Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza dyskryminacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
At Lawspet area in Puducherry, India, a unique situation of co-disposal of solid waste dumping and secondary wastewater disposal on land, prevails simultaneously within the same campus. So an attempt is made to assess the combined effect of this co-disposal on the environmental quality and pollution effects on groundwater quality with a view to correctly monitor the situation. Multivariate statistical analysis like hierarchical cluster analysis (HCA) and discriminant analysis (DA) were employed. HCA was performed on borewells, physiochemical parameters and seasons. Borewell clustering identified four clusters illustrating varying degree of groundwater contamination. In parameter clustering, two major clusters were formed indicating hardness and anthropogenic components. Temporal clustering identified three major clusters indicating pre-monsoon, monsoon and post-monsoon. Discriminant analysis revealed nine significant parameters which discriminate four clusters qualitatively affording 86% correct assignation to discriminate among the clusters. Also three major components viz. anthropogenic, hardness and geogenic responsible for groundwater quality in the study area were identified. Conclusively the investigation revealed that the direction of the contaminant transport is towards the southeast direction of the study area, where all the borewells (100%) are affected.
EN
Ultrasound imaging is widely used for breast lesion differentiation. In this paper we propose a neural transfer learning method for breast lesion classification in ultrasound. As reported in several papers, the content and the style of a particular image can be separated with a convolutional neural network. The style, coded by the Gram matrix, can be used to perform neural transfer of artistic style. In this paper we extract the neural style representations of malignant and benign breast lesions using the VGG19 neural network. Next, the Fisher discriminant analysis is used to separate those neural style representations and perform classification. The proposed approach achieves good classification performance (AUC of 0.847). Our method is compared with another transfer learning technique based on extracting pooling layer features (AUC of 0.826). Moreover, we apply the Fisher discriminant analysis to differentiate breast lesions using ultrasound images (AUC of 0.758). Additionally, we extract the eigenimages related to malignant and benign breast lesions and show that these eigenimages present features commonly associated with lesion type, such as contour attributes or shadowing. The proposed techniques may be useful for the researchers interested in ultrasound breast lesion characterization.
PL
Osoby podejmujące decyzje w podmiotach opieki zdrowotnej, poszukując najefektywniejszych sposobów zarządzania, zwracają niemałą uwagę na wykorzystywanie metod statystycznych i wysnuwanie na ich podstawie wniosków. Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny zdolności dyskryminacyjnych zmiennych określających efektywność techniczną szpitali w powiatach i miastach na prawach powiatu województwa śląskiego w roku 2015 oraz przedstawienie krótkiego opisu tej analizy. Przeprowadzone badania wskazały, że decydenci, chcąc poprawić wykorzystanie zasobów, przede wszystkim, muszą zwracać uwagę na osobodni leczenia, a więc czynnik głównie generujący koszty. Takie podejście może sprzyjać poprawie zarządzania środkami finansowymi i rzeczowymi szpitala.
EN
Decision makers in health care units, seeking the most effective management practices, pay close attention to using statistical methods and drawing conclusions from them. The main purpose of the article is to present the application of discriminant analysis to assessing the discriminating abilities of variables determining the technical effectiveness of hospitals in districts and cities with district status of Silesia Province in the year 2015 and to present a short description of this analysis. The study carried out recently showed that decision makers, in order to improve the utilization of resources, must, first of all, pay attention to the bed-days, which is the factor mainly generating costs. This approach can help improve the management of the hospital's financial and material resources.
PL
W celu ograniczenia ryzyka powstawania wysokich stężeń trihalometanów (THM) w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi bardzo ważne jest bieżące dostosowywanie warunków operacyjnych eksploatacji układów technologicznych uzdatniania wody do zmieniającej się jakości wody w źródle zasilania. Właściwości rakotwórcze i mutagenne THM-ów w istotny sposób wpływają na częstość monitoringu ich stężeń w systemach zaopatrzenia w wodę, kształtującego znacząco koszty sprzedaży wody. W związku z tym zakres kontroli jakości wody w systemie dystrybucji jest ograniczany do niezbędnego minimum. W takich uwarunkowaniach rośnie znaczenie wykorzystania dobrych modeli matematycznych do symulacji stężeń THM-ów w zmiennych warunkach eksploatacji systemów wodociągowych. W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu różnych czynników na wielkość stężenia generowanych THM-ów, takich jak: odczyn wody pH, absorbancja UV w 272 nm, utlenialność, OWO, dawka chloru, stężenie chloru pozostałego. Wszystkie dane zgromadzono podczas badań prowadzonych w rzeczywistym systemie zaopatrzenia w wodę. Celem analiz było zastosowanie narzędzi statystycznych do określenia, które z wymienionych czynników (zmienne niezależne) mają największy wpływ na zmienną zależną, czyli wielkość powstających THM-ów w sieci wodociągowej.
