Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  antenna arrays
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono szyk antenowy z modulacją czasową (AMC), który pozwala na kierowanie wiązką antenową. Opracowany szyk AMC cechuje się większą sprawnością i szerszym pasmem pracy w porównaniu do innych znanych rozwiązań tego typu. Efektywność całego systemu adaptacyjnego została zweryfikowana eksperymentalnie w warunkach laboratoryjnych dla różnych scenariuszy m.in. w sytuacji przemieszczającego się terminala ruchomego oraz w warunkach zakłócanych sygnałem niepożądanym. Przedstawiono również przykłady zastosowania opracowanego szyku antenowego w systemie MIMO 2×2 z pojedynczym radiowym torem odbiorczym.
EN
This paper presents a time-modulated antenna array (TMAA), which provides beam-steering capabilities. The proposed TMAA demonstrates higher efficiency and wider bandwidth than state-of-the-art designs recently presented in the literature. Real-time adaptation of the TMAA was achieved by means of the evolutionary algorithm. The adaptive antenna system was evaluated in different experimental scenarios considering movement of a mobile terminal and external interferences. In addition, the adaptive antenna system was implemented in MIMO 2×2 receiver with a single radio-frequency chain.
PL
W artykule opisana została nowa klasa planarnych zasilanych szeregowo układów antenowych o podwójnej polaryzacji, w których zastosowanie symetrycznego pobudzenia oraz dzielników mocy wykorzystujących szczelinę sprzęgającą w ekranie umożliwiło uzyskanie kierunku maksymalnego promieniowania prostopadłego do płaszczyzny anteny w szerokim zakresie częstotliwości. Dodatkowo, opracowano dedykowane, zintegrowane sieci formowania wiązki pozwalające na uzyskanie polaryzacji podwójnej kołowej oraz podwójnej liniowej.
EN
In this paper, a newclass of planar series-fed dualpolarized antenna arrays has been described, in which due to symmetrical excitation and slot-coupled power dividers it is possible to obtain broadside-beam radiation patterns in a broad frequency range. Additionally, dedicated integrated beam-forming networks allowing to obtain dual-circular and dual-linear polarizations have been developed.
PL
Wyładowania niezupełne (wnz) są źródłami impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych o bardzo szerokim widmie. Dzięki temu dla ich wykrywania i lokalizowania mogą być stosowane metody antenowe, wykorzystujące różne techniki pomiarowe. W szczególności dotyczy to lokalizowania wyładowań powstających w liniach napowietrznych i urządzeniach stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. W artykule przedstawiono podstawy i rozważania teoretyczne dotyczące zastosowania w tym celu szyków (macierzy) antenowych o różnych konfiguracjach oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych. Przedstawione zostały m.in. analizy zastosowania metody TDOA (Time Difference Of Arrival), pozwalającej na określenie położenia źródeł wyładowań niezupełnych w oparciu o pomiar różnic czasów detekcji przebiegów impulsowych rejestrowanych przez poszczególne anteny wchodzące w skład szyku antenowego.
EN
Partial discharges (PD) are sources of very short impulsive electromagnetic disturbances with extra wide spectrum. As a result, aerial methods using various measuring techniques can be used to detect and locate them. In particular, this refers to locating partial discharges occurring at overhead transmission lines and power station equipment of high and very high voltages. The paper, which presents the continuation of the work of authors in this field, describes theoretical foundations and theoretical considerations as well as the results of laboratory investigations of the use of antenna arrays of various configurations for PDs source location. The analysis of the application of the TDOA method (Time Difference of Arrival) to determine the position of the discharge sources is based on the measurement of the time differences of pulse waveforms received by the individual antennas – members of particular antenna array.
EN
In this paper an effective iterative method is presented for the power synthesis of reconfigurable antenna arrays. The algorithm is suitable for arrays of arbitrary geometry, including the case where a large number of elements is involved. The reconfigurability is achieved by phase-only control, so that the excitation amplitude of each array element remains constant during the reconfiguration process. Such amplitudes may be different from one array element to the others, and they are not assigned a priori, but are optimized. Furthermore, the electric field is imposed to vanish in a number of prescribed points of the near-field region, so that a strong field reduction is obtained in a neighborhood of them.
