Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza finansowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono podstawowe wymagania dla studiów wykonalności projektów taborowych. Na poziomie Unii Europejskiej oraz w poszczególnych krajach członkowskich przyjęto szereg norm prawnych oraz bazujących na ich podstawie tzw. dobrych praktyk dotyczących minimalnego zakresu informacyjnego Studiów Wykonalności i w ten sposób powstał model Studium Wykonalności, który umownie można określić, jako „europejski” lub „unijny”. Model ten wynika z omawianych w artykule rozporządzeń Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzeń delegowanych Komisji Europejskiej. Zasadniczą część artykułu stanowią omówione w kontekście unijnych rozporządzeń zasady ogólne analizy finansowej i ekonomicznej, wchodzącej w skład całej analizy kosztów i korzyści (AKK).
EN
The article discusses the basic requirements for the feasibility studies of rolling stock projects. At the level of the European Union and in individual Member States, a number of legal norms and the so-called good practices regarding the minimum information scope of Feasibility Studies, and thus the Feasibility Study model was created, which can be contractually defined as "European" or "EU". This model results from the regulations of the European Parliament and delegated regulations of the European Commission discussed in the article. The essential part of the article consists of the general principles of financial and economic analysis, which are part of the entire cost-benefit analysis (CBA), discussed in the context of EU regulation.
EN
The process of developing sailing facilities in small seaports of the Polish coast has not been completed. Simultaneously, there is an ongoing debate on the purposefulness of investing in the capital-intensive sailing infrastructure. Therefore, the main aim of this article is to conduct an analysis of profitability of sailing investments. The article also attempts to show the importance of sailing tourism in a broader context of the local economy. The article uses methods of literature review, in-depth interview, as well as comparative and statistical analysis. In order to calculate the break-even point for sailing investments, the FNPV indicator was used. Research results have shown unprofitability of sailing investments for port operators, although most sailing facilities did generate income. The diversified profitability of sailing facilities resulted from hydrotechnical conditions, administrative and location restrictions, as well as the scope of services provided. Sailing tourism positively impacts local economy. The sailors’ spendings ‒ through a multiplier effect ‒ stimulate the development of port municipalities and alleviate unprofitability of sailing investments. While deciding upon the expansion of sailing facilities, a full spectrum of impact of sailing tourism on local economy should be taken into consideration, including benefits which are difficult to quantify, and not just the financial situation of port operators. In order to increase the impact of sailing tourism on local economy, one should strive to extend the stay of sailors in ports by expanding the range of services offered. The sailing product could be enriched through creating a sailing cluster out of local tourism enterprises.
EN
The textile and clothing industry in Europe can be considered as a not profitable sector. The goal of the contribution is an evaluation of selected indicators of financial analysis, credit score and bankruptcy models as well as strategic analysis in selected companies of the textile and clothing industry in Slovakia. The next goal is an outline of development possibilities of the sector in the future. During the research we used data from the five most important companies doing business in the textile and clothing industry in Slovakia. The data obtained were processed by the bonity and Altman index, providing the possibility to determine possible future development in the industry. The results show a decrease in the number of textile and clothing companies in Slovakia. Such results can be used for the setting of scenarios of development, which show that the Slovakian textile, clothing and leather industry should multiply its effort to maintain its position on the international markets.
PL
Przemysł tekstylny i odzieżowy w Europie można uznać za sektor nierentowny. Celem pracy była ocena wybranych wskaźników analizy finansowej, modeli oceny kredytowej i upadłości oraz analizy strategicznej w wybranych spółkach przemysłu tekstylnego i odzieżowego na Słowacji. Kolejnym celem było określenie zarysu możliwości rozwoju tego sektora w przyszłości. Podczas badań wykorzystano dane z pięciu najważniejszych firm działających w branży tekstylnej i odzieżowej na Słowacji. Uzyskane dane zostały przetworzone przez indeks bonity i wskaźnik Altmana, zapewniając możliwość określenia możliwego przyszłego rozwoju w branży. Wyniki pokazują spadek liczby firm włókienniczych i odzieżowych na terenie Słowacji. Takie wyniki mogą być wykorzystane do ustalenia scenariuszy rozwoju, które pokazują, że słowacki przemysł włókienniczy, odzieżowy i skórzany powinien zwielokrotnić swoje wysiłki w celu utrzymania swojej pozycji na rynkach międzynarodowych.