EN
It is very important to adapt water treatment arrangements to changing conditions of raw water quality in the order to reduce the risk of too high concentration of generated trihalomethanes (THMs). Since THMs are danger for human health because of their mutagenic and carcinogenic character, their monitoring in whole water supply system should be frequent. The precise monitoring of THM is expensive so it is limited to indispensable minimal range because of its close relation to price of water delivered to consumers. Hence increases the role of good mathematical models predicting the concentration of THMs in changing operating condition of real water supply system. In this paper authors analyzed different factors influencing the THMs concentration, such as pH, temperature, UV absorbance 272, chemical oxygen demand, total organic carbon, chlorine dose, residual chlorine. All data were collected in real water supply system. The statistical tools were used to identify which of listed factors (independent variables) are of the most impact on dependent variable (level of THMs generated in water pipe network).
PL
Deskowania stropowe i ścienne są jednym z najistotniejszych środków realizacji robót betonowych, a koszt ich użycia stanowi 40 – 50% kosztu jednostkowego wykonania elementu żelbetowego. Z tego też względu wybór systemu deskowania począwszy od początku lat dziewięćdziesiątych jest poruszany przez naukowców na całym świecie. W artykule zaprezentowano zastosowanie wybranych metod wielomodelowej analizy dyskryminacyjnej do procesu wyboru deskowania stropowego. Określono model rozpatrywanego problemu decyzyjnego. Na podstawie danych pozyskanych z inwestycji zrealizowanych w kraju porównano skuteczność działania wybranych klasyfikatorów i wskazano możliwości udoskonalenia zaproponowanych rozwiązań.
EN
Formwork is the largest single cost item in cast-in place reinforced concrete structure and can be estimated as 40-50% of the cost of the concrete skeleton. This is why the formwork selection has been discussed since early 90’s by various researchers all over the world. The paper introduces classifier ensembles as a tool that can be applied to solve formwork selection problem and describes the mathematical model of the decision problem. The data collected on the national construction sites were used in order to compare various classifiers’ accuracy of classification. The paper ends with indications that should improve the proposed solutions.
6
EN
Dimension reduction and feature selection are fundamental tools for machine learning and data mining. Most existing methods, however, assume that objects are represented by a single vectorial descriptor. In reality, some description methods assign unordered sets or graphs of vectors to a single object, where each vector is assumed to have the same number of dimensions, but is drawn from a different probability distribution. Moreover, some applications (such as pose estimation) may require the recognition of individual vectors (nodes) of an object. In such cases it is essential that the nodes within a single object remain distinguishable after dimension reduction. In this paper we propose new discriminant analysis methods that are able to satisfy two criteria at the same time: separating between classes and between the nodes of an object instance. We analyze and evaluate our methods on several different synthetic and real-world datasets.
7
Content available remote Classification of falling asleep states using HRV analysis
EN
The article presents the results of studies on drowsiness and drowsiness detection performed using heart rate variability analysis (HRV). The results of those studies indicate that the most significant parameters, from the standpoint of classification of drowsiness are the following parameters of the HRV analysis: the low and high frequency band the ratio of the tachogram power in the LF and HF bands, and the total power distribution. The best detection results were obtained for the following methods, in the following order: the nearest neighborhood with metrics: standardized Euclides and Mahalanobis, the square discriminant analysis, and the Bayesian classifier. In order to classify drowsiness periods, a neural network was also used; it consisted of four inputs, six neurons in the hidden layer, and three outputs, one of which was assigned to one of the accepted classes. In order to obtain the most effective learning, a linear feed forward network was designed using back propagation of errors and the RPROP algorithm. In the case of this type of networks, the achieved accuracy of the individual classes was on the level of 98.7%.
