Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 201

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  approximation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
In this study, the orthogonalization process for different inner products is applied to pairwise comparisons. Properties of consistent approximations of a given inconsistent pairwise comparisons matrix are examined. A method of a derivation of a priority vector induced by a pairwise comparison matrix for a given inner product has been introduced. The mathematical elegance of orthogonalization and its universal use in most applied sciences has been the motivating factor for this study. However, the finding of this study that approximations depend on the inner product assumed, is of considerable importance.
EN
The knowledge of dynamic thermal properties of building elements is necessary to investigate temperature and heat flux changes in natural daily and annual cycles. The basic dynamic parameter is thermal diffusivity. A method for determining its value for real objects has been proposed. This method is based on measuring the temperature in the element’s volume and on assuming that the obtained results meet the Fourier equation. Validation by a numerical experiment was made. The wall of the building with known thermal parameters was assumed and the temperature distribution was calculated over time in the process of non-stationary heat exchange. From the results, the diffusivity value was calculated and compared with the data entered into the model. Validations were performed for several accuracy of the temperature value and for two forms of function which approximated the temperature values obtained from calculation. A preliminary analysis of errors has been carried out.
PL
Znajomość dynamicznych własności elementów budynku jest konieczne do określania zmian temperatury i strumieni ciepła w naturalnych dziennych i rocznych cyklach. Podstawowym parametrem dynamicznym jest dyfuzyjność cieplna. Zaproponowano metodę wyznaczania tej wartości dla rzeczywistych obiektów budowlanych. Metoda bazuje na pomiarze temperatury w objętości obiektu i założeniu że wyniki pomiaru spełniają równanie Fouriera. Przeprowadzono walidację metody za pomocą eksperymentu numerycznego. Symulowano ścianę budynku o znanych parametrach cieplnych i wyznaczono zmienność temperatury w nieustalonym stanie wymiany ciepła. Z otrzymanych wyników obliczono dyfuzyjność cieplną i porównano z danymi wprowadzonymi do modelu. Walidacja została przeprowadzona dla kilku dokładności otrzymanych wyników i dwóch postaci funkcji aproksymującej wartości temperatury otrzymanych z obliczeń. Przeprowadzono również podstawową analizę błędu.
EN
To obtain temperature distribution in solid using the Fourier equation a thermal diffusivity is needed. This paper outlines a method for determining diffusivity for real objects. Methods of measurement described in the literature take into account the layers of material close to the surface. A diffusion measurement method dedicated to large elements, for example walls, is needed in assessment of buildings thermal properties. This method works by measuring the temperature in the element's volume and assuming that the obtained results meet the Fourier equation. Temperature measurements for the actual wall were made, discrete values were approximated by a square polynomial developed in relation to two parameters, spatial and time. The obtained polynomial was substituted for the Fourier equation and thermal diffusivity was determined. Temperature calculations were performed for a material of known thermal diffusivity, and its value was determined using the developed method. A preliminary analysis of errors of received values was made.
PL
Chcąc uzyskać rozkład temperatury w ciele stałym za pomocą równania Fouriera, potrzebna jest dyfuzyjność cieplna. W artykule przedstawiono metodę określania dyfuzyjności dla obiektów rzeczywistych. Metody pomiaru opisane w literaturze uwzględniają warstwy materiału blisko powierzchni. Do oceny właściwości cieplnych budynków potrzebna jest metoda pomiaru dyfuzji dedykowana dużym elementom, na przykład ścianom. Metoda ta polega na pomiarze temperatury w objętości elementu i założeniu, że uzyskane wyniki spełniają równanie Fouriera. Wykonano pomiary temperatury rzeczywistej ściany, wartości dyskretne przybliżono wielomianem kwadratowym opracowanym w odniesieniu do dwóch parametrów przestrzennych i czasowych. Uzyskany wielomian zastąpiono równaniem Fouriera i określono dyfuzyjność cieplną. Obliczenia temperatury przeprowadzono dla materiału o znanej dyfuzyjności cieplnej, a jego wartość określono za pomocą opracowanej metody. W artykule przeprowadzono wstępną analizę błędów otrzymanych wartości.
