Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza probabilistyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
With the incomplete probability information, the joint probability distribution modelling and system reliability-based optimization design of structural systems with failure interactions are challenging problems in the domain of reliability. This article is designed to propose a system reliability-based optimization design method for optimizing the scraper chain with multiple failure modes. Firstly, the common failure modes of the scraper chain are analysed. For each failure mode, a reliability model for the failure of scraper chains is obtained. Secondly, aiming at the joint failure probability modelling problem, a method for estimating the failure probability of the scraper chain based on system reliability is proposed. The reliability of scraper chains is calculated by the stochastic perturbation technique and the four-moment method. And then, the optimization design problem is discussed based on system reliability. And the optimal model is established. Finally, the effectiveness of the method is verified by the illustrative example of scraper chains. The proposed joint failure probability estimation method and design optimization are shown in the example. The results obtained can provide a reference for the optimal design of the scraper chain.
PL
Ze względu na niekompletność danych dotyczących prawdopodobieństwa, modelowanie wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa oraz oparte na niezawodności systemu projektowanie optymalizacyjne systemów konstrukcyjnych, w których zachodzą zależności między uszkodzeniami stanowią trudne problemy niezawodnościowe. W artykule zaproponowano metodę optymalizacji konstrukcji łańcucha zgrzebłowego, w której wykorzystuje się obliczenia niezawodności systemu. Ponieważ dla łańcucha tego typu istnieje wiele potencjalnych przyczyn uszkodzeń, w pierwszej kolejności analizowano powszechnie występujące przyczyny uszkodzeń. Dla każdego rodzaju uszkodzenia łańcucha otrzymano model niezawodnościowy. Następnie, mając na uwadze problem modelowania wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa uszkodzeń, zaproponowano metodę szacowania prawdopodobieństwa uszkodzenia łańcucha na podstawie niezawodności systemu. Niezawodność łańcuchów zgrzebłowych obliczano za pomocą techniki zaburzeń stochastycznych oraz metody momentu czwartego rzędu. Na podstawie otrzymanej niezawodności systemu, omówiono problem optymalizacji konstrukcji łańcucha oraz wyznaczono model optymalny. Skuteczność proponowanych metod estymacji wspólnego prawdopodobieństwa uszkodzenia i optymalizacji konstrukcji weryfikowano na podstawie przykładu łańcucha zgrzebłowego. Uzyskane wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla optymalnego projektowania łańcuchów zgrzebłowych.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zmienności parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL produkowanych w polskiej hucie, tj. granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia Agt pod największym obciążeniem, w oparciu o wyniki statycznej próby rozciągania stali próbki wykonane przez producentów w ramach kontroli produkcji fabrycznej. Analiza statystyczna tych wyników wykazała, że zależność napięcia od rozciągania w przypadku próbek stali powinna być opisana przez jednowymiarowy proces stochastyczny i trzy najważniejsze parametry mechaniczne, tj. Re, Rm i Agt według zmiennych losowych.
EN
The purpose of this paper is to examine the variability of strength parameters of EPSTAL steel produced in the Polish steelworks, i.e. yield stress Re, tensile strength Rm, and elongation Agt under the highest load, based on the results of a static tensile test of steel samples made by manufacturers as part of factory production control. Statistical analysis of these results showed that the stress-strain relationship of steel tensile tests should be described by a one-dimensional stochastic process, and the three most important mechanical parameters, i.e. Re, Rm, and Agt by random variables.
EN
A probabilistic finite element (FE) analysis of the L4-L5 and L5-S1 human annulus fibrosus (AF) was conducted to obtain a better understanding of the biomechanics of the AF and to quantify its influence on the range of motion (ROM) of the L4-L5 and L5-S1 segments. Methods: The FE models were composed of the AF and the upper and lower endplates. The AF was represented as a continuous material composed of a hyperelastic isotropic Yeoh matrix reinforced with two families of fibers described with an exponential energy function. The caudal endplate was fully restricted and 8 Nm pure moment was applied to the cranial endplate in flexion, extension, lateral flexion and axial rotation. The mechanical constants were determined randomly based on a normal distribution and average values reported. Results: Results of the 576 models show that the ROM was more sensitive to the initial stiffness of the fibers rather than to the stiffening coefficient represented in the exponential function. The ROM was more sensitive to the input variables in extension, flexion, axial rotation and lateral bending. The analysis showed an increased probability for the L5-S1 ROM to be higher in flexion, extension and axial rotation, and smaller in lateral flexion, with respect to the L4-L5 ROM. Conclusions: An equation was proposed to obtain the ROM as a function of the elastic constants of the fibers and it may be used to facilitate the calibration process of the human spine segments and to understand the influence of each elastic constant on the ROM.
