Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aplikacja webowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis systemu do monitorowania parametrów kryterialnych sieci elektrycznej oraz zużycia energii i wyznaczania profilu mocy dla systemów Przemysł 4.0. Opisano warstwę programową oraz sprzętową. Omówiono wykorzystane technologie z zakresu ICT oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy IIoT.
EN
The article describes a system which allows its users to monitor power grid parameters, energy usage and to determine power profiles for Industry 4.0 systems. Software and hardware layers, as well as ICT and IIoT technologies involved have been described.
PL
Prezentacja wyrobów włókienniczych i odzieżowych w e-commerce w Polsce wygląda od lat tak samo. Rodzima branża mody wykorzystuje obrazy 2D do sprzedaży ubrań, nie uwzględniając dokładnych rzeczywistych cech fizycznych konsumentów, ani przybliżonego na podstawie zdjęcia czy skanu klienta wyglądu, ani nie daje precyzyjnego wyboru produktów wraz z wszystkimi cechami w kontrakcie Bussiness to Customer (B2C) [4]. Istnieje zaledwie kilka rozwiązań dotyczących sprzedaży odzieży w technologii rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality – AR) z osobą w centrum prezentacji i żadnego w rzeczywistości wirtualnej (virtual reality) VR. Za granicami kraju pojawiły się publikacje, badania nad markerami na odzieży dla AR (Finlandia) [2], czy koncepcja systemu oparta na skanie infrared IR i kamery RGB dla prezentacji odzieży (Korea Południowa) [1], czy też gotowe, czyli najbardziej dojrzałe rozwiązanie oparte na AR do prezentacji z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej w punkcie stacjonarnym off-line z klientem w centrum prezentacji i e-sprzedaży garderoby na avatarze (Indie) [8, 31, 33, 35]. W Niemczech są już realizowane wizjonerskie projekty dotyczące VR. „W naszych czasach następuje zmiana paradygmatu, w jaki sposób korzystamy z mediów. Używamy urządzenia mobilne takie jak smartfony do e-handlu, następuje nowa perspektywa prezentacji produktu. Każdy smartfon to urządzenie do AR” [14]. Celem artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy i możliwej implementacji technologii AR w e-sklepie w branży odzieżowej poprzez pokazanie rozwiązania architektonicznego IT do sprzedaży odzieży opartej na AR. W rozwiązaniu tym wirtualna przymierzalnia i e-sprzedaż odzieży występuje wraz z klientem w centrum prezentacji i jest realizowana przez schemat jednej progresywnej aplikacji webowej dla wszystkich urządzeń, takich jak: smartfon, tablet, komputer stacjonarny, ekran dotykowy w salonie sprzedaż stacjonarnej.
EN
The presentation of textile products in e-commerce in Poland has been the same for many years now. Fashion industry depends on 2D images to sell clothes, and doesn’t give the approximate look based on a photo or customers can neither consider the high fidelity of physical characteristics of consumers nor gives a precise selection of products with its features in the (Bussiness to Customer) B2C contract [4]. There are only a few examples of e-stores in the world with new augmented reality (AR) with a person in a center of presentation and there aren`t any polish apparel suche-stores that invested in AR with a person in a center of presentation and none with virtual reality VR technology. There are publications, research on clothing markers for AR (Finland) [2], or the concept of an IR (infrared) and RGB camera based system for clothing presentation (South Korea) [1] or ready implementation of a package of solutions which is the most mature for the presentation and sale of e-commerce clothing with a person that is a customer in the center of presentation, a virtual fitting room, virtual tailor, virtual interior design but vendor dependant (India) [8, 31, 33, 35]. Visionary virtual reality (VR) projects are already being implemented in Germany. „The change of paradigm of how we consume media is done. We do e-Commerce with mobile smartphones. Nowadays becomes the new perspective of product presentation. Each smartphone is a device for AR.” [14]. The goal of the article is to present the state of knowledge and possible technical implementation of e-shop in the clothing industry with AR technology by showing an architectural IT solution for the sale of clothing based on AR with a customer in the center of presentation where virtual fitting room and e-sale of clothing will be implemented by the scheme of one progressive web application for all devices smartphone, tablet, desktop computer, touchscreen in the showroom.
