Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Most architects and construction engineers need to use modern energy analysis software for the purpose of improving their design. There is software within the BIM (Building Information Modeling) that are specific to energy which help to get the calculations of energy in an easy way. Building energy analysis studies in Iraq are few and limited and insufficient attention is given to this important stage in building design which is one of the necessary and important stages to obtain a good design. In this paper, one of the existing buildings in one of the regions of Iraq was modelled by using BIM modelling software (Autodeck Revit). The energy analysis was then carried out by the (Autodesk Ecotect) software after exporting the previously modelled model. The results obtained are necessary to achieve the best design in terms of energy with the assumption of future changes in buildings that are similar in style and area conditions in order to optimize energy.
PL
Artykuł prezentuje możliwość poprawy parametrów energetycznych budynków zabytkowych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. W pracy wykorzystano wchodzące coraz intensywniej projektowanie w technologii BIM. Model analizowanego budynku powstał na bazie inwentaryzacji dokonanej w sposób 2D parę lat wcześniej przez studentów Politechniki Poznańskiej, w ramach studenckich praktyk.
EN
The work discusses the issue of designing in the BIM technology, which is applied more and more intensely. The model of the analyzed building was based on the inventory conducted in 2D method several years earlier by students of the Poznań University of Technology as part of student internships.
3
Content available remote Analiza energetyczna budynków
PL
Analizując koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła w hierarchicznych elektrowniach i elektrociepłowniach gazowo-parowych okazuje się, że bardzo istotną częścią tych kosztów jest składnik kapitałowy części parowej. Dlatego należy poszukiwać sposobu ich obniżenia instalując w układzie zamiast turbiny parowej turakspander wraz ze sprężarką i nagrzewnicą powietrza. W artykule przedstawiono analizę energetyczną i ekonomiczną takiego wiązania.
EN
Analyzing the costs of electricity and heat production in hierarchical power plants and gas-steam CHP plants, it appears that a very important aspect related to this cost is associated with the capital investment in the steam-based system. Therefore, attempts should be made to find a way to reduce the cost of electricity and heat production related to thre steam-based system installed in the hierarchical power plants and gassteam CHP plants. For instance, in the place of installing a steam turbine in them, it is possible to consider the use of a turboexpander with a compressor and an air preheater. This paper contains a report concerned with the thermal and economic analysis of such a system design.
PL
Obecnie wykonuje się audyty energetyczne budynków biurowych lub tylko niektórych stref biurowych, np. jeśli cały budynek nie jest wynajmowany przez jedno przedsiębiorstwo. Audytorzy bardzo często potrzebują odwołać się do referencyjnych wartości wskaźników zużycia energii. Czasami korzystają z danych dotyczących całego budynku i przyporządkowują je poszczególnym strefom biurowym. W artykule określono wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną dla siedmiu stref biurowych w budynku. Jako jednostkę odniesienia wykorzystano zarówno powierzchnię użytkową, jak i liczbę użytkowników jednej strefy. Na podstawie wyników stwierdzono, że pomimo podobnych profili zużycia energii we wszystkich strefach, wskaźniki znacznie różnią się między sobą, a wartość odchylenia standardowego wynosi 20 – 44%. Ponadto pokazano, że przyjmowanie wartości średnich z analizy całego budynku do określenia zużycia poszczególnych stref biurowych może wiązać się z dużym błędem.
EN
Currently, energy audits of office buildings or only some office zones, if the whole building is not rented by one enterprise, are increasingly being performed. Auditors very often need to refer to the reference values of energy consumption indicators. Sometimes they use data for the entire building and assign them to individual office zones. The article specifies the demand indicators for heat, cooling and electricity for seven office zones in the building. Both the usable area and the number of users of one zone were used as the reference unit. On the basis of the results it was found that despite similar energy consumption profiles in all zones, the indicators differ significantly and the value of the standard deviation is 20 – 44%. In addition it was shown that taking the average values from the analysis of the whole building to determine the consumption of individual office zones can be associated with a big mistake.
