Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza ilościowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Morphometric attributes of 705 stromatoporoid specimens from a number of exposures from the Silurian of Podolia (Ukraine) and the Devonian of the Holy Cross Mountains (Poland), representing a wide array of shallow water carbonate sedimentary environments, have been analysed. Taken into account were such parameters as: general shape of the skeleton, shape of the final growth form (living surface profile), upper surface character, latilaminae arrangement, burial ratio and type of initial surface. A number of new ratios has been introduced, designed mainly to improve the mapping of the outlines of the stromatoporoids upper surfaces. All studied specimens were treated as belonging to one group, and relations between particular attributes were tested. The results were analysed in terms of potential environmental factors influencing stromatoporoid morphometric features. Most of the distinguished attributes are common in the studied group and occur in various combinations, with an important exception of parameters designed to reflect the shape of the skeleton’s upper surface, which are distinctly predominated by convex variants. This indicates that surface concavity was a highly undesired feature among stromatoporoids. Upper surface convexity is interpreted herein as a response to the hazard of clogging of the animals pores by tiny sediment particles suspended in the bottom turbid water layer. Common low burial ratios of final living surface profiles and the occurrence of specimens with a smooth upper surface but a non-enveloping latilaminae arrangement are other reflections of this phenomenon. Burial by sediments and redeposition were also important factors governing stromatoporoid development. No direct arguments indicating photosensitivity of stromatoporoids can be deduced from the presented results. The hitherto postulated allometric tendency among stromatoporoids of starting growth as laminar forms and later adopting consecutively higher profile shapes has not been confirmed here. On the contrary, a tendency for gradual elimination of very high profile forms with increasing stromatoporoid size has been observed. The final shape of a stromatoporoid skeleton was always an effect of a combination of various agents.
PL
Badania ukierunkowano na analizę ilościową mikrostruktury betonów osłonowych, zmodyfikowanych przez zastosowanie kruszywa magnetytowego oraz dodatków zawierających moderatory neutronów prędkich i absorbenty neutronów termicznych w celu poprawy osłonowości przeciw promieniowaniu neutronowemu. Do opisu mikrostruktury tych betonów wykorzystano metodę komputerowej analizy obrazu, za pomocą której wyznaczono parametry stereologiczne. Wyniki analiz statystycznych wykazały, że zmiana mikrostruktury betonów magnetytowych ma wpływ na ich wytrzymałość na ściskanie i właściwości osłonowe.
EN
The use of the quantitative image analysis to evaluate a microstructure and study its relation with characteristics of building composites is still growing. The aim of the paper was to quantitatively describe the microstructure of the magnetite concrete, modified by materials containing fast neutron moderators and thermal neutron absorbers, to increase its shielding properties against neutrons. The computer image analysis method was used to calculate the stereological parameters. The results of the statistical analysis showed that the change in the magnetite concrete microstructure influenced their compressive strength and shielding properties.
PL
Poprzez badanie proteomu i tego, w jaki sposób się zmienia, można uzyskać informacje o tym, jak funkcjonuje dany organizm.
PL
Pozakomórkowa ekspresja białek jest znaczącą oraz ciągle rozwijającą się technologią. W przyszłości zdolność do manipulowania warunkami reakcji pozwoli z pewnością na tworzenie nowych, zróżnicowanych zastosowań omawianej techniki.
PL
Rusztowania budowlane są tematem wielu badań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy. Jednak jak dotychczas nie oceniano skali rusztowań stosowanych w praktyce polskich budów. Autorzy przeprowadzili badania terenowe polegające na zliczeniu rusztowań wzniesionych w wielu miastach. W tym celu opracowano metodę, na podstawie której zbierano dane do analizy o charakterze ilościowo-jakościowym. Cykliczne obserwacje prowadzono przez dwa lata w Warszawie i pięciu miastach województwa mazowieckiego. Oszacowano m.in. liczbę i powierzchnię rusztowań użytkowanych w danym miesiącu w danej miejscowości, zmienność liczby rusztowań na przestrzeni roku oraz najczęściej występujące typy i wielkości rusztowań w zależności od rodzaju prac budowlanych. Badania dostarczyły również informacji o nieprawidłowościach rusztowań przyczyniających się do obniżenia bezpieczeństwa pracy.
