Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aspekt ekonomiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia procesu projektowego budynków wielorodzinnych w Polsce na podstawie doświadczeń przy projekcie zespołu mieszkalnego w Białymstoku – ul. Jurowiecka. Opisuje w zarysie czynniki znacząco wpływające na kształt architektury mieszkaniowej, w dużej mierze niezwiązane z merytorycznymi aspektami architektoniczno-urbanistycznymi. Zawiera informacje na temat historycznych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz przyjętych założeń projektowych.
EN
The article presents selected issues connected with the design process of the multi-family residential buildings in Poland based on the experience in designing dwelling units on Jurowiecka street in Bialystok. It constitutes an outline of factors that have considerably affected the shape of the residential architecture. To a large extent, they were not attributable to the substantive aspects of the urban planning. The article includes the information on historical considerations of the location as well as the design concepts.
2
Content available remote Zawody ochrony wzroku w czasie zmiany klimatu
PL
Antropogeniczna (wywołana działalnością człowieka) zmiana klimatu jest faktem potwierdzonym wielokrotnie przez naukę, w tym m.in. przez fizykę, meteorologię i klimatologię. Spalanie paliw kopalnych – węgla, ropy i gazu – powoduje emisję dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym. Powoduje to wzrost średniej globalnej temperatury Ziemi. W efekcie pojawia się lub częściej występuje wiele zjawisk, nie tylko stricte meteorologicznych. Zmiana klimatu jest już wyraźnie widoczna praktycznie na całym globie, dotknie każdego z nas oraz kolejne pokolenia i dramatycznie zmieni życie na Ziemi w najbliższych dekadach [1]. Coraz częściej mówi się o trwającej katastrofie klimatycznej oraz masowym szóstym wymieraniu zwierząt i ludzi.
PL
Tematem artykułu są ekonomiczne aspekty wyboru sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną jednorodzinnych pasywnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Poznaniu, spełniających kryteria zgodnie z Passive House Institute (PHI). Wytypowano dziesięć rozwiązań technicznych gwarantujących spełnienie parametrów komfortu klimatycznego wewnątrz budynków w okresie całego roku oraz przyjęto wykorzystanie wyłącznie energii odnawialnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło, chłód oraz energię elektryczną. Prowadzi to budynek do standardu obiektu o zerowym zużyciu energii końcowej w perspektywie rocznej. W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty inwestycyjne i całkowite koszty eksploatacji (zmienne koszty eksploatacji, koszty amortyzacji urządzeń, koszty serwisu i napraw), a także koszty skumulowane w perspektywie 3, 5, 10 i 15-letniej. Obliczenia przeprowadzono w programie PHPP oraz w autorskim arkuszu kalkulacyjnym. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania technicznego zaopatrzenia budynków pasywnych w odnawialną energię pierwotną jest istotny i stanowi standard wyprzedzający obecne unormowania prawne występujące w Polsce.
EN
The subject of the article is the economic aspects of choosing the method of supplying renewable primary energy to single-family residential passive buildings located in Poznań, meeting the criteria according to the Passive House Institute (PHI). Ten technical solutions were selected to guarantee the climate comfort parameters inside the buildings throughout the year and the use of only renewable energy for the needs of heat, cold and electricity was achieved, leading the building to the zero-energy standard of the building in the annual perspective. The article presents an economic analysis including investment costs and total operating costs (variable operating costs, depreciation costs of equipment, service and repair costs), as well as cumulative costs in the perspective of 3, 5, 10 and 15 years. The calculations were carried out in the PHPP program and in the author’s spreadsheet. The selection of the most advantageous technical solution supplying renewable primary energy to passive buildings is important and is a standard that is ahead of current legal regulations in Poland.
PL
W budownictwie, istotnym dziale gospodarki, wdrożono strategię zrównoważonego rozwoju opartego na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym. Konieczna jest zmiana podejścia do planowania, w tym projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań cyklu ich życia. W artykule przedstawiono metodę szacowania kosztów w cyklu życia (LCC) na przykładzie budynku mieszkalnego. Szczególną uwagę zwrócono na składniki kosztów w fazach cyklu życia oraz trwałości elementów obiektu budowlanego z ich konsekwencjami kosztowymi. W celu przeprowadzenia analizy LCC z wykorzystaniem dyskontowania posłużono się programem Primavera Pertmaster do planowania i analizy przedsięwzięć. Podjęcie tak sformułowanego problemu jest szczególnie ważne, ponieważ konieczne jest dostosowanie standardów dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budownictwie do potrzeb analizy w ujęciu LCC. Na mocy zmienionego prawa zamówień publicznych w Polsce podejście LCC stało się obowiązujące, jednakże o formie implementacji zadecydują szczegółowe rozporządzenia wykonawcze powiązane z prawem budowlanym.
