Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 986

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza numeryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
PL
Chmura obliczeniowa jest modelem przetwarzania umożliwiającym dostęp na żądanie do konfigurowalnych zasobów obliczeniowych za pośrednictwem sieci komputerowej. Obecnie jest to jedna z najszybciej i najintensywniej rozwijanych technologii informatycznych, która jest wprowadzana do coraz liczniejszych obszarów działalności człowieka. Szczególnie interesujące jest zastosowanie chmury obliczeniowej w działalności przemysłowej, takiej jak projektowanie inżynierskie. Wiele systemów IT opartych na chmurze obliczeniowej jest rozwijanych, aby wspierać proces projektowania. W artykule przedstawiono i opisano ideę przetwarzania w chmurze oraz dostępne obecnie usługi i aplikacje używane w projektowaniu inżynierskim oparte na tej technologii. Zaprezentowano również praktyczny przykład systemu wykorzystującego przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, który jest stosowany w projektowaniu inżynierskim.
EN
Cloud computing is a model for on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. Currently it is one of the fastest and most intensively developed information technology, which is introduced into the more and more areas of human activity. Of particular interest is the applicability of cloud computing in industrial activity such as engineering design. A lot of IT system based on cloud computing is developed to support the design process. The idea of cloud computing and the currently available services and applications used in engineering design, which are based on this technology, are described and discussed in the paper. A practical example of cloud-based system applied in engineering design is also presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną budynku dwusegmentowego zlokalizowanego w strefie aktywnej działalności górniczej. Front eksploatacyjny przebiegał bezpośrednio pod budynkiem wywołując w pierwszej fazie wypukłą, a następnie wklęsłą krzywiznę terenu. Zarówno powierzchnia terenu, jak i sam obiekt objęte były w tym czasie monitoringiem geodezyjnym. Otrzymane wyniki pomiarowe oraz przeprowadzone wizje lokalne stanowiły dane źródłowe do analiz numerycznych, jak również pozwalały na weryfikację uzyskanych wyników. Nadrzędnym celem pracy było zwrócenie uwagi na problematykę modelowania budynku dwusegmentowego w fazie dwóch krzywizn: wypukłej i wklęsłej.
EN
This paper presents a numerical analysis of the two-segment building located in an active mining area. The exploitation front ran directly under the building, causing convex curvature of the terrain in the first phase and then a concave one. Both the surface area and the object itself were covered by geodetic monitoring at that time. The measurement results which were obtained and the site visits which were carried out were both source data for numerical analyzes and also allowed to verify the results. The main aim of the work was to draw attention to the problems of modeling a two-segment building in the phase of two curvatures: the convex one and the concave one.
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
PL
W pracy poruszono tematykę analizy numerycznej i wymiarowania stropu kablobetonowego. Przedstawiono przykład obliczeniowy, w którym omówiono poszczególne etapy budowy modelu numerycznego w programie SOFiSTiK oraz wymiarowania stropu żelbetowego kablobetonowego budynku biurowo-usługowego zaprojektowanego w układzie płytowo-słupowym.
EN
The subject of numerical analysis and designing of a cable-prestressed concrete ceiling is discussed in the paper. A computational example is presented in which the individual stages of building a numerical model in the SOFiSTiK program and designing of the reinforced concrete cable-prestressed ceiling of an office and service building designed in a slab-pillar system are discussed.
PL
W pracy poruszono problem obliczania przekrycia żelbetowego w kształcie powłoki synklastycznej ściętej o podstawie kwadratowej. Przedstawiono obliczenia analityczne i numeryczne sił w powłoce. Powłoka jest poddana działaniu głównie sił ściskających, co jest korzystne dla tego typu konstrukcji. W strefie brzegowej i podporowej konieczne jest wymiarowanie na mimośrodowe ściskanie i rozciąganie z uwagi na znaczący wzrost momentów zginających.
EN
The problem of calculating reinforced concrete covering in the shape of a synclastic shear shell with a square base is discussed in the paper. Analytical and numerical calculations of forces in the shell are presented. The coating is mainly subjected to compressive forces, which is beneficial for this type of construction. In the boundary and support zones, it is necessary to calculate for eccentric compression and tension due to the significant increase in bending moments.