EN
The main purpose of the work is to present and test the developed web-based tool to identify parameters of rheological equations, whose functionality according to the presented results is comparable to existing desktop applications. The developed web-based application with a user-friendly interface uses selected optimization methods (Powell and Hooke-Jeeves algorithms). Criteria for selecting optimization methods are: robustness and frequent application to identification problems described in literature. Testing the developed application consists of comparing the identified stress-strain curves obtained from mechanical tests using the developed tool and commercial desktop application, and performing efficiency tests for the analyzed examples of rheological equations and optimization methods. For this purpose, two material models were used: a simple Hollomon’s model and a multi-parameter model used for steel, in which the influence of softening during the dynamic recrystallization is insignificant. The presented software is implemented in technologies such as JDK 1.8, Spring Framework and PrimeFaces, and passes the efficiency tests successfully.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie i przetestowanie opracowanego narzędzia webowego do identyfikacji parametrów równań reologicznych, którego funkcjonalność – zgodnie z uzyskanymi wynikami – jest porównywalna z istniejącymi aplikacjami desktopowymi. Opracowana aplikacja internetowa, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wykorzystuje wybrane metody optymalizacji (algorytmy Powella oraz Hooke’a-Jeevesa). Kryteria wyboru metod optymalizacyjnych to odporność rozwiązania na zaburzenia i częste zastosowanie do problemów odwrotnych opisanych w literaturze. Przetestowanie opracowanej aplikacji polega na porównaniu zidentyfikowanych krzywych naprężenie–odkształcenie, uzyskanych z testów mechanicznych z wykorzystaniem opracowanego narzędzia i komercyjnej aplikacji desktopowej, oraz na przeprowadzeniu testów wydajnościowych dla analizowanych przykładów równań reologicznych i metod optymalizacyjnych. W tym celu posłużono się dwoma modelami materiałowymi: prostym modelem Hollomona i modelem wieloparametrowym, stosowanym dla stali, w którym wpływ zmiękczania podczas rekrystalizacji dynamicznej jest nieznaczny. Prezentowane oprogramowanie jest wdrażane w takich technologiach, jak JDK 1.8, Spring Framework czy PrimeFaces, i pomyślnie przechodzi testy wydajności.
4
Content available Zastosowanie .NET Core w budowie aplikacji webowych
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie .NET Core w budowie aplikacji webowych. Poddano analizie aplikację zbudowaną w oparciu o framework .NET Core. Do analizy frameworka wybrano następujące kryteria porównawcze: wyszukiwanie wzorca w tekście, liczenie czasu parsowania pliku, realizacja operacji na plikach graficznych, dodawanie plików do archiwum, szybkość operacji CRUD. Wymienione kryteria będą porównywane na dwóch różnych systemach operacyjnych – Windows i Linux. Dodatkowo w artykule ukazano wyniki uzyskane po przeprowadzeniu badań oraz ich analizę. Postawiona hipoteza mówiąca, że testy zostaną wykonane szybciej w systemie Windows niż w systemie Linux, została jedynie częściowo potwierdzona.
EN
The article presents the use of .NET Core in web applications development. The analysis covers tests performed on a test application based on the .NET Core framework. The following benchmarking criteria were selected for the framework analysis: pattern search in text, counting parsing time, rendering operations on graphical files, adding files to archives, CRUD operation speed. These criteria were compared on two different operating systems - Windows, Linux. Additionally, the paper presents results obtained after the tests and their analysis. The hypothesis that tests will be executed faster on Windows than on Linux has only been partially confirmed.
PL
Głównym celem pracy jest opracowanie narzędzia webowego do identyfikacji parametrów równań reologicznych, którego funkcjonalność jest porównywalna z istniejącymi aplikacjami desktopowymi. Opracowana aplikacja internetowa z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wykorzystuje wybrane algorytmy optymalizacji. Kryteria wyboru metod optymalizacyjnych to: odporność rozwiązania na zaburzenia i częste zastosowanie do problemów odwrotnych opisanych w literaturze. Dodatkowym celem niniejszego artykułu jest porównanie zidentyfikowanych krzywych naprężenie-odkształcenie uzyskanych z testów mechanicznych z wykorzystaniem opracowanego narzędzia i z komercyjnej aplikacji desktopowej. Prezentowane oprogramowanie jest wdrażane w zaawansowanych technologiach, takich jak JDK 1.8, Spring Framework i PrimeFaces, i przechodzi testy wydajności, które zwracają wyniki w krótkim czasie.
