Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  animals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Niewiele zwierzat na świecie ma słuch doskonalszy niż nietoperze. Gdy w Niemczech dolatywały do ruchliwej autostrady czy obwodnicy miasta, zawracały. Hałas tutaj sięga 75 decybeli. Dla zwierząt jednak nie moc dźwięku ma kluczowe znaczenie.
PL
Wkroczenie do miast i nauczenie się życia w pobliżu człowieka to najbardziej stresująca decyzja dla każdego zwierzęcia. Złamanie bariery strachu przed ludźmi jest bardzo trudne dla wszystkich gatunków. Prawda to, czy fałsz? Prawda? To proszę wyjrzeć za okno. Zobaczą tam Państwo ptaka, który udowadnia, że to fałsz.
PL
Proces przygotowania oraz realizacji inwestycji drogowej musi uwzględniać nie tylko wysokiej jakości elementy drogowe, ale również aspekty ochrony środowiska. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: SR.III.BoP.6665-1-11-08 wydanej przez Wojewodę Małopolskiego z dnia 15.05.2008 r. [2] oraz w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.42.42.2.1.2011.ASu z dnia 22.04.2011 r. [5] wydanego na etapie ponownej oceny, GDDKiA O/Kraków wskazano wymagania dotyczące etapu realizacji dróg, jak i monitoringu porealizacyjnego. W zależności od celu obserwacji, funkcji i przeznaczenia obiektu oraz jego konstrukcji dobierane są odpowiednie metody monitoringu. Obok tradycyjnego monitoringu środowiska (bezpośrednie obserwacje w terenie), dodatkowo stosuje się kamery video, aparaty fotograficzne i liczniki zdarzeń. Równoczesne stosowanie tych metod sprawia, że prowadzony monitoring porealizacyjny daje rzeczywisty obraz oddziaływania inwestycji na środowisko. Zgromadzone dane pozwalają stwierdzić, czy zrealizowana inwestycja a tym samym wykonane przejścia czy obiekty mają odpowiednie parametry i czy są właściwie zlokalizowane, czy szlaki migracyjne były właściwie zdiagnozowane, a sposób zagospodarowania i naprowadzania odpowiedni.
EN
The process of preparation and construction of a road investment must take into account not only high quality road elements, but also aspects of environmental protection. In the decision on environmental conditions SR.III.BoP.6665-1-11-08 by the Małopolska Voivodship on 15.05.2008 and in the decision of the Regional Director for Environmental Protection in Krakow OO.42.42.2.1 .2011.ASu of 22/04/2011 presented at the re-evaluation stage, the requirements for the construction as well as post-construction monitoring were indicated. Depending on the goal of the observation, function, purpose and the construction of the facility, appropriate monitoring methods are selected. Aside of traditional environmental monitoring (direct observations in the field), video and photo cameras, event counters are additionally used. The simultaneous application of these methods makes that post-construction monitoring gives a real picture of the investment’s impact on the environment. The collected data allow to determine following aspects: whether the completed investment, wildlife crossings or objects have the appropriate parameters, whether they are properly located, whether the migration routes were correctly diagnosed, and if the way of management and guidance is appropriate.
4
EN
The article addresses the specificity and issues related to the evacuation of animals in an emergency situation. The author focused on the basic undertaking which is planning the evacuation of animals, mainly from large objects such as ZOOs, farms or studs. The article presents proposals for structures of evacuation teams, their competences and procedures. The attention was paid to the effectiveness of evacuation taking into account time relations, including distance during the occurrence of an event. The author indicates important parts of the planning, namely the development of the right documentation and the verification carried out in terms of the feasibility of the implementation of the projects assumed in the plan. The article describes the structure concept of evacuation plans of animals from a large facility.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę i problemy ewakuacji zwierząt w sytuacji zagrożenia. Autor skupił się na podstawowym przedsięwzięciu, jakim jest planowanie ewakuacji zwierząt, głównie z dużych obiektów, takich jak: ZOO, fermy czy stadniny. W artykule zostały przedstawione propozycje dotyczące organizacji struktur zespołów ewakuacyjnych, ich kompetencji oraz procedur działania. Zwrócono uwagę na skuteczność ewakuacji z uwzględnieniem relacji czasowych, w tym odległości w czasie wystąpienia zdarzenia. Autor przedstawił jak istotną częścią planowania jest opracowanie właściwej dokumentacji oraz weryfikacja pod względem realności wykonania założonych w planie przedsięwzięć. W artykule przedstawiona została koncepcja struktury planu ewakuacji zwierząt z dużego obiektu.