EN
In this work, a FEM dynamic analysis of the energy absorbing system was carried out on the example of a thin-walled column loaded with impact of mass. The results of the numerical analysis of the impact of the column cross-sectional shape and the notch on the amount of impact energy absorbed are presented. Modeling of phenomena occurring during impact is a very complex task, because it is necessary to analyze a complicated process in which geometric and physical nonlinearities and contact problems occur. Model preparation and calculation using the finite element method (FEM) is currently the most reliable method of modeling impacts. The results of numerical analyzes discussed in the paper were carried out using the special MSC.Software.
PL
W niniejszej pracy przeprowadzona została analiza dynamiczna układu pochłaniającego energię na przykładzie cienkościennej kolumny, obciążonej udarem masy. Przedstawiono wyniki analizy numerycznej wpływu kształtu przekroju poprzecznego kolumny oraz karbu na wielkość pochłoniętej energii uderzenia. Modelowanie zjawisk zachodzących podczas uderzenia jest bardzo złożonym zadaniem, gdyż należy przeprowadzić analizę procesu, w którym następują nieliniowości geometryczne i fizyczne oraz problemy kontaktu. Przygotowanie modelu i przeprowadzenie obliczeń przy użyciu metody elementów skończonych (MES) jest aktualnie najbardziej wiarygodną metodą modelowania uderzeń. Omówione w pracy wyniki analiz numerycznych uzyskano przy wykorzystaniu specjalistycznego programowania firmy MSC.Software.
EN
Selected problems of elastic and elastic-plastic stability of steel structure elements are presented. Numerical analyses are concerned with two types of bisymmetrical rolled I-section steel beams, namely beams with no discrete lateral and torsional restraints and with midspan lateral and torsional restraint. Numerical shell model built in ABAQUS software environment was used. Practical conclusions are drawn on the basis of results made available from numerical analyses carried out.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia stateczności sprężystej i sprężysto-plastycznej elementów stalowych. Dokonano analiz numerycznych stateczności dwóch typów belki dwuteowej walcowanej, mianowicie belki bez usztywnień bocznych i przeciwskrętnych w przęśle oraz belki z jednym usztywnieniem w środku rozpiętości. Wykorzystano powłokowy model zbudowany w programie ABAQUS. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano wnioski praktyczne.
PL
Przedstawiono rezultaty analiz nośności kratownicy poddanej obciążeniu od wiatru. Wykonano liniowe analizy stateczności modelu prętowego i powłokowego konstrukcji przy różnych warunkach brzegowych na podporach skrajnych. Badano wpływ sztywności (rotacyjnej) stężeń pasa górnego na nośność konstrukcji. Zaprezentowano model pasa dolnego, podpartego sprężyście, jako model zastępczy kratownicy przestrzennej. Przedstawiono rezultaty analiz statycznych, nieliniowych, przeprowadzonych dla konstrukcji z imperfekcjami.
EN
In the paper the load bearing capacity analysis of the truss subjected to upward wind loading were presented. The linear buckling analysis results for the beam and shell model of the structure, due to various boundary condition at the marginal supports, were appointed. The influence of the top chord brace stiffness (rotational) on the capacity of the truss, was taken into consideration. The model of the bottom chord on elastic supports was presented as the replacement for the spatial structure. The nonlinear static analysis for the imperfect truss model was carried out.
PL
Uszczelki typu RTJ są powszechnie stosowane w połączeniach na instalacjach opartych o kołnierze z oznaczeniem klasy. W przeciągu ostatniego roku poczyniono istotne postępy w zrozumieniu zachowania uszczelek RTJ o przekroju owalnym, co zostało podsumowane w artykule autorstwa Janusza Zajączka. Uzupełnieniem wiedzy, pozyskanej w eksperymentach laboratoryjnych, zestawionej z wynikami obliczeń, zgodnie ze standardami obliczeniowymi, mogą być symulacje z użyciem metod numerycznych. Pozwalają one „zajrzeć” do wnętrza połączenia i przeanalizować wpływ zmian różnych czynników, przy kosztach znacznie niższych niż każdorazowe prowadzenie badań w laboratorium. Dlatego postanowiono utworzyć model numeryczny takiego połączenia i przeanalizować korelację wyników z wynikami obliczeń i pomiarów.