EN
Numerous real-world systems can be modeled with Petri nets, which allow a combination of concurrency with synchronizations and conflicts. To alleviate the difficulty of checking their behaviour, a common approach consists in studying specific subclasses. In the converse problem of Petri net synthesis, a Petri net of some subclass has to be constructed efficiently from a given specification, typically from a labelled transition system (lts) describing the behaviour of the desired net. In this paper, we focus on a notorious subclass of persistent Petri nets, the weighted marked graphs (WMGs), also called generalised (or weighted) event (or marked) graphs or weighted T-nets. In such nets, edges have multiplicities (weights) and each place has at most one ingoing and one outgoing transition. Although extensively studied in previous works and benefiting from strong results, both their analysis and synthesis can be further investigated. We provide new behavioural properties of WMGs expressed on their reachability graph, notably backward persistence and strong similarities between any two sequences sharing the same starting state and the same destination state. Besides, we design a general synthesis procedure aiming at the WMG class. Finally, when no solution to the synthesis problem exists, i.e., when the given lts is not WMG-solvable, we show how to construct a WMG whose reachability graph is a minimal over-approximation of the given lts.
EN
The article presents and experimentally confirms two approaches to the problem of determining the working area of parallel robots using the example of a planar robot DexTAR with two degrees of freedom. The proposed approaches are based on the use of constraint equations of coordinates. In the first approach, the original kinematic equations of coordinates in the six-dimensional space (two coordinates describing the position of the output link and four coordinates – the rotation angles of the rods) followed by projecting the solution onto the two-dimensional plane is used. In the second approach, the system of constraint equations is reduced to a system of inequalities describing the coordinates of the output link of the robot, which are solved in a two-dimensional Euclidean space. The results of the computational experiments are given. As an algorithmic basis of the proposed approaches, the method of non-uniform coverings is used, which obtains the external and internal approximation of the solution set of equality/inequality systems with a given accuracy. The approximation is a set of boxes. It is shown that in the first approach, it is more efficient to apply interval estimates that coincide with the extremes of the function on the box, and in the second approach, grid approximation performs better due to multiple occurrences of variables in inequalities.
6
Content available Parametryzacja krzywej ugięć nawierzchni podatnych
PL
W artykule opisano koncepcję wyrażenia dyskretnej postaci krzywej ugięć nawierzchni funkcją ciągłą, której jądro ma postać rozkładu t-Studenta. Przedstawiona postać funkcji (funkcji aproksymacyjnej) zależy od czterech parametrów, które poddano analizie pod kątem możliwości wykorzystania ich do formułowania prostych kryteriów oceny stanu technicznego nawierzchni metodami semi-inwazyjnymi. Przyjmując na podstawie literatury formułę oceny stanu technicznego podłoża nawierzchni przy wykorzystaniu parametru czaszy ugięć znanego jako BCI ustalono, że jeden z parametrów funkcji aproksymacyjnej wskazuje na identyczne zmiany stanu technicznego podłoża nawierzchni odcinka testowego. Tym samym potwierdza się przesłanie, że zarówno na podstawie parametrów sformułowanych w sposób klasyczny, jak i proponowanych przez autorów artykułu, można budować empiryczne kryteria oceny stanu technicznego nawierzchni, wspierając jednocześnie metodykę tworzenia strategii utrzymania w systemach zarządzania nawierzchnią.
EN
The paper describes the concept of expressing the discrete form of the pavement deflection curve with a continuous function, the kernel of which is in the form of a Student’s t-distribution. The presented form of the function (approximation function) depends on four parameters, which were analyzed in terms of the possibility of using them to formulate simple criteria for assessing the technical condition of the pavement using semi-invasive methods (like FWD type methods). Assuming, based on the technical description of the known formula of BCI parameter for assessing the technical condition of the pavement subbase, it was determined that one of the parameters of the approximation function lead to the same conclusions as ones based on BCI values. This confirms the message that both based on parameters formulated in a classical way and those proposed by the authors of this article, one can build empirical criteria for assessing the technical condition of the pavement, while supporting the methodology of creating a maintenance strategies in pavement management systems.
7
Content available remote Approximation properties of Kantorovich type q-Balázs-Szabados operators
EN
In this paper, we introduce a new kind of q-Balázs-Szabados-Kantorovich operators called q-BSK operators. We give a weighted statistical approximation theorem and the rate of convergence of the q-BSK operators. Also, we investigate the local approximation results. Further, we give some comparisons associated with the convergence of q-BSK operators.