6
Content available remote On reliable predicting risk and nature of thermal spalling in heated concrete
EN
Thermal spalling is a deterioration phenomenon which is of fundamental importance during durability analysis of concrete structures exposed to high temperature, e.g. during a fire. To assess the risk of this damage mechanism for a real concrete structure, numerical simulations are usually applied since experimental tests are very costly. Some aspects related to predicting thermal spalling by means of numerical modelling of chemo-hygro-thermal and damage processes in heated concrete, are presented in this work. First, we propose a spalling index, validate it with some experimental results and show how it can be used in the quantitative assessment of spalling risk. Then, the results of numerical simulations of a slab, made of two types of concrete (NSC and HPC), heated with three different rates, are discussed from the energetic point of view in order to indicate the main physical causes and predict the nature of thermal spalling: slow, rapid or violent. The presented results allow to assess the contribution of energy due to constrained thermal strains and compressed pore gas into the thermal spalling for different types of concrete heated with different rates.
7
Content available remote O efektywności wykorzystania energii w przemysłowych pulsatorach pneumatycznych
PL
Przeprowadzono analizę energetyczną urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych. Opracowano metodologię umożliwiającą określenie strat związanych z nieodwracalnością przemian termodynamicznych gazu w trakcie szybkozmiennego, nieustalonego procesu. Do obliczeń strat wykorzystano egzergię (największa wartość energii możliwa do zamiany w prace). Straty w całym cyklu pracy pulsatora stanowiły 11,4% całkowitej energii procesu.
EN
Energy anal. of pneumatic pulsator, used for unblocking drains of silos for loose materials was performed by numerical simulations. The losses of whole work cycle of the pneumatic pulsator were 11.4% of total energy included.
PL
Przedstawiono sposób badania warunków wymiany ciepła na przykładzie pulsatora pneumatycznego, który służy do udrażniania spustów silosów na materiały sypkie i rozdrobnione. Zaproponowano wykorzystanie symulacji numerycznych oraz termowizji. Na podstawie wyników badań doświadczalnych określono warunki wymiany ciepła na ożebrowanym kanale pulsatora pneumatycznego zarówno dla konwekcji naturalnej, jak i wymuszonej. Stwierdzono, że termowizja umożliwia walidację wyników symulacji numerycznych. Metodę można wykorzystać do określenia warunków wymiany ciepła w urządzeniach stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz do poprawy ich konstrukcji przy opracowywaniu nowych rozwiązań.
EN
Temp. distributions in walls of pneumatic pulsator channel used for unblocking drains of silos for loose materials were detd. on lab. stand by using IR camera coupled to computer and by numerical simulations.
PL
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne zazwyczaj poddawane są ocenie efektywności na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do nich. W niniejszym artykule poddano ocenie zrealizowane już termomodernizacje wybranych budynków szkół. Ocenę dokonano z perspektywy czasu, w którym inwestycje były przygotowywane oraz z perspektywy bieżącej - końca roku 2015. Efektywność energetyczną określono poprzez porównanie wartości osiągniętych z wartościami wymaganymi przez przepisy techniczno-budowlane. Do oceny ekonomicznej wykorzystano metody statyczne (prosty czas zwrotu) i dynamiczne (koszt całkowity). Przeanalizowano dwa scenariusze - rzeczywisty, zgodny ze stanem faktycznym, w którym budynki poddane zostały termomodernizacji oraz hipotetyczny, zakładający, że termomodernizacji zaniechano. W obu przypadkach dokonano oceny z uwzględnieniem rzeczywistych warunków makroekonomicznych.
EN
A thermal upgrade project is normally a subject to an evaluation of the effectivenes in the implement decision-making phase. This article analyzes and assesses the already undertaken thermal modernization of certain school buildings. The estimate has been made bearing in mind the period of time when the investment has been prepared, and taking into consideration the context of the current perspectives (2015). The energy efficiency has been set relating the values obtained to values required by building codes. Stable methods (Simple Pay Back Period) as well as dynamic ones (the total cost) have been used to assess whether the project can be economically viable. Two scenarios have been considered, a real - life scenario with thermo-modernization of a construction object and a hypothetical scenario stipulating the building stock without the thermal upgrading. In both cases the assessment has been carried out with regard to actual macro-economic conditions.