EN
Proper characteristics of the traffic flow is a particularly important issue in the process of optimizing the efficiency of transport networks as well as in the traffic control systems. One of the elementary parameters of traffic flows is the structure of vehicles, which evaluation, in case of the automatic systems, requires the implementation of proper algorithms and methods for vehicle classification. In the paper is presented a method of vehicles classification using the discriminant analysis. Furthermore authors developed a classifier, which aggregate data according to classification 8+1 in accordance with the TLS specifications and according with the classification presented in the specification COST 323. As input dataset to the classification method were used vehicle parameters recorded by the weight in motion systems.
PL
Badania, których celem była ocena wpływu wybranych czynników organizacyjnych gospodarstw na sposoby i intensywność gospodarowania na trwałych użytkach zielonych (TUZ), przeprowadzono w latach 2012–2013 metodą wywiadu bezpośredniego. Do badań wylosowano 120 gospodarstw z ponad 20-procentowym udziałem TUZ w strukturze użytków rolnych. Gospodarstwa podzielono wg poziomu intensywności gospodarowania na TUZ, wyróżniając: poziom intensywny, półintensywny i ekstensywny. Kryterium tego wyróżnienia stanowił poziom nawożenia TUZ azotem pochodzącym zarówno z nawozów mineralnych, jak i naturalnych. Spośród ankietowanych gospodarstw najwięcej, bo aż 52%, prowadziło produkcję na poziomie półintensywnym, 34% – na poziomie ekstensywnym i tylko 14% na poziomie intensywnym. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że determinantą poziomu intensywności gospodarowania na TUZ w badanych gospodarstwach, niezależnie od systemu gospodarowania, była obsada zwierząt gospodarskich wyrażona w DJP•ha-1 UR. Największa obsada była w gospodarstwach intensywnych (1,41 DJP∙ha-1), a najmniejsza w gospodarstwach ekstensywnych (0,60∙DJP ha-1).
EN
During the years 2012–2013 the study, which aimed to assess the impact of the selected organizational factors of farms on ways and intensity of farming on permanent grasslands (PG) were conducted by questionnaire method. 120 farms with over 20% share of PG in structure of agricultural land for study were chosen. Basing on the intensity of farming on PG surveyed farms were divided on three groups: intensive, semi-intensive and extensive. The criterion for this division was the level of PG fertilization with nitrogen both mineral and natural origin. Among the surveyed farms, 52% farms were semi-intensive, 34% – extensive and only 14% – intensive. It was found that the determinant factor of the level of intensity of farming on PG in the surveyed farms, regardless of the system of management, was livestock density expressed in large units per 1 ha of agriculture lands, which was the biggest in intensive farms (1.41 LU∙ha-1) and the smallest – in extensive (0.60 LU∙ha-1).
PL
Odpowiednia selekcja przetargów, do których startuje przedsiębiorstwo budowlane, jest ważna w aspekcie jego wyników finansowych oraz kreowania jego pozycji na rynku. Aby pomóc wykonawcy, opracowuje się modele wspomagające podejmowanie przez niego decyzji. W artykule zaproponowano model klasyfikacyjny, który generuje odpowiedź w formie zalecenia przystąpienia do przetargu bądź rezygnacji z udziału. Do budowy modelu wykorzystano liniową analizę dyskryminacyjną oraz bazę danych z 88 przetargów, w których brali udział wykonawcy uczestniczący w badaniach. Model osiągnął dobrą jakość działania i prawidłowo sklasyfikował 86,36% przypadków, a pole pod krzywą ROC (współczynnik AUC) wyniosło 0,92057. Świadczy to o możliwości wykorzystania go w praktyce.
EN
An appropriate selection of tenders in which a company wishes to participate is vital for the business’s market position. To enhance the decision making process and increase its effectiveness, models facilitating the process have been developed. The present paper proposes a bidding model based on a linear discriminant analysis. The proposed classifying model generates the answer in the form of a recommendation for joininga tender or resigning from it. The construction of the model involved a database consisting of 88 evaluated tenders that the contractors taking part in the study participated in. The model was successful in correctly classifying 86,36% of cases, and the area below the ROC curve (the AUC index) amounted to 0,92057. The results obtained prove that the model can be implemented in practice.
