Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza kosztów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad kosztami budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Analizie ekonomicznej poddano stacje podzielone na trzy grupy w zależności od kategorii jakości pobieranych wód (A1, A2 i A3). Dla każdej z kategorii wód określono zależności pomiędzy jednostkowymi kosztami, a ich przepustowością. Wielkości te zostały ustalone na podstawie informacji uzyskanych z przedsiębiorstw wodociągowych-kanalizacyjnych. Zależności te zostały przedstawione w formie analitycznej i graficznej. Analiza kosztów pokazała, że jednostkowe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji maleją wraz ze wzrostem przepustowości stacji.
EN
The article presents results of research on the costs of construction and operations of surface water treatment plants. Economic analysis were carried out in plants divided into three groups, depending on categories of drawn water quality (A1, A2 and A3). For each of these water categories the relationship between construction and operations unit costs was determined. Their level was determined on the basis of data from water supply and sewerage utilities. These relationships are presented in the analytical and graphic form. Cost analysis shows that unit capital and operating costs decline with increasing of plant capacity.
PL
Artykuł poświęcony jest doborowi źródła ciepła w budynku jednorodzinnym oraz analizie parametrów tego źródła. Przedstawiono przykładowy budynek, dla którego przeprowadzono analizę kosztów skumulowanych produkcji ciepła za pomocą trzech różnych narzędzi obliczeniowych. Dla wybranego na podstawie kosztów skumulowanych urządzenia - powietrznej pompy ciepła - przeprowadzono procedurę doboru mocy grzewczej. Pokazano wybrane urządzenia spełniające przyjęte założenia.
EN
The article is devoted to selection of heat source for a single-family building and choice of the parameters of the heat source. It presents an analysis of exemplary building accumulated heating expenses using three different tools. The procedure of calculating heating power of chosen heat source - air heat pump, based on accumulated heating expenses. Last part is selection of available devices meeting the chosen assumptions.
EN
In this article, a comparison of economic effectiveness of various heating systems dedicated to residential applications is presented: a natural gas-fueled micro-cogeneration (micro-combined heat and power – µCHP) unit based on a free-piston Stirling engine that generates additional electric energy; and three so-called classical heating systems based on: gas boiler, coal boiler, and a heat pump. Calculation includes covering the demand for electricity, which is purchased from the grid or produced in residential system. The presented analyses are partially based on an experimental investigation. The measurements of the heat pump system as well as those of the energy (electricity and heat) demand profiles in the analyzed building were conducted for a single-family house. The measurements of the µCHP unit were made using a laboratory stand prepared for simulating a variable heat demand. The overall efficiency of the µCHP was in the range of 88.6– 92.4%. The amounts of the produced/consumed energy (electricity, heat, and chemical energy of fuel) were determined. The consumption and the generation of electricity were settled on a daily basis. Operational costs of the heat pump system or coal boiler based heating system are lower comparing to the micro-cogeneration, however no support system for natural gas-based µCHP system is included.
PL
W budownictwie, istotnym dziale gospodarki, wdrożono strategię zrównoważonego rozwoju opartego na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym. Konieczna jest zmiana podejścia do planowania, w tym projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań cyklu ich życia. W artykule przedstawiono metodę szacowania kosztów w cyklu życia (LCC) na przykładzie budynku mieszkalnego. Szczególną uwagę zwrócono na składniki kosztów w fazach cyklu życia oraz trwałości elementów obiektu budowlanego z ich konsekwencjami kosztowymi. W celu przeprowadzenia analizy LCC z wykorzystaniem dyskontowania posłużono się programem Primavera Pertmaster do planowania i analizy przedsięwzięć. Podjęcie tak sformułowanego problemu jest szczególnie ważne, ponieważ konieczne jest dostosowanie standardów dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budownictwie do potrzeb analizy w ujęciu LCC. Na mocy zmienionego prawa zamówień publicznych w Polsce podejście LCC stało się obowiązujące, jednakże o formie implementacji zadecydują szczegółowe rozporządzenia wykonawcze powiązane z prawem budowlanym.