PL
W porównaniu do innych krajów Europy nasze środowisko naturalne charakteryzuje się stosunkowo dobrze zachowanymi zasobami przyrodniczymi, o dużej liczbie zróżnicowanych gatunków naturalnych. Przejścia dla zwierząt są w tym momencie jednym ze sposobów eliminowania negatywnego oddziaływania rozwoju infrastruktury komunikacyjnej na świat dziko żyjących zwierząt [2].
EN
In comparison to other European countries, our natural environment is characterised by relatively well preserved natural resources, with a large number of diverse species. At the moment, wildlife crossings are one of the methods of eliminating the negative impact of transportation infrastructure development on wildlife.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z przejawami obecności zwierząt w miastach, wyrażającymi się w formie twórczości artystycznej, w szczególności zaś architektonicznej. Autorka skupia się na określeniu ogólnych przyczyn coraz większego zainteresowania zwierzętami jako adresatami działań twórczych w przestrzeni miejskiej, łącząc to zjawisko z uformowaniem się nowych prądów filozoficznych oraz pojawieniem się miejskiej/publicznej sztuki użytkowej przeznaczonej dla poszerzającej się ciągle grupy użytkowników. Przeprowadzone badania pozwoliły w syntetyczny sposób przedstawić podstawowy podział tych elementów, które we współczesnych miastach przeznaczone zostały dla zwierząt w zależności od skali oddziaływania, wyznaczonej stałości lub zmienności w przestrzeni oraz poziomu interakcji pomiędzy ludzkimi a nie-ludzkimi użytkownikami, dając wiele przykładów na postępujący proces animalizacji współczesnych obszarów zurbanizowanych. Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest ten o stopniowym przejściu od przedmiotowości do podmiotowości zwierząt w szeroko pojętej sztuce miejskiej, przy olbrzymiej różnorodności przyjmowanych przez nią form.
EN
The paper discusses issues related to the visible signs of animals in cities, which are expressed in the form of artistic, and in particular architectural, creativity. The article focuses on determining general reasons for the growing interest in animals as recipients of creative activities in urban space, combining this phenomenon with the formation of new philosophical currents and the emergence of urban/public applied art intended for a constantly expanding group of users. The conducted research allowed to present in a synthetic way the basic division of these elements, which in modern cities were intended for animals depending on the scale of impact, determined stability or variability in space and the level of interaction between human and non-human users, giving a number of examples of the progressing process of animalization of contemporary urbanized areas. The basic conclusion of the analysis is a gradual transition from objectivity to subjectivity of animals in the broadly understood urban art with a huge variety of its forms.
PL
W artykule omówiono wyniki kontroli transportów zwierząt przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie w Latach 2012 -2017. W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 904 kontrole transportów zwierząt. Uzyskane wyniki wskazują, że podczas przewozów zwierząt nadal stwierdza się liczne nieprawidłowości. Udział przewozów, w których stwierdzono naruszenia wynosił od 15,66% w roku 2014 do 30,90% w roku 2012. W grupie odnotowanych niezgodności najwięcej dotyczyło czasu pracy kierowców oraz niezdolności środka transportu do wykonywania przewozu zwierząt. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność zintensyfikowania kontroli zasad i warunków przewozu zwierząt.
EN
The paper discusses the results of animal transport controls conducted by the Voivodeship Road Transport Inspectorate in Rzeszów from 2012 to 2017. During the analysed period, 904 controls of animal transportation have been carried out. The obtained results show that numerous irregularities still occur during the transport of animals. The percentage of transport in which violations were observed amounted to 15,66% in 2014 and to 30,90% in 2012. Most non-compliances concerned the working time of the drivers and the incapacity of the vehicle to transport animals. The obtained results point to the need for intensified controls of the rules and conditions of animal transport.