EN
The need to reduce pollutant emissions leads the engineers to design new aeronautic combustors characterized by lean burn at relatively low temperatures. This requirement can easily cause flame instability phenomena and consequent pressure pulsations which may seriously damage combustor’s structure and/or compromise its fatigue life. Hence the need to study the combustor’s structural dynamics and the interaction between elastic, thermal and acoustic phenomena. Finite element method represent a largely used and fairly reliable tool to address these studies; on the other hand, the idealization process may bring to results quite far from the reality whereas too simplifying assumptions are made. Constraints modelling represent a key-issue for all dynamic FE analyses; a wrong simulation of the constraints may indeed compromise entire analyses although running on very accurate and mesh-refined structural models. In this paper, a probabilistic approach to characterize the influence of external constraints on the modal behaviour of an aircraft combustor-rig is presented. The finite element model validation was performed at first by comparing numerical and experimental results for the free-free condition (no constraints). Once the model was validated, the effect of constraints elasticity on natural frequencies was investigated by means of a probabilistic design simulation (PDS); referring to a specific tool developed in the ANSYS®software, a preliminary statistical analysis was at performed via Monte-Carlo Simulation (MCS) method. The results were then correlated with the experimental ones via Response Surface Method (RSM).
PL
Potrzeba redukcji zanieczyszczeń stawia wobec inżynierów wymaganie projektowania samolotowych komór spalania, które charakteryzują się ubogim spalaniem przy relatywnie niskich temperaturach. W tych warunkach mogą łatwo powstawać zjawiska niestabilności płomienia i wynikające stąd pulsacje ciśnienia, które mogą poważnie uszkodzić strukturę komory spalania lub/i zmniejszyć jej trwałość zmęczeniową. Wynika stąd potrzeba studiów nad dynamiką strukturalną komory spalania i interakcjami między zjawiskami termicznymi i akustycznymi. Metoda elementów skończonych jest narzędziem dość niezawodnym i powszechnie stosowanym, odpowiednim do takich studiów. Z drugiej strony, proces idealizacji może prowadzić do wyników, które są bardzo odległe od rzeczywistości, jeżeli w założeniach przyjęto nadmierne uproszczenia. Modelowanie więzów jest sprawą kluczową dla wszystkich analiz dynamicznych metodą elementów skończonych. Błędna symulacja więzów może istotnie zagrozić całej analizie, nawet gdy korzysta się w niej z bardzo dokładnych modeli strukturalnych o udoskonalonej siatce. W artykule zaprezentowano podejście probabilistyczne by scharakteryzować wpływ więzów zewnętrznych na właściwości modalne zespołu samolotowej komory spalania. Najpierw przeprowadzono walidację modelu elementów skończonych drogą porównania wyników doświadczalnych i obliczeniowych w warunkach swobodnych (bez więzów). Gdy potwierdzono prawidłowość modelu, zbadano wpływ sprężystości więzów na częstotliwości drgań własnych stosując metodę probabilistycznego projektowania symulacji (PDS). Korzystając ze specjalnego narzędzia opracowanego w oprogramowaniu ANSYS, wykonano wstępną analizę statystyczną metodą symulacji Monte Carlo (MCS). Jej wyniki skorelowano następnie z wynikami doświadczalnymi stosując metodę powierzchni odpowiedzi (RSM).