EN
In construction, an important branch of national economy, implemented is sustainable development strategy based on three pillars: economic, social, environmental. It is necessary to change the approach to the planning, including the design of building objects with taking into account the conditions of theirs life cycle. The article presents the lifecycle costs (LCC) estimation method on the example of residential building. Particular attention is directed to the cost components for the phases of the life cycle and the durabilities of the building elements with theirs cost consequences. In order to analyze the LCC with using of discounting was used Primavera Pertmaster software for planning and analysis of projects. Adoption of formulated problem is particularly important because necessary is aligning the standards of design and estimate documentation for purposes of analysis in terms of LCC. Under changed public procurement law in Poland LCC-approach has been made mandatory, but target form will decides the detailed implementing regulations connected with construction law.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania kosztami w fazie projektowania z wykorzystaniem BIM i uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM. Propozycję definicji tego procesu poprzedza zwięzła analiza pojęciowa dwóch koncepcji bazowych – zarządzania kosztami w fazie projektowania obiektu budowlanego oraz zarządzania zmianami wprowadzanymi w modelu BIM. W artykule przedstawiono schemat procesu oraz omówiono zwięźle potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania technologii BIM na potrzeby analiz zmian projektowych wprowadzanych w modelu oraz konsekwencji kosztowych tych zmian.
EN
The aim of this paper is to present a concept of BIM based design cost management with regard to the changes made to the BIM model. The proposal of a definition of this process is preceded by a concise discussion of two base concepts – building design cost management and BIM-based design change management. The paper presents the scheme of the process and a brief discussion of the potential benefits of the implementation of BIM technology for the purposes of the analyzes of the design changes introduced to the model and their impact on the construction cost.
6
Content available remote Metoda analizy kosztów napraw uszkodzeń sieci wodociągowej
PL
Jedną z bezpośrednich przyczyn utraty ciągłości w dostawie wody są uszkodzenia przewodów wodociągowych oraz czasowe wyłączenie odcinka sieci na czas naprawy. Obecnie w przedsiębiorstwach wodociągowych kładzie się szczególny nacisk na sprawne usuwanie awarii, które związane jest z kosztami finansowymi wynikającymi z pokrycia kosztów napraw oraz utrzymania ekip remontowych. W pracy przedstawiono metodę analizy kosztów napraw uszkodzeń sieci wodociągowej, strumień kosztów napraw, niezbędny do wyznaczenia kosztów przypadających na jednostkę długości w jednostce czasu. Przewidywania intensywności uszkodzeń przewodów (na podstawie danych eksploatacyjnych) oraz kosztów napraw uszkodzonych przewodów, pozwalają na zaplanowanie kosztów remontów sieci a tym samym pozwalają osiągnąć zakładany stopień niezawodności dostawy wody.
EN
One of the direct reasons for the loss of continuity in water supply are water pipes failures and temporary shutdown of the network section for the time of repair. Currently, water supply companies place particular emphasis on the efficient removal of failures, which is associated with financial costs resulting from covering the costs of repairs and maintenance of repair teams. The paper presents a method of analyzing the costs of repairing failures on a water supply network, taking into account the total costs of liquidation of a failure or the stream of repair costs, necessary to determine the costs per unit of length per unit of time. Predicting the intensity of water pipes failures (based on operating data) and the costs of repairing damaged pipes, allows to plan a repair costs and thus allows to achieve the assumed degree of reliability of water supply network.
