Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza dwuwymiarowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The subject of this paper is the general formulation of a model for scarf adhesive joints in timber beams within the framework of plane linear elasticity. It is assumed that wood is orthotropic. The joint can be subjected to a complex loading state including an axial force, a bending moment and a shear force. The joint model is given in displacements by means of a set of four partial differential equations of the second order. Boundary conditions cater for sharp edges in the adherends. Complete solutions to theory of elasticity equations are presented and discussed. The manner in which the joint transmits the axial force, the bending moment and the shear force is presented. It is shown that the scarf joint does not feature stress concentrations and that there exists an approximate equivalence of displacements and stress states in scarf jointed and continuous elements.
2
Content available remote Wpływ wysadzinowości gruntów na awaryjność przewodów wodociągowych
PL
W obliczu awarii, jakie dotykają systemy zaopatrzenia w wodę i stanowią niebagatelne wydatki, które muszą ponosić przedsiębiorstwa świadczące usługi dostawy wody pitnej podejmowane są liczne próby naukowego odnalezienia powiązań pomiędzy przyczynami utraty niezawodności tych systemów. Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia zależności występujących pomiędzy liczbą awarii, warunkami gruntowymi i atmosferycznymi. Poszukiwanie prostych dwuwymiarowych zależności jest wstępem do przeprowadzenia w przyszłości analizy wielokryterialnej. Obiektem badań jest sieć wodociągowa miasta Krakowa dla danych pochodzących z lat 2004-2005. Porównano awaryjności przewodów żeliwnych w poszczególnych typach gruntów i analogicznie przewodów tworzywowych. Wyniki dodatkowo odniesiono do średnich miesięcznych wysokości opadów wg danych z IMGW dla tych lat. Przeprowadzone analizy pokazały, że wzmożona awaryjność przewodów jest poprzedzana okresami zintensyfikowanych opadów. Ponadto wzmożona awaryjność przewodów w gruntach niestabilnych w okresach jesienno-zimowych może być wiązana ze zjawiskiem wysadzinowości gruntów i utraty jego stabilności.
EN
In the face of the failures that affect water supply systems and provide considerable expenses faced by water companies numerous attempts are made to find a scientific link between the causes of loss of reliability of these systems. Article presents attempts to determine the relations between the number of failures, ground conditions and weather. Looking for simple two-dimensional relationships is an introduction to multi-criteria analysis in the future. The research was made based on data for water supply system of the town Kraków from the years 2004 to 2005. Cast iron and plastic pipe failures were compared in different types of soil. The results were also compared to the average monthly amount of precipitation according to data from IMGW for those years. The analysis showed that the increased unreliability of water pipes is preceded by periods of intensified precipitation. In addition, increased unreliability of water pipes in unstable soils in the autumn and winter periods may be related to the phenomenon of frost heave in the ground and further loss of its stability.
EN
The subject of the paper is a formulation of a general model for adhesive joints within the frame of the plane linear theory of elasticity. Adherends can be of varying thickness and made of various anisotropic materials. The adhesive surface can be curvilinear. The shape of the adherends in the joint can be arbitrary. The adhesive joint can be loaded by shear stresses of any distribution on surfaces of adherends as well as by normal and shear stresses of any distribution on edges of adherends. The general case is expressed in a displacements space with a set of four partial differential equations of the second order and in a stresses space by means of a set of six partial differential equations of the second order. In a specific case a set of two partial differential equations of the second order was formulated for shear stresses in the adhesive. The boundary conditions allow for a possibility of sharp edges for adherends.
PL
Przedmiotem pracy jest sformułowanie ogólnego modelu połączeń klejowych w ramach płaskiej liniowej teorii sprężystości. Elementy połączenia mogą mieć zmienne grubości i mogą być wykonane z różnych materiałów anizotropowych. Powierzchnia spoiny może być zakrzywiona. Kształt elementów w płaszczyźnie połączenia może być dowolny. Połączenia klejowe mogą być obciążone naprężeniami stycznymi dowolnie rozłożonymi na powierzchniach elementów oraz naprężeniami normalnymi i stycznymi dowolnie rozłożonymi na krawędziach elementów. Przypadek ogólny opisano w przemieszczeniach układem czterech równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego oraz w naprężeniach układem sześciu równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego. W przypadku szczególnym sformułowano układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego dla naprężeń stycznych w spoinie. W warunkach brzegowych uwzględnia się możliwość występowania ostrych krawędzi elementów.