EN
The main aim is to present recent developments in applications of symbolic computing in probabilistic and stochastic analysis, and this is done using the example of the well-known MAPLE system. The key theoretical methods discussed are (i) analytical derivations, (ii) the classical Monte-Carlo simulation approach, (iii) the stochastic perturbation technique, as well as (iv) some semi-analytical approaches. It is demonstrated in particular how to engage the basic symbolic tools implemented in any system to derive the basic equations for the stochastic perturbation technique and how to make an efficient implementation of the semi-analytical methods using an automatic differentiation and integration provided by the computer algebra program itself. The second important illustration is probabilistic extension of the finite element and finite difference methods coded in MAPLE, showing how to solve boundary value problems with random parameters in the environment of symbolic computing. The response function method belongs to the third group, where interference of classical deterministic software with the non-linear fitting numerical techniques available in various symbolic environments is displayed. We recover in this context the probabilistic structural response in engineering systems and show how to solve partial differential equations including Gaussian randomness in their coefficients.
EN
This paper presents two reliability models of a single-unit system with the concept of preventive maintenance (PM) beyond warranty and degradation. In both the models, repair of any failure during warranty is cost-free to the users, provided failures are not due to the negligence of users. There is a single repairman who always remains with the system. Beyond warranty, the unit goes under PM and works as new after PM (in both models). In model-1, the unit works as new after its repair beyond warranty whereas; in model-2, the unit becomes degraded. After failure, the degraded unit is replaced by a new one. The failure time of the system follows negative exponential distribution while PM, replacement and repair time distributions are taken as arbitrary with different probability density functions. Supplementary variable technique is adopted to derive the expressions for some economic measures such as reliability, mean time to system failure (MTSF), availability and profit function. Using Abel’s lemma, the behaviour of the system in steady-state has been examined. To highlight the behaviour of reliability and profit function, numerical results are considered for particular values of various parameters and repair cost. Profit comparison of both the models is also made to see the usefulness of the concept of degradation.
PL
W artykule przedstawiono dwa modele niezawodności systemu jednoelementowego wykorzystujące pojęcia pogwarancyjnej obsługi profilaktycznej oraz degradacji. Oba modele zakładają, że w okresie gwarancyjnym użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawą uszkodzeń, chyba że uszkodzenie powstało wskutek zaniedbania ze strony użytkownika. Obsługi są wykonywane przez jedną ekipę remontową, która zawsze pozostaje na stanowisku. Po upływie okresu gwarancyjnego, urządzenie podlega obsłudze profilaktycznej i po jej przeprowadzeniu działa jak nowe (w obu modelach). Model 1 zakłada, że element po naprawie pogwarancyjnej działa jak nowy, natomiast w Modelu 2, element ulega degradacji. Zdegradowany element, który uległ uszkodzeniu, zostaje wymieniony na nowy. Rozkład czasu uszkodzenia jest rozkładem wykładniczym ujemnym, a rozkłady czasu obsługi profilaktycznej, wymiany i naprawy są traktowane jako arbitralne, o różnych funkcjach gęstości prawdopodobieństwa. Zastosowana technika dodatkowej zmiennej pozwoliła na wyprowadzenie wyrażeń dla niektórych miar ekonomicznych, takich jak niezawodność, średni czas do uszkodzenia systemu (MTSF), gotowość i funkcja zysków. Zachowanie systemu w stanie ustalonym badano z wykorzystaniem lematu Abela. Aby przedstawić zachowanie funkcji niezawodności i zysków, analizowano wyniki numeryczne dla poszczególnych wartości różnych parametrów oraz kosztów naprawy. Porównanie zyskowności badanych modeli umożliwiło weryfikację przydatności pojęcia degradacji.
EN
Supplementing well recognised practical models of project and construction management, based on probabilistic and fuzzy events may make possible to transfer the weight of the change and extra orders assessment from the qualitative form to a quantitative one. This assessment, however, is naturally burdened with an immeasurable, subjective aspect. Elaboration of probability of occurrence in a construction project unforeseen building works requires application (in addition to the non-measureable, qualitative criteria) of measurable (quantitative) criteria which still appear during construction project implementation. In reimbursable engineering contracts, a random event described as an extra, supplementary building work has a random character and occurs with a specific likelihood. In lump sum contracts, on the other hand, such a random event has a fuzzy character and its occurrence is defined in a linear manner by the function of affiliation to the set of fuzzy events being identical with unforeseen events. The strive for quantitative presentation of criteria regarded by nature as qualitative and the intention to determine relations between them led to the application of the fuzzy sets theory to this issue. Their properties enable description of the unforeseen works of construction projects in an unambiguous, quantitative way.