EN
At present, with the increase of production capacity and the promotion of production, the reserves of most mining enterprises under the original industrial indexes are rapidly consumed, and the full use of low-grade resources is getting more and more attention. If mining enterprises want to make full use of low-grade resources simultaneously and obtain good economic benefits to strengthening the analysis and management of costs is necessary. For metal underground mines, with the gradual implementation of exploration and mining projects, capital investment and labor consumption are dynamic and increase cumulatively in stages. Consequently, in the evaluation of ore value, we should proceed from a series of processes such as: exploration, mining, processing and the smelting of geological resources, and then study the resources increment in different stages of production and the processing. To achieve a phased assessment of the ore value and fine evaluation of the cost, based on the value chain theory and referring to the modeling method of computer integrated manufacturing open system architecture (CIMOSA), the analysis framework of gold mining enterprise value chain is established based on the value chain theory from the three dimensions of value-added activities, value subjects and value carriers. A value chain model using ore flow as the carrying body is built based on Petri nets. With the CPN Tools emulation tool, the cycle simulation of the model is carry out by the colored Petri nets, which contain a hierarchical structure. Taking a large-scale gold mining enterprise as an example, the value chain model is quantified to simulate the ore value formation, flow, transmission and implementation process. By analyzing the results of the simulation, the ore value at different production stages is evaluated dynamically, and the cost is similarly analyzed in stages, which can improve mining enterprise cost management, promote the application of computer modeling and simulation technology in mine engineering, more accurately evaluate the economic feasibility of ore utilization, and provide the basis for the value evaluation and effective utilization of low-grade ores.
PL
Obecnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na surowce mineralne, zasoby większości tych surowców podlegają bardzo szybkiemu sczerpaniu, a wykorzystanie zasobów o niskiej jakości jest brane pod uwagę coraz powszechniej. Jeśli przedsiębiorstwa wydobywcze chcą w pełni wykorzystać zasoby surowców mineralnych niskiej jakości i jednocześnie uzyskać dobre wyniki ekonomiczne, niezbędna jest szeroka analiza i zarządzanie kosztami. W przypadku podziemnych kopalń rud metali, przy stopniowej realizacji projektów poszukiwawczo-wydobywczych, nakłady inwestycyjne i nakłady pracy są dynamiczne i wzrastają stopniowo w realizowanych procesach. W związku z tym, w ocenie wartości rudy powinno się uwzględniać szereg procesów, takich jak: poszukiwanie, wydobycie, przeróbkę i hutnictwo, a następnie rozpatrywać przyrosty wartości i kosztów na poszczególnych etapach produkcji i przetwarzania. Aby osiągnąć etapową ocenę wartości rudy i dokładną ocenę kosztów, w oparciu o teorię łańcucha wartości, należy zastosować metodę komputerowego modelowania zintegrowanej produkcji otwartej architektury systemu (CIMOSA). Ramy analizy łańcucha wartości przedsiębiorstwa wydobywczego złota są ustalane z trzech ocen: wartości dodanej, wartości podmiotów i wartości nośników. Model łańcucha wartości wykorzystujący przepływ rudy zbudowany jest w oparciu o sieci Petriego. Symulacja cyklu modelu jest realizowana przez kolorowe sieci Petriego, które zawierają hierarchiczną strukturę. Przykładem jest wielkoskalowe przedsiębiorstwo wydobywcze złota, w którym model łańcucha wartości jest określany ilościowo w celu symulacji procesów tworzenia, przepływu, przeniesienia i realizacji. Analizując wyniki symulacji, wartość rudy na poszczególnych etapach produkcji jest oceniana dynamicznie, a koszty są również analizowane etapami, co może: poprawić zarządzanie kosztami przedsiębiorstw górniczych, promować zastosowanie modelowania komputerowego i technologii symulacji w inżynierii górniczej, bardziej dokładnie ocenić ekonomiczną wykonalność wykorzystania rudy i zapewnić podstawę do oceny wartości i efektywnego wykorzystania rud niskiej jakości.
EN
Sustainable development of an area is highly dependable on reliable electrical energy supply. Due to the depletion of fossil fuels, and the contamination of the environment due to the generation of energy from primary energy sources, the energy sector is reforming and shifting towards a new era where renewable energy sources will become the primary focus of attention. At present, energy researchers and government organizations are interested in a distributed generation system using local renewable energy sources to electrify the rural areas situated far away from our mainland. Here, a biomass-based power supply system is being analyzed and compared with other potential power supply systems for Sagar Island. Sagar Island is the world’s largest river-based island situated in the Sundarban deltaic complex, where the potential of biomass is huge due to the availability of natural forests, barren coastal areas full of weeds, agricultural by-products, cattle manure and waste materials from other sources. Here, an attempt has been made to provide sustainable electrical energy to the rural areas of the isolated Sagar Island for the sustainable development of the local people. This was done by means of using biomass and a fuel cell based electricity generation system.