PL
W artykule przedstawiono 64-elementowy planarny szyk antenowy złożony z 16 znanych podszyków i zrealizowany w technologii mikropaskowej. Szyk antenowy pracuje w paśmie 4,4-5,0 GHz co stanowi 13% wzglę nej szerokości pasma. Zysk maksymalny w polaryzacji kołowej lewoskrętnej wynosi 22 dBi i nie mniej niż 17 dBi w paśmie pracy. Sieć zasilającą zrealizowano w postaci linii paskowej umieszczonej pod warstwą promienników a połączenie promienników z siecią zasilająca zrealizowano za pomocą przelotek.
EN
In this paper a 64-element planar antenna array composed of 16 known sub-arrays is presented. The antenna bandwidth is from 4.4 GHz to 5.0 GHz which equals 13% of relative bandwidth. The gain in left hand circular polarization was measured around 22 dBi (maximum) and is not less than 17 dBi in whole operational bandwidth. The feeding network is implemented as stripline technology underneath the radiators’ substrate. Radiators and the feeding network are interconnected by vias.
6
Content available remote Analysis of multiport broadband amplifiers with antenna arrays
EN
New structures of original multiple broadband amplifiers for radiocommunication systems are proposed in the work. These amplifiers consist of several amplify blocks and special multiple phase commutators. Base properties, characteristics and results of computer simulation of the multiple amplifiers with antenna and antenna arrays are presented. These devices may be used for reduction of electromagnetic disturbances in different radio systems.
PL
Proponowano struktury oryginalnych szerokopasmowych wielowrotnikowych wzmacniaczy dla systemów radiowych. Wzmacniacze zawierają bloki wzmacniające oraz specjalne komutatory fazowe. Przedstawiono właściwości, charakterystyki i wyniki symulacji komputerowej wzmacniaczy razem z anteną i układem antenowym.
PL
Dokładne określenie kierunkowości, jako jednego z podstawowych parametrów anten, ma duże znaczenie praktyczne. W literaturze znane są przybliżone formuły służące do obliczania kierunkowości szyków antenowych. Należy uznać je jednak za niezadowalające głównie ze względu na fakt, że są obarczone potencjalnie dużym błędem. Kierunkowość zależy bowiem od wielu parametrów określających kształt charakterystyki promieniowania, podczas gdy w przybliżonych zależnościach wykorzystuje się najczęściej jedynie 3 dB szerokości charakterystyki promieniowania w jej dwóch przekrojach. Przy wszystkich powyższych ograniczeniach znanych formuł, nieznanym wydaje się powód, dla którego autorzy znanych publikacji nie odwołują się do dokładnej metody określania kierunkowości szyków antenowych, podając w zamian wiele różnych postaci przybliżonej zależności, szczególnie dla charakterystyki szpilkowej najbardziej interesującej z punktu widzenia praktycznego. Zależność ta musi być, co oczywiste, modyfikowana dla innych kształtów charakterystyki, np. dla charakterystyki typu kosekans kwadrat. Niniejszy artykuł uzupełnia lukę w literaturze fachowej, poprzez wskazanie prostej, dokładnej metody obliczania kierunkowości przestrzennych szyków antenowych, których elementy pobudzane są prądami o dowolnym rozkładzie amplitudowo-fazowym. W metodzie tej stosuje się definicję kierunkowości, wykorzystując do obliczania występującej w niej całki podwójnej prostą, skuteczną metodę Simpsona. Proponowana metoda może zostać zastosowana do obliczania kierunkowości dowolnych anten o znanej funkcji opisującej charakterystykę promieniowania, a w szczególności do szyków planarnych o dowolnie rozmieszczonych elementach promieniujących, w tym szyków, których elementy promieniujące rozmieszczone są na płaszczyznach krzywoliniowych.