11
Content available remote Discriminant analysis of voice commands in a car cabin
EN
Automatic speech recognition systems are used in vehicles. With this application it is possible to control the navigation system, air conditioning system, media player, and make phone calls by using voice commands. The effectiveness of speech recognition systems depends largely on the acoustic conditions in the cabin of the vehicle. Recognition accuracy determines the ability to extend the functionality of such systems beyond the basic functions listed above. The article shows the preliminary results of research on speech recognition and evaluation of speech intelligibility in the vehicle cabin. The purpose of this article is to present the influence of the background noise levels in a car cabin on speech intelligibility, and to investigate the discriminant analysis as a robust classifier for the speech recognition process.
PL
Automatyczne systemy rozpoznawania mowy są stosowane w pojazdach. Dzięki tej aplikacji możliwe jest sterowanie systemem nawigacji, klimatyzacją, odtwarzaczem multimedialnym i wykonywanie połączeń telefonicznych za pomocą poleceń głosowych. Skuteczność systemów rozpoznawania mowy zależy w dużej mierze od warunków akustycznych w kabinie pojazdu. Dokładność rozpoznawania określa zdolność do rozszerzenia funkcjonalności takich systemów poza podstawowe funkcje wymienione powyżej. W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań nad rozpoznawaniem mowy i oceną zrozumiałości mowy w kabinie pojazdu. Celem pracy było przedstawienie wpływu poziomu tła w kabinie samochodu na zrozumiałość mowy i zbadanie analizy dyskryminacyjnej jako klasyfikatora w procesie rozpoznawania mowy.
PL
Wzrastająca konkurencyjność, zmieniające się otoczenie mikroekonomiczne oraz makroekonomiczne jednostki gospodarczej coraz częściej zmuszają kierownictwo do stosowania różnych instrumentów wspomagających zarządzanie i zarazem ostrzegających przed groźbą upadłości. Modele dyskryminacyjne umożliwiają śledzenie i zarazem ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dzięki czemu kadra zarządcza może odpowiednio wcześnie zareagować w przypadku zbliżania się do krytycznych wartości. Celem artykułu była prezentacja wybranych modeli przewidywania upadłości przedsiębiorstwa. W realizacji celu artykułu punktem wyjścia było przybliżenie w pierwszej kolejności przyczyn upadłości przedsiębiorstwa oraz zdefiniowanie wybranych polskich modeli dyskryminacyjnych. Następnie na przykładzie spółki, produkującej m.in. precyzyjne elementy optyczne do zastosowań ogólnych, przedstawiono wyliczenia pięciu modeli dyskryminacyjnych na przestrzeni pięciu lat, wykorzystując dane historyczne pochodzące ze sprawozdań finansowych za lata 2010-2014. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury, studium przypadku, analizę dokumentów.
EN
Growing competitiveness, volatile micro- and macroeconomic environment of an economic unit, more and more frequently will force the board to apply different instruments supporting management processes and warning against the failure. Discriminatory models enable monitoring and at the same time the evaluation of the financial situation of a company permitting the management board to take the appropriate preventive measures early enough when figures approach the critical values. The aim of the article was to present selected models used in forecasting company’s liquidation. In order to reach this aim, firstly the reasons of the company’s failure were described and selected Polish discriminatory models were defined. Next, as an example, the five year results of five discriminatory models based on historical data taken from the financial reports for the period 2010-2014 of a company producing, among others the precise optical elements were quoted. The following research methods have been applied in the article: the literature analysis, the case study, the documents’ analysis.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane metody służące ocenie stanu finansowego przedsiębiorstw. Scharakteryzowano metodę analizy dyskryminacyjnej, w szczególności model zaproponowany do oceny przedsiębiorstw branży wydobywczej. Wykazano specyfikę przemysłu wydobywczego oraz scharakteryzowano narzędzia klasy Business Intelligence mogące być wsparciem w ocenie stanu finansowego kopalń węgla kamiennego.