EN
Scaffoldings are a popular theme of construction health and safety research. As no direct information on the types, number, and sizes of scaffoldings used on Polish construction sites was available, the authors conduct in-situ observation in selected urban locations. Regular surveys were conducted over two years in, among others, Warsaw and five smaller cities and towns of Mazovia. The results were used for estimating the total number and total size of scaffoldings in each location, as well as their changes throughout the year. Moreover, the results provided qualitative information on types of scaffoldings, the works they serve, and visible deficiencies in their structure and equipment. Although the objective of this survey was to provide a scale for the assessment of scaffolding-related threats in terms of occupational safety, the results offer insight into the scaffolding market in Poland.
6
Content available remote O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu
PL
W artykule omówiono problematykę uogólniania wyników analiz ilościowych z próby na populację, szczególną uwagę kierując na wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego w naukach o zarządzaniu. Dyskusji poddano uwarunkowania i specyfikę procesu uogólniania wyników, losowe i nielosowe schematy doboru próby oraz różnice pomiędzy wynikami z próby oraz wynikami z populacji. Wyjaśniono źródło ryzyka popełnienia błędu na etapie wnioskowania statystycznego oraz omówiono jego prawdopodobieństwo. Zwrócono uwagę na możliwość uogólniania wyników z próby nielosowej na populację, ale w oparciu o prawdopodobieństwo subiektywne. Omówiono również problematykę uogólniania wyników w przypadku analiz mechanizmów ekonomicznych.
EN
The paper addresses a very important topic of the inference from a sample to population, with a special attention paid to the application of statistical methods of inference in management science. The conditions and specifies of inference. Random and non-random sampling techniques, the difference between results obtained from the population or from the sample as well as inference in the case of the studies on economic mechanisms are discussed. The source of an error corresponding to statistical inference as well as its probability are explained. The author addresses also the problem of the inference from a non-random sample to population with the application of subjective probability.
EN
Age-hardening provides one of the most widely used mechanisms for the strengthening of aluminum alloys. The age-hardening involves three steps: solution treatment, quenching and aging. The temperature of solution treatment and aging is very important in order to reach desired properties of castings. The optimum temperature of solution treatment and aging led to formation microstructural features in form which does not lead to decreasing properties, but increasing ones. The major micro-structural features in A 226 cast alloys which are responsible for increasing properties are: eutectic Si particles, Cu-rich phases, Fe-rich phases and porosity. The increase of properties depends on morphology, size and volume of microstructural features. In order to assess age-hardening influence on microstructural features in A226 cast alloys were used as possibilities of evaluation by means of image analysis. Quantitative analysis decelerate changes in microstructure includes the spheroidization and coarsening of eutectic silicon, gradual disintegration, shortening and thinning of Fe-rich intermetallic phases, the dissolution of precipitates and the precipitation of finer hardening phase (Al2Cu) further increase in the hardness and tensile strength in the alloy. Changes of mechanical properties were measured in line with STN EN ISO.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki oznaczania zawartości węgla całkowitego oraz węgla wolnego w materiałach zawierających węglik krzemu, azotek krzemu i tlenoazotki krzemu. Otrzymane zawartości C wykorzystywano do oznaczenia zawartości SiC w badanych materiałach. Prezentowana metoda oznaczania SiC jest dużo szybsza od klasycznych metod analitycznych. Otrzymane wartości stężenia SiC porównywano z danymi z certyfikatów oraz z wynikami otrzymanymi metodą klasyczną. Poprawność stosowanej metody oznaczania zawartości SiC została potwierdzona. W celu oznaczenia zawartości pierwiastków cięższych od fluoru zastosowano metodę fluorescencji rentgenowskiej. Przedstawiono wyniki uzyskane dla certyfikowanych materiałów odniesienia.