EN
The modern market economy is characterized by an extraordinary dynamic of economic conditions, phenomena and processes. In such an environment, the development of a successful business requires both flexibility and rapid adaptation to the continuous changes, as well as a maximum objective and accurate idea of the actual state of the developed business activity and the prospects for its future development.
PL
Nowoczesna gospodarka rynkowa charakteryzuje się niezwykłą dynamiką warunków, zjawisk i procesów gospodarczych. W takim otoczeniu rozwój udanego biznesu wymaga zarówno elastyczności i szybkiego dostosowywania się do ciągłych zmian, jak i maksymalnego celu i dokładnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rozwiniętej działalności gospodarczej i perspektywach jej przyszłego rozwoju.
PL
Celem opracowania jest dokonanie oceny sytuacji finansowej szpitali uniwersyteckich w Polsce w roku 2014 na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Grupę badaną stanowi 21 jednostek o profilu ogólnym. Sytuacja finansowa szpitali uniwersyteckich jest zróżnicowana, niemniej jednak w przypadku ponad 40% jednostek można mówić o wystąpieniu zagrożenia bieżącej płynności finansowej, a ponad 70% analizowanych szpitali cechuje wysoki poziom zadłużenia.
EN
The aim of the analysis was university hospitals’ financial situation assessment in the year 2014 based on financial statements. The analysed group included 21 general university hospitals. The financial situation of the hospitals is diverse, however in case of more than 40% of units current financial liquidity level indicates risk of insolvency, whilst more than 70% of units are characterized by high level of debt.
PL
Technologia CCS ( Carbon Capture and Storage ) jest jedną z metod ograniczających emisję ditleku węgla do atmosfery. Jednak wysokie koszty wychwytywania Co2 w tej technologii są główną przeszkodą wdrażania tego rozwiązania przez elektrownie. Redukcji kosztów oczekuje się przede wszystkim po stronie wychwytywania i oddzielania CO2 z gazów spalinowych (przemysłowych). Artykuł przedstawia ocenę efektywności finansowej najpopularniejszej technologii aminowej (MEA) względem otrzymywanego z popiołów lotnych materiału mezo-porowatego typu McM-41 impregnowanego polietylenoiminą (PEI) dla instalacji CCS. Badania prowadzono dla inwestycji obejmującej trzy kluczowe komponenty stanowiące pełny łańcuch wartości w procesie walidacji technologii CCS (wychwytywanie, transport i składowanie). Prowadzone badania mineralogiczne i określenie właściwości fizykochemicznych produktu mezoporowatego otrzymywanego z materiałów odpadowych, jakimi są popioły lotne, pozwoliły na wskazanie najlepszej klasy sorbentu – McM-41 impregnowanego PEI, który można wykorzystać w technologiach wychwytywania CO2. Opracowanie innowacyjnego związku pozwala nie tylko na usuniecie 100% CO2, ale również obniża koszty operacyjne (OPEX), w tym przede wszystkim koszty zużycia energii o 40% i materiałów w stosunku do mieszanek aminowych np. MEA.
EN
CCS (carbon capture and Storage) technology is one of the methods that limit the release of carbon dioxide into the atmosphere. However, the high cost of capturing Co2 in this technology is a major obstacle to the implementation of this solution by power plants. The reduction of costs is expected primarily on the side of the capture and separation of CO2 from flue/ industrial gas. The article presents the financial performance of the most popular amine technology (MEA) against mesoporous material about McM-41 structure obtained from fly ash, impregnated with polyethyleneimine (PEI), for CCS installations. The study was conducted for an investment comprising three key components that provide a full value chain in CCS validation (capture, transport and storage). The mineralogical studies and determination of the physicochemical properties of mesoporous material produced from waste materials such as fly ash allowed us to identify the best class sorbents of McM-41, which can be used in CO2 capture technologies. Developing an innovative relationship not only allows 100% of CO2 to be removed but also reduces operating costs (OPEX), primarily including energy by 40% and multiple material costs relative to amine mixtures such as MEA.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie efektywności finansowej systemu wykorzystania wody deszczowej (RWHS) do spłukiwania toalet. Jako przedmiot badań wybrano budynek mieszkalny (akademik) zlokalizowany w Polsce. Analizę funkcjonowania systemu RWHS przeprowadzono na sformułowanym modelu symulacyjnym. W badaniach przeanalizowano również wpływ wielkości zbiornika retencyjnego na opłacalność zastosowania systemu gospodarczego wykorzystania wody deszczowej w rozpatrywanym domu studenckim. W analizie finansowej określone zostały dwa wskaźniki: wartość bieżąca netto (NPV) oraz zdyskontowany okres zwrotu (DPP). Przeprowadzona analiza wykazała, że zastosowanie układu RWHS w analizowanym budynku jest opłacalne i może zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania toalet od 11 do 22% w zależności od pojemności zbiornika retencyjnego.
