Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ankieta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Transformable Clothing in Children's Fashion
EN
Modern children's clothing is characterised not only by the diversity of forms and rich ornamentation but also, primarily, by the specificity of these clothing products that guarantees their safety of use, functionality and shaping of the personality characteristics of the child. The world of children’s fashion takes into account current trends, paying particular attention to its practical aspects. An important role in the design of children’s clothing can be played by transformable clothing, which supports the child in its normal psychophysical development, as well as parents in economic terms. Surveys carried out show the opinions of children and parents regarding transformable clothing.
PL
Nowoczesne ubiory dziecięce charakteryzują się nie tylko różnorodnością form czy bogatym zdobnictwem, ale przede wszystkim muszą uwzględniać specyfikę tych wyrobów odzieżowych, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność i kształtując cechy osobowości dziecka. Świat mody dziecięcej uwzględnia aktualne trendy, w szczególności zwracając uwagę na jej aspekt praktyczny. Ważną rolę w projektowaniu odzieży dziecięcej może mieć odzież przekształcalna, która wspiera dziecko w prawidłowym rozwoju psychofizycznym, a rodziców – pod względem ekonomicznym. Przeprowadzone badania ankietowe pokazują opinie dzieci i rodziców dotyczące przekształcalnej odzieży.
EN
The article presents the results of surveys focusing on the impact of digitalization on the labor market. The conducted research and analyzes show that breaking the mental barriers to digitalization in order to strengthen its acceptance may play a decisive role in creating development within the labor market. As evidenced by numerous sources cited in the text, the pursuit of development, in the phase of digitalization growth, directly leads to economic growth in the dimension of both the state and local communities. This, in turn, favors the social dimension of the individual and strengthens the human feeling of fullness of life.
PL
Coraz większa liczba przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce wdrożyła lub rozważa wdrożenie Planów Bezpieczeństwa Wodnego. Decyzja o przygotowaniu tego dokumentu powinna być poparta wstępnymi badaniami gotowości do wdrożenia Planów Bezpieczeństwa Wodnego. W ramach artykułu przedstawiona została ankieta skierowana do przedsiębiorstw wodociągowych, punktowo oceniająca wstępne możliwości rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem Planów Bezpieczeństwa Wody. W pracy przedstawiono także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród kilkunastu przedsiębiorstw wodociągowych.
EN
An increasing number of water companies in Poland have implemented or are considering the implementation of Water Safety Plans. The decision to prepare this document should be supported by preliminary studies on the readiness to implement the Water Safety Plans. The article presents a survey addressed to water companies, spotting the preliminary possibilities of starting work related to the preparation of Water Safety Plans. The paper also presents the results of surveys conducted among several water companies.
EN
Used engine oils are considered hazardous waste. They contain many potentially harmful substances. The amount of engine oil in passenger cars is not big however, due to the number of cars in use, the overall amount used in the EU amounts to several million tons. Despite the fact that engine oil change interval is generally set by the car manufacturer, usually it is rather determined by the knowledge and attitude of drivers. Timely oil change, apart from having an obvious influence on the engine wear process, also has a big impact on the environment. Therefore, studying the motives and factors which govern the oil change is crucial for optimizing the period of engine oil exploitation. The paper presents the results of a questionnaire on the frequency of oil change, the factors influencing the oil change time, the place of oil change and oil top ups. Moreover, thorough research has been conducted to connect the frequency of oil change with additional factors influencing the level of degradation of the engine oil. More than 1400 drivers participated in the study. The results were analysed with the use of correspondence analysis. The results presented in the paper show various correlations between the frequency of oil change and particular variables thus allowing for an assessment of drivers’ behaviour with regard to oil change. A need has been identified to implement a bigger education campaign concerning the oil change time and conduct research in order to establish guidelines for optimal oil change intervals.