PL
Artykuł dotyczy optymalizacji kosztów utrzymania floty transportowej na przykładzie Miejskiego Zakładu Komunikacji. W pierwszej części opisano miejski zakład komunikacji. W drugiej zaś, przy wykorzystaniu danych z artykułu analiza kosztów utrzymania floty transportowej na przykładzie miejskiego zakładu komunikacji, dokonano optymalizacji kosztów utrzymania floty transportowej. Zaproponowano obniżenie kosztów zakupu paliwa poprzez m.in. zorganizowanie przyzakładowej stacji paliw a także wymianę autobusów generujących największe koszty. Opisano także sposoby pozyskiwania funduszy na zakup nowych autobusów.
EN
The article concerns the costs related to maintaining the transport fleet of Piła’s Public Transportation Company. The first part describes the Company itself. The second part was based on the data provided in the article “Transportation fleet maintenance cost analysis on the example of Piła’s Public Transportation Company” and prepared a fleet cost optimization plan. It proposed the reduction of fuel purchase by organizing an on-site petrol station as well as replacement of buses generating the largest costs. The study also described the proposal of obtaining founds for purchase of new buses.
PL
Artykuł dotyczy analizy kosztów związanych z utrzymaniem floty transportowej w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. W artykule scharakteryzowano komunikację miejską, koszty jakie występują w kontekście floty transportowej. W kolejnej części artykułu przedstawiono analizę kosztów związanych z zużyciem paliwa, użytkowaniem, obsługą. Na podstawie analizy przedstawiono zróżnicowanie tych kosztów między poszczególnymi autobusami oraz sformułowano odpowiednie wnioski.
EN
The article concerns the costs related to maintaining the transport fleet in a public transport system. It presents the theoretical basis for urban transport, the costs that appear in the context of the transport fleet, the characteristics of the enterprise in question. The next part of the article analyzes the costs related to fuel consumption, operation, service and insurance of vehicles. The analysis shows the differentiation of these costs between individual buses and draws conclusions.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono sposoby obniżania kosztów spawania oraz charakterystykę poszczególnych kosztów związanych ze spawaniem. Dodatkowo opisano sposoby obliczania kosztów spawania oraz wpływ poszczególnych czynników na te koszty. Najważniejszym aspektem w problematyce oszczędności kosztów jest konieczność kompleksowego spojrzenia na produkcję z uwzględnieniem wszystkich etapów wytwarzania konstrukcji i wyrobów spawanych.
EN
This article outlines ways to reduce the cost of welding and the characteristics of the individual costs associated with welding. In addition, the methods of calculation of welding costs and the influence of individual factors on these costs are presented. The most important aspect in the cost savings issue is the need for a comprehensive look at production, taking into account all stages of manufacturing welded constructions and products.
EN
The aim of this paper is to develop a quantile method of cost analysis allowing identification of the most cost-generating malfunctions occurring in a fleet of public transport vehicles. The exemplification of this method has been performed for a fleet of a specified type of trams. The idea behind the quantile method of public transport vehicle operating cost analysis is the reversing of the accumulated function of costs, for the determination of which a cost database from a given operating time of a public transport vehicle fleet has been used. The paper presents data on the malfunctions from the first five years of operation of trams in a large transport company. The assumed time of five years results from the warranty period provided by the manufacturer. The recorded number of indexes of replaced parts was 547. The group contained inoperative parts that were renewed several times.