8
Content available Grzebowiska dla zwierząt w Polsce
PL
W niniejszym artykule podjęto tematykę miejsc pochówku zwierząt. Problem został omówiony w odniesieniu do terenu Polski na tle przykładów z zagranicy. Współczesne grzebowiska dla zwierząt powstają w naszym kraju od niedawna i mimo że cmentarze dla zwierząt są u nas stosunkowo nowym zjawiskiem, to już teraz można dostrzec ich typowe cechy przestrzenne. Autorka, na co dzień zajmująca się zagadnieniami z dziedziny architektury, starała się opisać i ocenić grzebowiska pod kątem zagadnień z interesującej ją problematyki: cech położenia, układu przestrzennego, wielkości parcel, z jednej strony unifikowania, a z drugiej – indywidualizowania grobów. W trakcie badania zjawiska, jakim są cmentarze dla zwierząt w Polsce, okazało się, że niezaspokojona potrzeba emocjonalna jest głównym motorem sprawczym ich powstawania, ważnym elementem pracy stało się więc omówienie ich genezy i formy własności.
EN
This article deals with the topic of animal burial sites. The problem was discussed referring to the territory of Poland against the background of examples from abroad. Modern pet cemeteries have been created in our country for a short time, and their issue has not been discussed in any detail so far. Despite the fact that animal cemeteries are a relatively new phenomenon in Poland, it is already possible to notice their typical spatial features. The author, who deals with issues in the field of architecture on a daily basis, tries to describe and evaluate the pet cemeteries from the following angle of interest: location, spatial layout, parcel size, unification, and, on the other hand, the individualization of graves. In the course of the study of the phenomenon of cemeteries for animals in Poland, it turned out that the unsatisfied emotional need is the main driving force behind their formation, so an important element of the work became the analysis of their genesis and form of ownership of pet cemeteries.
PL
Na pytanie, ilu mieszkańców ma Poznań, większość odpowie: około pół miliona. Nieprawda. Mieszkańców Poznania są setki milionów, z czego ludzie to mniejszość. Większość stanowią zameldowane tu już na stałe zwierzęta.
PL
Obecność zwierząt na terenach przeznaczonych do dziecięcej zabawy ma dziś różny wymiar. Odmienne są także sposoby zapoznawania dzieci i młodzieży z organizmami reprezentującymi faunę.
PL
W ostatnich latach w Polsce wzrosła liczba sklepów terrarystycznych, zajmujących się sprzedażą gadów i płazów. Ze względu na specyfikę sprzedaży, badane środowisko pracy może być zanieczyszczone mikrobiologicznie. Według wiedzy autorów, brak jest obecnie badań dotyczących kontroli jakościowej i ilościowej próbek środowiskowych powietrza, pobranych ze strefy oddechowej pracowników (próbki bioaerozolu) w tego typu obiektach. Dlatego celem niniejszych badań była ocena narażenia pracowników i klientów sklepu na aerozol bakteryjny i grzybowy w pomieszczeniach terrarystycznych. Pomiary bioaerozolu wykonano w trzech pomieszczeniach sklepu terrarystycznego, położonego w Krakowie. Próbki bioaerozolu pobierano 6-stopniowym impaktorem kaskadowym Andersena. Największe stężenie bakterii odnotowano w powietrzu pomieszczenia, w którym przebywały zwierzęta (11 231 jtk•m-3), a grzybów w pomieszczeniu, gdzie znajdowała się kasa fiskalna (8068 jtk•m-3).