EN
Designing retaining structures depends on many factors, primarily the function of the retaining structure and soil conditions. It is not easy to choose the right retaining structure due to the great variety of their structural and material solutions. Preliminary numerical analyses in this case can be very useful. This article presents the results of numerical analyses of the behaviour of retaining structures and soil for various structural and material solutions as well as defined soil and water conditions. Six variants of retaining structures were analysed, in which the type of retaining walls, the materials used and the height of the walls were varied. The assessment was done basing on maps of stress and displacement of the retaining structure and soil. An additional factor in the selection of retaining structures are costs, durability and lead time. The finite element method allows the analysis of the behaviour of the structure - soil system. It enables comparison of various construction variants at the design stage and selection of the best solution in given soil and water conditions for the set selection criteria.
12
Content available Nośność słupów z lekkiego betonu kruszywowego
PL
W pracy przedstawiono analizę numeryczną nośności przekrojów i smukłych elementów z betonu lekkiego (LWAC) poddanych działaniu siły osiowej oraz momentu zginającego. Przyjęto nieliniowy model materiałowy betonu przedstawiony w Eurokodzie 2 (EC2) [1]. Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie przyjęta w obliczeniach wynosiła 53 MPa. Rozważano kilka różnych gęstości betonu. Zaobserwowano, że właściwości wytrzymałościowe betonu zależne od gęstości wpływają na uzyskiwane wartości maksymalnej siły osiowej i momentu zginającego pomimo tej samej średniej wytrzymałości na ściskanie. W każdym przypadku nośność przekroju z betonu lekkiego była niższa niż betonu zwykłego. Ponadto wprowadzenie LWAC o większej gęstości i niższym odkształceniu granicznym oznaczało większą sztywność smukłych słupów, ale wiązało się z redukcją nośności samego przekroju. Wyniki analizy nieliniowej posłużyły do weryfikacji uproszczonych metod obliczeń II rzędu zawartych w EC2 pod kątem wpływu właściwości materiału na zgodność uzyskanych wyników z metodą ogólną. Wykazano, że wyniki w niektórych przypadkach są bardzo konserwatywne i nie uwzględniają innego poziomu odkształcenia w LWAC.
EN
The paper presents a numerical analysis of the load-bearing capacity of lightweight aggregate concrete (LWAC) cross-sections and slender elements subjected to bending with axial force. The nonlinear material model of concrete presented in Eurocode 2 (EC2) [1] was assumed. The mean compressive strength of concrete was 53MPa. There were considered several different densities of concrete. It was observed that density-dependent mechanical properties of concrete affect the obtained values of the maximum axial force and bending moment despite the same mean compressive strength. In every case, the capacity of the LWAC sections was lower than the normal weight ones. Moreover, LWAC with the higher density and the lower ultimate strain gave greater stiffness to slender columns but reduced the cross-sectional capacity. The results of the nonlinear analysis were used to verify the simplified calculation methods of 2nd order effects included in EC2 in terms of the influence of the material properties on the consistency of the obtained results with the general method. It was shown that the results in some cases are very conservative and do not include a different level of strain in LWAC.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tzw. siodełka przeznaczonego do mocowania płatwi dachowych i rygli ściennych. Wykonano analizy numeryczne badanego elementu, wykorzystując oprogramowanie (SOFiSTiK) oparte na metodzie elementów skończonych. Prace zakończono wnioskami, które mogą stanowić przyczynek do dalszych analiz, mających na celu określenie wpływu podatności takiego podparcia na nośność elementu ściskanego i zginanego, jakim mogą być płatwie lub rygle ścienne.
EN
The article presents the results of research element for fixing roof purlins and wall rafters. Numerical analyses of the tested element were performed using software (SOFISTIK) based on the finite element method. The work has been completed with conclusions that may contribute to further analyses to determine the effect of the susceptibility of such a support on the load-bearing capacity of the compression and bending element, which may be purlins and wall rafters.
EN
This article presents a comparison of the real amount of structural bending of a traditional residential building on curved mining ground with the bending results from an elastic model of the system: building + ground. Thanks to surveying measurements conducted during the exploitation front, the relationship between the curvature of the building and the curvature of the area in its direct vicinity was determined. The measurement work lasted one and a half years. Observation results collected in nature verify the deformation results of the modelled structure in the approach proposed by the guidelines for designing buildings in mining areas in Poland. Building Research Institute Instructions, Guidelines, Guidance 416 (2006) allows the adoption of an elastic model for the structure, and for the ground, it allows the adoption of linear elastic features characteristic of Winkler elastic ground. The main purpose of the work was to determine the overestimation of stress in the modelled building resulting from the use of a simpli-fied, computational engineering approach.
