Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the paper, the changes in some mechanical properties and wear behavior of CuSn10 sintered bronze and MMCs based on this bronze reinforced with composite ultrafine aluminide powders FeAl/15 % Al2O3, NiAl/15 % Al2O3 and Ti-46Al-8Cr are described. It was observed that the presence of aluminides in the MMCs leads to an increase in the hardness, but the flexural strength may increase or decrease depending on the type of aluminide. The presence of aluminides in the MMC reduces the wear rate considerably. It is decreased in the direction of FeAl/15 % Al2O3 → NiAl/15 % Al2O3 → Ti-46Al-8Cr aluminides and for the best MMC composition the advantage is about 20 times. In the MMCs wear process, micro-craters are formed on the contact surface and it is the principal reason of a decrease in the wear rate.
PL
Zaprezentowano wyniki badań stanu powierzchni tytanu technicznego gatunku Grade 2 poddanego procesowi azotowania jonowego. W celu intensyfikacji zjawisk zachodzących w plazmie wyładowania jarzeniowego zastosowano metodę ekranu aktywnego. Przeprowadzone badania morfologii powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM) pozwoliły na ocenę chropowatości powierzchni (Ra) dla różnych wariantów rozmieszczenia próbek w komorze jarzeniowej oraz przyjętych parametrów procesów.
EN
This paper presents the results of studies concerning the conditions of pure titanium’s surface (Grade 2) subjected to ion nitriding treatment. In order to intensify the phenomena occurring in the plasma glow discharge, an active screen method was applied. The studies conducted with the use of an atomic force microscope (AFM) have enabled to evaluate different variants of samples’ distribution within the fluorescent light chamber and the process’ parameters given in terms of the surface’s conditions, by comparing the Ra parameter received.
EN
This paper describes the changes in the tribotechnical properties of CuSn10 sintered bronze and MMCs based on this bronze reinforced with ultrafine composite Al-based powders. It was observed that the presence of hard particulates in the MMCs leads to a decrease in the friction coefficient and, particularly, wear rate. The presence of Al-based particulates in the MMC reduces the wear rate considerably. It decreases in the direction of FeAl → NiAl → Ti-Al-Cr particulates and for the best MMC composition the gain is about 20 times. In the MMC wear process, micro-craters are formed on the contact surface and it is the principal reason for the decrease in the wear rate.
PL
W pracy zbadano zmiany właściwości tribotechnicznych spiekanego brązu CuSn10 oraz kompozytów metalowych na bazie tego brązy umocnionego twardymi cząstkami proszków na bazie aluminium: FeAl, NiAl oraz Ti-46Al-8Cr. Obecność w kompozycie twardych cząstek na bazie Al prowadzi do zmniejszenia współczynnika tarcia i intensywności zużycia. Temperatury w strefie styku są stabilne, maksymalne temperatury zaobserwowano w warunkach wzrastającego obciążenia. Intensywność zużycia zmniejsza się w kierunku FeAl → NiAl → Ti-Al-Cr cząstek i dla kompozytu o najlepszym składzie przewaga sięga 20 razy. Zasadniczą przyczyną zmniejszenia intensywności zużycia są mikrokratery powstające na powierzchniach styku.
PL
W artykule podano metodę porównywania struktur geometrycznych powierzchni SGP stali ze strukturą odniesienia żelaza armco na przykładzie procesu kulowania. Opracowanie wykonano na przykładzie porównania SGP stali 42CrMo4, z żelazem armco uzyskanych w takich samych warunkach obróbki.
EN
In this paper, a method was presented for comparing the surface texture of material obtained in the shot peening process with the reference texture of the Armco pure iron. The comparative investigation was carried out for the surface of the alloy steel 42CrMo4 and the Armco pure iron, while both materials had been treated the same way.
PL
Za pomocą nowoczesnych technik analizy powierzchni, takich jak: pomiary potencjału zeta, skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych oraz rentgenowska spektroskopia fotoelektronów, zbadano dwa rodzaje membran polimerowych przeznaczonych do nanofiltracji. Stwierdzono, że ww. techniki analityczne umożliwiają komplementarne określenie właściwości fizykochemicznych powierzchni polimerowych membran nanofiltracyjnych, a tym samym ułatwiają dobór membrany do określonego zastosowania.