PL
Szacując prawdopodobieństwo wystąpienia w przedsięwzięciu budowlanym zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych stosuje się - oprócz kryteriów niemierzalnych (jakościowych) - kryteria mierzalne (ilościowe) wyrażone w analizie przepływu środków finansowych w czasie realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W kontraktach inżynierskich powykonawczych zdarzenie losowe określone jako nieprzewidziana robota budowlana ma charakter losowy i występuje z określonym prawdopodobieństwem: w kontraktach ryczałtowych natomiast takie zdarzenie losowe ma charakter rozmyty i jego występowanie jest określone liniowo funkcją przynależności do zbioru zdarzeń rozmytych tożsamych z nieprzewidzianymi. Dążenie do ilościowego ujęcia kryteriów z natury uchodzących za jakościowe i chęć wyznaczenia panujących między nimi relacji, doprowadziło do spojrzenia na zagadnienie w kategoriach zbiorów rozmytych jako pochodną ujęcia probabilistycznego. Ich właściwości dają możliwość opisania nieprzewidzianych - zamiennych i dodatkowych - robót budowlanych w jednoznacznym aspekcie ilościowym.
8
Content available remote Probabilistic study of bone remodeling using finite element analysis
EN
The dynamic bone remodeling process is a computationally challenging research area that struggles to understand the actual mechanisms. It has been observed that a mechanical stimulus in the bone greatly affects the remodeling process. A 3D finite element model of a femur is created and a probabilistic analysis is performed on the model. The probabilistic analysis measures the sensitivities of various parameters related to the material properties, geometric properties, and the three load cases defined as Single Leg Stance, Abduction, and Adduction. The sensitivity of each parameter is based on the calculated maximum mechanical stimulus and analyzed at various values of probabilities ranging from 0.001 to 0.999. The analysis showed that the parameters associated with the Single Leg Stance load case had the highest sensitivity with a probability of 0.99 and the angle of the force applied to the joint of the proximal femur had the overall highest sensitivity.
9
Content available remote Próba probabilistycznej oceny głębokości przemarzania gruntu
PL
W artykule przedstawiono próbę zastosowania rachunku prawdopodobieństwa do prognozowania głębokości przemarzania gruntu. Omówiono pokrótce czynniki wpływające na przemarzanie gruntu oraz technikę pomiarów temperatury gruntu wykonywanych przez stacje meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podano zasady wyznaczania położenia izotermy zerowej w gruncie stosowane przez IMGW – PIB. Na przykładach danych pomiarowych z pięciu stacji meteorologicznych, położonych w różnych regionach Polski, przedstawiono metodę i wyniki probabilistycznego ujęcia położenia izotermy zerowej w gruncie. Otrzymane wyniki porównano z postanowieniami obecnej normy [1] i zaproponowano dalszy tok postępowania.
EN
The paper deals with the probabilistic method of soil freezing depth assessment. Yearly (winter) maxima of zero centigrade isotherm position were approximated by Gumbel probability distribution. Its parameters were estimated using the maximum likelihood method. The results obtained on the basis of data from five meteorological stations and 30 to 50 years of observations, called characteristic values of 50-year return period, are not the same as given in the Polish Standard. The need of recalculation the data from all meteorological stations in Poland is pointed out.
PL
Artykuł jest kontynuacją publikacji na temat Analizy Warstw Zabezpieczeń do oceny ryzyka występującego na stanowiskach pracy w górnictwie oraz zastosowanie do tego celu programu QRAS (Quantitative Risk Assesment System), WG 2011, nr 12. Przedstawiono przykład obliczenia ilościowego poziomu ryzyka zawodowego na stanowisku górnik-kombajnista. Opisano cały proces oceny ryzyka od przygotowania danych wejściowych aż po wyniki analizy probabilistycznej.
EN
This article is a continuation of a publication on the Analysis of Protection Layers to assess the risk inherent on the workplaces in the mining industry and to apply QRAS (Quantitative Risk Assessment System) software for this purpose, WG 2011, No. 12. An example of a quantitative calculation of the level of occupational risk on the example of a miner-an operator of the shearer was presented. The whole process of professional risk assessment was described from the preparation of the input data to the results of a probabilistic analysis.