EN
The results of total and free carbon determination in materials containing silicon carbide, silicon nitride and silicon oxynitrides have been presented. This method of SiC determination is much faster than the classical analytical method. The obtained C contents were used to determine SiC concentration in the examined materials. These concentrations were compared with certified values and concentrations obtained by the classical analytical method. The correctness of the method used to determine SiC content was proved. To determine the total concentrations of elements heavier than fluorine, X-ray fluorescence was used. The results obtained for certified reference materials have been presented.
EN
Qualitative microstructure investigations of the AlSiMg alloy’s microstructure in both its original state (with the characteristic primary structure) and after precipitation hardening revealed the significant heterogeneity of the eutectic phases concerning their shape, size, and distribution. An evaluation of the stereological parameters of the eutectic phases was carried out. The computer‑image analysis was performed in order to define the fraction of the relative volume and shape of the eutectic phases and to establish their influence on the mechanical properties.
PL
Jakościowe badania mikrostruktury stopu AlSiMg, zarówno w stanie wyjściowym (o charakterystycznej strukturze pierwotnej), jak i po utwardzaniu wydzieleniowym, wykazały występowanie w badanym stopie istotnych niejednorodności faz eutektycznych pod względem kształtu, wielkości oraz rozmieszczenia. W pracy przeprowadzono ocenę parametrów stereologicznych faz eutektycznych w stopie AlSiMg zarówno w stanie wyjściowym, jak i po utwardzaniu wydzieleniowym. Wykorzystując analizę obrazu komputerowego, określono udział objętościowy względnej faz eutektycznych oraz ich kształt, a także ustalono ich wpływ na właściwości mechaniczne.
EN
The aim of the study was to examine the possibility of determination and optimization of methodology for analysis of three selected drugs: trimethoprim, sulfamethoxazole and diclofenac in urine using high-performance liquid chromatography, without extraction of the pharmaceuticals to the solid phase. The chromatographic separation conditions were determined using a gradient elution system and mobile phase, which was a mixture of acetonitrile and a phosphate buffer, allowing detection of trimethoprim, sulfamethoxazole and diclofenac from 260, 210 and 310 μg/L respectively, and simultaneous determination of these analytes in the presence of urine components.
PL
Celem pracy było sprawdzenie możliwości i opracowanie metodyki oznaczania trzech wybranych leków: trimetoprimu, sulfametoksazolu i diklofenaku w moczu z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (ang. high performance liquid chromatography, HPLC) bez uprzedniej ekstrakcji analitów do fazy stałej. Określono warunki rozdzielania chromatograficznego z zastosowaniem elucji gradientowej fazy ruchomej, którą była mieszanina acetonitrylu i buforu fosforanowego, co pozwoliło na detekcję trimetoprimu, sulfametoksazolu i diklofenaku odpowiednio na poziomie od 260, 210 i 310 μg/l i równoczesne oznaczenie tych analitów w obecności składników moczu.
11
Content available remote Zarządzanie ryzykiem w projektach wiertniczych. Cz. 3, Ilościowa ocena ryzyka
PL
Uzupełnieniem, a zarazem rozwinięciem analizy podstawowej, jest ilościowa ocena ryzyka QRA (Quantitative Risk Analysis). Bazuje ona na ogół na rachunku prawdopodobieństwa i statystyce matematycznej. Analiza ilościowa służy do liczbowej wyceny zarówno kosztów zajścia zdarzeń niekorzystnych, odnoszących się do pojedynczych aspektów projektu, jak też do jego całości. Analiza powinna służyć też do określenia prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów projektu przy określonych kosztach operacyjnych i w przewidywanym horyzoncie czasowym.
EN
The risk assessment can be conducted in a few steps. Initially the goals, the soil conditions, the environment and the legal and financial aspects must be analysed. Then the equipment must be selected and proper risks concerning chosen equipment need to be addressed, as well as the people responsible for the risk assessment process must be chosen. The quantitative risk assessment is performed for the assessment of the costs of the unfortunate events during the project, as well as the cost of the whole project.