PL
Oleje silnikowe zalicza się do odpadów niebezpiecznych. Zawierają wiele substancji niebezpiecznych (np. wielopierścieniowe związki oraz węglowodory aromatyczne). W samochodach osobowych ilość oleju silnikowego nie jest duża, niemniej jednak liczba poruszających się pojazdów powoduje, że ilość oleju w obiegu ogólnym w EU jest rzędu kilku milionów ton. Mimo że termin wymiany oleju jest zazwyczaj określany przez producenta pojazdu to w rzeczywistości jest on pochodną wiedzy i zachowania kierowców. Terminowa wymiana oleju silnikowego w pojazdach oprócz oczywistego wpływu na zużycie silnika ma również duży wpływ na środowisko. Zbyt wczesna wymiana zwiększa ilość olejów odpadowych i powoduje większe zużycie zasobów naturalnych, natomiast zbyt późna wymiana oleju powoduje nadmierną akumulację szkodliwych związków w oleju. Stąd poznanie motywów i czynników, jakimi kierują się kierowcy przy wymianie oleju stanowi istotny element w optymalizacji długości eksploatacji oleju silnikowego. W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych w zakresie częstotliwości wymiany oleju, czynników wpływających na termin wymiany, miejsce wymiany oleju oraz stosowania dolewek oleju. Ponadto podjęto próbę powiązania częstotliwości wymiany oleju z dodatkowymi czynnikami (m.in. przebieg samochodu, eksploatacja miasto-trasa, pojemność silnika) wpływającymi na stopień degradacji oleju. Zebrano opinie ponad 1,400 użytkowników pojazdów. Do analizy wyników zastosowano opisową i eksploracyjną technikę analizy danych, jaką jest analiza korespondencji. Przedstawione w pracy wyniki pozwoliły wykazać istnienie wielu zależności pomiędzy częstotliwością wymiany oleju silnikowego a poszczególnymi zmiennymi, które pozwoliły ocenić zachowania użytkowników samochodów w zakresie wymiany olejów. Zdiagnozowano również konieczność przeprowadzenia szerokiej kampanii edukacyjnej w zakresie terminów wymiany olejów oraz badań naukowych, mających na celu opracowanie wytycznych związanych z optymalnym czasem eksploatacji oleju silnikowego.
5
Content available remote Stosunek mieszkańców Rzeszowa do odnawialnych źródeł energii
PL
W XXI wieku następuje rozwój i intensyfikacja gospodarki. Powoduje to zwiększenie wydobycia surowców kopalnych i przyczynia się do wdrażania nowych technologii. Wyczerpywanie surowców kopalnych prowadzi do zmniejszenia opłacalności inwestycji. Energia pozyskiwana z konwencjonalnych źródeł energii ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. W wyniku spalania węgla do atmosfery dostają się duże ilości dwutlenku węgla i siarki, co powoduje nasilenie efektu cieplarnianego. Zaletą funkcjonowania odnawialnych źródeł energii jest ich mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Wykorzystując energię wody, wiatru oraz słońca możemy w niekonwencjonalny sposób pozyskiwać energię, dzięki czemu chronimy środowisko i ratujemy dobrą kondycję ekosystemów, które nam pozostały. Wyniki badań wskazują na wzrastającą świadomość mieszkańców Rzeszowa w tym zakresie.
EN
Over the years, we have been observing faster development of the economy. Its development drives the extraction of fossil raw materials and contributes to the implementation of new technologies. Resources are limited, which increases the cost of their extraction. The depletion of fossil raw materials leads to a reduction in the profitability of investments and entails high mining costs. Energy obtained from conventional energy sources has a negative impact on the natural environment. As a result of burning these raw materials, large amounts of carbon dioxide and sulfur get into the atmosphere, which intensifies the greenhouse effect. The advantage of operating renewable energy sources is their lower environmental impact. Using water, wind and sun, we can obtain energy in an unconventional way, thanks to which we protect the environment and save ecosystems that we have left. The research results indicate the growing awareness of the inhabitants of Rzeszow in this respect.