PL
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne zazwyczaj poddawane są ocenie efektywności na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do nich. W niniejszym artykule poddano ocenie zrealizowane już termomodernizacje wybranych budynków szkół. Ocenę dokonano z perspektywy czasu, w którym inwestycje były przygotowywane oraz z perspektywy bieżącej - końca roku 2015. Efektywność energetyczną określono przez porównanie wartości osiągniętych z wartościami wymaganymi przez przepisy techniczno-budowlane. Do oceny ekonomicznej wykorzystano metody statyczne (prosty czas zwrotu) i dynamiczne (koszt całkowity). Przeanalizowano dwa scenariusze - rzeczywisty, zgodny ze stanem faktycznym, w którym budynki poddane zostały termomodernizacji oraz hipotetyczny, zakładający, że termomodernizacji zaniechano. W obu przypadkach dokonano oceny z uwzględnieniem rzeczywistych warunków makroekonomicznych.
EN
A thermal upgrade project is normally a subject to an evaluation of the effectivenes in the implement decision-making phase. This article analyzes and assesses the already undertaken thermal modernization of certain school buildings. The estimate has been made bearing in mind the period of time when the investment has been prepared, and taking into consideration the context of the current perspectives (2015). The energy efficiency has been set relating the values obtained to values required by building codes. Stable methods (Simple Pay Back Period) as well as dynamic ones (the total cost) have been used to assess whether the project can be economically viable. Two scenarios have been considered, a real - life scenario with thermo-modernization of a construction object and a hypothetical scenario stipulating the building stock without the thermal upgrading. In both cases the assessment has been carried out with regard to actual macro-economic conditions.
EN
One of the most promising strategies in the improvement of energy performance of buildings is optimal control algorithm or control strategy of ventilation systems. The CO2-based demand controlled ventilation is one of the strategies that allow for the energy use reduction. The paper presents the simulation methods and results of variable air volume (VAV) system installed in residential part of hotel located in Poznań, Poland. The proposed method is applied to estimate influence of different concentrations of carbon dioxide on final and primary energy consumption by VAV system and its different components.
PL
Jedną z najbardziej obiecujących strategii poprawy efektywności energetycznej budynków jest algorytm optymalnego sterowania systemem wentylacyjnym. Jednym ze sposobów redukcji zużycia energii jest sterowanie systemem wentylacyjnym na podstawie stężenia CO2. W artykule przedstawiono symulację oraz wyniki obliczeń systemu instalacji ze zmiennym przepływem powietrza (VAV) wykonanej w części mieszkalnej hotelu usytuowanego w Poznaniu. Zaproponowana metoda została użyta do oszacowania wpływu zmiennego stężenia ditlenku węgla na zużycie końcowej oraz pierwotnej energii w systemie zmiennego przepływu powietrza (VAV) oraz w jego poszczególnych elementach.
PL
Prowadzona w Polsce termomodernizacja istniejących budynków oraz zmieniające się wymogi w odniesieniu do projektowania i budowy nowych obiektów, stawiają przed projektantami nowe wyzwania. Wyznaczanie zużycia energii jedynie w warunkach obliczeniowych, ustępuje miejsca szczegółowym analizom energetycznym, uwzględniającym dynamiczny charakter zmian parametrów eksploatacji budynku. W artykule zaprezentowano jeden z programów symulacyjnych, umożliwiający prowadzenie tego typu analiz - EDSL TAS. Opisano możliwości programu, podstawy wprowadzania danych oraz wymagania jakie stawia EDSL TAS przed projektantem.
EN
Thermo-modernization of existing buildings, commonly conducted in Poland, and the changing requirements of the design and construction of new facilities have put in front of designers new challenges. Determining energy consumption only in computing terms gives way to the demand for a detailed energy analysis, taking into account the dynamic nature of real changes of building operating parameters. The paper presents one of the simulation programs (EDSL TAS), allowing to conduct this type of analysis. The possibilities of the software and the basis for data entry are presented with respective EDSL TAS requirements confronting the designer.
EN
Few recent years has shown that hydrogen technology has a good chance to replace petroleum technology in automotive sector. However, hydrogen in pure form practically does not occur on Earth. That is why H2 form is used only as an energy carrier and it must be produced using another source of energy form water or hydrocarbon fuels. In this paper short overview of hydrogen production technology has been presented, with energy and exergy analysis of four chosen technologies. Water and steam splitting using PEM as efficient and technically the simplest methods, SOEC as an industrial high effective thermoelectric process and thermochemical decomposition as non-electric alternative.