EN
In this paper, the feasibility of applying ultrasonic technology to quantitative analysis of cotton and polyester blended fabrics by the chemical dissolution method is explored. Four varieties of blends with different cotton contents were employed and dissolved in sulfuric acid solution with ultrasound assistance. Although three different frequencies: 20, 28 and 40 kHz were adopted, the experimental results indicate that there is no difference between them. For some fabrics that cannot be untwisted into yarns, ultrasonic technology has good experimental results while only needing a fabric form prepared from a small, long strip. By comparison with the traditional mechanical oscillation method stated in ISO 1833-11:2006, the more meaningful role of ultrasonic lies in the fact that the experimental time and usage of solvent can be reduced by half, which is in agreement with resource savings and environmental protection. Broadly speaking, the study demonstrated that ultrasound assisted chemical dissolution for the quantitative analysis of cotton and polyester blended fabric is feasible.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania technologii ultradźwiękowej do ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych metodą rozpuszczania chemicznego. Zastosowano cztery rodzaje mieszanek o różnej zawartości bawełny i rozpuszczono w roztworze kwasu siarkowego przy pomocy ultradźwięków. Mimo że przyjęto trzy różne częstotliwości: 20, 28 i 40 kHz, wyniki eksperymentalne wykazały, że nie ma między nimi różnic. W przypadku niektórych tkanin, które nie mogą być rozdzielone w tradycyjny sposób, technologia ultradźwiękowa ma dobre wyniki eksperymentalne. W porównaniu z tradycyjną metodą, określoną w normie ISO 1833-11: 2006, metoda z zastosowaniem ultradźwięków pozwala na skrócenie czasu procesu i zmniejszenie zużycia rozpuszczalnika o połowę, co jest istotne z punktu widzenia oszczędności zasobów i ochrony środowiska. W badaniu wykazano,że możliwe jest wykorzystanie ultradźwięków wspomaganych rozpuszczaniem chemicznym w celu ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych.
EN
Asphalt is one of the most commonly used building material. The first attempts at modifying asphalt were made at the beginning of the twentieth century. Nowadays the most popular asphalt modifier is the styrene-butadiene-styrene (SBS). This thermoplastic elastomer increases the thermal resistance of bitumen, widens the range of plasticity and amends rheological properties. IR spectroscopy is by far the most common instrumental method used in analytical chemistry. The popularity of this method results from its simple measurement technique, universality and high precision. That is why IR spectroscopy applies to the analysis of polymer modified binder (PMB) used in waterproofing.
PL
Asfalt jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych. Pierwsze próby jego modyfikacji były podjęte na początku XX wieku. Obecnie najczęściej stosowanym modyfikatorem jest styren-butadien-styren (SBS). Ten termoplastyczny elastomer zwiększa odporność termiczną asfaltu, poszerza jego zakres lepkosprężysty oraz zmienia jego właściwości reologiczne. Spektroskopia IR jest najczęściej stosowaną metodą instrumentalną w chemii analitycznej. Popularność tej metody wynika z prostoty techniki pomiaru, uniwersalności i wysokiej precyzji. Dlatego możliwe jest wykorzystanie spektroskopii w zakresie średniej podczerwieni do analizy asfaltów modyfikowanych polimerami.
EN
Heat treatment of aluminum casts is necessary for achieving the desired properties of casts. Heat treatment caused changes in microstructure and substructure of materials and therefore it is necessary to control which changes are sufficient and which are insufficient. Morphology (shape, size and distribution) of microstructural features influence the properties of cast rapidly. Contribution describes influence of the heat treatment marking T4 - solution treatment in dependence on temperature (505, 515 a 525 °C) and holding time (2, 4, 8, 16 a 32 hour) on structure (α–phase, eutectic silicon, intermetallic phases) and mechanical properties (ultimate tensile strength - UTS and Brinell hardness - HBW) of A226 cast alloy. This cast alloy is made out of secondary aluminum. Secondary aluminum alloys are made of aluminum scrap. About 70 % of such material are used in the manufacture of casts. Therefore the strictly microstructure control of experimental material before and after heat treatment is necessary for declaration of cast properties. Nowadays manufacturers use the methods of quantitative analysis for quick control of microstructural features. This work present some of them.