6
Content available remote Elementy społecznego postrzegania gospodarki przeterminowanymi lekami
PL
Odpady leków przenikają do środowiska i stwarzają zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb substancjami czynnymi farmaceutyków. Do czynników sprzyjających zagrożeniu należy także czynnik społeczny taki jak brak świadomości konsumentów o konieczności odpowiedzialnego stosowania leków oraz zagospodarowania ich odpadów, tak aby zminimalizować ryzyko przedostawania się substancji farmakologicznie czynnych do środowiska. Celem artykułu była analiza wybranych informacji dotyczących gospodarki odpadami leków w obrębie gospodarstw domowych. Analizę o charakterze lokalnym wykonano na przykładzie powiatu lubaczowskiego.
EN
Pharmaceutical wastes penetrate the environment and pose a threat to surface water and soil pollution with active pharmaceutical substances. Risk factors also include a social factor, such as a lack of consumer awareness about the need for responsible use of medicines and the management of medicines waste, in order to minimize the risk of leakage of pharmacologically active substances into the environment. The aim of the article was to analyze selected information on medicines waste management within households. Local analysis was performed on the example of the Lubaczów poviat.
EN
This article presents the results of a survey using a questionnaire conducted in Algeria, to evaluate the quality of public drinking water service, and at the same time the level of dissatisfaction / satisfaction of the subscribers. A statistical analysis of the data has been conducted on a representative sample of general population to identify weaknesses and strengths related to the current state of water management. The assessment of the quality of service, and the quality of water, as well as the price of water under the influence of the geographical distribution of the population was also studied. The results of the statistical analyses show a wide variability regarding the level of dissatisfaction/satisfaction of the subscribers. In order to simplify the interpretation, we gathered the results in the form of classes and groups in such way that the cities appear on GIS mapping software, with their inhabitants’ degree of satisfaction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej w Algierii metodą kwestionariuszy celem oceny jakości usług publicznego zaopatrzenia w wodę, a tym samym satysfakcji/niezadowolenia ankietowanych. Statystyczną analizę danych przeprowadzono na reprezentatywnej próbie generalnej populacji, aby określić mocne i słabe strony bieżącego stanu gospodarki wodnej. Przeprowadzono także ocenę jakości usług, jakości wody i ceny wody w odniesieniu do geograficznego rozmieszczenia ludności. Wyniki analiz statystycznych wskazują na duże zróżnicowanie poziomu satysfakcji/niezadowolenia ankietowanych. Aby uprościć interpretację, zebrano wyniki w postaci grup i klas w taki sposób, że miasta pojawiają się w graficznym programie GIS wraz z poziomem satysfakcji ich mieszkańców.
EN
Unified Modeling Language (UML) is a commonly known OMG (Object Management Group) standard for designing software systems. However, practice shows that the usage of UML varies depending on the specificity of a software system and company. The authors decided to explore the perspective of students with experience in using UML by conducting an exploratory survey with them. Analysis of the data gathered revealed that they use UML diagrams as an additional help when developing software. The main risk turned out to be different diagram interpretations. At last, the main motivation to learn UML was obtaining a credit at university.
PL
Unified Modeling Language (UML) jest powszechnie nauczanym i stosowanym standardem Object Management Group (OMG) służącym do opisu systemów informatycznych. Jednakże praktyka pokazuje, że użyteczność UML waha się w zależności od specyfiki projektu i systemu informatycznego. Autorzy zdecydowali się przeprowadzić ankietę badającą opinie studentów, mających styczność z językiem UML, na temat wykorzystania wykonanych w nim diagramów. Analiza zebranych ankiet wykazała, że diagramy UML pełnią zazwyczaj rolę pomocniczą, głównym ryzykiem ich użycia są różnice w ich interpretacji, a główną motywacją do nauki jest uzyskanie zaliczenia na uczelni.