EN
The number of pet shops that sells reptiles and amphibians increased in Poland in recent years. Due to the nature of the sale, that kind of environment can be microbiologically contaminated. There is currently no research about the control of qualitative and quantitative environmental samples of air taken from the breathing zone of the employee (bioaerosol samples). The objective of the study was the assessment of exposure to airborne bacteria and fungi aerosol. Microbiological testing of air was carried out in three rooms in reptile store in Cracow. The air samples were collected using a 6-stage Andersen’s air sampler. The results showed that the highest concentration of bacteria was observed in the room with pets (11 231 cfu•m-3) and the highest concentration of the fungi was observed in the room with cash register (8068 cfu•m-3).
PL
W ostatnich latach w Polsce zwiększa się liczba sklepów zoologicznych. Ze względu na specyfikę sprzedaży (hodowla i sprzedaż zwierząt domowych), badane środowisko wewnętrzne może być zanieczyszczone pod względem mikrobiologicznym. Sklepy zoologiczne są więc obiektami, w których może występować narażenie pracowników i klientów na szkodliwe czynniki biologiczne. Stąd też celem niniejszych badań było określenie jakości mikrobiologicznej powietrza występującego w wybranych sklepach zoologicznych na terenie Krakowa. Pomiary bioaerozolu wykonano w trzech wybranych sklepach zoologicznych w Krakowie, w okresie letnim i zimowym 2016/2017 r. Próbki bioaerozolu pobierano za pomocą 6-stopniowego impaktora kaskadowego Andersena. Największe stężenie bakterii odnotowano w sklepie z gryzoniami (2 859 jtk•m-3), a grzybów w sklepie terrarystycznym (1 027 jtk•m-3). Stwierdzono, że skład jakościowy dominujących gatunków bakterii świadczy o tym, że ich źródłem w badanych wnętrzach sklepowych mogą być hodowane tam zwierzęta oraz klienci i pracownicy sklepu.
EN
The number of pet shops that sells reptiles and amphibians increased in Poland in recent years. Due to the nature of the sale (breeding and selling pets), that kind of environment can be microbiologically contaminated. Therefore, pet stores are facilities, where workers and customers can be exposed to biological agents. The objective of the study was to characterize the microbiological quality of air in selected pet stores in Cracow. Bioaerosol measurements were performed in three selected pet stores in Cracow, in summer and winter season of 2016/2017. The air samples were collected using a 6-stage Andersen’s air sampler. The results showed that the highest concentration of bacteria was observed in the store with rodents (2 859 CFU∙m-3) and the highest concentration of the fungi was observed in reptile store (1 027 CFU•m-3). It was found that the qualitative composition of the dominant bacteria species indicates that the source of bacteria in the studied shops interiors can be the animals and the customers or store employees.
PL
Człowiek stworzył miasta. To truizm. Jednak co będzie, jeśli to zdanie rozwiniemy: człowiek stworzył miasta... i osiedlił w nich zwierzęta? Ta myśl nadal przypomina bardziej trawestację biblijnego cytatu niż twórczą wypowiedź dotyczącą wyglądu współczesnych przestrzeni miejskich. Lecz jeśli dodamy, że: człowiek stworzył miasta, a zwierzęta obecnie te miasta przekształcają, to przedstawimy nową koncepcję współczesnej urbanistyki, i to nie tylko zhumanizowanej, lecz również „zezwierzęconej” w najlepszym możliwym tego słowa znaczeniu.
14
Content available remote Zwierzaki – nasi współtowarzysze podróży
PL
Niemal połowa Polaków posiada zwierzę domowe i z nim podróżuje, również transportem publicznym. Autor przeanalizował regulaminy komunikacji miejskiej we wszystkich 16 miastach wojewódzkich, a także te obowiązujące w PKP Intercity oraz regionalnych spółkach kolejowych. Wniosek? Wszyscy przewoźnicy dają zielone światło dla podróży ze zwierzętami, ale pod pewnymi warunkami. Te są jednak różne i nieprecyzyjne, co stwarza pole do różnych interpretacji.
EN
Nearly a half of Poles own a pet and travel with them, also using the public transport. The author has analysed regulations of municipal transport in all 16 voivodship cities, as well as those in force in PKP Intercity and in regional railway companies. Conclusion? All carriers give a green light for travels with pets, but under certain conditions. However, they are different and imprecise, which creates the area for various interpretations.
