemie CAx CATIA v5
PL
W Zakładzie Projektowania Procesów Wytwarzania ITMiAP Politechniki Krakowskiej prowadzone są prace z zakresu projektowania i optymalizacji zmechanizowanych i zrobotyzowanych stanowisk i systemów wytwarzania. W artykule przedstawiono proces projektowania wielostanowiskowego systemu montażowego, zilustrowany przykładem reduktora dwustopniowego równoległego typu WD200. Wynikiem powyższych działań jest projekt zbalansowanego systemu montażowego zasilanego spaletyzowanym transportem części.
PL
W koncepcji Lean przepływ jednej sztuki jest realizowany m.in. przez zmianę liniowego rozmieszczenia stanowisk roboczych w U- lub S-kształtne gniazda produkcyjne. Dalszą formą doskonalenia przepływu materiału (półproduktów) jest wdrożenie systemu Nagara. Celem artykułu jest przedstawienie głównych założeń doskonalenia przepływu materiału przez stanowiska montażu z wykorzystaniem systemu Nagara.
EN
The concept of one-piece flow is implemented such by changing the linear arrngement of workstations in a U- or S-shaped production cells. Another form of improving the flow of material is the implementation of the Nagara system. This article aims to present the main objectives of improving the flow of material through the assembly line the use of Nagara system.
EN
This dissertation discusses the issue of modernisation of testing modules and procedures in an automated assembly line adapted to manufacture medical pressure transducers in Aesculap Chifa company. The manufactured transducer is used for invasive measurement of patient’s physiological pressure, and, therefore, must not pose any threat either to patient’s health or life. This is the reason why the operation of the assembly line has been identified, testing modules and procedures have been evaluated and the construction modifications have been suggested. During the research, the influence of suggested construction modifications, enhanced with procedure changes, has been verified.The suggested adjustments have enabled, as required, to improve the operation of automated assembly line adapted to manufacture medical pressure transducers.
8
Content available remote Symulacyjna linia montażowa do nauczania narzędzi lean manufacturing
EN
In the article the concept of simulation assembly line developed in Lean Learning Academy is presented. Simulation line is going to be use in learning lean manufacturing tools students and company employees. The article includes an example of a simulation results for simulation, which has been done with employees of two production companies.
9
Content available remote Analiza przebiegu procesu montażowego kuchenki w aspekcie jego wyrównoważenia
EN
The optimization of product assembly process is a key matter for efficiency and for production systems costs. It concerns undertaking several different types of decision, such how to choice of assembly sequences, attributing the assembly tasks to the station, qualification of time of cycle, number of working stations, dimensions of station, store-houses of material etc. It encloses therefore the well-known in literature problem of balancing - the balancing of the assembly line, in other words logical connections of exchanged components of assembly process. The results of using of computer programme the Flexible Line Balancing for balancing the assembly line.
EN
Assembly lines are special flow-lines production systems which are typical in the industrial production of high quantity standardized commodities. Assembly line balancing is based on evenly distribution of operations between workstations so that each idle time of the machines was minimal. It is assumed that operation times on the machines and the precedence relationship existing between the operations which results from the technology of the production line and the cycle time or the number of machines are known. In the paper short description about general assembly line problem and cost-oriented is described. Next the author presents description of used algorithms. A numerical example is calculated and the results are discussed. Presented paper shows that cost oriented assembly line balancing problem differs from time oriented problem and the differences are underlined.
11
Content available remote Efektywne narzędzia programowe w wyrównoważaniu linii montażowych
PL
Oferowane obecnie programy do balansowania linii montażowej będące rozbudowanymi, skomplikowanymi aplikacjami dla analizy procesu montażowego dają możliwość dogłębnej analizy procesu, biorąc pod uwagę jego zmienność i elastyczność. Możliwość ich wykorzystania szczególnie w warunkach funkcjonujących hybrydowych linii montażowych wymaga doświadczenia zarówno programistycznego, jak i wiedzy o przebiegu procesu montażowego. Jednak we współczesnych warunkach funkcjonowania i konkurencyjności przedsiębiorstw i efektywnego wykorzystania zasobów produkcyjnych, do rozwiązywania problemów wyrównoważenia (balansowania) linii, niezbędna staje się konieczność wykorzystywania specjalizowanych programów, których szerokie możliwości przedstawiono.
EN
Currently offered programs dedicated for balancing assembly line are complex and very complicated applications for analysis of assembly process. They taking under attention its changeability and elasticity. The paper presents their analysis and possibility of their utilization especially in conditions of hybrid assembly lines.
PL
Wkładki topikowe niskiego napięcia są dzisiaj najlepszymi rozwiązaniami do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Wśród różnych parametrów wkładek, specjalne znaczenie mają rezystancja elementu sensorycznego (topika) oraz gęstość piasku, który wypełnia korpus. Zapewnienie 100 % kontroli tych parametrów było jednym z głównych celów projektu automatyzacji montażu końcowego wkładek. W artykule przedstawiono linię, która powstała w wyniku realizacji projektu.
EN
Low voltage fuse-links are the best solution for protection of electrical installations again effects of short circuits and overloading. Amount different parameters of fuse-links, special important are resistance of sensor (fuse) element and density of sand, which fill the ceramic body. Assurance of the 100 % testing of these parameters was one of the main goals of the project, which includes automation of final assembly of fuse-links. The paper presents the manufacturing line, which is result of this project realization.