PL
Obciążenie psychiczne z powodu stresu w miejscu pracy jest istotnym problemem w przemyśle wydobywczym. Może powodować absencję pracowników, spadek wydajności pracy i kłopoty zdrowotne. W pracy przedstawiono badania tego problemu przeprowadzone metodą ankietową. Analiza ankiety wykazała, że dla pracowników najbardziej uciążliwe i stresogenne były warunki szkodliwe na terenie kopalni oraz presja wywołana terminowością wykonywanych zadań i wielkością osiąganego wyniku.
EN
Psychological burden due to stress in the workplace is a significant problem in the mining industry. It can cause employee absenteeism, decrease in work efficiency and health problems. The analysis of the survey showed that the most onerous and stressful for employees were harmful conditions in the mine and the pressure caused by the timeliness of the tasks performed and the size of the achieved result. It has been suggested that there is a possibility of reducing the level of stress by taking appropriate action.
PL
W artykule omówione zostały czynniki wpływające na jakość transportu żywności szybko psującej się. Do realizacji tematu posłużono się badaniem ankietowym, które pozwoliło na uzyskanie danych potrzebnych do określenia częstotliwości występowania uchybień, które wynikają z niewłaściwych warunków przewozów, niewiedzy ze strony kierowców, niezapewnienia właściwych środków transportu do przewozu żywności, czy braku odpowiednich standardów jakości w przedsiębiorstwach. Ankieta skierowana była do osób zarządzających transportem żywności w firmach transportowych i spedycyjnych działających na terenie Polski.
EN
Paper discusses factors affecting the quality of transport of perishable food. A questionnaire was used in the research part of the work. The survey allowed to obtain the data, which was needed to determine the frequency of appearance of shortcomings, that result from incorrect transport conditions, lack of specialist knowledge of drivers, failure to provide required means of transport for food transport, or short of appropriate quality standards in enterprises. The questionnaire was addressed to people who manage food transport in companies that operate in Poland.
11
Content available remote Workplace Survey of Cold Protective Glove Aging
EN
This study presents the results of an end-of-service life survey involving workers operating in cold environments. The objective of this study was to determine whether the gloves worn in such workplaces were replaced when they exhibited clear signs of mechanical deterioration (rupture, tear, puncture, and perforation) or when they were soaked (externally) or moist (internally). The study sets out to establish whether the appearance of visible signs of damage prompted immediate glove replacement with a view to occupational safety. The calculated Cramér’s V values revealed weak associations between the cause of glove replacement and the frequency of glove change (V=0.201) as well as the mean duration of glove use (V=0.234). Furthermore, it was found that visible signs of mechanical deterioration did not prompt glove replacement. Indeed, workers continued to wear damaged or wet gloves for as many as 5 days or more.
12
Content available Causes of rework in construction projects in Ukraine
EN
The collapse of the Soviet Union was the cause of a significant decline in many economies of the newly created countries. However, many of them, including the Ukrainian economy, are slowly recovering. One of the largest branches of the economy in this country is construction, which, despite political turmoil, is constantly growing, especially in the private real estate development sector. Despite the fact that the construction market is constantly developing, it is limited by the costs of rework and alterations resulting from many reasons. The key negative effects of modifications to the results of the project are exceeding the budget and time of project implementation, dissatisfaction with the project team, violation of contractual requirements and lowering the quality of the final product. Therefore, the purpose of this article was to determine the reasons for the emergence of rework in the in Ukraine by analyzing the results of surveys conducted among construction enterprises.