EN
In this paper, the financial effectiveness of the use of the rainwater harvesting system (RWHS) for toilet flushing is presented. The analysis was conducted using a simulation model and as a subject of study a dwelling-house (a dormitory) located in Poland was chosen. The study also analyzed the influence of a retention tank size on efficiency of the economic use of rainwater utilization system for the dormitory. In the financial analysis two financial ratios were determined: the Net Present Value (NPV) and the Discounted Payback Period (DPP). The conducted analysis demonstrated that the use of the RWHS system in the analyzed building is cost-effective and that it may reduce water requirement for toilet flushing by 11 to 22%, depending on the capacity of the retention tank.
EN
Climate change, improper use of water resources, surface waters pollution as well as increase of water requirements are the results of growing population of people in the world. It causes that the most countries, including Poland, are faced with the deficit of water. Because of this a variety of measures are taken continuously in order to reduce the depletion of the global water resources, eg using rainwater in toilet flushing, car washing, washing machines, irrigation of arable land or watering green areas. The use of this type of solutions may also decrease fees charged for water supply to buildings which often constitute a substantial part of their upkeep expenses. In this paper, the financial effectiveness of the use of the rainwater harvesting system (RWHS) for toilet flushing is presented. The analysis was conducted using a simulation model and as a subject of study a dwelling-house (a dormitory) located in Poland was chosen. The study also analyzed the influence of a retention tank size on efficiency of the economic use of rainwater utilization system for the dormitory. In the financial analysis two financial ratios were determined: the Net Present Value (NPV) and the Discounted Payback Period (DPP), and sensitivity studies were conducted as well. The conducted analysis demonstrated that the use of the RWHS system in the analyzed building is cost-effective and that it may reduce water requirement for toilet flushing by 11 to 22%, depending on the capacity of the retention tank.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań określające efektywność finansową systemu wykorzystania wody deszczowej (RWHS) do spłukiwania toalet. Jako przedmiot badań wybrano budynek mieszkalny (akademik) zlokalizowany w Polsce. Analizę funkcjonowania systemu RWHS przeprowadzono na sformułowanym modelu symulacyjnym. W badaniach przeanalizowano również wpływ wielkości zbiornika retencyjnego na efektywność finansową zastosowania systemu gospodarczego wykorzystania wody deszczowej w rozpatrywanym domu studenckim. W analizie finansowej zostały określone dwa wskaźniki finansowe: wartość bieżąca netto (NPV) oraz zdyskontowany okres zwrotu (DPP). W celu oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z zastosowaniem systemu gospodarczego wykorzystania wody deszczowej w badanym akademiku wykonano analizę wrażliwości inwestycji. W tym celu wyznaczono współczynniki wrażliwości inwestycji sc, które obrazuj ą, jak duży wpływ na otrzymaną wartość NPV wywiera zmiana wartości poszczególnych zmiennych niezależnych o 1%. Przeprowadzona analiza wykazała, że zastosowanie układu RWHS w analizowanym budynku jest opłacalne i może zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania toalet od 11 do 22%, w zależności od pojemności zbiornika retencyjnego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie planowanych inwestycji w gminie Czarny Bór. Zaprezentowano modele rozwiązań w oparciu o bilans ładunków zanieczyszczeń oraz zestawienia nakładów inwestycyjnych. Prawodopodobieństwo wykonania inwestycji porównano z możliwościami finansowymi budżetu gminy oraz potencjalnymi źródłami dofinansowań.
EN
In the paper it was described the results of water and wastewater management analysis on the example of the development strategy of the commune. The models present solutions based on balance of pollution loads and the investments cost. Probability of the investment realization were comparised with the financial possibilities of the municipal budget and potential grants sources.