15
Content available Numerical analysis of road acoustic screen
EN
This article presents the results of a numerical analysis of the road acoustic screen deterioration. Due to the fact that road noise barriers are located in an environment of very high corrosivity, the problem is the rusting of the metal cladding of component panels. The presented case study was, therefore, verified to fulfill the requirements presented in the Eurocode EN 1794-1. Static analysis for wind load and dynamic analysis for the load induced from vehicles was carried out. The analysis presented in the article proved the design errors and their contribution to the formation of severe corrosion, as well as demonstrating the importance of dynamic analysis in the design of acoustic screens.
PL
Drogowe ekrany akustyczne stosuje się jako ochronę przed hałasem powodowanym przez ruch samochodowy. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo pasa drogowego, znajdują się one w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności. Problemem jest więc korozja metalowych okładzin paneli akustycznych, w związku z tym podczas projektowania konstrukcji tego typu należy mieć na uwadze ograniczenie możliwości powstania korozji. W artykule zweryfikowano ekrany akustyczne zlokalizowane wzdłuż drogi ekspresowej, w których zaobserwowano silną korozję. Analizie podlegały ekrany akustyczne składające z paneli akustycznych w obudowie z aluminium. W pracy przedstawiono konstrukcję analizowanego ekranu oraz opracowano model numeryczny uwzględniający zaawansowany model panelu, w szczególności profilowany kształt, perforację blachy oraz rodzaj połączenia między okładziną i rdzeniem. Następnie przeprowadzono analizę statyczną dla obciążenia wiatrem oraz analizę dynamiczną dla obciążenia wywołanego przez pojazdy oraz sprawdzono spełnienie wymagań przedstawionych w normie EN 1794‑1 dla poszczególnych elementów składowych ekranu akustycznego. Uzyskane wyniki analiz porównano z wartościami dopuszczalnymi, wykazując nadmierne ugięcie słupów oraz w konsekwencji powstanie pomiędzy poszczególnymi panelami akustycznymi szczeliny wystarczającej do gromadzenia się czynników korozyjnych, w szczególności takich jak sól drogowa oraz piasek. Wykazano, że miejsca największego otwarcia styku pomiędzy panelami są zgodnie z miejscami występowania największej korozji analizowanych ekranów. Dodatkowo, przeprowadzone analizy dynamiczne ujawniły wzbudzenie postaci drgań mogącej się przyczynić do powstania korozji. Podsumowując, przedstawione w pracy wyniki wskazały błędy konstrukcyjne i ich wpływ na powstanie silnej korozji oraz znaczenie analizy dynamicznej w projektowaniu ekranów akustycznych.
EN
In the last decade many buildings such as multipurpose buildings, malls, auditoriums, sports halls which have long-span building floor structure. Various research results indicate that in general long-span concrete floor structures have a fundamental frequency of less than 7 Hz. This will risk a resonance if this floor receives dynamic loads of people jogging to follow the song with a frequency of 2-3 Hz. This research was conducted to numerically analyze the long-span building floor model using SAP2000, to determine the fundamental frequency and maximum displacement of the floor structure model. It was also investigated how to increase its fundamental frequency and reduce the maximum displacement. The results have shown that the numerical analysis of the plate model long-span floor building using SAP2000 produces a fundamental frequency of 5.19 Hz. Model III with Reinforcing double equal angles (84x37x10x2.5) steel truss provides the best results, increases the fundamental frequency to be 7.93 Hz, and with a variety of static and dynamic loads, decreases the value of the displacement and far from the allowable displacement.
EN
In this paper, the influence of electromechanical interaction in an electric motor on the railway vehicle driving system dynamics was investigated. This is the train driven by DC. In particular, there is considered influence of electromagnetic field between a rotor and stator on excitation of resonant torsional vibrations of the drive system. Conclusions drawn from the computational results can be very useful during the design phase of these devices as well as helpful for their users during regular maintenance.
EN
Ceramic materials have been increasingly used in bearing systems for over a dozen years. This is due to the specific properties of ceramic materials, such as high hardness, corrosion resistance, the possibility of use in aggressive chemical environments, as well as due to the lower specific weight as compared to steel materials. However, the use of ceramic materials imposes many limitations. The main disadvantages include surface cracks and a low fracture toughness value. The paper presents a numerical analysis of crack propagation in silicon nitride balls. The directions of propagation were analysed for the cracks that are most commonly found on the surface of the commercially available ceramic balls. The directions were analysed along the crack front and considering the location of the crack in relation to the contact point of the balls in the rolling contact. The numerical calculations are based on a three-dimensional model of the ring crack. Numerical calculations were carried out using the boundary element method. Numerical solutions were compared with the results of experimental research.