PL
Upadek Związku Radzieckiego był przyczyną znacznego spadku ekonomicznego wielu gospodarek nowopowstałych państw. Jednakże, wiele z nich, w tym gospodarka Ukraińska odnotowuje powolny wzrost wskaźników gospodarczych. Jedną z największych gałęzi przemysłu w tym kraju jest budownictwo, które pomimo zawirowań politycznych charakteryzuje się stałym wzrost zwłaszcza w sektorze inwestycji deweloperskich i budowy prywatnych domów. Pomimo, że ukraiński rynek budowlany stale się rozwija i generuje znaczny zysk to jest on ograniczany przez koszty licznych robót naprawczych często występujących w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest przyzwolenie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na powstawanie dodatkowych prac w trakcie lub po zakończeniu prac nad danym przedsięwzięciem. Generalnie, w literaturze występują ograniczone badania dotyczące robót naprawczych w budownictwie, w szczególności z zakresu kontroli i identyfikacji kosztów. Problem jest jednak bardzo poważny, ponieważ konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac czy to na etapie projektu czy też wykonania prowadzi do marnotrawstwa wielu zasobów. Na podstawie publikowanych danych przyjmuje się, że koszty tych robót wynoszą ok. 11 % pierwotnej wartości zamówienia. Natomiast, kluczowymi negatywnymi skutkami ich występowania na wyniki przedsięwzięcia budowlanego są przekroczenia budżetu oraz czasu realizacji projektu, niezadowolenie z zespołu projektowego i wykonawczego, zwiększenie rotacji kadry zarządzającej i roboczej, niższa produktywność i jakości produktu finalnego, naruszenie wymagań umownych, kosztowne spory między uczestnikami w zakresie odpowiedzialności za przekroczenia i opóźnienia, spadek udziału w rynku i utrata reputacji przedsiębiorstw budowlanych. Pomimo, że oszacowanie kosztów robót naprawczych nie prowadzi od razu do poprawy sytuacji, to stanowi punkt wyjścia do dalszych analiz. Niestety, różne interpretacje i terminy tych robót doprowadziły do niejednorodności kwantyfikacji danych i braku ich właściwego zestawienia. W wyniku różnic w definicjach, zakresie i stosowanych metodach zbierania danych, publikowane wartości liczbowe nie są w pełni porównywalne, jednakże dają pewne pojęcie o skali problemu związanego z koniecznością prowadzenia dodatkowych prac na każdym etapie realizacji inwestycji. W celu eliminacji robót naprawczych, w pierwszej kolejności należy określić źródło ich powstania i/lub zestaw warunków, które stymulują ich pojawianie się w procesie budowlanym. Zasadniczo, uważa się, że podstawowymi ich źródłami w przedsięwzięciach budowlanych są błędy, pominięcia i zmiany w dokumentacji projektowej. Natomiast, warunki determinujące ich pojawienie się, związane są przede wszystkim z otoczeniem głównych uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego. Do czynników związanych z właścicielem zalicza się m. in. brak doświadczenia i wiedzy na temat projektu i procesu budowlanego, brak zaangażowania w projekt, brak środków finansowych na badania terenowe, niedociągnięcia w zapisach umowy oraz słaba komunikacja z pozostałymi uczestnikami. W przypadku projektanta warunki determinujące wystąpienia przeróbek i napraw dotyczą w głównej mierze nieskutecznego zarządzania, słabej koordynacji działań zespołu projektowego, nieefektywne korzystanie z technologii informatycznych, niedostatecznego czasu na przygotowanie dokumentacji kontraktowej, czy przygotowania niepełnego projektu w momencie składania ofert. Natomiast spośród czynników związanych z wykonawcami wymienia się takie jak: uszkodzenia i złe wykonanie, stosowanie materiałów o niskiej jakości, niewystarczające umiejętności kierownicze i problemy związane z podwykonawstwem. W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu było określenie przyczyn powstania robót naprawczych w inwestycjach realizowanych w Ukrainie poprzez analizę wyników ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z branży budowlanej. Ankiety sporządzono z uwzględnieniem czynników ich występowania i przeprowadzono wśród głównych uczestników procesu inwestycyjnego tj. właścicieli, projektantów i wykonawców. Wyniki badań wykazały, że do podstawowych przyczyn wystąpienia tych robót w procesie budowlanym według respondentów związanych z właścicielem należały m.in. brak koordynacji i słaba komunikacja oraz zmiany projektu. Głównymi ich stymulantami wskazanymi przez osoby związane z projektem były: niekompletna dokumentacja projektowa wysyłana do oferentów oraz złe zarządzanie procesem projektowym, natomiast dla wykonawców były to zmiany projektu zainicjowane przez właściciela oraz zmiany technologii/metod budowy w celu poprawy wykonalności lub ze względu na warunki terenowe. Przedstawione w artykule wyniki stanowią jedynie wstęp do planowanych badań prowadzonych na większą skalę w przedsiębiorstwach budowlanych w Ukrainie, jednakże przedstawiają już pewien obraz skali tego problemu.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stresem zawodowym wśród pracowników kopalń węgla kamiennego. Omówiono ogólne pojęcie stresu, w tym – stresu zawodowego. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze stresem oraz jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dokonano także analizy wyników badań ankietowych odnośnie stresu zawodowego wśród pracowników kopalni. W badaniach uwzględniono informacje o stażu pracy w górnictwie oraz zajmowanym stanowisku pracy. Omówiono czynniki, które przyczyniają się do powstania stresu zawodowego, ich skutki oraz sposoby przeciwdziałania nadmiernej reakcji stresowej.
