Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asphalt mixture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents a new approach to testing the strength of asphalt interlayer bonding. Two loading methods were used: static load and cyclic load. Before carrying out static shear strength tests, the interlayer bonding was subjected to cyclic loads with a constant number of cycles but with different frequencies. A number of layered samples with and without geosynthetic interlayers were tested at the set temperature. The comparative analyses allowed to determine the functions approximating the impact of the cyclic load frequency on the static strength of bonding at selected interlayer contact conditions. It was also possible to indicate the frequency of cyclic load at which this parameter has the largest and smallest impact on the static strength of the asphalt interlayer bonding.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obciążeń cyklicznych o różnych częstotliwościach na wartości statycznej wytrzymałości na ścinanie połączeń międzywarstwowych mieszanek mineralno-asfaltowych. Badaniom poddano próbki warstwowe z połączeniami z geosyntetyczną warstwą pośrednią oraz bez tej warstwy. Badania statyczne przeprowadzono wg metody Leutnera. Częstotliwości obciążeń cyklicznych dobrano w taki sposób, aby nawiązywały do rzeczywistych prędkości ruchu pojazdów samochodowych, a charakterystykę cyklu obciążenia ustalono tak, aby naprężenia styczne w strefie kontaktu odpowiadały naprężeniom stycznym w konstrukcji nawierzchni od obciążenia kołem pojazdu ciężkiego.
PL
Jednym z kierunków rozwoju technologii materiałowych jest nanotechnologia rozumiana jako dziedzina zajmująca się zastosowaniem nanododatków do wytwarzania nowych materiałów oraz ich wpływem na parametry modyfikowanych materiałów. W ostatnich latach nanotechnologia wkracza do technologii modyfikacji asfaltów stosowanych do wykonania nawierzchni drogowych. W artykule przedstawiono stosowane obecnie w budownictwie drogowym nanododatki oraz ich właściwości.
EN
One of the direction in the development of the material technology is nanotechnology, understood as using nanoadditives to create new materials and the impact of the additives on the properties of modified materials. In recent years nanotechnology is increasingly used in the modification of the bitumen used in the asphalt pavements. The article presents presently used nanoadditives and their properties.
EN
The paper outlines and elaborates models for determining stiffness moduli of asphalt mixtures. Some original patterns taken from source articles and alternative forms of formulas after their adaptation to the SI system of units were introduced. Various laboratory methods for determining the stiffness modulus including methods for fixing that quantity of a given model were discussed. All of input data needed for determining the stiffness modulus with the use of selected models and basic information concerning preparations of samples for determining that quantity through laboratory methods were presented. Attention was turned to errors which can be made while making use of analytical-empirical models. The values of stiffness moduli determined with the use of analytical-empirical models were also compared with their equivalents of experimental tests described in the literature.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono modele służące do określania modułu sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych. Przedstawiono oryginalne wzory zaczerpnięte z artykułów źródłowych oraz alternatywne postacie wzorów po ich dostosowaniu do jednostek układu SI. Omówiono metody laboratoryjne oznaczania modułu sztywności wraz z podaniem, w jaki sposób oznacza się tę wielkość dla danego modelu. Przedstawiono także wszystkie dane wejściowe potrzebne do określenia modułu sztywności za pomocą wybranych modeli oraz podstawowe informacje dotyczące przygotowania próbek do oznaczania tej wielkości metodami laboratoryjnymi. Zwrócono uwagę, jakie błędy można popełnić przy korzystaniu z modeli analityczno-empirycznych. Dokonano również porównania wartości modułów sztywności obliczonych na podstawie modeli analityczno-empirycznych z opisanymi w literaturze wynikami badań eksperymentalnych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami modyfikowanymi. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny przydatności zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego (UR) do elastomeroasfaltów. Przedstawione w artykule rozwiązania pozwalają na obniżenie temperatury technologicznej mieszanek mineralno-asfaltowych na etapie produkcji oraz wbudowywania w nawierzchnię drogową, bez pogorszenia jakości wytwarzanych mieszanek, a w przypadku wielu istotnych parametrów nawet ich poprawę. Głównym zadaniem zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego (UR) jako dodatku do asfaltów jest obniżenie temperatury technologicznej m.in. wytwarzania poniżej 150°C.