EN
The article characterizes selected methods used for assessing of financial condition of companies. It characterized the method of a disriminatory analysis, in particular the model proposed for the evaluation if extractive industry companies. The particular character of extractive industries was pointed out and Business Intelligence class tools characterized that could be an aid in the assessment of the financial conditions if hard coal mines.
14
Content available remote Analiza archeometryczna ceramiki pradziejowej z zastosowaniem SEM-EDX
PL
Artykuł prezentuje wyniki analizy archeometrycznej przeprowadzonej na kolekcji 50 fragmentów naczyń z wczesnej epoki brązu. Fragmenty pozyskano z sześciu stanowisk archeologicznych położonych na ziemi chełmińskiej: Biały Bór, Grudziądz Mniszek, Małe Radowiska, Toruń Grębocin, Wałyczyk, Zieleń i jednego na ziemi dobrzyńskiej: Skrzypkowo. Wszystkie analizowane materiały należy łączyć ze społecznościami kultury iwieńskiej, których rozwój przypada na przełom III i II tys. p.Ch. Fragmenty naczyń przeprowadzono do postaci proszku ceramicznego i poddano oznaczeniom składu chemicznego metodą dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDX) z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Uzyskano spektrogramy matryc chemicznych, na których udało się określić ilościowo udział następujących pierwiastków: C, Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu. Dane pomiarowe zostały poddane analizie archeometrycznej, polegającej m.in. na zastosowaniu metody dyskryminacyjnej. W ten sposób prześledzono reguły asocjowania poszczególnych zbiorów, z uwzględnieniem ich zróżnicowania na stanowiska archeologiczne (z których pozyskano badane fragmenty), grupy technologiczne (do których zaklasyfikowano poszczególne fragmenty) oraz dodatkowo w ramach jednego mikroregionu osadniczego. Wyniki analizy dyskryminacyjnej podały zmienne (zawartości pierwiastków), które najlepiej dyskryminowały zbiór analizowanych fragmentów pod względem ich pochodzenia i przynależności do poszczególnych grup technologicznych. Analiza średniej zawartości Al wskazuje, że utrzymywał się on na porównywalnym poziomie (11-13)% mas. (poza ceramiką ze stanowiska w Białym Borze, gdzie zarejestrowano podwyższony poziom jego zawartości - około 16% mas.). Na tej podstawie stwierdzono, że wytwórcy naczyń na poszczególnych osadach we wczesnej epoce brązu stosowali gliny plastyczne. Natomiast obniżona do (1-2)% mas. średnia zawartość P wskazuje, że nie praktykowano schudzania masy garncarskiej domieszkami pochodzenia roślinnego. Uzyskane wyniki pozwoliły sformułować wnioski na temat stosowania przez społeczności kultury iwieńskiej podobnych źródeł surowcowych, zwłaszcza w obrębie mikroregionu osadniczego Małe Radowiska-Wałyczyk-Zieleń. Ponadto, zaobserwowano tendencję utrzymywania pewnego kanonu technologicznego wytwarzania naczyń, obejmującego podział na ceramikę o charakterze "reprezentacyjnym" i "kuchennym”. Tendencja ta była trwale wpisana w reguły garncarskie i kultywowana niezależnie od miejsca zamieszkiwania i dostępności do złóż surowcowych.
EN
This article presents the results of an archaeometric analysis performed on a collection of 50 Early Bronze Age pottery sherds. The potsherds were obtained from six archaeological sites located on the Chełmno Land: Biały Bór, Grudziądz Mniszek, Małe Radowiska, Toruń Grębocin, Wałyczyk, Zieleń and one on the Dobrzyń Land: Skrzypkowo. All the materials analyzed in the article are connected with the Iwno Culture societies from the turn of the 3rd and 2nd millenium B.C. The potsherds were grinded, and the chemical composition of the resultant powder was identified by Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) combined with a scanning electron microscopy (SEM). Chemical matrix spectrograms were obtained. The spectrograms allowed performing quantitative determination of the following elements: C, Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu. Data set was statistically elaborated using an archaeometric analysis, including i.a. the discriminant analysis. It permitts to follow an association rules within the individual sets, such as the site (from where the potsherds were excavated), technological groups (which the potsherds were classified into) and additionally within one settlement microregion. The results of the discriminant analysis indicated the variables (elements concentration) that best of all discriminate the set of the analyzed potsherds in terms of their provenance and their belonging to the technological groups. Analysis of mean values of the Al concentration indicates a level of 11-13 wt% (except of the pottery from Biały Bór site where the elevated concentration of Al – amounted to 16 wt% was registered). On this basis, it has been found that the vessels manufacturers from each the Early Bronze Age settlements used plastic clay sources. In contrast, low mean concentration of P (amounted to about 1-2 wt%) indicates that a practice of weakening the clay paste with floral additives did not take place. The obtained results permitted to draw conclusions on the use of similar clay sources by the communities of the Iwno Culture, especially within the settlement microregion Małe Radowiska-Wałyczyk-Zieleń. In addition, the presence of a tendency of cultivating some technological canon within vessels manufacturing, which included differentiation between “representative” and ”kitchen” pottery, was observed. This tendency had been permanently existing in the pottery manufacturing rules and it had been cultivated regardless of a place of habitation, and access to raw material sources.