EN
The main goal of the present work is development of a web-tool for identifying parameters of rheological equations, whose functionality is comparable to existing desktop applications. Web application with user-friendly interface using selected optimization algorithms is being developed. Criteria for selecting optimization methods are: robustness of solution on disturbances and frequent application to inverse problems described in literature. Additional goal of the present paper is comparison of identified stress-strain curves obtained from mechanical tests using developed tool and commercial desktop application. Presented software is implemented in high-end technologies which are JDK 1.8, Spring Framework and PrimeFaces, and passes efficiency tests returning results in a short time.
PL
W artykule scharakteryzowano aplikację webową umożliwiającą i ułatwiającą prowadzenie procesu monitorowania usuwania wyrobów zawierających azbest w Polsce. Aplikacja pod nazwą GeoAzbest jest narzędziem opracowanym dla Ministerstwa Rozwoju w ramach realizacji zadań przewidzianych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Serwis został zaprojektowany i przygotowany dla czterech typów odbiorców: Głównego Koordynatora „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, marszałków województw, gmin oraz wszystkich zainteresowanych tematyką azbestową. Do budowy geoserwisu wykorzystane zostały otwarte standardy określone przez Open Geospatial Consortium (OGC) – jako system bazodanowy PostgreSQL i PostGIS oraz jako serwer mapowy GeoServer. Celem opracowania serwisu GeoAzbest było połączenie danych opisowych w bazie azbestowej z danymi geoprzestrzennymi z innych rejestrów i zaprezentowanie tej tematyki szerokiej grupie odbiorców. Dodatkowo osoby zajmujące się monitorowaniem wyrobów azbestowych w gminach i urzędach marszałkowskich otrzymały narzędzie do kontroli i weryfikacji danych, które otrzymują od wykorzystujących wyroby azbestowe, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującym w tym zakresie.
EN
The Web application, which allows and facilitates conducting the process of monitoring of removal of asbestos-containing products in Poland is characterised in the paper. The application called „Geo-Azbest” is a tool developed for the Ministry of Development in order to enable implementation of tasks in the „Programme for Asbestos Abatement in Poland”. GeoAzbest has been designed and prepared for four types of users, i.e. the Chief Coordinator of the „Programme for Asbestos Abatement in Poland”, for province marshals, communes and all parties interested in asbestos issues. Open standards defined by the Open Geospatial Consortium (OGC) as the database system PostgreSQL and PostGIS, and GeoServer as a map server were used in the GeoAzbest development. The aim was to combine descriptive data stored in the asbestos database with geospatial data derived from other registers for the presentation of asbestos issues to a wide audience. Moreover, those who are involved in the process of monitoring of asbestos quantities and removal in communes and province marshal offices have been equipped with the tool to control and verify the data they receive from all asbestos users, in accordance with the legal regulations in force.
PL
Celem artykułu było tworzenie i analiza aplikacji webowej na bazie frameworku AngularJS. Dla aplikacji zostało napisane API po stronie serwera z połączeniem do bazy danych. Była przeprowadzona analiza teoretyczna związana z funkcjonowaniem badanego frameworku. Przeanalizowane wady i zalety podejścia frameworku do tworzenia aplikacji webowych. Były przeprowadzone badania wydajności oraz linii kodu utworzonej aplikacji.
EN
The purpose of the paper was to create and analyze web-application with AngularJS framework. Server-side API with access to database was written to support the application. Theoretical research on AngularJS functionalities has been done. Analyzed framework approach for creating applications advantages and disadvantages. Performance testing and measuring code of created application were conducted.
8
Content available remote Bezpieczeństwo aplikacji tworzonych w systemie Fenon
PL
Artykuł opisuje system FENON jako narzędzie wspomagające tworzenie aplikacji webowych. Programista PHP, używając systemu FENON, skupia się w większym stopniu na procesie przetwarzania informacji niż na pisaniu kodu. System tworzy odpowiednie środowisko webowe zgodne z przedstawionym modelem. Generowane przez system środowisko spehiia podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Zgodnie z opublikowanymi przez OWASP (The Open Web Application Security Project) podpunktami, dotyczącymi błędów przy tworzeniu aplikacji webowych, w artykule omawiany jest problem błędów, które mogą wystąpić oraz jego rozwiązanie w systemie FENON.
EN
This paper describes FENON system as a tool which is helpfully in web applications creating. In FENON system a programmer creates an information model without concentrate on a program code. Environment which is created by our system is fully protected against typical attacks and threats. In accordance vvith OWASP (The Open Web Application Security Project) report this paper describes problems and solution which is implemented in FENON.