PL
W Polsce można zaobserwować wyraźny wzrost zapotrzebowania na energię w różnych postaciach fi6J. Jest to spowodowane głównie rozwojem gospodarczym, któremu zawsze towarzyszy rozwój energetyki oraz wzrost standardu życia. W sytuacji, gdy proces ten jest niekontrolowany, wówczas następstwem jest nadmierne zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w którym decydującą rolę odgrywa emisja C02 powstającego podczas spalania surowców kopalnych. Wywołuje to potrzebę poszukiwania rozwiązań, których zastosowanie przyczyni się do racjonalizacji wykorzystania energii, a dzięki temu również do ochrony powietrza atmosferycznego [24]. Odpowiedzią na ten trend jest odzysk energii odpadowej ze ścieków. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie korzyści, jakie można osiągnąć poprzez zastosowanie instalacji umożliwiającej odzysk ciepła ze ścieków do zaopatrzenia budynku domu studenckiego w ciepłą wodę użytkową jak również analiza finansowa tego przedsięwzięcia w ustalonych uwarunkowaniach.
EN
In Poland, one can see a clear increase in energy demand in various embodiments [16]. This is mainly due to economic development, which is always accompanied by the development of energy and the standard oflix ing increase. In a situation where the process is uncontrollable, then the consequence of this is the excessive pollution of the environment in which the decisive role plays the C02 emission produced during the combustion of fossil fuels. This triggers the need to seek solutions, the use of which will contribute to the rational use of energy, and llvus also for the protection of ambient air [24]. The response to this trend is the recovery of waste energy from wastewater. The purpose of this article is to present the benefits that can be achieved through the use of an installation for heat recovery from waste water to supply the building of hall of residence in hot water as well as the financial analysis of the project in the agreed conditions.
PL
Zamierzeniem autora jest przedstawienie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, która może prowadzić do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw badanej branży oraz wzrostu ich wartości. Realizacja tego celu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wnikliwych badań i analiz. Badania te powinny obejmować analizę strategiczną oraz ekonomiczną, a w szczególności analizę finansową, która z jednej strony determinuje proces formułowania strategii, a z drugiej służy jako podstawa określenia wartości przedsiębiorstwa.
EN
The author’s intention is to present a development strategy that can lead to increase value and financial improvement of enterprises. This objective requires conducting in-depth research and analysis. This research should comprise strategic and economic analysis, but particularly- financial analysis. Financial analysis on the one hand determines the strategy formulation and on the other hand serves as a basis for determining the value of the company.
PL
Rozwój gospodarczy i postępująca urbanizacja przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego i wyczerpywania się jego zasobów. Powoduje to potrzebę poszukiwania alternatywnych źródeł wody i energii. W związku z tym przeprowadzono badania, których celem była ocena opłacalności zastosowania różnych technologii umożliwiających zredukowanie zużycia wody z sieci wodociągowej oraz gazu ziemnego wykorzystywanego do jej podgrzewania. Analizie poddano rozwiązania instalacji uwzględniające odzysk ciepła ze ścieków za pomocą wymiennika ciepła DWHR oraz wykorzystanie ścieków szarych i wody deszczowej do spłukiwania toalet i podlewania ogrodu. W badaniach zastosowano metodologię Life Cycle Cost, która uwzględnia nie tylko początkowe nakłady inwestycyjne, ale również koszty eksploatacyjne ponoszone w całym okresie funkcjonowania systemu. W obliczeniach uwzględniono coroczny wzrost jednostkowych cen zakupu gazu ziemnego i wody, a także zmianę wartości pieniądza w czasie. Przeprowadzona analiza wykazała znaczny wpływ przyjętego czasu eksploatacji instalacji na otrzymane wyniki badań.
EN
The development of civilization and progressive urbanization contribute to the environmental degradation and the depletion of natural resources. This implies the need to search for the alternative sources of water and energy. Therefore, research has been carried out aimed at evaluating the profitability of the application of selected technology allowing the reduction of potable water and natural gas consumption. Solutions including shower water heat recovery as well as gray and rainwater harvesting for toilet flushing and irrigation were analyzed. The Life Cycle Cost Analysis, which takes into account both investment and operational cost, was conducted. The annual increase in gas and water prices as well as the time value of money were also included in the study. The analysis revealed a significant effect of the operation time of the system on the obtained results.
PL
W artykule podjęto problem zintegrowanego modelu analizy projektów innowacyjnych. Skoncentrowano się na prezentacji systemowego podejścia do analizy projektów, głównych uwarunkowań procesów innowacji, różnorodności i integracji metod oceny efektywności finansowej.
XX
The article covers the problem of the integrated analysis model of innovative projects. It is focused on the presentation of the systematic approach to the project analysis, the main determinants of the innovation processes, and the diversity and integration of the methods used for assessing financial efficiency.