EN
Gaseous emissions during thermal animal waste treatment in a meat production plant have been determined. A dry flue gas system with a multisectional bag filter was installed at a meat production plant. Animal waste was incinerated in a rotary kiln, the capacity of the plant was 700 kg/h. The average thirty-minute (1352 samples) emission values of volatile dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2) and carbon oxide (CO) were obtained during a study period of 1 month. Specific samples were collected to determine dioxin, furane, heavy metal, mercury, cadmium and thallium concentrations. Histograms of the obtained results were prepared, and the results were compared with the permissible emission levels defined by the European Union. Additionally, justification was provided when the observed values exceeded the levels defined by the European Union.
16
Content available remote Environmental contamination with phthalates and its impact on living organisms
EN
The relevant literature was reviewed to identify phthalate sources in the environment and problems resulting from phthalate contamination of soil and water. Phthalate properties responsible for their toxicity for living organisms were identified, and the effects of phthalates on humans and animals were described. Special emphasis was placed on the effects of exposure to phthalates on human health. Phthalates are readily released into the environment and create a risk of exposure for humans and other living organisms. They are characterized by reproductive toxicity in humans and animals, they can cause infertility and reproductive problems in males. Phthalates are more toxic in young children, which are much more susceptible to phthalate exposure, including fetal life. Phthalates are used in numerous industries, and they are very difficult to eliminate from our daily surroundings.
PL
Celem prezentowanej pracy jest z jednej strony – poznanie oczekiwań turystów, jakie wiążą z obecnością zwierząt w odwiedzanych przez siebie gospodarstwach agroturystycznych, z drugiej zaś – poznanie aktualnych ofert tych gospodarstw pod kątem wykorzystania posiadanych zwierząt do tworzenia produktu turystycznego. Tak skonstruowany cel dawał nadzieję, że uzyskane wyniki badań pomogą w przyszłości właścicielom gospodarstw agroturystycznych zbudować bardziej atrakcyjny produkt turystyczny, w którym zwierzęta odgrywać będą większą niż dotąd rolę. Badania miały charakter sondażu diagnostycznego, w którym zastosowaną techniką badawczą było ankietowanie. Narzędziem badawczym były dwa kwestionariusze, z których jeden skierowano do właścicieli gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, drugi natomiast – do turystów, którzy mieli okazję przebywać w tych gospodarstwach.
EN
The paper is an attempt to answer the question: what role animals play during the creation of the rural tourist product. The results which has been carried out shows that the presence of animals is essential for most of the tourists. The owners of agrotourism farms keep farm animals such as cattle, horses and poultry. The results also presents that the owners do not fully use the potential of the animals. Furthermore, the diversity of the species kept is relatively low. Animals can be a central element in the created tourism product. However, in order for it to happen certain changes need to be done – it is necessary to introduce new species of animals, including exotic animals (e.g. llama, alpaca, ostrich) and wild animals (for example deer/fallow deer, wild boar). The owners should also introduce new, more unique attractions, e.g. rural safari, mini-zoo and wider range of special events. Another idea could also be the introduction of zoo therapy.
PL
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt są bardzo ważnym zagadnieniem w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ich efekcie corocznie odnotowuje się wysoką ilość zdarzeń drogowych, w efekcie których traci życie lub ponosi trwały uszczerbek na zdrowiu około 30 tys. Osób. Wysokie są również straty finansowe związane z likwidacją skutków społecznych jak również środowiskowych. Z uwagi na skalę zjawiska w wielu krajach świata wdrożono efektywne metody pozwalające w istotny sposób ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt jak również ograniczyć ich skutki. Głównymi metodami przeciwdziałania zdarzeniom drogowym z udziałem zwierząt w chwili obecnej są metody opierające się na projektowaniu i tworzeniu korytarzy ekologicznych, oraz poprawną ewidencje zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, grodzenie dróg od terenów, na których żyją zwierzęta oraz stałe monitorowanie odcinków dróg, na których te zdarzenia mają miejsce. Uzyskana dzięki tym metodom wiedza umożliwia sprawniejsze projektowanie nowych szlaków komunikacyjnych z uwzględnieniem korytarzy ekologicznych dla zwierząt. Dodatkowo prowadzenie akcji uświadamiającej kierowców – zwłaszcza młodych lub z niewielkim doświadczeniem – o konsekwencjach kolizji ze zwierzętami jest również istotne w kontekście przeciwdziałania zdarzeniom drogowym z udziałem zwierząt.