11
Content available remote Finite element heat transfer and structural analysis of a chemical reactor head
EN
Stress analysis of a chemical reactor head was computationally simulated by a finite element method and probabilistically evaluated in view of several uncertainties in the performance parameters. Cumulative distribution functions and sensitivity factors were computed for overall heat transfer rate due to the structural and thermodynamic random variables. These results can be used to quickly identify the most critical design variables in order to optimize the design and make it cost effective. The analysis leads to the selection of appropriate measurements to be used in structural and heat transfer analysis and to the identification of both the most critical measurements and parameters.
12
Content available remote Analiza probabilistyczna wybranych sekwencyjnych algorytmów pakowania
PL
Streszczenie – Zadanie pakowania w klasycznym ujęciu polega na rozmieszczeniu listy ładunków L={a1,a2,…,an} o rozmiarach nieprzekraczających 1 w minimalnej ilości pojemników o rozmiarze jednostkowym, wymaga się przy tym, aby żaden z pojemników nie był przeładowany. Wśród metod rozwiązania takiego zadania jest też klasa algorytmów sekwencyjnych. Od algorytmu sekwencyjnego wymaga się dodatkowo aby zadania umieszczane w pojemniku tworzyły sekwencję: Dla każdego i należy do Jn for all j,k,l należy do Di j należy do A(Li) (s)iloczyn logiczny l należy do A(Li) (s) iloczyn logiczny j mniejsze niż k mniejsze niż l implikacja k należy do A(Li)(s), dla s element of J IA(Li)I W niniejszej pracy przedstawiono przykład algorytmu sekwencyjnego S1k oraz przeprowadzono pełną analizę jego zachowania. Dowiedziono twierdzenia określającego wartość współczynnika sprawności algorytmu (RS1kwiększe lub równe 0.5) dla najgorszego przypadku. Analiza probabilistyczna przeprowadzona została dla nieskończonego ciągu niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie L={E1,E2,......}. W pracy pokazano ograniczenie dla asymptotycznego współczynnika nadwyżki algorytmu S1k (R nieskończoność S1k,U(0,1) większe niż 0.7288).
EN
The bin-packing problem in the classical approach is to arrange the list of tasks L={a1,a2,…,an} of a size not exceeding 1 in the minimum number of bins of size 1, however, that none of the bins was overloaded. Among the ways to do such a task is a class of sequential algorithms. From sequential algorithm is required in addition to pack the tasks in such a way that tasks placed in each container (bin) consisted of a sequence: For all i element of Jn for all j,k,l element of Di j element of A(Li) (s)logical and l element of A(Li) (s) logical and j less than k less than l implication k element of A(Li)(s), dla s element of J IA(Li)I In this paper is an example of sequential algorithm called S1k and carried out a full analysis of its behavior. It demonstrate the value of lower bound for efficiency factor of the algorithm (R S1k greater-than or equal to 0.5). Probability analysis was carried out for the infinite sequence of independent random variables of equal distribution L={E1,E2,......}. This paper also show a bound of asymptotic waste ratio of S1k (R infinity S1k,U(0,1) greater than 0.7288).
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie probabilistycznej jakości powietrza wewnętrznego, która może być stosowana przy badaniach epidemiologicznych czy ocenie porównawczej różnych systemów wentylacji. Model probabilistyczny umożliwia wyznaczenie prawdopodobieństwa przekroczenia czy niedotrzymania wartości dopuszczalnych lub zalecanych.
EN
The paper presents a probabilistic analysis of the quality of the indoor air. The analysis may be applied to the epidemiologic examinations or to the comparative assessment of the quality, concerning various ventilation systems. The probabilistic model enables evaluation of the probability concerning the excess of the tolerable limits or non-retaining preferred values.
14
Content available remote Probability of limit state of bar structures. A modified Monte Carlo procedure
EN
The paper deals with the problems of reliability and the probabilistic analysis of the limit states of bar structures. The main concept introduced in the paper is the probability distribution of the limit state of a structure, defined on the basis of the specific Monte Carlo simulation procedure. The idea of this procedure is to determine the limit load multiplier in every simulation step. The reliability, or the probability of failure are the characteristics of the probability distribution of the limit state of a structure. In the numerical example the probability distribution of the ultimate limit state of a planar framed structure is determined in two variants: the direct sampling and the sampling tending to the extreme probability distribution. The essential part of the paper is preceded by a brief outline of probabilistic methods of assessing the reliability of structures.