EN
The article presents the results of research and analysis of the properties of asphalt mixtures with modified binders. On the basis of the obtained research results, the suitability of using plant fluids (UR) to elastomeroasphalts has been assessed. The solutions presented in the article allow to reduce the technological temperatures at the production stage and to incorporate asphalt mixtures in the road surface, without prejudice to the quality of the mixtures produced, and in most of the relevant parameters of the mixtures, their improvement. The main task of using plant fluids (UR) as an additive to bitumens is to reduce the technological temperatures, among others production (below 150°C).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem polimerowych włókien rozproszonych. Ocenie poddano mieszankę włókien zbrojących aramidowo-poliolifenowych pod kątem wpływu ich zastosowania na właściwości niskotemperaturowe i odporności na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych. Właściwości niskotemperaturowe oceniano na podstawie testu zginania próbek belkowych oraz na podstawie oceny parametrów mechaniki pękania w teście zginania próbek półwalcowych w temperaturze -20°C. Właściwości w wysokiej temperaturze, tj. w przedziale od +4°C do +45°C oceniano na podstawie krzywych wiodących modułu sztywności podczas osiowego dynamicznego ściskania. Na podstawie otrzymanych wyników badań można stwierdzić, że zastosowane włókna zbrojące mają znaczny potencjał w poprawie właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych.
EN
The paper presents selected results of the research program concerning fibre reinforced asphalt concrete. Aramid-polyalphaolefin fibres was used in this study. Selected properties responsible for low temperature cracking and resistance to permanent deformation are presented in this paper. Low temperature cracking susceptibility was evaluated with the results obtained from bending test of rectangular beams with constant rate of deformation and semi-circular bending test based on fracture mechanics theory. Performance in high temperatures was assessed by master curves of dynamic modulus. Obtained results indicated that evaluated fibres can improve low temperature pavement performance.
6
Content available remote A new approach for modeling of flow number of asphalt mixtures
EN
Flow number of asphalt-aggregate mixtures is an explanatory parameter for the analysis of rutting potential of asphalt mixtures. In this study, a new model is proposed for the determination of flow number using a robust computational intelligence technique, called multi-gene genetic programming (MGGP). MGGP integrates genetic programming and classical regression to formulate the flow number of Marshall Specimens. A reliable experimental database is used to develop the proposed model. Different analyses are performed for the performance evaluation of the model. On the basis of a comparison study, the MGGP model performs superior to the models found in the literature.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wrażliwości na działanie wody i mrozu (wskaźnika ITSR) mieszanek betonu asfaltowego AC22 P przeznaczonego do warstwy podbudowy asfaltowej oraz mieszanki SMA11 S do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej. Mieszanki zaprojektowano z klasycznymi asfaltami modyfikowanymi ORBITON 25/55-60, ORBITON 45/80-55 oraz z asfaltami wysokomodyfikowanymi ORBITON 25/55-80 HiMA, ORBITON 45/80-80 HiMA. Większe wartości ITSR otrzymano w przypadku betonów asfaltowych z asfaltami wysokomodyfikowanymi niż modyfikowanymi. W przypadku mieszanek SMA11 S różnice te nie były istotne. Znacznie większe wartości wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITS zarejestrowano zarówno w zestawie „mokrym”, jak i „suchym” mieszanki SMA11 S z asfaltem wysokomodyfikowanym niż modyfikowanym.
EN
This paper presents the results of resistance to asphalt concrete AC22 P for base course and SMA11 S for wearing course to water and frost ITSR. Asphalt mixtures were designed with typical polymer modified bitumens ORBITON 25/55-60, ORBITON 45/80-55 and newly developed highly modified binder ORBITON 25/55-80 HiMA, ORBITON 45/80-80 HiMA. The bitumens higher values of ITSR have been registered for AC22 P mixtures with HiMA then mixtures with typical modified binder. ITSR results were similar in the case of SMA11 S mixtures. However differences between mean values of ITSd and ITSw are insignificant for SMA11 S with HiMA than for SMA 11 S with typical modified binder.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na szok termiczny kruszyw grubych. Dodatkowo oznaczono ich nasiąkliwość, gęstość, odporność na rozdrabnianie i mrozoodporność w wodzie. Wykazano, że strata wytrzymałości VLA w przypadku poddanych szoku termicznemu kruszyw jest w zakresie od 0 do 10 %. Nie wykazano istotnej korelacji pomiędzy nasiąkliwością i mrozoodpornością a odpornością na szok termiczny. Zauważono natomiast różnice zachodzące na powierzchni kruszyw w wyniku poddawania ich oddziaływaniu wysokiej temperatury, które są związane z charakterystyką petrograficzną skał.