PL
Materiały ceramiczne od kilkunastu lat znajdują coraz większe zastosowanie w układach łożyskowych. Wynika to z charakterystycznych właściwości materiałów ceramicznych takich jak: duża twardość, odporność na korozję, możliwość stosowania w środowiskach agresywnie chemicznych, a także z uwagi na mniejszy ciężar właściwy w porównaniu z materiałami stalowymi. Stosowanie materiałów ceramicznych wiąże się jednak z wieloma ograniczeniami. Głównymi ich wadami są pęknięcia powierzchniowe oraz niska odporność na kruche pękanie. W pracy przedstawiono analizę numeryczną propagacji pęknięć w kulkach ceramicznych wykonanych z azotku krzemu. Analizowano kierunki propagacji dla pęknięć kolistych, które najczęściej spotykane są na powierzchni handlowych kulek ceramicznych. Kierunki pęknięć analizowano wzdłuż czoła pęknięcia oraz względem położenia pęknięcia w stosunku do punktu styku współpracujących kulek w styku tocznym. Obliczenia numeryczne oparte zostały na trójwymiarowym modelu pęknięcia kolistego. Obliczenia numeryczne analizowano metodą elementów brzegowych. Rozwiązania numeryczne porównano z wynikami badań eksperymentalnych.
PL
Podziemna eksploatacja górnicza powoduje powstanie na powierzchni terenu niecki obniżeń, którą opisują wskaźniki deformacji terenu górniczego. Jednym ze wskaźników jest nachylenie profilu niecki górniczej T, które powoduje wychylenie obiektów budowlanych z pionu. Związane jest ono z uwarunkowaniami górniczo-geologicznymi, zmianami sztywności podłoża górniczego w warstwie przypowierzchniowej współpracującego z fundamentem budynku oraz czynnikami konstrukcyjnymi. W artykule omówiony został wpływ sztywności budynku o konstrukcji ścianowej na wychylenie jego ścian przy ukośnym usytuowaniu frontu robót górniczych względem osi podłużnej rzutu poziomego. Na bazie przeprowadzonych badań numerycznych modelu przestrzennego budynku poddanego obciążeniom programowym oraz wpływom wybranych wskaźników deformacji górniczych podane zostały wyniki, ich interpretacja oraz wnioski, które skorelowane zostały z obserwacjami zawartymi w innych, archiwalnych pracach Instytutu Techniki Budowlanej.
EN
Underground mining exploitation causes depression on the surface of the basin, which is described by the deformation indices of the mining area. One of the indicators is the inclination of the mining trough profile T, which causes the construction objects to be tilted from the vertical. It is connected with the mining and geological conditions, changes in the rigidity of the mining substrate in the surface layer co-operating with the foundation of the building and structural factors. This paper discusses the influence of stiffness of a building with a longwall structure on the deflection of its walls at the diagonal location of the mining works front in relation to the longitudinal axis of the horizontal projection. The results, their interpretation and conclusions were presented on the basis of numerical studies of the spatial model of a building subject to program loads and the impact of the selected mining deformation indices. The results obtained were compared with the observations contained in other archival works of the Building Research Institute.
20
Content available remote Numerical analysis of the electromagnetic brake
EN
This article deals with numerical analysis of the electromagnetic brake in Ansys Workbench software by finite element method and proposes a general classification of the electromagnetic brakes. In the context of this article the winding data on the existing electromagnetic brake are determined and all the geometry of the armature and the yoke is measured. This data are included in the numerical model of the electromagnetic brake. The purpose of the numerical analysis in Ansys software is to determine the distribution of the magnetic field within the electromagnetic brake and to determine magnetic flux linkage and electromagnetic force characteristics.
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną hamulca elektromagnetycznego metodą elementów skończonych w oprogramowaniu ANSYS oraz propozycję ogólnej klasyfikacji hamulców elektrycznych. W kontekście tego artykułu dane uzwojenia istniejącego hamulca zostały określone i geometria armatury i jarzma została zmierzona. Dane zostały włączone do modelu numerycznego hamulca. Zastosowanie analizy numerycznej na platformie ANSYSa ma określić rozkład pola magnetycznego wewnątrz hamulca elektromagnetycznego oraz określić strumień magnetyczny sprzężony i charakterystykę siły elektromagnetycznej.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.