EN
In the paper, two types of nanofiltration polymeric membranes are examined using modern techniques including zeta potential measurement, scanning electron microscopy, atomic force microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. The authors argue that the presented techniques are suitable for the complementary determination of physicochemical properties of polymeric nanofiltration membranes and consequently give information necessary for the proper selection of amembrane for a particular application.
EN
The requirements that must be met by implant materials are rigorous and diverse. These materials are tasked with supporting or replacing sick or damaged parts of the musculoskeletal system, where loads and a heterogeneous stress state frequently occur. Thus, they must have the appropriate strength properties and resistance to many types of corrosion, which is related to biotolerance, or neutrality of the material to the human body during use. This article presents the results of studies of three implant groups: set for stabilization of long bones made of 316L austenitic steel, set for intramedullary nail insertion in grafts of femur bones made of Ti6Al4V titanium alloy, and a straighty reconstruction plate made of Ti6Al4V titanium alloy coated with an oxide layer. These implants were implanted into the human body and then removed at the end of the treatment process or due to implant failure during its operation. Next, implants were studied in order to determine the level of wear. Investigations were carried out using an Hitachi S-3000N scanning microscope. Their results indicate a series of changes that took place on implant surfaces and confirm the existence of typical implant wear mechanisms presented in reports in the literature. Traces of corrosion, fatigue cracks, tribological wear, and traces of fretting were found on examined implant surfaces. The study of implant wear cases, determination of their character, and evaluation of the intensity of destructive processes may contribute to the improvement of both the mechanical properties of these implants and their shape, so that modern bone implants perform their roles without the risk of failure during their operation.
PL
Wymagania stawiane materiałom na implanty są wysokie i bardzo zróżnicowane. Mają one wspomagać lub zastępować chore lub uszkodzone części układu kostno-mięśniowego, gdzie często pojawiają się obciążenia i różnorodny stan naprężeń. Muszą zatem charakteryzować się odpowiednimi własnościami wytrzymałościowymi i odpornością na różne rodzaje korozji, powiązaną z biotolerancją oznaczającą neutralność materiału wobec organizmu podczas użytkowania. W pracy przedstawiono wyniki badań trzech grup implantów: zestawu do stabilizacji kości długich, wykonanego ze stali austenitycznej 316L, zestawu do gwoździowania śródszpikowego do zespoleń złamań kości udowej, wykonanego ze stopu tytanu Ti6Al4V oraz płytki rekonstrukcyjnej prostej, wykonanej ze stopu tytanu Ti6Al4V pokrytego warstwą tlenków. Implanty te wszczepione były do organizmu ludzkiego, a następnie usunięte, wraz z zakończeniem procesu leczenia lub wskutek uszkodzenia implantu podczas jego eksploatacji. Następnie poddano je badaniom w celu określenia stopnia zużycia. Badania realizowano z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego Hitachi S-3000N. Wyniki badań wskazują na szereg zmian, które zaszły na powierzchni implantów i potwierdziły istnienie typowych mechanizmów zużycia implantów prezentowanych w doniesieniach literaturowych. Na powierzchni badanych implantów zauważono ślady korozji, pęknięcia zmęczeniowe, zużycie tribologiczne oraz ślady frettingu. Badania zużycia implantów, określenie ich charakteru oraz ocena intensywności zachodzenia procesów niszczenia mogą w przyszłości znacznie wpłynąć na poprawę zarówno właściwości mechanicznych tych implantów, jak również na próbę zmiany ich kształtu tak, by nowoczesne implanty kostne spełniały swoją rolę bez ryzyka zniszczenia w trakcie ich eksploatacji.
8
Content available remote Wpływ warunków tarcia na charakterystyki tribologiczne smarów plastycznych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych realizowanych w różnych warunkach tarcia, w obecności nietoksycznych smarów plastycznych. Oceniono wpływ warunków tarcia na charakterystyki przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe oraz trwałość użytkową ekologicznych smarów plastycznych. Charakterystyki tarciowe smarów wyznaczono na podstawie testów realizowanych w warunkach stałego jak i liniowego wzrostu obciążenia węzła tarcia oraz w warunkach działania wymuszeń cieplnych. Po testach oceniono wpływ warunków tarcia na zmiany zachodzące na powierzchni tarcia oraz na zmianę jakości badanych smarów. Do identyfikacji zmian zachodzących w warstwie wierzchniej pod wpływem tarcia zastosowano technikę SEM/EDS. Natomiast do oceny zmian odporności oksydacyjnej smarów zastosowano różnicową kalorymetrię skaningową DSC. Na podstawie uzyskanych rezultatów oceniono skuteczność działania zastosowanych smarów plastycznych i ich możliwość pracy w węzłach tarcia narażonych na działanie wymuszeń mechanicznych i cieplnych.
