Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza wyboczeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono sposób wyznaczenia nośności wyboczeniowej trzech silosów wykonanych z falistej blachy ze sfałdowaniem w kierunku obwodowym, wzmocnionych słupami pionowymi. Wykonano obliczenia MES dla całych konstrukcji i segmentów zawierających 3 słupy z odpowiednimi warunkami brzegowymi wzdłuż pionowych krawędzi płaszczy. Obliczenia przeprowadzono dla różnej liczby słupów wzdłuż obwodu. Płaszcz silosów modelowano jako powłokę ortotropową, a słupy jako elementy prętowe (1D). Silosy były obciążone naporem stycznym zgodnie z normą Eurocode 1. Wyniki analiz MES porównano z nośnością wyboczeniową według wzorów normowych (Eurocode 3) oraz poprawek do normy z 2017 r. Pokazano, że uproszczone segmentowe modele są efektywne w obliczaniu nośności wyboczeniowej silosów.
EN
The paper presents a method for determining the buckling strength of three silos made of corrugated sheets in a circumferential direction which were strengthened with thin-walled open-sectional vertical columns. FEM calculations were performed for entire silo structures and segments which included 3 columns with appropriate boundary conditions along the mantle edges. Calculations were carried out with a variable number of columns along the silo circumference. Silo walls were modelled as an orthotropic shell and columns as 10 beam elements. The silo walls were loaded by tangential wall pressure according to Eurocode 1. The results of FEM analyses were compared to the buckling strength by standard formulae (Eudrocode 3) and amendments from 2017. It was shown that the simplified segment models were effective to calculate the buckling strength of silos.
PL
Wykonanie obliczeń statycznych złożonych konstrukcji często nastręcza projektantom wielu trudności, a czasem jest wręcz niemożliwe. Programy komputerowe wspomagają projektowanie, ale nie można do wyników analizy numerycznej podchodzić bezkrytycznie. O ile z analizą statyczną programy komercyjne radzą sobie bardzo dobrze, o tyle z analizą dynamiczną czy wyboczeniową mogą mieć problem. W artykule przedstawiono wpływ dyskretyzacji konstrukcji na dokładność analizy wyboczeniowej w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional dla różnych układów konstrukcyjnych. Przeanalizowano zarówno układy przesuwne, jak i nieprzesuwne. W pracy zamieszczono przykłady dla dwóch prostych prętów (wspornikowego oraz z jednej strony utwierdzonego, a z drugiej podpartego przegubowo) i dla dwóch ram dwupiętrowych (przesuwnej i nieprzesuwnej). Dla każdego modelu wyznaczono po trzy siły krytyczne. Otrzymane wyniki porównano z rozwiązaniami analitycznymi. Zauważono znaczne różnice wartości sił krytycznych dla modeli bez podziału prętów i z ich podziałem, szczególnie wyraźne dla układów nieprzesuwnych. Wartości sił krytycznych uzyskane dla układów bez podziału były wyższe od rzeczywistych wartości, co stanowi zagrożenie, gdyż wyboczenie może nastąpić przy niższej sile ściskającej.
EN
Static calculations of advanced structures lead sometimes to many difficulties for designers and in some cases can be impossible. Computer programs aid the design process, but the result of numerical analysis cannot be used uncritically. While the commercial programs solve static problems very well, the dynamic or buckling analysis may cause some trouble. The paper presents the influence of discretization on accuracy of buckling analysis in Autodesk Robot Structural Analysis Professional program for different structural systems. Structures with and without sidesway have been analyzed. The paper provides examples for two straight rods (cantilever and a rod with one fixed support and second hinged support) and the two-storey frames (with and without sidesway). For each model three critical forces were determined. The results obtained were compared with the results of analytical solutions. Significant differences of critical forces values were observed for the models analysed. The differences were significantly visible in the systems without sidesway. The values the critical loads obtained for models without discretization were higher than the actual value, which is a threat because buckling may occur at a lower compressive force.
PL
W pracy przedstawiono analizę nośności stalowej ramy płaskiej na przykładzie ramy portalowej o rozpiętości 36,0 m, wykonanej ze smukłościennych elementów blachownicowych o zmiennej wysokości środnika i przegubowo połączonej z fundamentami. Ramę portalową zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Eurokodu, a następnie przeanalizowano wpływ rozmieszczenia dyskretnych stężeń bocznych i przeciwskrętnych na jej nośność. Obliczenia uwzględniają imperfekcje konstrukcji, które zaimplementowano w modelu jako przeskalowane formy wyboczenia lokalnego i globalnego ramy portalowej, wyznaczone ze sprężystej analizy wyboczeniowej LBA. W celu zbadania wpływu rodzaju i kształtu imperfekcji na nośność ramy, przeprowadzono najpierw analizę układu o geometrii idealnej, materiałowo i geometrycznie nieliniową GMNA, a następnie analizę materiałowo i geometrycznie nieliniową GMNIA układu imperfekcyjnego. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem programu komputerowego ABAQUS/Standard. W uwagach końcowych podsumowano wyniki analiz oraz wskazano kierunki dalszych badań.
EN
An assessment of the load bearing capacity analysis of steel planar frame fabricated from slender tapered plate girders, with span length of 36,0 m and pinned bases was presented in the paper. Initially, considered portal frame was designed in accordance with the Eurocode 3 and then an influence of lateral and torsional braces location on the frame load bearing capacity was analyzed. Calculations take into account imperfections of the structure, which were implemented in the FEM model as local and global scaled modes derived from linear buckling analysis LBA. In order to investigate the effect of type and shape of particular imperfection patterns on the frame stability strength, two tasks were solved. Firstly, geometrically and materially nonlinear analysis GMNA of perfect frame geometry was carried out. Then, GMNIA analysis concerning additionally imperfections was performed. Numerical models were prepared with the use of shell finite elements, which are available in ABAQUS/Standard program. Concluding remarks were drawn.
PL
Przedstawiono numeryczne wyniki analizy. Zachowanie materiału sypkiego opisano za pomocą hipoplastycznego prawa konstytutywnego. Przeprowadzono analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową silosu bez imperfekcji geometrycznych i z imperfekcjami. Wyniki analizy wyboczeniowej MES z uwzględnieniem materiału sypkiego porównano z wynikami doświadczalnymi z literatury. Wyniki MES wyraźnie wskazują na zwiększenie o 6÷60% nośności wyboczeniowej silosu zawierającego materiał sypki w porównaniu z pustym silosem.
EN
The paper presents 3D buckling analysis results of a thin-walled cylindrical metal silo with and without bulk solids. The behaviour of the bulk solid was described with a hypoplastic constitutive model. Non-linear analyses with geometric and material non-linearity were performed with a perfect and an imperfect silo shell. Different initial geometric imperfections were considered. The influence of internally stored bulk solids on the buckling strength was compared with experimental results from the literature. The results clearly indicate a strengthening effect of 6-60% of the stored solid on the silo buckling strength.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.