EN
This paper presents the problems associated with occupational stress among employees of the coal mines. It describes the general concept of stress and occupational stress, as well as stressors or stimuli that elicit the body. We presented the results of a survey regarding the occupational stress among employees of the coal mine. The studies included information on the length of service in mining and the occupied workplace. The factors discussed above which contribute to the formation of occupational stress, its effects and ways of counteracting excessive stress response were described.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stresem zawodowym wśród pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Omówiono ogólne pojęcie stresu oraz stresu zawodowego, jak również stresorów, czyli bodźców, które wywołują reakcję organizmu. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze stresem zawodowym oraz wpływ stresu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dokonano także analizy wyników badań ankietowych odnośnie stresu zawodowego wśród pracowników analizowanej kopalni. W badaniach uwzględniono informacje o wieku oraz wykształceniu zawodowym pracowników. Omówiono czynniki, które przyczyniają się do powstania stresu zawodowego, ich skutki oraz sposoby przeciwdziałania nadmiernej reakcji stresowej.
EN
The paper presents the problems associated with occupational stress among the employees of one of the coal mines. It describes the general concept of stress and occupational stress, as well as stressors or stimuli that elicit the body. The authors presented the results of a survey regarding occupational stress among employees of the analyzed coal mine. The studies included information on the age and vocational education of employees. The above factors that contribute to the formation of occupational stress, its effects and ways of counteracting excessive stress response have been discussed as well.
15
Content available remote Wybory konsumenckie a gospodarowanie odpadami
PL
Wzrost konsumpcji powoduje wytwarzanie coraz bardziej licznych odpadów, w tym opakowaniowych. Firmy nastawione na niski koszt produkcji i szybki zysk, wykorzystują głównie tworzywa sztuczne ze względu na łatwość ich obróbki, niewielką wagę i szerokie zastosowanie. Większość opakowań, zwłaszcza jednorazowego użytku, nie nadaje się do łatwego recyklingu i pod wpływem czynników zewnętrznych staje się niebezpieczna dla zdrowia i życia organizmów. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego on line wykazało, że 75% badanych zdaje sobie sprawę ze związku między wyborami konsumentów a gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi. Ponad połowa studentów nie przywiązuje wagi do znaków na opakowaniach towarów.
EN
The increase in consumption results in the production of more waste, including packaging. Companies focused on low production cost and quick profit, mainly use plastics due to their ease of processing, low weight and wide use. Most of the packaging, especially disposable, is not suitable for easy recycling and becomes dangerous to the health and life of organisms under the influence of external factors. A survey conducted among students of the University of Rzeszów on line showed that 75% of respondents are aware of the relationship between consumer choices and packaging waste management. More than half of students do not pay attention to the label on the packaging of goods.