EN
This study illustrates the benefits of statistical techniques to analyze spatial and temporal variations in water quality. In this scope water quality differentiation caused by anthropogenic and natural factors in the Tahtali and Balçova reservoirs in western Turkey was investigated using discriminant analysis-DA, Mann Whitney U techniques. Effectiveness of pollution prevention measures was analyzed by Mann Kendall and Sen’s Slope estimator methods. The water quality variables were divided into three groups as physical-inorganic, organic and inorganic pollution parameters for the study. Results showed that water quality between reservoirs was differentiated for “physical-inorganic” and “organic pollution” parameters. Degree of influence of water quality by urbanization was higher in the Tahtali reservoir and in general, no trend detection at pollution indicators explained by effective management practices at both sites.
16
Content available remote Generalized Maximal Margin Discriminant Analysis for Speech Emotion Recognition
EN
A novel speech emotion recognition method based on the generalized maximum margin discriminant analysis (GMMDA) method is proposed in this paper. GMMDA is a multi-class extension of our proposed two-class dimensionality reduction method based on maximum margin discriminant analysis (MMDA), which utilizes the normal direction of optimal hyperplane of linear support vector machine (SVM) as the projection vector for feature extraction. To generate an optimal set of projection vectors from MMDA-based dimensionality reduction method, we impose orthogonal restrictions on the projection vectors and then recursively solve the problem. Moreover, to deal with the multi-class speech emotion recognition problem, we present two recognition schemes based on our proposed dimensionality reduction approach. One is using “one-versus-one" strategy for multi-class classification, and the other one is to compose the projection vectors of each pair of classes to obtain a transformation matrix for the multi-class dimensionality reduction.
PL
W artykule przedstawiono metodę analizy emisji głosu pod kątem rozpoznawania emocji. Rozwiązanie bazuje na analizie dyskryminacyjnej maksymalnego marginesu GMMDA.
EN
The aim of this study was to compare normal (NL) and tracheoesophageal (TE) vowel speech signals in order to show differences between them. Cepstral features extracted from vowels of NL and TE speech were analyzed using discriminant analysis. The comparison was made on the basis of the classification function coefficients and the results of the classification for each speech. Vowels recordings were acquired from 10 NL speakers and 12 TE speakers. Discriminant analysis was based on cepstral features extracted from vowel recordings, and was performed separately for NL speech and TE speech. Then a comparison between the coefficients of classification functions of NL and TE vowels using the Euclidean distance was made. Based on the resulting classification matrix of NL and TE speech, the results of classification were compared. The discriminant analysis based on cepstral features showed 79% of the mean classification score for TE speech. The Euclidean distance showed low differences between vowel /a/ of NL speech and vowel /a/ of TE speech and between vowel /o/ of NL speech and vowel /o/ of TE speech.