EN
The article presents the results of tribological tests carried out under different conditions of friction, in the presence of non-toxic greases. Rated influence of friction on the characteristics antiscuffing non-toxic greases. Friction characteristics were determined on the basis of tests carried out under constant and linear load increases friction and heat extortion operating the quality of the tested lubricants. To identify changes in the surface layer due to the friction applied analysis SEM/EDS. The change in the oxidation resistance of lubricants was determined by differential scanning calorimetry DSC. Based on the results evaluated possible use of lubricants in under conditions of inechanical and thermal.
EN
In this paper, two phase shifting techniques are introduced for objects surface analysis with projected fringes. First, scanning phase shift (SPS) is introduced for contouring and deformation analysis, while max-minscanning is used for vibration analysis. Then, a smoothing algorithm called phase shift convolution is used on the contouring and deformation phase maps. It is shown that both these techniques are suitable for the use on unstable objects.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej zmian stanu struktury powierzchni uzyskanej w procesie rozpęczania wsadów rurowych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów powierzchni w wymiarze liniowym 2D oraz przestrzennym 3D zaprezentowano analizę wpływu procesu elektrodynamicznego kształtowania przedmiotów metalowych na właściwości powierzchni, rozpatrywane z punktu widzenia chropowatości, kierunkowości i izotropii struktury powierzchniowej.
EN
In the paper the results of an analysis concerning the changes in surface structure of a tubular charge subject to electrodynamic forming process are presented. On the basis of surface measurements in 2d and 3d an analysis concerning the influence of electrodynamic shaping process parameters on surface properties, with respect to roughness, directional properties and texture isotropy, has been carried out.
11
Content available remote Fraktalny opis powierzchni przełomu betonów cementowych
PL
W artykule zaprezentowano podejście do określania wymiaru fraktalnego linii profilowej wydzielonej z powierzchni przełomu betonu z uwzględnieniem w analizie takich składników struktury, jak: ziarno kruszywa grubego oraz stwardniały zaczyn cementowy. W przypadku zarówno zaczynu cementowego, jak i ziaren kruszywa grubego analizie fraktalnej poddano dwa warianty. Dla ziaren kruszywa obliczono wymiar fraktalny D w przypadku przełomu poziarnowego oraz w przypadku przejścia pęknięcia na wskroś ziarna. Zaczyn cementowy poddano natomiast analizie w przypadku przełomu powstałego przez sam zaczyn cementowy oraz w przypadku powierzchni przełomu powstałej na skutek oddzielenia się kruszywa od matrycy cementowej (odcisk w zaczynie po przełomie poziarnowym). Badania fraktalne przeprowadzono na powierzchniach przełomu betonów dwiema metodami: pudełkową (DBC) i obwiedni morfologicznej (Dm). Wykazano, że znaczący wpływ na wartość obu wymiarów fraktalnych DBC i Dm mają ziarna kruszywa grubego bez względu na charakter pęknięcia. Stwierdzono, że największy wymiar fraktalny mają pęknięcia przechodzące przez ziarna kruszywa grubego, występujące zarówno w przypadku pęknięć poziarnowych ziaren kruszywa, jak i pęknięć ziaren kruszywa na wskroś. W obu wariantach uzyskano wartości wymiaru fraktalnego obiema metodami o około 11 % większe, aniżeli wartości wymiaru fraktalnego otrzymane w przypadku przejścia pęknięcia przez matrycę cementową. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wymiar fraktalny D linii profilowej może być określany jako wartość średnioważona, uwzględniająca udział różnych typów pęknięć znajdujących się na linii profilowej.