EN
Precise determination of directivity - one of the fundamental antenna parameters - is a task of great practical importance. Various forms of approximate formula for directivity calculations of antenna arrays exist. Unfortunately, they may be considered unsatisfactory due to potentially large error they are encumbered with. Although antenna directivity depends on many parameters that describe its radiation pattern, yet approximate formulas generally use only 3 dB beamwidths in two principal planes of the pattern. Moreover, the approximate formula considered for pencil beam pattern (as the most useful from practical point of view) has to be modified for different pattern shapes, e.g. for cosecantsquare pattern. Taking all limitations of known formula into consideration it seems unclear why the authors of most publications tend not to utilize precise directivity formulas for antenna arrays. The present paper fills the gap in professional literature, by introducing simple, precise procedure for determination of directivity of antenna arrays with arbitrary amplitude and phase excitation. The procedure uses definition of directivity and computes the double integral value contained within this definition, by means of simple yet effective Simpson method. As a consequence, it may by used for any kind of arrays, e.g. planar arrays with elements piaced arbitrariiy as well as arrays with elements piaced on curvilinear planes. In particular, the procedure may be applied to calculate directivities of any antenna array, provided that its radiating pattern is known.
8
Content available Reconfigurable Antennas: the State of the Art
EN
The paper provides an overview of the state of the art in the area of reconfigurable antennas. This emerging area has been rapidly developing in the recent years. This article brings a comprehensive summary of the high quality applied and fundamental research contributions in the above-mentioned field. A broad spectrum of topics is covered, reflecting the areas in which Institute of Radioelectronics's expertise is recognized worldwide.
9
Content available remote Synteza paskowych szyków antenowych na podłożu ferroelektrycznym
PL
W pracy przedstawiono nową metodę syntezy anten paskowych, przydatnych do zastosowań w systemach adaptacyjnych. Proponowana metoda polega na poszukiwaniu optymalnych kształtów charakterystyk promieniowania pojedynczych radiatorów w szyku antenowym (przez zmianę przenikalności elektrycznej podłoża ferroelektrycznego radiatora paskowego) bez konieczności stosowania przesuwników fazy i tłumików. W pracy przedstawione wyniki syntezy oraz porównanie proponowanej metody z ogólnie stosowanymi.
EN
ln modern radio system smart beamforming is often required. Communications antennas must offer a large number of operating modes (including pencil and shaped beams with fast switching between them) in order to ensure the best coverage of the service area. Therefore in designing smart antennas one of the main challenges is to provide a prescribed shaped antenna pattern that simultaneously suppresses interference signals (which locations are either known or unknown). As a rule this problem is solved with the use of phased-array antennas. This type of array consists of multiple stationary antenna elements which are fed coherently and use variable phase or time-delay control at each element to scan the beam to given angles in space. Variable amplitude control is sometimes also provided for pattern shaping. Performance of each radiating element bas significant influence on the parameters of antenna array, e.g. pattern, beamwidth, directivity gain, sidelobes, cross-polarization levels etc. Reducing the cost of phased array antennas has recently become the subject of considerable interest. The most prominent obstacle to this is the cost of current phase shifter elements (p-I-n diodes, MESFETs, ferrite). AIl of these are expensive, constituting a significant portion of the total receive-array cost. Additionally, p-I-n diodes and MESFETs introduce significant losses. These losses necessitate additional amplification of signal thus complicate the overall system design. New developments in MEMS and ferroelectric technologies promise low loss/high performance phase shifters. Both technologies provide low losses with beam capabilities, high isolation, good power handling ability, and low intermodulation distortion. Ferroelectrics are beneficial for applications operating at microwaves range, offering large phase shift per loss, low losses (0.2-0.3 dB, depending on frequency and matching), and large power handling capability. Bulk ferroelectric are beneficial for large phased array antennas because acceptable radiation characteristics may be achieved with fewer elements, lower cost, smaller size, and weight and lower power consumption. The design of a low-cost antenna array with 2D steering capability is very important for radiocommunication. As the satellite and mobile wireless communications technologies continue to utilize higher frequencies in the 20 to 60 GHz range, the design of a phased array antenna becomes prohibitively expensive. Also the realization od 2D scanning capability to track the satellite or to provide adequate urban communications systems becomes increasingly difficult to realize at a sufficiently low-cost suitable for the consumer market. The aim of this paper is to present a new method of array pattern synthesis by taking into consideration pattern of each radiator specially of the ferroelectric one. Radiating elements employing ferroelectric materials may give much better performance compared with ferrite ones, because of their high power handling capability, low drive power, full military temperature range of operation and low cost. The main feature of the ferroelectric antennas is the change of ferroelectric material permittivity with an applied dc control voltage. The permittivity change by varying the dc bias enables to create different radiation patterns. This permits to use such radiating element in several applications, e.g. smart antenna arrays. In this paper, new method of pattern synthesis of antenna arrays without phase shifters and attenuators has been presented. This concept is based on utilizing voltage-controlled ferroelectric array, where variable pattern of each antenna element is used to synthesize array pattrern.