13
Content available remote The cost of risk evaluation in intermodal transport – variant analysis
EN
In the article, the impact of monitoring systems on the possibility of lowering costs and improving the flow of information in the transport chain has been analysed. For the analysed transport chain, tree variants have been taken into consideration: variant I – without using systems for monitoring location, variant II – container transportation with using systems for monitoring location, variant III – container transportation with using location monitoring and cargo parameters. The conducted tests made it possible to confirm the benefits of implementing this type of system, especially for high-value goods. In the article, a simulation for 50,000 cases of container transportation was done. The simulation and cost analysis has shown that it is possible to reduce the cost of risk significantly.
PL
W niniejszym artykule przebadano wpływ systemów monitorowania ładunków na możliwość zmniejszenia kosztów i poprawy przepływu informacji w łańcuchu transportowym. Dla analizowanego łańcucha transportowego rozważono trzy warianty: wariant I – bez systemu lokalizacji, wariant II – z systemem do monitorowania lokalizacji, wariant III – z systemem do monitorowania lokalizacji i parametrów ładunku. Wykonane badania pozwoliły stwierdzić korzyści wynikające z zastosowania tego typu systemów, zwłaszcza dla produktów o wysokiej wartości. W artykule wykorzystano dane dla 50 000 przypadków przewozu ładunków. Przeprowadzone symulacji i analiza kosztów pozwoliły potwierdzić, że możliwe jest w dużym stopniu zmniejszenie kosztów ryzyka.
14
Content available remote Domestic sewage treatment plant or ecological septic tank
EN
In areas with scattered buildings and a low population density, the sewage management infrastructure is underdeveloped. Until recently, the only practical solution was to make a non-effluent and tight tank: a septic tank, which was one of the means to carry sewage away from detached houses in areas without sewage systems. Currently, domestic sewage treatment plants are highly popular. The paper shows the operating principle of a septic tank and a domestic treatment plant and analyses their advantages and disadvantages. Particular attention was paid to the economical aspect.
PL
Na terenach o rozproszonej zabudowie i niewielkiej gęstości zaludnienia istnieje niedostatecznie rozwinięta infrastruktura kanalizacyjna. Do niedawna jedynym praktycznym rozwiązaniem była budowa szamba; obecnie dużą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków. W artykule porównano zasady działania i eksploatacji zbiornika bezodpływowego i oczyszczalni przydomowej. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt ekonomiczny.
PL
Celem pracy było przedstawienie analizy budynku mieszkalnego, przyjmując dwa różne rozwiązania materiałowe przy założeniu standardu NF15. Dla budynku A zastosowano ściany z bloczków keramzytobetonowych HOTBLOK i stropodach balastowy. Do wykonania izolacji przegród wykorzystano keramzyt i płyty XPS. W budynku B ściany wykonano z bloczków Ytong Energo+, zaprojektowano dach zielony, a izolacje przegród wykonano z płyt z pianki poliuretanowej. Dla wszystkich przegród dobrano grubości materiałów tak, aby wykonane obliczenia cieplnowilgotnościowe spełniały wymagania standardu NF15. Dodatkowo wykonano kosztorys ścian zewnętrznych z analizą porównawczą wybranych systemów.
EN
The aim of the study was to analyze the residential building, taking two different material solutions assuming standard NF15. For building A wall of blocks used HOTBLOK and flat roof ballast. For insulation baffles used expanded clay and XPS boards. In building B wall made of concrete blocks YtongEnergo+, designed a green roof, and insulation partitions made of slabs of polyurethane foam. For all partitions chosen material thickness so that the calculations performed hygrothermal meet the requirements of the standard NF15. Additionally, a cost estimate of external walls of the comparative analysis of selected systems.
PL
Artykuł przedstawia kompleksową analizę opłacalności inwestycji w źródło ciepła w małym, parterowym, energooszczędnym domu jednorodzinnym. Pod uwagę zostały wzięte różne rozwiązania z wykorzystaniem pomp ciepła, a także fotowoltaiki, w odniesieniu do instalacji bazującej na gazowym kotle kondensacyjnym - z różnych segmentów cenowych. Analiza uwzględnia kilka metod określania opłacalności inwestycji i odnosi się do wymogów wyznaczonych przez Warunki Techniczne.