EN
The article presents the results of resistance to thermal shock of coarse aggregates. In addition, results of water absorption, density and resistance to freezing and thawing were concluded. It has been shown that the loss of strength VLA subjected to thermal shock aggregates is in the range from 0 to 10 %. There was no significant correlation between water absorption, resistance freezing and thawing and resistance to thermal shock. It is noted that the differences in aggregate after test are related to the petrographic rock.
9
Content available remote Sczepność międzywarstwowa w nowobudowanych nawierzchniach w Polsce
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych przeprowadzonych na podstawie danych z monitoringu właściwości fizyko-mechanicznych warstw asfaltowych z lat 2012-2013. Monitoring prowadziły Laboratoria Drogowe oddziałów GDDKiA w ramach własnych badań kontrolnych podczas realizowanych inwestycji. Analizie poddano 7043 wyników badań sczepności międzywarstwowej badanych próbek, odwierconych z nawierzchni budowanych autostrad, dróg ekspresowych i głównych krajowych oraz towarzyszących dróg wojewódzkich i powiatowych na różnych etapach budowy. W większości przypadków były to nawierzchnie nie oddane do ruchu. Przedstawiono analizy wybranych statystyk sczepności dla wszystkich połączeń warstw asfaltowych oraz analizy wpływu wymiarów uziarnienia stykających się warstw, jak i wpływu temperatury otoczenia na sczepność międzywarstwową. Stwierdzono, że największy problem sczepności występuje pomiędzy warstwami podbudowa-podbudowa i wiążąca-podbudowa. Na niewłaściwe połączenie istotnie wpływa brak gradacji uziarnienia stykających się warstw asfaltowych, powodując zanik efektu zazębienia, jak i zaniżone temperatury otoczenia podczas wbudowywania warstw. Przedstawione wyniki badań są częścią programu badawczego realizowanego przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
EN
The paper presents the analysis of the results of interlayer bonding test based on data obtained from monitoring of physical and mechanical properties of asphalt layers from the period of January 2012 – August 2013. The results were obtained from monitoring tests conducted by Road Laboratories of the General Directorate for National Roads and Motorways during construction phase. Analysis was made on the basis of interlayer bonding tests of 7043 specimens, cored out from the pavement of constructed Motorways, Expressways, Main National Roads and accompanying provincial and county roads. Specimens were obtained during different phases of construction. In most cases the pavements were not open for service. The paper presents the analysis of the selected interlayer bonding statistics for all bonds between asphalt layers and impact of the air temperature and maximum particle size in asphalt layers on the interlayer bonding. It was stated that the biggest problem with bonding occurred between base course and base course as well as between binder course and base course. The lack of appropriate interlayer bonding resulted from the lack of gradation of maximum particle sizes in adjoined layers (absence of aggregate interlock effect) and too low values of air temperature during construction of asphalt layers. Presented results are part of the larger research conducted by Department of Highway Engineering of Gdansk University of Technology for General Directorate for National Roads and Motorways.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu zwiększonej ilości dodatku destruktu asfaltowego na odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody. Badaniom poddano mieszanki o ciągłym uziarnieniu typu betonowego i nieciągłym uziarnieniu typu SMA. Zbadano betony asfaltowe o zawartości destruktu do 90% oraz mieszanki mastyksu grysowego o zawartości destruktu do 50%. W zależności od rodzaju badanej mieszanki stosowano destrukt asfaltowy o ciągłym i nieciągłym uziarnieniu z warstw nawierzchni drogowej eksploatowanej nie dłużej niż 20 lat. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodatek destruktu asfaltowego nie powoduje utraty odporności mieszanki na działanie wody poza wartości wymagane. Stwierdzono, że niewielka ilość destruktu asfaltowego może wpływać korzystnie na poprawę wartości wskaźnika ITSR.
EN
Paper discusses issues related to influence of increased RAP content in the asphalt mixtures on their freeze-thaw resistance. Asphalt mixtures with continues aggregate blend (asphalt concrete: AC-type) and non-continuous blend (stone mastic asphalt: SMA-type) were tested. RAP content in tested mixtures was up to 90% and up to 50% for AC and SMA mixtures, respectively. Depending on the tested mixture type, RAP used was obtained from AC or SMA mixtures milled out from pavements not older than 20 years. Based on the conducted research it was concluded, that RAP addition does not decrease asphalt mixture resistance below required limit. It was also found that small amount of RAP can beneficially change ITSR parameter.