PL
W ciągu kilku ostatnich lat udowodniono, że w sektorze motoryzacyjnym technologia wodorowa ma realne szanse zastąpić ropie naftową. Jednakże wodór w stanie wolnym praktycznie nie występuje na Ziemi. Z tego powodu wodór w postaci cząsteczkowej może być traktowany jedynie jako nośnik, a nie źródło energii i musi być wytworzony używając innego źródła energii z wody lub paliw hydrowodorowych. W niniejszej pracy pokrótce zostały przedstawione technologie produkcji wodoru z analizą energetyczną i egzergetyczną czterech z nich. Hydrolizy wody i pary wodnej metodą PEM jako efektywnej i technicznie najprostszej metody, SOFC jako efektywnego procesu termoelektrycznego w skali przemysłowej i termochemicznego rozkładu wody jako alternatywy dla metod wykorzystujących zjawisko elektrolizy.
14
Content available Kierunki termomodernizacji
PL
W świetle zaostrzających się przepisów w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej oraz zbliżającej się daty 31 grudnia 2020, od której w państwach członkowskich UE wszystkie nowo powstające budynki powinny wykazywać „niemal zerowe zapotrzebowanie na energię”, powstaje pytanie o możliwość modernizacji budynków istniejących. Wśród nich liczną grupę stanowią budynki wzniesione w technologii wielkopłytowej.
EN
The directions of thermal modernization will follow the planned changes in law, both local and dictated by the European Union. Looking to the future, an analysis of possible thermal modernization solutions in the next ten years has been carried out by the authors of the article presented.
PL
Artykuł dotyczy analizy porównawczej systemów wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w cyklu życia budynku. Przeanalizowano cztery warianty wentylacji: wentylacja grawitacyjna higrosterowana, wentylacja wywiewna higrosterowana, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w systemie centralnym, obsługującym wszystkie wentylowane pomieszczenia, a także w systemie zdecentralizowanym, z odrębnymi jednostkami zamontowanymi w każdym mieszkaniu. Wykonano analizę porównawczą wariantów w cyklu życia budynku i wybrano rozwiązanie systemu wentylacyjnego najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym i energetycznym.
EN
This article concerns a comparative analysis of ventilation systems used in multi-family building during the life cycle of the building. Four variants of ventilation were analysed: gravitational controlled by humidity sensor, exhaust controlled by humidity sensor, mechanical supply-exhaust with heat recovery in the central system for all the ventilated rooms, and one in decentralised system with separate units installed in each flat. Also, a comparative analysis of the variants throughout the life cycle of the building was conducted, and such a ventilation system selected which was the most favourable as regards economic and energyrelated factors.
16
PL
W artykule przedstawiono w zarysie podstawowe wskaźniki służące do analizy i oceny energetycznej pracy układów mikrokogeneracyjnych. W pierwszej części artykułu wprowadzono również w zagadnienia mikrokogeneracji, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania tych urządzeń w budownictwie mieszkaniowym.
EN
This paper provides an overview of basic energy parameters for the analysis and assessment of micro-cogeneration systems. In the first part of the article author also introduced the issue of using a micro-cogeneration systems in residential buildings.
PL