16
Content available remote Gospodarowanie odpadami a różnorodność biologiczna
PL
Choć po wejściu w życie zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, pomiędzy rokiem 2012 a 2016, zanotowano około 200% wzrost ilości odpadów zebranych selektywnie, nadal duża masa odpadów deponowana jest na składowiskach lub nielegalnych dzikich wysypiskach. Są zagrożeniem dla różnorodności biologicznej w ekosystemach. Szczególnie niebezpieczne wydają się być pod tym względem odpady opakowaniowe po napojach: plastikowe i szklane butelki, aluminiowe puszki itp. Tego rodzaju odpady nie tylko obniżają wartość estetyczną krajobrazu, ale jak wykazują liczni autorzy, stanowią również poważne zagrożenie dla bezkręgowców oraz małych kręgowców. Przeprowadzone badanie ankietowe analizowało wiedzę respondentów ankiety on line, na temat wybranych aspektów gospodarki odpadami i świadomości zagrożeń różnorodności biologicznej ze strony odpadów.
EN
Although after the entry into force of changes in the municipal waste management system, between 2012 and 2016, there was an approximately 200% increase in the amount of separately collected waste, still a large mass of waste are deposited in landfills or illegal wild landfills. They are a threat to biodiversity in ecosystems. Especially dangerous appear to be in this respect beverage packaging waste: plastic and glass bottles, aluminum cans, etc. This type of waste does not only reduce the aesthetic value of the landscape, but as numerous authors show, it poses a threat to invertebrates and small vertebrates. The survey analyzed the knowledge of on-line survey respondents on selected aspects of waste management and awareness of biodiversity threats from waste.
PL
Gospodarka odpadami w Polsce jest uregulowana wieloma przepisami prawnymi i w znacznym stopniu oddziałuje na codzienne życie obywateli, między innymi skłaniając ich do segregacji wytwarzanych przez siebie odpadów. Właściwa segregacja odpadów jest bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami bo pozwala osiągać wysoki poziom ich przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu. Przeprowadzone badanie ankietowe online analizowało świadomość studentów wybranych uczelni zamieszkałych w domach studenckich w zakresie postępowania z odpadami.
EN
Waste management of Poland is regulated by many legal provisions and has a significant impact on the daily life of citizens, leading them to segregate municipal waste. A very important aspect of waste management is proper segregation of waste that will allow a high level of recycling and preparation for re-use. It is therefore necessary to create a municipal waste management system in which everyone would participate actively. The conducted online questionnaire survey analyzed the awareness of students of selected universities residing in dormitories regarding waste management.
EN
The Brown Coal Research Institute is the participant of the European Commission - Research Fund for Coal and Steel project “Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance” The geological problems are the important part of the project solving. The article briefly summarises geological situation of the Most Basin, situation of coal mining and geotechnical parameters of hard rocks. The main attention is devoted to the optimum methodology of geological and geophysical survey of hard rocks.
PL
Brown Coal Research Institute jest partnerem projektu realizowanego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali „Praca koparek kołowych w warunkach występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych oporach urabiania jak i wtrąceń nieurabialnych” Problematyka rozpoznania geologicznego stanowi ważną część projektu. Artykuł krótko podsumowuje sytuację geologiczną zagłębia, wydobycie węgla i parametry geotechniczne skał. Główną uwagę poświęcono optymalnej metodologii badań geologicznych i geofizycznych skał trudno urabialnych.
EN
Renewable energy sources play a key role. The Polish legal system takes into account public participation in the investment process. This also applies to the construction of a wind power plant. In Poland, there is still opposition from local communities to the choice of location and the implementation of an investment project involving the construction of a wind power plant. The aim of this article is to assess the public perception of the construction of a wind farm located in the municipality of Rajgród. The survey of the local community opinion was conducted on the basis of a questionnaire carried out through a direct interview. By using the conditional valuation method (CVM), which uses the ready-to-pay (WTP) techniques, residents’ preferences regarding participation in investment financing costs were also examined. Surveys carried out show that the inhabitants of the commune support renewable energy sources and some of the respondents are willing to partially subsidize them. The research has shown that there is a correlation between the age, education and income of the respondents and the amount of co-financing declared by them for the construction of a wind farm in the commune of Rajgród. The largest group of people willing to finance the investment were people in the age groups 26-40 and 41-65. The declared willingness to finance the investment was 1,86 EUR (10% of people) and 2,33 EUR (15% of people). These were people aged between 41-65 with their income of over 232,56 EUR. Only 2% of the respondents declared the amount of 1,16 EUR and they were people over 65 years of age with an average monthly income of about 116,28 EUR.