11
PL
Wykorzystanie destruktu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wiąże się często z koniecznością poprawy właściwości zestarzonego lepiszcza zawartego w destrukcie. Metody projektowania mieszanek mineralnoasfaltowych zakładają idealne wymieszanie lepiszcza otaczającego ziarna destruktu ze świeżym lepiszczem dodawanym do mieszanki. Prowadzone obecnie badania wskazują jednak na niecałkowite mieszanie się obydwu lepiszczy. W pracy przedstawiono metodę pozwalającą ocenić stopień zmieszania lepiszczy w mieszankach z destruktem asfaltowym. Oceny mieszalności dokonuje się na podstawie badań poszczególnych warstw otoczki asfaltowej. W reometrze dynamicznego ścinania (DSR) wykonuje się badania lepiszcza takie jak zespolony moduł ścinania, kąt przesunięcia fazowego, moduł podatności oraz procentowe odkształcenie sprężyste. W pracy opisano procedurę przygotowania próbek mieszanki mineralno-asfaltowej i odzyskiwania lepiszcza do badań reologicznych. Próbki asfaltu do badań otrzymywano stosując metodę etapowej ekstrakcji. Zaproponowana metoda pozwala charakteryzować zmiany właściwości w poszczególnych obszarach warstwy lepiszcza otaczającego granulat asfaltowy. W celu weryfikacji przydatności zaproponowanej metody przedstawiono przykładowe wyniki badań zmian właściwości lepiszcza w zależności od grubości otoczki. Przeprowadzone dotychczas analizy porównawcze modułu zespolonego i kąta przesunięcia fazowego poszczególnych warstw otoczki asfaltowej z zastosowaniem zaprezentowanej metody wykazały, iż stanowi ona przydatne narzędzie do oceny mieszalności lepiszczy w mieszankach mineralno-asfaltowych z destruktem.
EN
The use of reclaimed asphalt pavement to produce asphalt mixtures require the refresh of the aged binder properties. Asphalt mixtures designing methods assume the total mixing of the binder from RAP and the added fresh binder. Research of many scientific institutes show that blending between both binders is not complete. The paper presents the method to assess the degree of mixing binders in mixtures with RAP. The assessment is based on the research of individual layers of binder film. Dynamic shear rheometer DSR is used to test binder properties such as a complex modulus, phase angle, no-recoverable creep compliance and elastic recovery. The paper describes the procedure for hot mix asphalt sample preparation and binder recovery for rheological testing. To prepare the samples for test were used staged extraction method. Changes of the properties of the individual areas of the binder layer surrounding the grain of RAP can be characterized using presented method. The paper also includes examples of the results of preliminary tests conducted in order to verify the usefulness of the presented method. Results of laboratory tests of complex modulus and phase angle and comparative analysis of these properties from individual layers of binder film showed that presented method is the useful device to evaluation the binder blending in hot mix asphalt with RAP.
12
Content available Effect of adding crushed glass to asphalt mix
EN
The need to modify conventional pavement rises due to high maintenance cost of the highway systems. With the continuously increased consumption, a large amount of waste glass materials is generated annually in the world. This paper aims to study the performance of pavement asphalt in which a fractional aggregate is replaced with crushed glass. In this paper, some important properties of asphalt mix, including stability, flow, specific gravity and air voids are investigated. The original sample is prepared without adding glass for different percentages of bitumen. Other samples are prepared by adding crushed glass to the mix with 5%, 10%, and 15% by aggregate weight. The results show that the properties of glass-asphalt mixture are improved in comparison with normal asphalt pavement. lt is concluded that the use of waste glass in asphalt pavement is desirable.