EN
The paper presents an approach for determining the fractal dimension of the profile lines separated from the fracture surface of concrete with regard to the analysis of structural components such as grains of coarse aggregate and hardened cement paste. Both for the cement paste and the coarse aggregate, two variants were subjected to fractal analysis. In the case of the coarse aggregate, a fractal dimension was calculated for the crack around the grain and for a transition of the crack through the grain. The cement paste was analyzed with respect to the fracture surface created by the cement paste itself, and with respect to the fracture surface resulting from the separation of the coarse aggregate from the cement matrix (cement paste imprint on the grain aggregate). The fractal study was conducted on the fracture surfaces of concrete using two methods: a box counting method and morphological envelopes method. It has been shown that the grains of the coarse aggregate have a significant impact on the value of the fractal dimension D. It has been found that the cracks passing through the grains of the coarse aggregate have the largest fractal dimensions. For both of the variants, the fractal dimension values obtained with both of the methods were 11% higher. On the basis of the obtained results it was found that the fractal dimension D of the profile line can be defined as a weighted average incorporating different types of the cracks on the profile line.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań, jakie otrzymano identyfikując produkty procesów elektrodowych zachodzących w bezwodnych metanolowych roztworach 0.05M CH3ONa – 0.05M LiCl na powierzchni elektrody niklowej. W badaniach wykorzystano spektroskopię w podczerwieni z techniką całkowitego wewnętrznego odbicia (FTIR-ATR). Ponadto przeprowadzono analizę powierzchni elektrody niklowej, po katodowej redukcji przy określonych potencjałach, za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej SEM wraz z analizą badań EDX.
EN
The paper presents the identifying of morphology and composition of surface products occurring on nickel electrode during cathodic polarization in the anhydrous CH3OH – 0.05M CH3ONa – 0.05M LiCl. SEM, EDX and in situ infrared spectroscopy (FTIR-ATR) were used for analysis of surface layer. The investigations showed that nickel electrode undergoes “pseudopassivation” in cathodic range in course of formation of nickel methoxide film. The mechanism of passivation process has been proposed.
PL
Związki organo-silanowe są stosowane dla poprawienia adhezji powłok organicznych na metalach. W niniejszej pracy badano cienkie filmy winylotrójetoksy silanu (WTES) na żelazie (układ Fe/WTES) w celu określenia ich zdolności ochronnych i zachodzenia przemian chemicznych na powietrzu i w roztworze fosforanu. Po eksponowaniu w powietrzu w czasie do 12 dni, mierzono impedancję w 0,01 M Na2HPO4 i wykonywano analizę powierzchniową metodą XPS i FTIR. Eksponowanie w powietrzu spowodowało wzrost oporu przeniesienia ładunku, co wskazuje na polepszenie własności ochronnych układu. Na podstawie analizy powierzchniowej można uważać, że było ono spowodowane narastaniem tlenków żelaza na granicy faz Fe/WTES, powstawaniem SiO2 i związków pokrewnych, tworzeniem polisiloksanów i polimeryzacją grup winylowych. Zanurzenie do roztworu przyśpieszyło proces utleniania silanu. Wyrażono przypuszczenie, że niezależnie od zwiększania adhezji, silany odgrywają ważną rolę w ochronie przed korozją także poprzez swoje własności barierowe i inhibicyjne.
EN
Organosilane compounds are used for the improvement of adhesion of organic coatings on metals. In the present work, fi lms of vinyl-triethoxy silane (CH2=CH) Si(OC2H5)3 (WTES) on iron (Fe/WTES system) were examined to determine their ability to protect against corrosion and to evaluate chemical transformations occurring in air and in phosphate solution. After exposure to air for up to 12 days, impedance was measured in 0.01 M Na2HPO4, and surface analysis was carried out with XPS and FTIR. Exposure to air resulted in an increase of charge transfer resistance, indicating an improvement of protective properties of the system. On the basis of the surface analysis it can be proposed that the improvement was caused by the growth of iron oxides at the Fe/VTES interface, by the formation of SiO2 and related species and of polysiloxanes, and by polymerisation of vinyl groups. Immersion in the solution accelerated oxidation of the silane. It has been suggested that apart from improving adhesion, silanes play an important role in the corrosion protection also by their barrier and inhibiting properties.