EN
The following paper presents a novel method for approximating the fall trajectories of small, lightweight oil binders, used during oil spill clean-up operation at sea. Due to the weight, size and shape of the binders, the fall trajectory is highly dependent on the direction and strength of the wind, as well as the rotations and positions of individual binders when dropped. Since a large quantity of tightly packed binders are dropped at once, it is highly inconvenient to calculate the precise trajectory of each binder when its exact initial rotation and position inside the container are not known. The aim of this study is to predict the exact moment and position of the drop, as well as the oil binders’ spread, considering wind conditions, airplane velocity and height.
EN
This paper presents fast transient analysis application for HV power systems with shunt reactors. It is proposed how to speed up analysis of transient processes by using digital filters method and modelling of power lines by wave equations. Proposed methodology enables to transform complicated power system by the abundance of elements to the simplified equivalent and adequate system. It is investigated auto-reclosing operation cases during the fault period, circuit breaker’s phase asynchronous switching influence to overvoltages and overcurrents.
PL
Przedstawiono aplikację do analizy szybkich stanów przejściowych w systemach elektroenergetycznych WN (wysokiego napięcia) z dławikami kompensacyjnymi. Pokazano jak przyspieszyć analizę za pomocą filtrów cyfrowych i modelowania linii elektroenergetycznych równaniami falowymi. Metodologia polega na zastąpieniu złożonego systemu elektroenergetycznego równoważnym układem uproszczonym. Analizowano operacje automatycznego ponownego zamykania po eliminacji zwarć oraz wpływ niejednoczesnego łączenia faz przez wyłącznik na przepięcia i przetężenia.
EN
In this article, we consider a class of nonlinear Dirichlet problems driven by a Leray-Lions type operator with variable exponent. The main result establishes an existence property by means of nonvariational arguments, that is, nonlinear monotone operator theory and approximation method. Under some natural conditions, we show that a weak limit of approximate solutions is a solution of the given quasilinear elliptic partial differential equation involving variable exponent.
EN
In this paper the issue of approximation of the spheroid offset surface off(S(u, v); s) at distance s by the spheroid surface S1(u, v) is considered. The problem of determining the appropriate parameter values for the spheroid offset surface off(S(u, v); s) is important due to the numerous practical applications of the spheroid as a mathematical model of the Earth. We present the algorithm which gives the appropriate parameter values for the spheroid Surface S(u, v) and its offset surface off(S(u, v); s).
PL
W niniejszej pracy rozważa się kwestię aproksymacji powierzchni offsetowej elipsoidy off(S(u, v); s) o odległości s przez elipsoidę S1(u, v). Umiejętność doboru odpowiednich wartości parametrów dla powierzchni elipsoidy i jej offsetu jest istotna ze względu na liczne zastosowania praktyczne elipsoidy spłaszczonej jako matematycznego modelu kuli ziemskiej. Prezentujemy algorytm, który zwraca odpowiednie wartości parametrów dla powierzchni elipsoidy i jej offsetu.
PL
Głównym celem pracy jest opracowanie narzędzia webowego do identyfikacji parametrów równań reologicznych, którego funkcjonalność jest porównywalna z istniejącymi aplikacjami desktopowymi. Opracowana aplikacja internetowa z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wykorzystuje wybrane algorytmy optymalizacji. Kryteria wyboru metod optymalizacyjnych to: odporność rozwiązania na zaburzenia i częste zastosowanie do problemów odwrotnych opisanych w literaturze. Dodatkowym celem niniejszego artykułu jest porównanie zidentyfikowanych krzywych naprężenie-odkształcenie uzyskanych z testów mechanicznych z wykorzystaniem opracowanego narzędzia i z komercyjnej aplikacji desktopowej. Prezentowane oprogramowanie jest wdrażane w zaawansowanych technologiach, takich jak JDK 1.8, Spring Framework i PrimeFaces, i przechodzi testy wydajności, które zwracają wyniki w krótkim czasie.
EN
The main goal of the present work is development of a web-tool for identifying parameters of rheological equations, whose functionality is comparable to existing desktop applications. Web application with user-friendly interface using selected optimization algorithms is being developed. Criteria for selecting optimization methods are: robustness of solution on disturbances and frequent application to inverse problems described in literature. Additional goal of the present paper is comparison of identified stress-strain curves obtained from mechanical tests using developed tool and commercial desktop application. Presented software is implemented in high-end technologies which are JDK 1.8, Spring Framework and PrimeFaces, and passes efficiency tests returning results in a short time.