PL
Potrzeba modyfikacji tradycyjnych chodników narasta ze względu na wysokie koszty utrzymania systemów autostrad. Z powodu stale rosnącej konsumpcji co roku generowana jest duża ilość odpadów szklanych. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie wydajności nawierzchni asfaltowej, w której kruszywo frakcyjne zastępowane jest kruszonym szkłem. Niniejszy artykuł bada niektóre ważne właściwości mieszanki asfaltowej, w tym stabilność, przepływ, ciężar właściwy i pustki powietrzne. Oryginalna próbka jest przygotowywana bez dodawania szkła dla różnych zawartości procentowych asfaltu. Pozostałe próbki są przygotowywane przez dodanie kruszonego szkła do mieszanek o 5%, 10% i 15% wadze kruszywa. Wyniki pokazują, że właściwości mieszanki szkło-asfalt są lepsze w porównaniu z normalnymi nawierzchniami asfaltowymi. Stwierdzono, że zastosowanie odpadów szklanych w nawierzchni asfaltowej jest pożądane. Wyniki badania wykazały, że średnia stabilność wzrosła z zawartością szkła do około 10% i zmniejszała się przy wyższej zawartości szkła. Przy niskiej zawartości procentowej asfaltu średnia stabilność asfaltu bez szkła jest niska w porównaniu do asfaltu o 10% zawartości szkła. Wyniki wykazały, że wartości stabilności, przepływu i ciężaru właściwego masy wzrastają wraz ze wzrostem zawartości asfaltu. Średni przepływ asfaltu bez szkła jest wyższy w porównaniu z asfaltem zawierającym szkło. Wskaźnik MQ jest najwyższy, gdy w mieszance użyto 10% szkła. Wszystkie wartości badań są spójne z limitami specyfikacji, w których minimalna stabilność w teście Marshalla przy dużym ruchu (75 uderzeń) wynosi 6,8 KN, a przepływ między 2 a 4 mm.
EN
The bonding state of the asphalt layers in a road pavement structure significantly affects its fatigue life. These bondings, therefore, require detailed tests and optimization. In this paper, the analyses of the correlation between the results of laboratory static tests and the results of fatigue tests of asphalt mixture interlayer bondings were performed. The existence of the relationships between selected parameters was confirmed. In the future, the results of these analyses may allow for assessment of interlayer bondings' fatigue life based on the results of quick and relatively easy static tests.
PL
Konstrukcja podatnej nawierzchni drogowej składa się w górnej części z połączonych ze sobą warstw mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Stan tego połączenia odgrywa istotną rolę w trwałości całej konstrukcji. W przypadku braku właściwego związania następuje osłabienie połączenia międzywarstwowego i przyspieszenie degradacji nawierzchni. Zazwyczaj do laboratoryjnej oceny stanu połączeń międzywarstwowych wykorzystywane są stosunkowo łatwe i szybkie metody statyczne. Jednak połączenia międzywarstwowe pracują pod obciążeniem dynamicznym od kół pojazdów samochodowych. Zatem ich degradację w czasie należy rozpatrywać raczej jako proces zmęczeniowy. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy zależności pomiędzy wynikami badań statycznych a wynikami badań zmęczeniowych połączeń międzywarstwowych realizowanych w warunkach ścinania. Porównując wyniki poszukiwano występowania pomiędzy nimi istotnych zależności i tendencji. Analizy zmęczeniowe oparto na wynikach uzyskanych wg własnej laboratoryjnej metody badawczej.
EN
Nanotechnology is one of the most important research areas and is presented in the vast fields of knowledge such as road construction industry has been surrounded. This paper has focused on the potential benefits of nano particles for modification of asphalt mixtures. Nano Al2O3 due to its unique properties can improve the dynamic characteristics of hot mix asphalt. Fatigue life of asphaltic samples is determined with indirect tensile fatigue tests by using of UTM. The results show that fatigue life of modified asphalt mixtures in compare with conventional mix is significantly increased. Beside, based on experimental results and numerical analyses, a new model is presented for prediction the fatigue behavior of asphalt mixtures modified with nano Al2O3. This model can completely characterized the fatigue performance of modified asphalt under dynamic loading conditions and different temperatures.
15
Content available remote Chemically modified bitumens with improved adhesion to aggregate
PL
Trwałość nawierzchni asfaltowych jest uzależniona od stosowania wysokiej jakości asfaltów drogowych. Dobry asfalt powinien charakteryzować się odpowiednimi właściwościami lepkosprężystymi, być odporny na starzenie oraz mieć dobrą przyczepność do kruszyw mineralnych. W celu poprawy właściwości asfaltów stosuje się ich modyfikację. Od ponad 15 lat, głównie w USA, wykorzystywany jest modyfikator polifosforowy (PPA), który poprawia właściwości lepkosprę-żyste lepiszcza oraz jego przyczepność do kruszywa. W pracy przedstawiono obszerne wyniki badań adhezji lepiszczy modyfikowanych dodatkiem polifosforowym i polimerem SBS, jak również wyniki badań odporności na działanie wody mieszanek mineralno-asfaltowych z tymi lepiszczami. Do oceny wyników badania adhezji zastosowano nową metodę komputerowej analizy obrazu, opracowaną przez autora artykułu na Politechnice Warszawskiej. Metoda komputerowa może stanowić alternatywę dla niedokładnej metody wizualnej. Wykazano, że możliwa jest znaczna poprawa adhezji lepiszcza do kruszywa w wyniku modyfikacji asfaltu łącznie - polimerem SBS i dodatkiem polifosforowym PPA.