14
Content available remote Mikroskopowa analiza stanu powierzchni materiałów do zastosowania w medycynie
PL
Powikłania zabiegów alloplastyki są wynikiem m.in. mechanizmu zużycia oraz produktów zużycia. Wprowadzanie nowych materiałów, technologii wytwarzania implantów oraz ich rozwiązań konstrukcyjnych powinno poprzedzać wykonanie szeregu badań medycznych oraz technologicznych (w tym tribologicznych) w celu zminimalizowania ilości późniejszych powikłań. W referacie przedstawiono wyniki badań i analizę stanu powierzchni elementów węzła tarcia oraz mechanizmu zużycia. Przeprowadzenie kompletnej analizy stanu powierzchni wymaga zastosowania wielu technik, stąd do badań wykorzystano: mikrospektrofotometr w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIRM), mikroskop optyczny (OM), skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) oraz mikroskop sił atomowych (AFM).
EN
Alloplasty complications are the result of the wear mechanism and products of wear. Introduction of new materials, designs and implant manufacturing technologies should be preceded by medical and technological research (including tribological tests) to minimise the probability of complications and unwanted side-effects. The article presents research results and analysis of knot elements of friction surfaces and their wear mechanism. Conducting the complete analysis of surfaces requires the use of a number of different techniques; therefore, in the described case the following were applied: Fourier transform infrared microspectrophotometer (FTIRM), optic microscope (OM), scanning electron microscope (SEM), and atomic force microscope (AFM).
PL
W pracy zaprezentowano wstępne wyniki prac związanych z wykorzystaniem mikroskopii Shear Force do diagnostyki powierzchni. W metodzie tej ostrze skanujące wprawiane jest w drgania równolegle do powierzchni w częstotliwością bliską rezonansu, a następnie mierzona jest amplituda tych oscylacji w celu określenia odległości ostrza od powierzchni. Należy podkreślić fakt, iż ostrze znajduje się w odległości kilku-kilkunastu nanometrów od powierzchni, przez co metodę tą można zakwalifikować jako bezkontaktową. Do wykonania badań wykorzystano stanowisko własnej konstrukcji. Dodatkowo, technika detekcji oddziaływań bliskiego pola Shear Force połączona została z funkcją pomiaru prądu emisji z powierzchni skanowanej, co umożliwiło tworzenie map właściwości elektrycznych próbki. Przeprowadzenie dwuwymiarowej transformaty FFT pozwoliło na zaprezentowanie nowego sposobu analizy wyników pomiarów.
EN
The Shear Force Microscopy (SHFM) and some preliminary results of the surface measurements are presented. In this technique the tip oscillates laterally to the surface near one of its resonant frequencies and the tip's oscillation amplitude is measured in order to estimate the tip-sample distance. It must be emphasized that the tip maintains the distance of several nanometers from the surface; thereby this method can be classified as non-contact. The home-made instrument was used to perform the experiments. Additionally, the Shear Force technique was combined with surface emission measurement feature, which allowed to create a "map" of electrical surface properties. By performing the FFT transforms of the results, new analysis approach was presented.
EN
This work examines the recommended chemical analytical method for the identification and detecting mercury from the environmental media. The aim of this study was to establish a correlation between mercury content in different biological indicators like: human hair, mushrooms, lichen, moss and needle samples, and the changes in the structure of the investigated material. We have explored the possibilities of using the SEM method in environmental studies to investigate a variety of biological samples coming from areas at different pollution state. We have combined the information from the quantity measurements with the qualitative analysis. The total content of Hg was determined using the Automatic Mercury Analyzer SP-3D. The accuracy of the applied method was verified by an analysis of proper certificate materials: Mixed Polish Herbs INCT-MPH-2, Lichen CRM 482, Pine needles 1575a and Human Hair NCS ZC 81002. The obtained results proved a direct influence of the content of mercury and environmental pollution on the damage of the structure of the studied samples.
EN
In this work, scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectrometry (SEM-EDS) and the time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS) were used to study the particles present on the hair surface of the inhabitants of Wislinka (people environmentally exposed due to the closeness of a dump) in order to obtain the information about the possible influence of dusting from a phosphate waste deposal place. Additionally, the morphology and the composition of fresh phosphogypsum were analyzed. Waste phosphogypsum is formed in the process of a wet phosphoric acid production and there is still a problem with its storage. A thorough understanding of the composition and chemistry of phosphogypsum seems to be necessary to evaluate its environmental impact comprehensively. The results obtained from these two techniques turned out to be complementary and revealed the information expected.