PL
Struktura linii produkcyjnej odzwierciedla rozmieszczenie przestrzenne modułów technologicznych powiązanych systemem transportowym. System ten gwarantuje również czasowe rezerwowanie przez zastosowanie zasobników międzyoperacyjnych. Moduł technologiczny będąc podstawową jednostką posiada wewnętrzny system międzyoperacyjnego transportu. System ten oparty jest zwykle o stół obrotowy lub transporter liniowy. W systemach montażowych środek transportowy jest związany z montowaną częścią od początku do końca procesu montażu. W rezultacie linia montażowa wymaga zastosowanie większej liczby środków transportu, mogą to być: transportery, wózki automatycznie kierowane (AGV), linie przesyłowe lub kombinację wymienionych urządzeń. Konieczne są tu też magazyny buforujące, miejscowe lub będące częścią systemu transportowego. Rolę bufora centralnego może spełniać transporter poruszający się po zamkniętej pętli działający w systemie magazynu AS/RS.
EN
The structure of the production line is reflecting spatial arranging technological modules tied together with transport system. This system is guaranteeing also temporary reserving by the application storage containers interoperation. Technological module being a basic individual has the internal interoperation system of transport. This system is usually based against the rotational table or linear conveyor. In assembly systems transport means are associated with the assembled part from beginning to end of process of the assembly. As a result the assembly line requires applying a large number of means of transport e.g.: transporters, automatically driven trucks (AGV), transmission lines or the combination of replaced devices. Here also magazines buffering, local or being a part of the scheme are necessary transport. A personnel carrier moving all over the closed terminus can fulfil the role of the central buffer AS/RS acting in the system of the magazine.
EN
In companies, the simulation has been used for over thirty years through analytical support and has improved production, handling and logistics. Simulation tools are very frequent and support the analysis process for the design and control of operations management and distribution. With the recent development of supply chain management, firms are part of more complex supply chains. The modelization and the evaluation of the links of these chains are vital for overall performance and to reveal strategic and inter-organizational issues that may appear. The work described in this paper is the result of a study that was conducted as part of a project to establish a new assembly line in an existing plant. The main objective of this paper is to present a summary review of the simulation potential in the design and the management of an industrial process through feedback. The paper also attempts to highlight mistakes that can be made in such projects.
15
EN
The initial analysis of the work of the automated guided vehicle (AGV) in the assembly line was conducted. The method of defining a number of cells operated by one AGV was described. The method of the calculation of the optimal movement route and the stop spot in the initial setting was indicated. The formulas enabling to calculate the indicators of ways of the line functioning for various numbers of tasks were presented.
PL
W artykule przeprowadzono wstępną analizę pracy wózka sterowanego automatycznie. Opisano metodę określenia liczby komórek obsługiwanych przez jeden wózek. Wskazano sposób obliczenia optymalnej trasy ruchu i miejsca postoju w położeniu wyjściowym. Zamieszczono wzory do obliczenia współczynników funkcjonowania linii przy różnych ilościach zadań.
EN
Improve the throughput of assembly lines is possible to application Japanese method Yamazumi. The method is an effective tool to improve the production while reducing manpower requirements and costs.
17
Content available remote Modelowanie struktur roboczych systemów wytwórczych
EN
The mathematical description has been created using Erlang's distribution in respect of multistate impact formalized by means distribution function and probability distribution density function as well as expected value of random variable as the average time of maintaining of the system in determining state. The executed examinations for real assembling system have been described and the results obtained from calculations verifying the models presented in the present study have been discussed for a/m system.
PL
W pracy opisano algorytm ewolucyjny dla problemu balansowania linii montażowej. W algorytmie wykorzystano kodowanie całkowitoliczbowe. Wyniki działania algorytmu porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą znanych metod heurystycznych.
EN
In this paper an evolutionary algorithm is proposed for assembly line balancing problem. The EA uses integer encoding. Solutions obtained with the EA are compared with solutions obtained with known heuristic methods.
PL
Praca porusza problem analizy wyniku balansu linii montażowej. W literaturze można znaleźć kilka miar opisujących jakość uzyskiwanych rezultatów. Należą do nich: wydajność linii, czas linii oraz współczynnik gładkości linii. Wszystkie jednak dotyczą oceny balansu całej linii i niestety, nie pozwalają na szczegółową analizę poszczególnych stacji montażowych. Autor wprowadza zatem kolejny współczynnik wydajności dotyczący pojedynczych stacji i umożliwiający dokonanie oceny balansu linii na poziomie kolejnych stanowisk.
EN
The paper considers the analysis of final result of assembly line balancing problem. Some measures are described in the literature: line efficiency, time of the line and smoothness index. All of them show the quality of whole line balance and they don't allow to analyze only the station balance. Author introduces the next measure: station efficiency index which allows to observe the station balance and helps to improve the balance of the whole assembly process.
20
Content available remote Technologia montażu zespołów tłokowych pomp hamulcowych
EN
This paper describes a technology for assembling aggregate brake master cylinders. For implementation of this technology two assembling lines were designed, build and initiated. Vision systems and special measuring sets are used verify correctness of assembling aggregate brake master cylinders.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.