15
Content available Quantitative identification of construction risk
EN
Risks pertaining to construction work relate to situations in which various events may randomly change the duration and cost of the project or worsen its quality. Because of possible significant changes of random events, favorable, moderate, and difficult conditions of construction work are considered. It is the first stage of the construction risk analysis. The probabilistic parameters of construction are identified and described by using the design characteristics model of the structure and the construction technology model. The first describes the probabilistic properties of the structure execution's technology. The second describes the probabilistic properties of the works execution. Both models contain basic probabilistic data for scheduling, cost estimating, and risk assessment of the construction.
PL
Kwantytatywna metoda identyfikacji ryzyka budowy, którą opisano w artykule, pozwala identyfikować probabilistyczne parametry i charakterystyki ryzyka robót budowlanych na placu budowy. Identyfikowany jest wpływ losowych czynników zakłócających przebieg i wyniki robót. Identyfikowane dane dotyczą ryzyka budowy i stanowią podstawę oceny ryzyka opóźnienia ostatecznego terminu i ryzyka wzrostu całkowitych kosztów zakończenia budowy. Zakłada się, że budowa może być realizowana tylko wtedy, gdy zakłócenia losowe nie uniemożliwiają realizacji budowy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W tym sensie zakłócające czynniki losowe mogą jedynie opóźniać ostateczny termin i zwiększać całkowite koszty zakończenia budowy. W silnie niestabilnej sytuacji realizacyjnej powinny być identyfikowane pomyślne, przeciętne i niekorzystne warunki budowy.
PL
Omówiono możliwość zastosowania strukturalno-algorytmicznych metod do poprawy dokładności ilościowej analizy chemicznej przy użyciu chromatograficznych systemów pomiarowych z detekcją spektrometrem mas. Zaproponowano zwiększenie dokładności wyników poprzez wyeliminowanie wpływu niepewności w procesie przygotowania próbki. Po bezpośrednim skalibrowaniu spektrometru mas oszacowano dyspersję i całkowitą niepewność analizy. Rozważania zilustrowano przykładem numerycznym.
EN
A structural-algorithmic method was used for increasing the accuracy of a quantitative chem. anal, with the use of chromatog. coupled with mass spectrometry. A numerical example was used for illustrating the procedure of uncertainty calcns.
EN
Aluminium alloys represent an important category of materials due to their high technological value and wide range of applications. The alloys of the Al-Si-Cu system have become increasingly important in recent years, mainly in automotive industry that uses secondary aluminium (recycled) in the form of various motor mounts, pistons, cylinder heads, heat exchangers, air conditioners due to their high strength at room and high temperature. This work deals with possibilities of quick and correct assessment of aluminium castings microstructure, especially focused on volume, size and shape of structural parameters – eutectic Si and intermetallic phases different chemical compositions. These structural parameters affect the properties of castings and it is important to study their features. The features were studied by using image analyser software NIS Elements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków wytapiania i odlewania eksperymentalnych stali zawierających 3÷5% glinu na rodzaj i morfologię wtrąceń niemetalicznych. Wytopy badawcze wykonano w elektrycznym piecu indukcyjnym z zastosowaniem próżni oraz w atmosferze powietrza. Przeprowadzono analizę ilościową i jakościową wtrąceń niemetalicznych po przeróbce plastycznej na gorąco. W stalach wytapianych i odlewanych w powietrzu występują głównie wtrącenia AlN, MnS, Al2O3 oraz złożone wtrącenia tlenkowo-siarczkowe. Udział objętościowy wszystkich wtrąceń niemetalicznych stanowi 0,10÷0,12% obj. i jest większy o ok. 30% w porównaniu ze stalą wytapianą w próżni.