EN
In construction, an important branch of national economy, implemented is sustainable development strategy based on three pillars: economic, social, environmental. It is necessary to change the approach to the planning, including the design of building objects with taking into account the conditions of theirs life cycle. The article presents the lifecycle costs (LCC) estimation method on the example of residential building. Particular attention is directed to the cost components for the phases of the life cycle and the durabilities of the building elements with theirs cost consequences. In order to analyze the LCC with using of discounting was used Primavera Pertmaster software for planning and analysis of projects. Adoption of formulated problem is particularly important because necessary is aligning the standards of design and estimate documentation for purposes of analysis in terms of LCC. Under changed public procurement law in Poland LCC-approach has been made mandatory, but target form will decides the detailed implementing regulations connected with construction law.
5
Content available remote Efektywność kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
PL
W artykule przedstawiono zakres modernizacji dziesięciu budynków publicznych położonych w województwie podlaskim w związku z ich kompleksową termomodernizacją, która planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Analizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenia emisji CO2. Zaprezentowano również koszty i efektywność ekonomiczną inwestycji.
EN
The article presents the range of modernization of ten public buildings located in the Podlasie voivodship in connection with their comprehensive thermo-modernization, which is planned under the Regional Operational Program. The possibilities of improving the energy efficiency of buildings and reducing CO2 emissions were analyzed. Costs and economic efficiency of investments were also presented.
PL
Istota działań rewitalizacyjnych polega na podejmowaniu aktywności na obszarach zdegradowanych w sposób kompleksowy, dotyczący zarówno kwestii przestrzennych, społecznych, jak i ekonomicznych. Jest to proces niezwykle złożony i wielowątkowy, wymagający wyczucia i cierpliwości, gdyż efekty są nieraz odłożone w czasie. O sukcesie tych działań można mówić tylko wtedy, gdy wynikają one z kontekstu danej przestrzeni i w niej poszukują potencjału do dalszego rozwoju. Lokalizacja obszarów zdegradowanych w tkance miejskiej zazwyczaj powiązana jest z historycznymi częściami miasta. Złożoność i znaczna skala występujących tam problemów wymaga niejednokrotnie dużych nakładów finansowych oraz skomplikowanych i czasochłonnych procedur. Specyfika tych obszarów wprowadza również wiele ograniczeń i nie daje pełnej swobody działania. Artykuł ten jest próbą przedstawienia przykładowych rozwiązań aktywizujących procesy rewitalizacyjne w tej wymagającej strukturze.
EN
The point of the revitalization process is to undertake activities in degraded areas concerning the issues of spatial, social and economic problems. It is a process extremely complicated requiring tact and patience, because the effects are often postponed. These actions can create success only when their results are based on the potential of space context. Location of degraded areas is very often associated with the historical parts of the city. The complexity and the vast scale of the problems connected with this space very often requires large amounts of money and the complicated and time-consuming procedures. The specificity of these areas also introduces a number of limitations and does not give full freedom of action. This article is an attempt to present examples of solutions activating revitalization processes in this challenging structure.
PL
Brak analiz rynku rozwiązań stropowych w Polsce był impulsem do zaplanowania i przeprowadzania badań obejmujących zarówno popularność, jak i kryteria wyboru tego produktu budowlanego. W części II artykułu przedstawiono proces wyboru rozwiązania stropowego.
EN
The lack of analysis of the ceiling solutions market in Poland, was an impulse to plan and conduct research covering both the popularity and the selection criteria of this construction product. Part II of the article presents ceiling solution choosing process.
PL
W artykule omówiono między innymi zmiany, jakich byliśmy świadkami w ostatnim półwieczu, a także pokazano współczesne zastosowania betonu w budownictwie mostowym. Wskazano również spodziewane i oczekiwane kierunki dalszego zastosowania betonu do budowy obiektów mostowych.