PL
Praca poświęcona jest zagadnieniom niezawodności i probabilistycznej analizie stanów granicznych układów prętowych. Główną ideę pracy stanowi rozkład prawdopodobieństwa stanu granicznego nośności ustroju, zdefiniowany na podstawie specjalnej procedury symulacyjnej Monte Carlo. W procedurze tej istotne jest wyznaczanie mnożników obciążenia granicznego w każdym kroku symulacyjnym. Charakterystykami rozkładu prawdopodobieństwa stanu granicznego ustroju są m.in. niezawodność i prawdopodobieństwo awarii. W przykładzie liczbowym rozkład prawdopodobiństwa stanu granicznego nośności płaskiego układu ramowego wyznaczony został w dwóch wariantach: losowania bezpośredniego oraz losowania dążącego do ekstremalnych rozkładów prawdopodobieństwa. Zasadnicza część pracy poprzedzona jest krótkim przeglądem probabilistycznych metod oceny niezawodności konstrukcji.
15
Content available remote Analiza probablistyczna drgań o powtarzalności stochastycznej
PL
Analizowane są modele probabilistyczne drgań stochastycznych w postaci okresowo korelowanych procesów losowych. Wykazano, że charakterystyki probabilistyczne drugiego rzędu tej klasy niestacjonarnych procesów losowych opisują w sposób naturalny główne cechy stochastycznej powtarzalności. Rozpatrzono podstawowe metody estymacji korelacyjnych i widmowych charakterystyk drgań stochastycznych.
PL
W artykule przedstawiono probabilistyczną analizę stateczności nasypu na przykładzie nasypu doświadczalnego w Antoninach. Podano w nim profile skorygowanej wytrzymałości na ścinanie bez odpływu pomierzonej połową sondą krzyżakową. Porównanie współczynników stateczności uzyskanych z analizy deterministycznej i probabilistycznej wskazuje na konieczność stosowania metod probabilistycznych w obliczeniach stateczności, umożliwiających określenie ilościowego prawdopodobieństwa zniszczenia oraz uwzględnienie niepewności wytrzymałości na ścinanie podłoża organicznego.
EN
The paper presents probabilistic stability analysis of embankment on organic subsoil using the example of test embankment in the Antoniny site. The profiles of undrained shear strength obtained from field vane tests are presented. Comparison of safety factors obtained from deterministic and probabilistic analyses indicates the necessity of application of probabilistic methods in stability analyses, what makes possible the evaluation of quantitative probability of failure and also taking into account uncertainties of undrained shear strength of organic subsoil.
PL
Przedstawiono wyniki analizy probabilistycznej wpływu korelacji pomiędzy dwoma siłami wewnętrznymi (momentem S1 i siłą podłużną S2) na miarę zapasu bezpieczeństwa w stosunku do miary akceptowalnej w przypadku występowania tylko jednej obliczeniowej siły wewnętrznej S. Wyniki analizy ujawniły dodatkowe zapasy bezpieczeństwa związane z określaniem wartości obliczeniowych tych sił przy założeniu ich przekroczenia z prawdopodobieństwem akceptowalnym w przypadku przekroczenia tylko jednej siły wewnętrzej. Przedstawione przykłady obliczeń wskazują, że redukcja obliczeniowych wartości tych sił w stosunku do wartości brzegowych wyznaczonych przy Ps = 0,001 może wynosić do 20%. Możliwość taka może być wykorzystana praktycznie przy projektowaniu nowych konstrukcji lub przy ocenie stanu konstrukcji istniejących według metod probabilistycznych przy założeniu akceptowanego w normach podziału łącznego zapasu bezpieczeństwa na dwie części składowe przypisane nośności i siłom wewnętrznym.
EN
This work deals with results of probabilistic analysis of the influence of correlation between two load effects bending (moment S1 and longitudinal force S2) on the measure of safety margin comparing with measure acceptable in case of one load effect S. The marginal distributions f (S1) and f (S2) have been adopted as three parameters Pearson type III distributions, assuming linear transformation of actions into action effects. These distributions have been replaced by equivalent normal distributions obtained through approximation at mean (ps = 0,5) and design (ps = 0,001) values of load effects. The linear tranformation of loads into load effects has been adopted, assuming normal distribution of permanent actions and Gumbel's distribution of two variale imposed and wind actions. The results of probabilistic analysis of the influence of two load effects correlation shown additional safety margins aasumed in determination of design values of these load effects for the same probability of their exeedence as in case of one design load effect. The presented examples of calculation indicated that reduction of design values of these load effects may amount up to 20%. The practical advantage of this possibility may take place in design of new structures and in assessement of existing structures using probabilistic methods, assuming division of total safety margin into two parts assigned to the resistance and the load effect.