Obecnie w Polsce w większości Miejskich Systemów Ciepłowniczych (MSC) zasilanych z Ciepłowni Komunalnej (CK) lub Elektrociepłowni (EC), procesy modernizacyjne dotyczące wytwarzania jak i przesyłu ciepła są znacząco zaawansowane, a niekiedy uznane są wręcz za zakończone. Jednakże, te procesy modernizacyjne nie obejmują wcale lub tylko w ograniczonym zakresie, układów hydraulicznych we wspomnianych powyżej źródłach energii. Układy hydrauliczne w eksploatowanych w Polsce CK i EC, zazwyczaj charakteryzują się nadmierną energochłonnością urządzeń, zbyt wysokimi stratami hydraulicznymi i brakiem dostosowania do zmieniających się warunków eksploatacyjnych MSC. Zasadniczą analizę układów hydraulicznych poprzedza charakterystyka tych układów w typowych CK i EC oraz opis parametrów cieplno-hydraulicznych nośnika energii w poszczególnych obiegach źródła energii. Charakterystyka układów hydraulicznych obejmuje zarówno prezentację klasycznych rozwiązań tych układów w komunalnych źródłach ciepła jak i analizę danych eksploatacyjnych i symulację pracy tych obiegów w sezonie grzewczym i sezonie letnim. Analiza parametrów cieplno-hydraulicznych w układach hydraulicznych w CK i EC zawiera charakterystykę produkcji ciepła i energii elektrycznej w tych źródłach, a także przebiegi i zakresy zmian parametrów cieplno-hydraulicznych w tych układach. Prezentowana praca wskazuje możliwe kierunki modernizacji układów hydraulicznych źródeł ciepła, łącznie z wprowadzeniem do nich obiegu akumulacji ciepła. Przedsięwzięcia te mają za zadanie ograniczenie strat energii, zwiększenie sprawności i niezawodności działania układów hydraulicznych, a także poprawę warunków eksploatacji MSC. Omówiono tutaj zagadnienia takie jak, wprowadzenie regulacji ilościowo-jakościowej wody sieciowej oraz możliwości obniżenia jej temperatury na zasileniu. Podano ogólne zasady energooszczędnej eksploatacji układów hydraulicznych i sposoby modernizacji istniejących oraz wprowadzenie nowych obiegów wodnych. Modernizacja istniejących i wprowadzenie nowych obiegów wodnych w CK i EC obejmuje takie przedsięwzięcia jak, zmiany funkcjonalno-technologiczne w istniejących obiegach wodnych, zastosowanie akumulatorów ciepła oraz nowych technologii odgazowania wody uzupełniającej i oczyszczania wody sieciowej. Wyżej wymienione działania zostały szczegółowo przeanalizowane i opisane. Technologie związane z zastosowaniem akumulatorów ciepła, można uznać jako nowatorskie w polskim ciepłownictwie. Oferują one duże możliwości w zakresie poprawy warunków eksploatacyjnych systemów ciepłowniczych jak i ekonomiki produkcji energii cieplnej i elektrycznej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców. Prezentowana praca zawiera także, analizę energetyczną i egzergetyczną układów hydraulicznych z akumulatorem ciepła, którą przeprowadzono dla wybranej EC, zasilającej w energię duże miasto w Polsce. Przedstawiono tu charakterystykę techniczną analizowanego źródła energii, a także charakterystykę eksploatacyjną na bazie danych eksploatacyjnych z kilku ostatnich lat. Analizę energetyczną i egzergetyczną wykonano dla sezonu grzewczego (Te = –20°C, tj. w warunkach obliczeniowych), okresu przejściowego (Te = +1°C) oraz okresu letniego Te = +15°C). Prezentowane wyniki analizy energetyczno-egzergetycznej układów hydraulicznych z akumulatorem ciepła, pozwalają wskazać miejsca największych strat energii w tych układach, a tym samym umożliwiają podjęcie odpowiednich działań do ich redukcji. Szczegółowe wyniki tej analizy pokazują, że zarówno zapotrzebowanie energii oraz straty egzergetyczne związane z funkcjonowaniem układów hydraulicznych EC z akumulatorem ciepła, zarówno w cyklach ładowania jak i rozładowania tego urządzenia, są niewielkie tzn. moc dodatkowych urządzeń (pomp rozładowczych akumulatora) sięga zaledwie 0,5–0,8% mocy bloku ciepłowniczego, a straty egzergetyczne są rzędu kilkuset kW. Dla wybranej EC, w której w ramach działań modernizacyjnych układów hydraulicznych, został zabudowany akumulator ciepła, przeprowadzono wstępną analizę wpływu na środowisko eksploatacji tego urządzenia. Przedstawione wyniki wskazują, że zastosowanie akumulatora ciepła ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko, co przejawia się zmniejszeniem przez EC emisji zanieczyszczeń gazowych, a szczególnie pyłów do atmosfery.