EN
The aim of the article is to discuss the changes we have witnessed in the recent half-century in the application of concrete for bridge construction. The possibilities of using new generation concretes including lightweight aggregate concrete, high performance concrete, self-consolidating concrete, fibre concrete, concrete with non-metallic reinforcement and polymer concrete are presented, as well as architectonic and self-service concrete. The trends of further development of concrete applications are indicated.
PL
Na terenach dawnych jednostek wojskowych usytuowane są bardzo często budynki, jak również inne obiekty budowlane, który uznawane są za zabytki nieruchome. Jednocześnie obiekty te występują najczęściej w sąsiedztwie zabudowy zrealizowanej znacznie później, według współczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. W artykule przedstawiono opis zabytkowych budynków: Koszarowego, Administracyjno-Koszarowego, Mieszkalnego Podoficerów, Mieszkalnego Cywili oraz Stajni usytuowanych na terenie dawnej jednostki wojskowej, w obszarze której prowadzona jest realizacja osiedla mieszkaniowego. Opisano wyniki przeprowadzonej analizy stanu technicznego budynków, wykonanej z uwzględnieniem opłacalności ekonomicznej prowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych. Zaproponowano rozwiązania projektowe mające za zadanie dostosowanie budynków do nowego programu użytkowego.
EN
In the area of the former military units they are situated very often buildings, as well as other building structures, which are considered immovable monuments. At the same time, these objects are usually in the vicinity of the building realized much later by modern construction and material solutions. The paper describes the historical building: Barracks, Barracks–Administration, Residential Non-Commissioned Officer, Residential Civilians and Barn located on a former military unit in the area which is carried out of a housing estate. Described the results of the analysis of the technical condition of the buildings, made taking into account the economic viability of works repair – and modernization. It proposed design solutions with the task of adapting the buildings to the new application.
PL
W artykule przedstawiono technologię betonu wałowanego, która z powodzeniem od wielu lat wykorzystywana jest do budowy nawierzchni drogowych w wielu krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Łączy ona w sobie zalety typowych nawierzchni betonowych (trwałość, odporność na koleinowanie, jasna barwa) i bitumicznych (łatwość budowy, dostępność sprzętu). W artykule dokonano analizy doświadczeń z realizacji kilkudziesięciu krajowych odcinków drogowych z wykorzystaniem technologii betonu wałowanego. Szczególny nacisk położono na czynniki materiałowo-technologiczne warunkujące trwałość i nośność konstrukcji nawierzchni w perspektywie 30 lat eksploatacji. Prezentowane opisy zostały poparte licznymi przykładami praktycznymi z wielu krajowych realizacji.
EN
The article presents the roller-compacted concrete technology which has been successfully utilized for many years to create the road surfaces in numerous Western European countries and in the United States. This method fuses the advantages of typical concrete surfaces (durability, resistance to rutting, bright color) and bituminous surface (easiness of application, availability of the required equipment). The article analyses the experience, gathered during the works related to several Polish road sections, created with the use of the roller-compacted concrete technology. Particular emphasis is placed on material and process areas and factors, that are the conditions of durability and load capacity of the surface structure, in the light of the expected 30 years period of use. The presented descriptions are supported by numerous practical examples, taken from a variety of projects realized in Poland.
PL
W rozważaniach przyjęto ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z wykorzystaniem energii elektrycznej. Wykonano analizę wpływu parametrów makro i mikroekonomicznych, takich jak stopa dyskonta, wysokość podatku VAT, a także jednostkowych cen energii cieplnej i kosztu izolacji termicznej na wartość optymalnej grubości warstwy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków przy różnych źródłach ogrzewania.
EN
In the consideration heat distribution network and the electric energy using for heating was adopted. Authors performed analysis of parameters macro- and microeconomic, such as rate of discount, the growth rate of the cost of the heating above the inflation rate, the tax VAT, and also individual prices of the heat energy and the cost of the thermal insulation on the optimum thermal insulation thickness of external walls in buildings for different energy sources.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki realizacji inwestycji budowlanej biorąc pod uwagę szereg cech determinujących tego rodzaju przedsięwzięcia. W publikacji przybliżono uwarunkowania wynikające zarówno z obowiązujących przepisów (w tym dotyczących realizacji ze środków publicznych), jak i cech organizacyjnych oraz technicznych, a także uwarunkowań ekonomicznych. Poprzez całościowe przedstawienie najistotniejszych elementów, wskazano najważniejsze cechy wpływające na odmienności realizacji inwestycji budowlanych od innych projektów.