PL
Dla wielu ludzi praca zawodowa jest źródłem silnych emocji. Złość, gniew, lęk, strach lub silne zdenerwowanie dezorganizują postrzeganie i zakłócają myślenie oraz wykonywanie czynności. Pośrednio wpływają na popełnianie wielu różnych błędów, w tym także wypadkowych. Dlatego też ważnym elementem jest rozpoznawanie i eliminowanie w zakładach pracy przyczyn stresu zawodowego oraz uodparnianie ludzi na działanie stresu. W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stresem zawodowym wśród pracowników kopalń węgla kamiennego. Omówiono ogólne pojęcie stresu oraz stresu zawodowego, jak również stresorów, czyli bodźców, które wywołują reakcję organizmu. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze stresem zawodowym oraz wpływ stresu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono propozycję badań ankietowych odnośnie stresu zawodowego wśród pracowników górnictwa. Zawarta w nim ankieta złożona jest z trzech części ujmujących następujące obszary problemowe: właściwości fizyczne środowiska pracy, czynniki społeczne środowiska pracy oraz czynniki stresogenne powodowane złą organizacją pracy. Ankieta ma formę otwartą i jest anonimowa. Respondenci mogą udzielać jednej lub kilku odpowiedzi spośród podanych, bądź mogą sami wyrazić własną opinię. Badania obejmą reprezentatywną, losowo wybraną grupę ludzi zatrudnionych na stanowiskach dołowych i przeprowadzane będą na okresowych szkoleniach bhp. Dodatkowo w badaniach uwzględnione będą informacje o wieku, stażu pracy (w tym, w samym górnictwie) oraz wykształceniu zawodowym pracowników. Badania ankietowe odnośnie stresu zawodowego umożliwią podjęcie właściwych działań profilaktycznych w celu zidentyfikowania i wyeliminowania występujących w zakładzie górniczym stresorów zawodowych. Pozwolą dostrzec, iż stres jest problemem dotyczącym zarówno poszczególnych pracowników jak i całego zakładu pracy. Pomogą pracodawcy w projektowaniu odpowiednich warunków pracy o ograniczonym potencjale wywoływania stresu oraz dadzą możliwość wyposażenia pracowników w wiedzę i umiejętności do radzenia sobie za stresem.
EN
For many people, professional work is a source of strong emotions. Anger, wrath, anxiety, fear or nervousness strong perception disorganize and disrupt thinking and execution activities. Indirectly affect the perpetration of a variety of errors, including the accident. Therefore, an important element is the identification and elimination in the workplace causes of occupational stress and immunization of humans under stress. The article presents the problems associated with occupational stress among employees of coal mines. Describes the general concept of stress and occupational stress, as well as stressors or stimuli that trigger the body's response. Presents the health effects associated with occupational stress and the effect of stress on the functioning of the company. The article presents a proposal for the survey regarding the occupational stress among employees of mining. Included in the survey it consists of three parts endearing following problem areas: physical environment, social factors working environment and stress factors caused by poor work organization. The survey takes the form of an open and anonymous. Respondents may provide one or more of the answers given, or they can express their opinion. Research will include a representative, randomly selected group of people employed in positions of underground and will be carried out on a periodic safety training. In addition, studies will be included information on age, length of service (including in the mining industry) and education unions. Surveys regarding occupational stress make it possible to take appropriate preventive measures in order to identify and eliminate occurring in the mining industry job stressors. Will see that stress is a problem for both individual employees and the entire company. Employers will help in the design of appropriate working conditions with limited potential to cause stress and give possibility to equip employees with the knowledge and skills to handle the stress.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.