EN
Presently in Poland, modernization processes of District Heating Systems (DHS) supplied with heat from a District Heating plant (DHp) or a Combined Heat and Power plant (CHPp) are in progress or even sometimes are treated as already completed. Unfortunately, usually the modernization processes which concern energy generation and heat distribution through the District Heating Network (DHN) do not cover or cover only to a limited extent hydraulic systems (pumping loops) in terms of considering energy sources. Operation of the hydraulic systems in Polish DHp and CHPp is usually characterized by extensive energy consumption of equipment, relatively high hydraulic losses of water fl ow in piping and lack of adjustment of equipment and piping accessories to changeable operation conditions of DHS. The main analysis of the hydraulic systems is preceded by characteristics of those systems in a typical DHp and CHPp and description of thermal–hydraulic parameters of energy carrier inside the following hydraulic loops in considered energy sources. The characteristics of the hydraulic systems cover both presentation of typical arrangement of those systems and analysis of operational parameters of the DHS including computer simulations of system operation during heating and summer seasons. The description of thermal–hydraulic parameters of energy carrier inside hydraulic loops in the DHp and CHPp includes characteristics of heat production by the plant and also runs with limits of changes of those parameters in the considered system. This work shows possible directions of hydraulic systems modernization in the DHp and CHPp, including of Thermal Energy Storage (TES) implementation. The main goal of those modernization processes of hydraulic systems is reduction of energy losses in hydraulic loops, increasing their effi- ciencies and availability, and improvement of operational conditions of DHS. The following items were described hereto, i.e. introducing quality-quantity governing of network water in the DHS, possibilities of decreasing supply temperature of network water, general principles of energy saving in operation of those hydraulic systems, modernization directions of existing hydraulic loops and introducing new loops. Modernization and introduction of new loops includes activities like functional–technological changes of existing hydraulic loops, TES loop implementation and application of new technologies for make-up water deaeration, and network water purifi cation. Implementation of TES in DHS is treated as innovative technology in the Polish District Heating sector. This technology offers great possibilities of improvement of operational conditions of DHS, decreasing energy, i.e. heat and electricity, production costs and emission of pollutants to the atmosphere, and also increasing security of energy supply to consumers. The work also includes energy and exergy analysis of the hydraulic system with the TES loop for one selected CHPp which supplies a large city in Poland with heat. In this point both technical characteristics and operational characteristics based on operational data taken from the last few years for the energy source were done. The energy and exergy analysis were performed for the heating season (outside temperature Te = –20°C, i.e. calculating conditions), intermediate season (Te= +1°C) and summer season (Te = +15°C). The presented results of analysis allow to indicate the places of highest energy destructions in the analyzed hydraulic system with the TES loop, and give an opportunity of appropriate action to reduce them. Detailed results of the energy-exergy analysis show that both energy consumption and exergy destructions for operation of the hydraulic system of CHPp with TES, for loading and unloading cycles of the tank are relatively low, i.e. the capacity of additional equipment (TES pumps) is equal to 0.5–0.8% of the total capacity of the heating block and exergy destruction is at the level of a few hundred kW. For this selected CHPp with the TES loop, an initial environmental analysis was performed for the whole year operation of the plant. The presented results show that application of TES has a signifi cant infl uence on the environment, which results in decreasing emission of the pollutants to the atmosphere, mainly fl ue dust in comparison to operation of the plant without TES.
EN
Delay-based Dual-rail Pre-charge Logic (DDPL) is a logic style introduced with the aim of hiding power consumption in cryptographic circuits when a Power Analysis (PA) attack is mounted. Its particular data encoding allows to make the adsorbed current constant for each data input combination, irrespective of capacitive load conditions. The purpose is to break the link between dynamic power and data statistics and preventing power analysis. In this work we present a novel implementation of a dynamic differential master-slave flip-flop which is compatible with the DDPL data encoding. Efforts were made in order to design a completely dynamic master-slave architecture which does not require a conversion of the signals from dynamic to static domain. Moreover we show that the area occupied is also reduced due to a compact differential layout. Simulations performed using a 65nm-CMOS process showed that the proposed circuit exhibits good performance in terms of NED (Normalized Energy Deviation) and CV (Coefficient of Variation) of the current samples as required in transistor level countermeasures against power analysis, and it outperforms other previously published DPA-resistant flip-flops in the real case of unbalanced load conditions.
20
PL
W referacie zaprezentowano przykład wielkopowierzchniowej słonecznego systemu grzewczego wdrożonego w obiekcie użyteczności publicznej. Scharakteryzowano wydajność cieplną instalacji w poszczególnych miesiącach wybranego roku pracy. Określono sprawność konwersji energii promieniowania słonecznego i oszacowano udział energii słonecznej w procesie przygotowania ciepłej wody. Oceniono także efekty ekonomiczne analizowanego wdrożenia.
EN
The paper presents the example of solar large-scale heating system put in place in public facility. The thermal efficiency of the installation in each month of chosen year was described. Conversion efficiency of solar energy was determined and solar energy share in the preparation of hot water was estimated. The study also evaluated the economic impact of implementation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.