EN
Durability of asphalt pavements is dependent on the use of high-quality road binders. Good bitumen should exhibit adequate viscoelastic properties, resistance to ageing and good adhesion to mineral aggregates. In order to improve bitumen properties the modification of binder is used. For over 15 years, mainly in the USA, polyphosphoric (PPA) modifier is used, which improves viscoelastic properties of the binder and its adhesion to aggregate. The paper presents the extensive research results of adhesion of binders modified with polyphosphoric additive and SBS polymer, as well as the research results of water resistance of asphalt mixtures comprising these binders. In order to evaluate the adhesion test results a new computer image analysis, developed by the author at Warsaw University of Technology, was used. Computer analysis may constitute an alternative to inaccurate visual method. It is shown that there is a possibility to significantly improve binder adhesion to the aggregate as a result of bitumen modification with both SBS polymer and polyphosphoric (PPA) additive.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej typu BBTM 11A PMB 45/80-65 oraz kruszywa polodowcowego ze złoża Stożne. Wyniki badań właściwości geometrycznych i fizycznych kruszyw potwierdziły, że mogą być one wbudowywane do warstwy ścieralnej. Skład mieszanki BBTM 11A PMB 45/80-65 ustalono zgodnie z WT-2:2010. Przeprowadzona ocena właściwości mieszanki wykazała, że spełnia ona wymagania dotyczące odporności na działanie wody ITSR oraz odznacza się dobrą odpornością na deformacje trwałe.
EN
The article presents the results of the properties of asphalt mixture BBTM PMB 11A 45/80-65 based on aggregate from glacier deposit Stożne. The results of the physical and geometrical properties of aggregates demonstrate that they can be incorporated into wearing course. The mixture composition BBTM 11A PMB 45/80-65 was determined in accordance with the WT-2:2010 standard. The evaluation of the properties of the mixture proved that they meet the requirements for water resistance ITSR and has good resistance to permanent deformation.
PL
Mieszanki mineralno-asfaltowe są materiałami cechującymi się pewnym stopniem niejednorodności, co jest jednym z powodów otrzymywania w niektórych przypadkach wyników pomiarów o znacznym rozrzucie i obarczonych dużą niepewnością. Wyniki takie są mało użyteczne i mogą prowadzić do podejmowania błędnych decyzji. Można temu zapobiegać poprzez rzetelne analizy niepewności pomiaru stosowanych metod badawczych, które należy przeprowadzić przed przystąpieniem do realizacji badań. W artykule przedstawiono obliczenia niepewności pomiaru gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej różnymi metodami badawczymi, które dają zróżnicowane wyniki. Zaprezentowano przykłady zastosowania testów pozwalających na wyeliminowanie wartości odbiegających oraz związanych z nimi testów zgodności.
EN
Asphalt mixtures are materials characterized by significant heterogeneity, which can be one of the reasons for obtaining measurement results with considerable scatter and large measurement uncertainty. These results are not very useful and reliable then they can lead one to make bad decisions used. This should be prevented by performing solid analysis of measurement uncertainty of the research methods. This analysis should be carried out before the start of research program. The paper presents the calculation of measurement uncertainty for asphalt mixture bulk density determined by different test methods. The paper also presents application of outlier tests and normality tests.
EN
The creep test under the static loading, that allows to determine rheological properties of asphalt based on the creep curve, is the most effective test nowadays. Applied loads are non-destructive and allow to observe the course of the strain after the test load. The test can be carried out on compressing, shearing, bending as well as on triaxial test, that depends on the applied apparatus implementing different intensity [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Based on the creep test, the stress of different properties can be specified. Among them there are valuable rheological properties based on selected viscoelascity models [1]. The properties of the viscoelascity models are relevant indexes depicting resistance to deformation. They can be used to forecast the wheel-truck in the accepted rheological model [1]. In this article it is shown the impact of different rheological properties of the viscoelacity model on the wheel-truck as well as the impact of different properties on shape and the course of the creep curve. The asphalt mixtures presented in this article are characterized by variable rheological properties. It is therefore difficult to determine which property mostly affects the size of the strain. However, the authors of this article attempted to analyse the change of the asphalt strain value of the different variables in particular rheological model, called Bürgers’s model.