EN
The purpose of this paper is to present the specifics of the implementation of a construction project taking into account a number of characteristics that determine this type of undertaking. The publication describes conditions resulting both from the existing legislation (including the implementation using public funds) as well as organizational and technical features together with economic conditions. Through a holistic approach and comprehensive presentation of the most important elements, the key features were identified that affect the diversity and difference of the construction project implementation from other projects.
PL
Od lat propagujemy budowę domów energooszczędnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to wiaśnie energia zużywana przez budownictwo mieszkaniowe ma ogromny wpływ na środowisko. W kolejnym odcinku naszego cyklu przedstawiamy zagadnienie konstrukcji i technologii.
EN
We've been popularizing the idea of building energy-efficient houses for years. Because, without a doubt, it is precisely the energy consumed by residential housing which has an enormous impact on the environment. In the next part of our series we present the subject of construction and technology.
PL
W artykule przedstawiono nowe rodzaje wskaźników powierzchniowych, wprowadzone przy nowelizacji normy PN-ISO 9836:1997: Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Zwrócono także uwagę na istotne ograniczenia w sposobie zagospodarowania powierzchni użytkowej.
EN
New types of surface indicators are presented in the articles. The indicators have been introduced with the amendment of the PN-IS0 9836:1997 norm: Performance standards in the building industry - Definition and calculation of area and space indicators. Significant limitations in the method of developing the usable area have also been highlighted.
18
Content available remote Ekonomiczne i środowiskowe aspekty skoncentrowanej fotowoltaiki
PL
W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli skoncentrowanego promieniowania słonecznego. Skoncentrowana fotowoltaika (CPV), przy użyciu wielowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, pozwala na obniżenie kosztów instalacji oraz kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Rozwój nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej z użyciem skupionego promieniowania słonecznego pozwala także na wykorzystanie korzystających z wysokiej temperatury do generacji energii elektrycznej na różnej drodze. W artykule przeanalizowano także aspekt ekonomiczny i środowiskowy, wynikający z wprowadzania nowych technologii do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.
EN
The paper examines the possibility of using solar energy to generate electricity, with particular emphasis on the role of concentrated solar radiation. Concentrated photovoltaics (CPV), using multi-layer photovoltaic cells, reduces installation costs as well as generating electricity costs. Development of new technologies for generating electricity using focused solar radiation allows also for the use of high temperature of suitable materials to generate electricity in different ways. The article examines also the economic and environmental aspects, resulting from the introduction of new technologies for generating electricity from solar energy.
PL
W artykule zwrócono uwagę na szczególne znaczenie przedsięwzięć rewitalizacji obszarów zabudowanych, na ich programowanie i planowanie. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest bardzo złożona i specyficznie odmienna od realizacji zadań inwestycyjno-budowlanych. Złożoność zagadnienia wynika także z konieczności uwzględnienia założeń zrównoważonego rozwoju i racjonalnego prowadzenia procesów.
EN
The article describes the peculiar meaning of the restructuring and renovation processes in the urbanized areas, within the areas of programming and planning. Realization of the said initiatives is very complex and different in a peculiar way, from realizing construction works and investments. Complexity if the issue is also a result of the need of taking into account the assumptions related to sustainable development and rational process management.
20
Content available remote Rola domieszek we współczesnej technologii betonu
PL
Modyfikacja za pomocą domieszek stanowi jeden z podstawowych elementów współczesnej technologii betonu. W artykule przedstawiono rolę domieszek w aspekcie technicznym, ekologicznym i ekonomicznym, zwracając uwagę na korzyści możliwe do uzyskania w tych obszarach. Domieszki do betonu tworzą obecnie jeden z najszybciej rozwijających się rynków w obszarze materiałów budowlanych, ale wykorzystanie ich potencjału wymaga właściwego doboru i sposobu użycia; koszt domieszek powinien być rekompensowany zaletami technicznymi rozwiązania.
EN
Modification by use of admixtures is one of the basic elements of the modern concrete technology. The role of admixtures was presented in the paper, taking into consideration the technological, ecological and economical aspects. The possible benefits in these areas were pointed out. Admixtures to concrete are now the most rapidly developing market among the building materials. However, utilization of their potential needs proper selection and method of using; the cost of admixtures use should be compensated by the technological advantages of the concrete.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.