PL
Ubytki korozyjne i wżerowy charakter destrukcji materiału stalowych kominów stanowią istotny problem w ocenie nośności takich ustrojów. Na złożoność problemu ma wpływ losowy charakter zmian parametrów geometrycznych przewodu kominowego i wytrzymałościowych stali. Wielkości te zmieniają się bowiem zarówno po łuku jak i wysokości powłoki walcowej komina. Obiektywne oszacowanie nośności badanych konstrukcji uzyskuje się wykonując zaproponowaną w pracy analizę probabilistyczną, która uwzględnia losową zmienność grubości ścianek i wytrzymałości stali przewodu kominowego.
EN
The corrosive losses and penetrating type of material destruction of steel chimneys create a significant problem for assessment of their load capacity random. The difficulty of the problem is cause by random changes of the both geometrical parameters of the chimney flue and steel strength. This magnitudes are changeable transversally and along the chimney cylinder shell. It is a problem in the study how to assess the random load capacity of the weakened by corrosion chimney's cross section, considering the random variation of the both thickness of walls and strength. Know examples and deterministic analyses show the necessity of checking of all weaker by corrosion characteristic cross-sections. The objective assessment of the load capacity of the considered structures can be reached by proposed in the study probabilistic analysis.
19
Content available Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oszacowania bezpieczeństwa istniejących konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem wyników oceny ich stanu technicznego. Po omówieniu wymagań i procedur oceny stanu technicznego istniejących obiektów, przyjętych w opracowywanym projekcie normy ISO/CD 13822 Assessment of Existing Structures (rys.1), przeprowadzono analizę metod weryfikacji stanów granicznych istniejących konstrukcji metodami zalecanymi w tym dokumencie - zarówno tradycyjną (normową) częściowych współczynników bezpieczeństwa, jak również na podstawie analiz probabilistycznych. Możliwy efekt zastosowania obu metod zilustrowano przykładem oceny nośności płyty żelbetowej przeprowadzonej z uwzględnieniem wyników badań diagnostycznych betonu. Artykuł stanowi zmienioną i rozszerzoną wersję referatu przedstawionego na VI konferencji "Problemy rzeczoznawstwa budowlanego. Warsztat pracy", Kielce 2000.
EN
This paper deals with the procedures and methods for assessment of safety of existing structures adopted in ISO/CD 13822 Assessment of Existing Structures. Attention is paid to the possibility of more exact estimation of input data from diagnostic test than in case of newly design structures. Two methods for verification of ultimate states are presented standard partial coefficients method and approximate probabilistic one. An example of verification of safety existing reinforced concrete slabs under bending is given.
PL
Przedstawiono wyniki analizy probabilistycznej zapasów bezpieczeństwa przypisanego obciążeniom według postanowień Eurokodu 1 i według polskiej wersji eurokodów obciążeń. Miary tych zapasów wyrażono za pomocą prawdopodobieństwa przekroczenia obliczeniowych wartości sił wewnętrznych p(S>Sd) lub przypisanych tym prawdopodobieństwom zmodyfikowanych wartości wskaźników bezpieczeństwa ßs obliczonych z uwzględnieniem współczynnika skośności rozkładu siły wewnętrzej S. Przedstawiono propozycje dotyczące uściślenia obliczeń sił wewnętrznych przy założeniu stałego poziomu p(S>Sd).
EN
This paper contains results of probabilistic analysis of safety margines prescribed to actions according to Eurocode 1 and Polish version of this Eurocode. The measures of safety margines have been expressed as probabilities of exceeding of desing action effects p(S>Sd) or modified safety indices ßs calculated with consideration of skewness coefficient of action effect distribution function. The proposals concerning the improvement of calculation of action effects assuming constant level of probability p(S>Sd) has been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.