PL
W artykule przedstawiono pierwsze wolne oprogramowanie umożliwiające sterowanie z poziomu przeglądarki WWW robotami działającymi pod serwerem Player. Opisana aplikacja PlayerWebClient stworzona została dla potrzeb kształcenia na odległość. Jednak jej możliwości sprawiają, że może również znaleźć zastosowanie w pracy z robotami laboratoryjnymi lub jako element interfejsu człowiek-robot. Architektura aplikacji zrealizowana została na bazie oryginalnie rozwiązanej implementacji koncepcji abstrakcyjnego interfejsu użytkownika, który znacznie przyspiesza i ułatwia tworzenie aplikacji.
EN
The article presents the first open source software with a web interface for Player robots control. Described application, PlayerWebClient, was originally developed for e-learning. Nonetheless, features of this application make it useful for everyday use with laboratory robots. It could also be a part of a human-robot interface. An architecture of the application is based on an original implementation of the abstract user interface concept, that makes the application development faster and easier.
10
Content available remote Cyfrowa tożsamość w Internecie na bazie otwartego protokołu OpenID
PL
W artykule przedstawiono otwarty, zdecentralizowany protokół OpenID. Opisane zostały problemy, jakie protokół rozwiązuje, terminologię, specyfikacje, a także cechy OpenID. Przybliżono w dosyć szczegółowy sposób proces uwierzytelniania użytkowników. W dalszej części opisano implementację dostawcy OpenID, problem bezpieczeństwa, a zakończono rozważaniami na temat przyszłości aplikacji i samego protokołu.
EN
The article presents open, decentralized OpenID protocol. It describes problems which are solved by the protocol, terminology, specifications as well as features of OpenID. The article introduces in details the user authentication process. Further OpenID provider, implementation and security problem are described. The summary contains considerations concerning the future of the application and the protocol.
PL
Artykuł ocenia metodykę inżynierii oprogramowania Adaptable Process Model pod kątem zastosowania w realizacji projektów aplikacji webowych. Ma to pozwolić na określenie przydatności APM w tworzeniu oprogramowania opartego na technologiach internetowych. Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia koncepcji metodyki APM. Następnie opisane są obszary zastosowania i budowa Adaptable Process Model. Dla lepszego zobrazowania działania metodyki przedstawiony jest przykład projektu aplikacji webowej realizowanego w oparciu o APM. Analiza funkcjonalności Adaptable Process Model w odniesieniu do tworzenia serwisów webowych jest opisana w najważniejszym, ostatnim punkcie. Analiza jest przeprowadzona na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na członkach zespołów projektowych wykorzystujących metodykę APM.
EN
The article assess software engineering method Adaptable Process Model in realization of web applications' projects. It aim is to define utility of APM in creation of applications based on internet technologies. The article starts with description of the APM conception. Then areas of applying and construction of Adaptable Process Model are presented. For better viewing an example of web based project realized with the use of APM is shown. The last and the most important part analyses functionality of Adaptable Process Model in reference to web services creation. The analysis is made with use of questionnaire filled by members of projects lean on APM.
12
Content available remote Design dynamic Web applications using Graphical Modeling Language (WebML)
EN
This article will describe the Web Modeling Language (WebML), a notation for visually designing Web application at the conceptual level. All the concepts of WebML are specified both graphically and in XML standard. WebML defines four orthogonal dimensions: structural model, hypertext model (splits on composition model and navigational model), presentation model and personalization model. All models enables high-level intelligent approach to designing and maintaining Web site.
PL
Artykuł przedstawia język WebML jako notację dla wizualizacji przy projektowaniu aplikacji webowych. Wszystkie elementy języka WebML są wyspecyfikowane zarówno w standardzie graficznym jak i XML. WebML definiuje cztery ortogonalne wymiary: model strukturalny, hipertekst, model prezentacji oraz personalizacji. Modele te pozwalają na wysokopoziomowe podejście do projektowania aplikacji WWW.
PL
W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji werbowych, pracujących w środowisku urządzeń mobilnych na platformie .NET (firmy Microsoft) wraz z metodyką jego użycis, bazującą na procesie wytwórczym Rational Unifed Process. Opisano także metodykę tworzenia projeków w XDE . Szczególną uwagę poświęcono nowym funkcjom środowiska XDE, pozwalającym na badanie własności behawioranych aplikacji oraz dającym możliwości wykonywania testów systemu juz na poziomie specyfikacji języka UML. Opis procesu wytwórczego zilustrowano na przykładzie aplikacji z ograniczeniami czasowymi, zaimplementowanej w ASP.NET, a ptrzeznaczonej na platformę PocketPC.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.