EN
Traffic incidents involving animals are a very important issue in terms of road safety. As a result, every year appears to be a high amount of traffic incidents, which resulted in lost lives or accepts any permanent health for about 30 thousand people. Financial costs associated with the liquidation of the social effects as well as environmental are also very high. Due to the scale of the phenomenon many countries implemented effective methods to significantly reduce the number of road accidents involving animals as well as reduce their impact. The main methods to prevent road incidents involving animals are methods that are based on the design and creation of ecological corridors, correct records of road accidents involving animals, fencing of roads from the areas where they live animals and constant monitoring of road sections in which these events take place. Obtained by the methods knowledge enables efficient design of new routes, taking into account ecological corridors for animals. In addition, conducting of awareness of drivers - especially young or with little experience - the consequences of collisions with animals is also important in the prevention of road incidents involving animals.
PL
Celem pracy była analiza rozmiarów oraz określenie struktury towarowej, a także pozycji konkurencyjnej ex post polskiego handlu zagranicznego z państwami Unii Europejskiej żywymi zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego w latach 2004 – 2012. Stwierdzono, że handel zagraniczny Polski żywymi zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego po akcesji do Unii Europejskiej charakteryzował się dynamicznym wzrostem. Przy czym osłabienie dynamiki nastąpiło w wyniku kryzysu finansowego. W latach 2004 – 2012 przewagami konkurencyjnymi w handlu wewnątrzwspólnotowym charakteryzowały się żywe zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane w Polsce. Przy czym poziom konkurencyjności tych produktów w analizowanym okresie uległ zmniejszeniu, zaś w przypadku świń, drobiu oraz mięsa wieprzowego Polska nie dysponuje względnymi przewagami nad partnerami handlowymi z Unii Europejskiej. Utrzymywanie przewagi konkurencyjnej opartej na niskich kosztach produkcji w przyszłości należy uznać za niewystarczające. Konkurencja przenosi się do sfery jakościowej.
EN
The aim of this work was analyses of the value and structure and competitive position of animals and animal products in the polish foreign trade with European Union in years 2004 – 2012. Polish foreign trade of animals and animal products after accession to European Union was characterized by dynamic growth.. But in analyzed period the level of competition of these products in foreign trade with EU countries has decreased.
PL
W pracy przedstawiono ocenę zakresu oraz sposobów wykorzystania zwierząt w turystyce na podstawie analizy ofert internetowych gospodarstw prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich województwa lubelskiego i podlaskiego. Przeprowadzona analiza wskazuje na niedostateczne wykorzystanie zwierząt w turystyce wiejskiej zarówno w odniesieniu do liczby oferowanych gatunków, jak i sposobów ich udostępniania w celach turystycznych. Zwierzęta mogą być tematem przewodnim tworzonego produktu turystycznego, ale należy wprowadzić nowe, mniej znane gatunki zwierząt, w tym zwierzęta żyjące na wolności i poszerzyć zakres ich wykorzystania. Innym sposobem zwiększenia atrakcyjności produktu turystycznego jest wykorzystanie właściwości terapeutycznych zwierząt.
EN
The paper presents the evaluation of the scope and ways of animals use in tourism on the basis of tourist farm`s Internet offers operating in rural areas of Lublin and Podlasie voivodships. The analysis points to the inadequate use of animals in rural tourism both in the number of available species and ways to make them available for tourism. Animals may be the theme of the tourism product, but the new, lesser-known species of animals, including animals living in the wild should be placed on the tourist farms. Another way to increase the attractiveness of the tourism product is the use of therapeutic properties of animals.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.