PL
Badanie pełzania pod obciążeniem statycznym jest obecnie najbardziej efektywnym badaniem pozwalającym na określenie reologicznych parametrów mieszanek mineralno - asfaltowych na podstawie krzywej pełzania. Stosowane obciążenia mają poziom nieniszczący i pozwalają na obserwację przebiegu odkształceń w czasie również po odciążeniu. Badanie może być realizowane przy ściskaniu, ścinaniu, rozciąganiu i zginaniu, a także w zakresie trójosiowym, w zależności od stosowanego aparatu realizującego zadany schemat naprężeń [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Na podstawie badania pełzania można określić parametry oparte o różne teorie pełzania a szczególnie cenne parametry reologiczne w oparciu o wybrane modele lepkosprężyste [1]. Parametry z modeli lepkosprężystych są miarodajnymi wskaźnikami obrazującymi odporność mieszanek na deformacje. Można za ich pomocą prognozować głębokości koleiny w przyjętym modelu reologicznym [1]. W niniejszym artykule przedstawiono jaki wpływ na głębokość koleiny mają różne wartości parametrów reologicznych z analizowanego modelu lepkosprężystego oraz wpływ parametrów na kształt i przebieg krzywej pełzania. Przedstawione w artykule mieszanki mineralno - asfaltowe charakteryzują się zmiennymi parametrami reologicznymi, zatem trudno jest określić, który parametr decyduje o wielkości odkształcenia danej mieszanki. Mając na uwadze powyższe, w artykule podjęto próbę analizy zmiany wartości odkształcenia mieszanki mineralno – asfaltowej przy zmianie jednego oraz dwóch parametrów w danym modelu reologicznym – w tym przypadku - Bürgersa.
PL
Głównym celem pracy jest opis metod i narzędzi stosowanych w analitycznym wyznaczaniu modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych. Omówiono proces projektowania zmęczeniowego konstrukcji nawierzchni drogowych metodami mechanistyczno-empirycznymi. W opracowaniu wskazano na błędy występujące w literaturze. Rozważania podsumowano przykładem obliczeniowym.
EN
The main objective of the paper is to describe the methods and tools used for analytical evaluation of stiffness for asphalt mixes. The process of the fatigue-cracking design of pavement structures with use of mechanistic-empirical procedures is presented in the paper. Some errors existing in the literature were pointed out. A numerical example was demonstrated at the end of the paper.
PL
Obiekty inżynierskie stanowią nieodłączny element infrastruktury drogowej. Obecnie następuje intensywnej rozbudowy sieci drogowej w Polsce, powstają także licznie obiekty mostowe. Ze względu na specyfikę pracy całej konstrukcji mostowej, nawierzchnia na takim obiekcie powinna spełniać określone funkcje i wymagania. W artykule przedstawiono wyniki badań trwałości zmęczeniowej wybranych mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do warstw konstrukcyjnych na obiektach mostowych. Zbadano wpływ podwyższonej temperatury procesów technologicznych na trwałość zmęczeniową nawierzchni. Analizie poddano mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do różnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Określono moduł sztywności oraz trwałość zmęczeniową mieszanek mineralno-asfaltowych w funkcji wartości odkształcenia. Zależności te przedstawiono w formie równań regresyjnych. Na podstawie wyników badań wykazano istotny wpływ temperatury technologicznej na zmniejszenie trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do nawierzchni mostowych.
EN
Bridges are an integral part of road infrastructure. In times of the roadnetwork expansion in Poland a lot of bridges were constructed. Due to the nature of work, a bridge structure should comply with specific features and requirements. This article presents the results of the fatigue life of selected asphalt mixtures used in bridge structures. Mixtures for various pavement layers were investigated. The effect of high temperature on stiffness modulus and fatigue cracking resistance with different levels of strain were analyzed. These relationships were presented in the regression equations form. The crucial influence of increased technology temperature on asphalt mix fatigue life was proved.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.