10
Content available remote Zastosowanie spektralnej metody Galerkina w analizie szyków antenowych
PL
W pracy sformułowano rozwiązanie zagadnienia rozpraszania pola elektromagnetycznego na periodycznej, ograniczonej, planarnej strukturze antenowej, umieszczonej na granicy dwu dielektrycznych ośrodków. Wyprowadzono macierz rozpraszania takiej struktury i zdefiniowano jej uogólnienie na przypadek anteny z wielowarstwowym dielektrycznym podłożem. Poprzez zastosowanie spektralnej metody Galerkina, problem został sprowadzony do układu równań algebraicznych z rozkładem na współczynniki rozkładu prądów na metalowych elementach szyku antenowego, z uwzględnieniem rozkładu pola na harmoniki Floquet'a.
EN
Formulated is the problem of scattering electromagnetic fields on periodical, limited, planar antenna structure, placed on the border of two dielectric layers. The matrix of scattering this kind of structures was derived and defined its generalization for case of antenna with multilayered dielectric basis. By using Galerkin's spectral method the problem was brought to arrangement of algebraical equations with decomposition on coefficients of currents' distribution on the metal elements of antenna arrangement, with regard to decomposition of field on Floquet's harmonicas.
PL
W pracy sformułowano rozwiązanie zagadnienia rozpraszania pola elektromagnetycznego na periodycznej, ograniczonej, planarnej strukturze antenowej, umieszczonej na granicy dwu dielektrycznych ośrodków. Wprowadzona została funkcja okna anteny, pozwoliło to na analizowanie szyków antenowych o ograniczonych rozmiarach. Przedstawiona metoda pozwala na modelowanie działania periodycznych, dielektrycznych, kompozytowych układów antenowych.
EN
In the work solution of problem of electromagnetic fields scattering on periodical, limited, planar antenna structure, placed on border of two dielectric layers is formulated. One led out matrix of scattering this kind of structures and defined its generalization for case of antenna with multilayered dielectric basis. By using Galerkin's spectral method the problem was brought to arrangement of algebraically equations with disposition on coefficients of currents' disposition on metal elements of antenna arrangement, with regard to disposition of field on Floquet's harmonicas. Complete transverse dimension of antenna was taken into account by introducing antenna's window functioning solution of unlimited antenna. The formalism allows the modeling of periodical actions, dielectrics, and composite antenna arrays.
PL
Przedstawiono projekt radaru obserwacji bocznej stanowiącego zasadniczy element samolotowego systemu obserwacji powierzchni morza przeznaczonego głównie do wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych. Opisano budowę funkcjonalną oraz przedstawiono parametry techniczne zaprojektowanego radaru.
EN
The project of the side-looking radar, which is the main sensor used in maritime surveillance airborne system mainly for oil spill detection, is presented. The architecture and the basic characteristic of the designed radar are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.