13
Content available remote Approximation of additive functional equations in NA Lie C*-algebras
EN
In this paper, by using fixed point method, we approximate a stable map of higher *-derivation in NA C*-algebras and of Lie higher *-derivations in NA Lie C*-algebras associated with the following additive functional equation [wzór], where m ≥ 2.
14
Content available remote Approximate property of a functional equation with a general involution
EN
In this paper, we prove the Hyers-Ulam stability of the functional equation f(x + y, z + w) + f(x + σ (y), z + τ(w)) = 2f(x, z) + 2f(y, w), where σ, τ are involutions.
EN
The Earned Value Method (EVM) is a method commonly used in the quantitative project management. The course of the actual curve is usually different from the course of the planned curve. In order to provide a reliable estimation of the time of the project implementation or its real cost, the method of on-line updating the actual cost (AC) original curve can be applied. The actual cost curve is usually of the S-curve character. The approximation method is often used in the engineering applications. In the paper, the possibility of applying the polynomial type approximation method to the on-line updating of the actual cost curve is discussed.
PL
Metoda wartości wypracowanej (EVM) jest powszechnie stosowana w ilościowym zarządzaniu projektami. Przebieg krzywej kosztów rzeczywistych jest zwykle inny niż przebieg krzywej kosztów planowanych. W celu realistycznej oceny czasu końcowego realizacji projektu bądź jego rzeczywistych kosztów może być zastosowana metoda bieżącego poprawiania przebiegu krzywej kosztów rzeczywistych. Krzywa kosztów rzeczywistych ma zwykle przebieg podobny do przebiegu krzywej S. Metody aproksymacji są często stosowane w zastosowaniach inżynierskich. W artykule dyskutowana jest możliwość zastosowania wielomianów trzeciego stopnia do bieżącego uaktualniania przebiegu krzywej kosztów bieżących.
EN
In this paper was done an analysis of possibility of the use of smooth spline functions to obtaining of an average course of mining area curvatures. Their values were calculated on the basis of geodesic observations results, were conducted into the boundaries of some mining area. The analysis was done based on the counting of standard deviations between the empirical and mean values of curvatures (σC) and variability indicators of curvatures’ random dispersion (MC). They were compared with the pattern values occurring in the professional literature.
PL
W pracy dokonano analizy możliwości wykorzystania wygładzonych funkcji sklejanych do wyznaczenia przeciętnego przebiegu krzywizn terenu górniczego, których wartości obliczono na bazie wyników obserwacji geodezyjnych prowadzonych w granicach pewnego obszaru górniczego. Niniejszą analizę przeprowadzono w oparciu o obliczenie odchyleń standardowych pomiędzy empirycznymi a średnimi wartościami krzywizn (σK) oraz wskaźników zmienności rozproszenia losowego krzywizn (MK) i porównanie ich wartości z wzorcowymi, pojawiającymi się w literaturze przedmiotu.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono sposób wyznaczenia przeciętnych wartości krzywizn terenu górniczego pomierzonych na odcinkach linii obserwacyjnej założonej przez KWK „Budryk” prostopadle do wybiegów czterech wyrobisk ścianowych. Przeciętne wartości krzywizn zmierzonych po zakończeniu eksploatacji w jednej, dwóch, trzech oraz czterech ścianach uzyskano na drodze podzielenia różnicy przeciętnych wartości nachyleń terenu górniczego obserwowanych na sąsiednich odcinkach linii pomiarowej przez zmierzoną w danych cyklach pomiarowych średnią długość sąsiadujących ze sobą odcinków. Z kolei przeciętne wartości pomierzonych nachyleń obliczono poprzez podzielenie różnicy przeciętnych wartości pomierzonych obniżeń terenu górniczego, wyznaczonych w wyniku aproksymacji przeprowadzonej splajnami wygładzonymi, przez zmierzoną w danych cyklach pomiarowych długość odcinków. W celu oceny dokładności opisu danych empirycznych przez ich przeciętne przebiegi obliczono wartości odchyleń standardowych pomiędzy pomierzonymi a średnimi wartościami krzywizn (σK) oraz wskaźników zmienności rozproszenia losowego krzywizn (MK). Następnie dokonano oceny skuteczności reprognozowania wartości krzywizn terenu górniczego (przy zastosowaniu teorii wpływów S. Knothego i wzorów J. Białka) w odniesieniu do ich przeciętnych wartości pomierzonych. Obliczono wartości odchyłek modeli ΔK i ich rozproszenie MΔK.