EN
The paper presents the effect of melting and casting conditions of experimental steels with 3÷5% of aluminium on the type and morphology of non-metallic inclusions. The experimental heats were carried out in an electric induction furnace in vacuum and in air atmosphere. A quantitative and qualitative analysis of non-metallic inclusions was conducted after hot plastic working. Steels which were melted and casted in air atmosphere contain mainly AlN, MnS, Al2O3 and complex oxide-sulfide inclusions. The volume fraction of non-metallic inclusions was 0.10÷0.12% and it was about 30% higher than the volume of inclusions in the steel produced in vacuum.
PL
Analizując statystyki związane z katastrofami budowlanymi w Polsce można dojść do wniosku, że najczęstszymi przyczynami katastrof są zdarzenia ekstremalne - bardzo rzadko występujące i trudne do przewidzenia. Zdarzenia te nie są bezpośrednio uwzględniane na etapie projektowania konstrukcji ze względu na ich małe prawdopodobieństwo wystąpienia. W obiektach użyteczności publicznej i obiektach zamieszkania zbiorowego zalecane jest przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z takimi zdarzeniami ekstremalnymi, których wystąpienie powoduje zniszczenia znacznej części lub nawet całej konstrukcji. W artykule przedstawiono koncepcję procedury oceny i analizy ryzyka obiektów o żelbetowej konstrukcji szkieletowej – ustroju często stosowanego w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Ryzyko przedstawione jako parametr wyznaczający odporność konstrukcji na zdarzenia ekstremalne jest funkcją wystąpienia zagrożenia oraz poniesionych konsekwencji. Czynniki ryzyka przedstawiono jako wielkości rozmyte ze względu na trudności z ich jednoznacznym określeniem i dokładnym oszacowaniem.
EN
Statistics of structures failures of in Poland give us information that the main reasons of building catastrophes are extreme events. This extreme events, which are not taken into account in designing, are unforeseen and difficult to predict. Their statistical description is highly uncertain and often impossible to recognize. Assessment of extreme events is important for public and multiapartment buildings. The paper presents procedures of risk analysis and evaluation for reinforced concrete frame structures, which are often used in public buildings in Poland. Risk is a combination of hazards and consequences, which can be generated by them. Due to the difficulties associated with the estimation of risk factors are treated as fuzzy numbers.
20
Content available remote Analiza zawartości fosfonianów w materiale roślinnym
PL
Opracowano metodę ilościowego oznaczania fosfonianów w tkankach roślinnych. Zaproponowana procedura oparta jest na reakcji tych jonów z jonami srebra w środowisku kwaśnym, w wyniku której strąca się osad metalicznego srebra. Ilość wolnego srebra, powstałego w wyniku działania fosfonianów, została oznaczona metodami spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej XRF i spektrofotometrii UV-VIS. Metoda XRF jest mniej pracochłonna, lecz jej czułość to ok. 0,1 mg srebra, co nie stanowi wyniku zadowalającego w przypadku śladowych ilości fosfonianów w tkankach roślinnych. W przypadku spektrofotometrii UV-VIS, po roztworzeniu srebra w stężonym HNO₃, skompleksowaniu jonów Ag⁺ ditizonem, ekstrakcji chloroformem i bezpośrednim oznaczeniu spektrofotometrycznym bez usuwania wolnego ditizonu, uzyskano znacznie większą czułość, wynoszącą 0,03 μM srebra. Na podstawie ilościowej reakcji fosfonianów, srebra i ditizonu można oszacować zawartość fosfonianów w tkankach roślinnych.
EN
Concn. of PHO₃²⁻ ions in plant tissues was detd. by using reaction with Ag⁺ in acidic soln. to metallic Ag ppt. The amt. of Ag was detd. by X-ray fluorescence spectrometry (XRF) and UV-VIS spectrophotometry. The XRF method was less laborious, but its accuracy was lower. Its sensitivity was insufficient to det. very low concns. of phosphonates. The UV-VIS spectrophotometry, after Ag dissoln. in concd. HNO₃, complexation of Ag⁺ with dithizone, extn. with CHCl₃ and detn. without removal of free dithizone, showed a significantly higher sensitivity.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.