17
Content available remote Nawierzchnie dróg lokalnych z betonu lanego
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono przykład realizacji nawierzchni drogowej wykonanej w technologii lanego betonu cementowego jako uzasadnionej ekonomicznie alternatywy dla nawierzchni asfaltowej. Przedsięwzięcie realizowane było na zlecenie prywatnego inwestora, a przy doborze nawierzchni brano pod uwagę nie tylko koszty budowy, ale również jej trwałość w założonych warunkach użytkowania.
EN
The article presents an example of a road surface made of cast concrete as a economically justified alternative to asphalt. The project was carried out on behalf of a private investor, and the selection of the pavement was considered not only the construction costs but also its durability under the assumed conditions of use.
EN
Background: Costs in the logistics process play an important role. Searching for opportunities to reduce them, leads to improved management and innovative solutions. That is why it is so important to record them and then to analyze them in detail. The aim of this research was to find an answer whether there are common determinants having influence on costs of logistics processes in companies, operating on markets of different countries. The research was conducted in Poland and in Russia. Methods: The research was carried out in selected Polish and Russian companies based on questionnaires, sent to these companies. The results of the study were analyzed by statistical analysis using Excel. Results: The comparison of indicators in such areas like the availability of products, the value of customer service, the quality of customer service, logistics costs as well as inventory of finished goods in surveyed companies such a lot of similarities between Polish and Russian companies but also different approaches to some areas of business processes. Conclusions: The strategy for managing and managing an enterprise can be different, but it requires constant analysis of generic costs to ensure that the company goes in the right direction. Research has shown that, despite many differences in the way they drive and choose the right decisions, the companies can be a profitable one.
PL
Wstęp: Koszty odgrywają istotną role w procesach logistycznych. Poszukiwania możliwości ich obniżenia prowadzą do poprawy poziomu zarządzania oraz do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Z tego też powodu istotnym jest ich monitoring w połączeniu ze szczegółową analizą. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe czy istnieją wspólne determinanty mających wpływ na koszty procesów logistycznych w firmach działających na rynkach różnych państw. Badania przeprowadzono w Polsce i Rosji. Metody: Badanie zostało przeprowadzane w wybranych polskich i rosyjskich przedsiębiorstwach w oparciu o badania ankietowe. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu Excela. Wyniki: Porównanie takich danych wskaźnikowych jak dostępność produktów, wartość usług, jakość obsługi klienta, koszty logistyczne jak i poziom zapasów wyrobów gotowych w badanych przedsiębiorstwach wykazało wiele podobieństw pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedsiębiorstwami ale również różne podejście do niektórych obszarów działalności gospodarczej. Wnioski: Przedsiębiorstwa mogą realizować w swojej działalności różne strategie zarządzania, ale wspólną cechą jest konieczność analizy kosztów generycznych aby zapewnić dobry kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza wykazała, że pomimo przyjęcia różnych strategii działania, przedsiębiorstwa mogą podejmować prawidłowe decyzje zapewniające osiąganie przez nich zysków.
19
Content available Research of economical efficiency of road projects
EN
The guidelines and recommendations for the assessment of economic efficiency of road and bridge projects are specified in two documents: “Blue Book” in range of road infrastructure projects, and in “Instructions for economic efficiency assessment for road and bridge projects for regional, district, and local roads”. The result of works connected with analysis of road investments should be the documents referring to all possible issues discussed in mentioned books. The article is aimed for presenting the successive steps and assessment of economic efficiency of road projects.
EN
Analyses of the costs of surface water treatment plants (WTP) in Poland show that unit capital and operating costs decline with increasing production. Costs of depreciation, electricity consumption and salaries have the largest share in the total WTP operating costs. Life cycle costing has shown that additional WTP costs may be related to maintenance of too many rapid gravity fi lters. In the case of complex water supply systems a large water manufacturer is often treated as a reserve source, but assurance of resident supply reliability increases the WTP operating costs. Water treatment plants are also charged with flood protection costs.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.