EN
In this article was presented the way of obtaining the average values of mining area curvatures. They were measured on the segments of a measuring line established by “Budryk” hard coalmine. It was located perpendicularly to the runs of four longwalls. The values of curvatures were measured after the termination of an exploitation in one, two, three and four longwalls. The mean courses of curvatures were calculated via the difference of mean values of mining area inclinations (they were measured on the neighboring segments) divided by an average length of the neighboring segments which was measured during the subsequent observation cycles. Before that, were calculated the average values of inclinations via the difference of mean values of measured mining area subsidences divided by length of the segments which was measured during the subsequent observation cycles. The average values of observed subsidences were obtained by the use of smoothed spline functions. To compare the empirical data with their average courses, the values of standard deviations between the measured and mean values of curvatures (σK) and the variability indicators of curvatures’ random dispersion (MK) were calculated. Then it was made an appraisal of an effectiveness of reforecasting the values of mining area curvatures (by the use of the S. Knothe’s influences theory and the J. Białek’s formulas) with reference to the average courses of their measured values. There were calculated the values of deviations ΔK and dispersions MΔK of the used models.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano porównanie teoretycznych wartości nachyleń terenu górniczego obliczonych przy pomocy teorii S. Knothego i wzorów J. Białka z ich przeciętnymi przebiegami wyznaczonymi z wyników pomiarów geodezyjnych. Przeciętne wartości obserwowanych nachyleń wyznaczono z przeciętnych wartości pomierzonych obniżeń, które uzyskano w wyniku aproksymacji splajnem wygładzonym. Wykazano, że w przypadku nachyleń błąd modelu J. Białka jest mniejszy niż modelu S. Knothego. Dokładniej opisywane są przy tym nachylenia ujemne, ukształtowane na zewnątrz wyeksploatowanego pola, w porównaniu z nachyleniami dodatnimi powstałymi nad wyeksploatowanym polem.
EN
In this article was presented a comparison of the theoretical values of mining area inclinations with their average courses calculated from the results of geodesic measurements. The inclinations were calculated by the use of the S. Knothe’s theory and the J. Bialek’s formulas. The mean values of observed inclinations were obtained from the average values of measured subsidences. They were calculated on the way of an approximation by smooth spline. It was shown that in the case of inclinations, an error of the J. Bialek’s model is smaller than the S. Knothe’s model. The negative inclinations, they have been arised outside of an exploited longwall, are describing more precisely than the positive inclinations, they were arised above of an exploited longwall.
PL
Zaprezentowano procedury obliczeniowe z wykorzystaniem wielomianów ortogonalnych (Hermite’a i Laguerre’a) oraz zmodyfikowanych funkcji sferycznych Bessela pierwszego rodzaju zastosowane do zapewnienia stabilności późnoczasowych rozwiązań równań całkowych pola elektrycznego w dziedzinie czasu. Procedury te pozwalają uzyskiwać zadowalającą dokładność przybliżania przy stosunkowo niskich stopniach funkcji aproksymujących.
EN
Computational procedures are presented with the use of orthogonal polynomials (Hermite and Laguerre) and modified spherical Bessel functions of the first kind. These procedures are good way to obtain the satisfying approximation with comparatively low degrees of approximation functions. It is showed that mentioned polynomials and functions stabilize the late-time part of solutions of integral equations of the electric field in time domain.
PL
Projektowanie wysokiej jakości środowisk wirtualnych przeznaczonych do edukacji w zakresie bezpieczeństwa pracy wymaga uwzględnienia aspektu bezpiecznego poruszania się w obrębie symulowanego stanowiska. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest stworzenie numerycznego modelu ludzkiego ciała, który naśladuje ruchy osoby szkolonej w wirtualnym świecie. W opracowaniu zostanie przedstawiona technika przechwytywania przybliżonej pozy człowieka i jej przenoszenia na wirtualny model ciała ludzkiego, optymalna dla szkolenia wielu osób jednocześnie.
EN
The design of high-quality VR environments concerned about the issue of labour safety requires considering the aspect of safe moving within the simulated workstation. To achieve this creation of numeric model of the human body that mimics the motion of a person trained within a virtual world is mandatory. In this paper a technique, that concerns the acquisition of approximated pose of a human body and transfering said pose into the virtual model of a human body, optimal for training many people simultaneously, will be presented
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.