PL
W pracy przedstawiono przegląd wybranych aspektów związanych z badaniami powierzchni oraz mikroskopowych metod pomiarowych.
19
Content available remote Tribochemiczne pzemiany węglowodorów alifatycznych na powierzchni stali
PL
Mineralny olej bazowy - w skład którego wchodzą głównie węglowodory alifatyczne - nie stanowi jedynie środowiska reakcji triboaktywnych dodatków, ale może wpływać na przebieg tych procesów. Stwierdzono, że zarówno termochemiczne, jak i tribochemiczne (w układzie stal-stal) utlenianie węglowodorów alifatycznych prowadzi do powstawania szeregu aktywnych tribologicznie związków, w tym m.in. alkoholi, aldehydów i kwasów karboksylowych. W pracy badano - za pomocą technik analizy powierzchni: FTIRM, XPS i EDS - oddziaływanie powstających związków z powierzchnią tarcia i stwierdzono, że kwasy karboksylowe powstające w wyniku utleniania heksadekanu reagują z metalem podłoża, tworząc sole lub związki chelatowe. Produkty tribochemicznych przemian składników mineralnego oleju bazowego wpływają więc na właściwości warstw wierzchnich elementów węzła tarcia.
EN
Aliphatic hydrocarbons - as major components of lubricating oils - undergo chemical reactions under boundary lubrication conditions. Both the thermochemical and the tribochemical oxidation of aliphatic hydrocarbons lead to the formation of polar products (such as alcohols, aldehydes and carboxylic acids). Interactions of these compounds with rubbing surfaces were examined using FTIRM, XPS and EDS techniques. It has been found that carboxylic acids react with metal generating salts or complex compounds.
20
Content available remote Badanie cieńkich, twardych powłok nanoszonych w procesie PVD
PL
Wykonano badania tribologiczne czterech powłok naniesionych w procesie PVD (metoda łukowo-próżniowa): TiN, Ti(C,N), CrN i Cr(C,N). Do badań wykorzystano skojarzenie kula-tarcza pracujące w warunkach tarcia technicznie suchego. Do obracającej się w płaszczyźnie poziomej tarczy dociskana była kulka wykonana z Al2O3. Badane powłoki zostały naniesione na stalowe tarcze. Nowością zastosowanej metody jest usuwanie produktów zużycia ze strefy styku poprzez przedmuch suchym argonem. Po wykonaniu badań tribologicznych dokonywano obserwacji śladów zużycia używając mikroskopu optycznego, a także mikroskopu elektronowego (SEM) i mikroanalizatora rentgenowskiego (EDS). Stwierdzono, że najlepszymi właściwościami przeciwzużyciowymi charakteryzuje się powłoka CrN, zaś najgorszymi - Ti(C,N). Wynika to z różnych mechanizmów zużywania, będących rezultatem liczby defektów powierzchniowych, adhezji pomiędzy powłoką a podłożem, twardości powłoki oraz transferu materiału powłoki na przeciwpróbkę (kulkę). Zaobserwowano dwa wiodące mechanizmy zużywania: zużywanie przez odkształcenia plastyczne wierzchołków nierówności oraz przez pękanie i wykruszanie powłoki.
EN
The authors investigated tribological properties of four PVD coatings (deposited by the vacuum-arc method), i.e. TiN, Ti(C,N), CrN, Cr(C,N). The unlubricated ball-on-disk tribosystem was chosen. AI2O3 ball was pressed against the disc rotating in the horizontal plane. The investigated coatings were deposited on steel disks. A novelty of the test method is the removal of wear debris from the contact zone through a draught of dry argon. After tribological experiments the authors observed the wear track surface using an optical microscope. The analyse of surface of the scar on the balls, they used a scanning electron microscope (SEM) and energy dispersive spectrometer (EDS). It has been shown that CrN coating exhibit the best antiwear properties, while Ti(C,N) - the worst. This comes from various wear mechanisms being an effect of the number of surface defects, adhesion between the coating and substrate, coating hardness and transfer of material from the coating to the ball. Plastic strain of surface asperities results in the least intensive wear of the coating. Cracking and crushing bring about its most intensive wear.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.