PL
W artykule omówiono możliwości oceny projektów inwestycyjnych na podstawie wskaźników NPV oraz IRR, z uwzględnieniem niepewności informacyjnej dotyczącej przepływów finansowych oraz kosztu kapitału. Opisano również metodę wyboru optymalnego projektu inwestycyjnego na podstawie oceny łącznej z wybranych dwóch wskaźników oceny efektywności.
EN
The article discusses the possibility of evaluating investment projects based on NPV and IRR indicators, taking into account the uncertainty of information on cash flow and cost of capital. Describes the method of choosing the best investment project on the basis of a total of some two indicators to measure effectiveness.
PL
Kalkulacja kosztów robót budowlanych na etapie przygotowania ofert zawsze niesie ze sobą element ryzyka ich niedowar-tościowania lub przeszacowania w stosunku do wartości rzeczywistych. Dotyczy to również kosztów zajęcia pasa drogowego, jakie mogą się pojawić w inwestycyjnych lub remontowych robotach sieciowych. W pracy przeprowadzono analizę jednostkowych kosztów zajęcia pasa drogowego dla wybranych zarządców dróg wschodniej Wielkopolski oraz planowanych i rzeczywistych kosztów zajęcia fragmentu pasa drogowego, na przykładzie czterech inwestycji sieciowych, zrealizowanych w latach 2010-2011. Analizowano odchylenia tych kosztów oraz przyczyny powstałych różnic.
EN
Calculation of costs in construction works at the stage of preparation tenders, always carries an element of risk for undervaluation or overestimation while comparing to the actual value. This also applies to the costs of traffic lane occupation that may appear in the investment and renovation infrastructure works. In this article, the unit costs, planned and actual costs of parts of traffic lane occupation were analyzed. Analysis was conducted for the selected road managers of eastern Wielkopolska voivo-deship basing on example of four network investments, finished in 2010-2011. The deviations of these costs and the reasons for the differences were also analyzed.
EN
In the long run a company can outperform rivals only if it can identify and establish a difference that it can preserve; in the short and medium run managers need to respond to a changing environment to preserve its growth capacities and exploit opportunities. Both external and internal factors affect the financial standing of companies operating in the textile sector. The current, extended economic downturn is slowly changing the environment. Managers need to take that into account by making appropriate changes in strategy and operations. In this study the author provides an analysis of economic and financial changes and an assessment of their impact on Polish textile companies. The article focuses on managers’ response to current changes resulting from the financial crisis and on-going changes in increasingly competitive markets.
PL
W czasie kryzysu gospodarczego decyzje menedżerów i wyniki przedsiębiorstw często tłumaczy się efektami kryzysu. Niewątpliwie kryzys zapoczątkowany na rynkach finansowych w 2008 roku zmienia warunki funkcjonowania producentów tekstyliów i odzieży. W analizach ukierunkowanych na tworzenie strategii nie powinno się jednak zapominać o długoterminowych tendencjach i zmianach, zapoczątkowanych na długo przed obecnym kryzysem. Niechętni ryzyku inwestorzy, poszukujący wysokich stóp zwrotu z inwestycji zwracają uwagę na bieżącą rentowność przedsiębiorstw, stabilność zysku oraz strukturę finansowania. Autor analizuje rentowność kapitału własnego producentów tekstyliów oraz odzieży wykorzystując zbiorcze dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz wybranych przedsiębiorstw korzystając z klasycznego modelu du Ponta. Wyniki branży wskazują na bardziej stabilną rentowność malejącej liczby producentów tekstyliów i pogarszającą się konkurencyjność producentów odzieży. Wyniki indywidualnych przedsiębiorstw wskazują na możliwości dostosowania do warunków bieżącego spowolnienia jak i trendów długoterminowych, co podkreśla znaczenie przyjęcia właściwej strategii.
EN
The ability to adequately select instruments used in financial analysis plays an important role in the management process. The Longstaff-Schwartz model has been created taking into account option spreads with their present and identifiable risks. This paper provides a review of the literature, historical development of key concepts and data analysis which are based on them.
PL
Istotne znaczenie w procesie zarządzania odgrywa umiejętność adekwatnego dobrania instrumentów wykorzystywanych w analizie finansowej. Model Longstaffa-Schwartza został stworzony z myślą o spreadach opcji, uwzględniając występujące, identyfikowalne ryzyko. W opracowaniu zaprezentowano badania literaturowe, zmiany historyczne podstawowych koncepcji oraz analizy, które na nich bazują.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.