PL
Celem pracy było porównanie sygnału mowy przetokowej (TE) do mowy normalnej (NL) w zakresie samogłosek, aby wykazać różnice pomiędzy sygnałami. Współczynniki cepstralne uzyskane z samogłosek mowy NL i TE poddano analizie dyskryminacyjnej. Na podstawie uzyskanych współczynników funkcji klasyfikacyjnych oraz otrzymanych wyników klasyfikacji dokonano porównania sygnałów mowy NL i TE. Nagrania samogłosek pozyskane zostały od 10 mówców mowy NL i 12 mówców mowy TE. Analizę dyskryminacyjną przeprowadzono w oparciu o współczynniki cepstralne oddzielnie dla mowy NL i mowy TE. Następnie dokonano porównania uzyskanych współczynników funkcji klasyfikacyjnych samogłosek mowy NL i mowy TE, wykorzystując do tego celu odległość Euklidesa. Na podstawie macierzy klasyfikacji otrzymanej dla mowy NL i TE porównano rezultaty klasyfikacji. Analiza dyskryminacyjna w oparciu o współczynniki cepstralne wykazała 79% jako średni wynik klasyfikacji dla mowy TE. Odległość Euklidesa wskazuje na najmniejsze różnice w zakresie samogłoski /a/ i /o/ mowy NL i TE.
EN
A novel method for feature extraction and recognition called Kernel Fuzzy Discriminant Analysis (KFDA) is proposed in this paper to deal with recognition problems, e.g., for images. The KFDA method is obtained by combining the advantages of fuzzy methods and a kernel trick. Based on the orthogonal-triangular decomposition of a matrix and Singular Value Decomposition (SVD), two different variants, KFDA/QR and KFDA/SVD, of KFDA are obtained. In the proposed method, the membership degree is incorporated into the definition of between-class and within-class scatter matrices to get fuzzy between-class and within-class scatter matrices. The membership degree is obtained by combining the measures of features of samples data. In addition, the effects of employing different measures is investigated from a pure mathematical point of view, and the t-test statistical method is used for comparing the robustness of the learning algorithm. Experimental results on ORL and FERET face databases show that KFDA/QR and KFDA/SVD are more effective and feasible than Fuzzy Discriminant Analysis (FDA) and Kernel Discriminant Analysis (KDA) in terms of the mean correct recognition rate.
19
EN
The aim of this study was applications of cerebrospinal fluid (CSF) NMR-based metabolic fingerprinting to amyotrophic lateral sclerosis (ALS) as possible early diagnostic tool. Two CSF sample categories were collected: 9 ALS patients and 13 age-matched control patients (without neurological disease). Metabolic profile of the CSF was determined by high resolution proton NMR spectroscopy. For statistical analysis magnitudes of 33 signals of the NMR spectrum were selected. Partial least square discriminant analysis (PLS-DA) and orthogonal PLS-DA (OPLS-DA) modeling were used to find potential biomarkers of the disease. Those analyses showed that it was possible to distinguish the ALS patients from the control ones on the basis of the CSF metabolic profile. Significantly higher levels of metabolites observed in the patients with ALS may represent the state of anaerobic metabolism and excitotoxicity.
PL
W artykule przedstawiono sposób oszacowania stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach przejść drogowych przez miejscowości za pomocą zmiennej jakościowej typu zabudowy. Zmienna ta pozwala zastąpić wiele zmiennych charakteryzujących miejscowość poprzez tylko jedną zmienną niezależną. W tym celu stworzono typologię form zagospodarowania otoczenia drogi. Statystyczną istotność czynników wpływających na klasyfikowane typy zabudowy wykazano za pomocą analizy dyskryminacyjnej. Aby ocenić wpływ typu zabudowy na bezpieczeństwo ruchu drogowego zbudowano uogólnione modele regresyjne szacowania zdarzeń drogowych. Przedstawione związki typu zabudowy z jej oddziaływaniem na ruch drogowy na drodze nadrzędnej ujęte w postaci zależności funkcyjnych, można wykorzystać w pracach planistycznych w ramach weryfikacji zmian zagospodarowania otoczenia dróg, a także jako narzędzie analiz efektywności projektowanych zmian dostępności do dróg.
EN
The paper presents an assessment of road safety on roads through built-up areas with application of only one qualitative variable (type of development). This variable can replace many of variables describing road surroundings development of a built-up area. Therefore a typology of forms of road surrounding development is proposed. Statistical significance of the factors affecting types of development is classified using discriminant analyses. To assess the impact of development type on road safety, accident prediction models are developed applying generalized regression models. The presented results can be used in the process of land use planning especially in case of road surroundings development, as well as a tool for analyses of the effectiveness of modification in access to roads.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.