EN
This paper develops the equations of equilibrium in analytic or closed form, using the theorem of virtual work, that govern the nonlinear elastic response of shallow, circular steel arches subjected to a radial load distributed uniformly around its axis. The arches possess generic elastic axial and radial spring-type supports that are representative of restraining members, or of foundation stiffnesses that would be met in practice, and their stiffness is shown to affect the in-plane response of the arch in the non-linear range of structural response. The analytic representation of the nonlinear response of an elastic steel arch is useful in design, as it forms a basis for quantifying the attainment of first yield for an arch with realistic conditions of end restraint.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia równania równowagi w formie analitycznej lub zamkniętej z zastosowaniem zasady prac wirtualnych określającej nieliniową sprężystą reakcję płytkich kołowych łuków stalowych, poddanych obciążeniu promieniowemu, rozłożonemu równomiernie wokół ich osi. Łuki mają sprężyste osiowe i promieniowe podpory, typowe dla elementów zamocowanych lub dla sztywnych posadowień spotykanych w praktyce, zaś ich sztywność jest wykorzystana do pokazania wpływu płaskiej reakcji w płaszczyźnie łuku w nieliniowym zakresie reakcji konstrukcji. Analityczne przedstawienie reakcji nieliniowej sprężystego łuku stalowego jest użyteczne w projektowaniu, tworzy bowiem podstawę do określania pierwszego uplastycznienia łuku w rzeczywistych warunkach zamocowania.
5
EN
Biological function of a peptide or properties of a polymer material depend on chemical composition of a macromolecule and on its geometry. A mechanistic model is considered to investigate the factors changing a geometrically ordered macromolecule into a geometrically chaotic one, assuming no chemical change. 2D and 3D examples show how a small change in interaction between parts of a macromolecule can transform an ordered geometry of the (bio) polymer into a chaotic one. It is mathematically interesting that the systems obey the difference equations, which in the continuum limit lead to differential equations with well-behaving (non-chaotic) solutions, while in certain cases behavior of the difference equations seems to be chaotic.
EN
The motion in vertical plane of two parachute-cable system is considered:"air snake" and "wind plane". Both the systems consists of a parachutes (solid body) and long flexible cable. Analysis of dynamics in linear and nonlinear statement is described. At the linear analysis the systems of nonlinear differential equations in partial derivatives of the cable has been superseded by the system of linear ordinary differential equations with variable coefficients and complex parameter. The asimpto-tic solution for these linearized equations are found by the Birkhoff-Schlesinger-Tamarkin method.At the nonlinear analysis of the approximate solutions are found by the Galerkin and describing functions methods.
7
Content available remote Limit loadbearing capacity in three-dimensional stochastic medium
EN
A concept of the theory of limit loadbearing capacity in random formulation is presented in the paper. A probabilistic assessment of the limit height of a slope was formulated for the classical problem of a vertical earth slope. Treating the strength parameters of the soil medium as random variables, the lower and higher evaluations were defined in the form of cumulative distribution functions. The knowledge of them allows the determination of probability of the loss of stability for a slope of a height contained within an established interval, between the higher and the lower evaluations. The main object of this investigation is to take account of the three-dimensional variability of the soil medium in a two-dimensional analysis, using limit loadbearing capacity methods. A method is proposed of the evaluation of limit height of the slope for a three-dimensional medium having parameters of random variation in the third dimension only. Two different, statically admissible stress states were analysed. The averaging, using the moving average process concept, allowed to find the probability of the limit height. Such function has also been determined for kinematic evaluation. Treating these functions ( i.e. cumulative distribution functions) as probabilistic evaluations, allows to take into account the three-dimensional variability of the medium in a two-dimensional analysis, using the limit loadbearing capacity methods.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję teorii nośności granicznej w ujęciu losowym. Dla klasycznego zagadnienia pionowej skarpy ziemnej sformułowano probabilistyczne oszacowania wysokości granicznej skarpy. Traktując parametry wytrzymałościowe ośrodka gruntowego jako zmienne losowe, dolne i górne oszacowania określono w formie dystrybuant. Ich znajomość pozwala na określenie prawdopodobieństwa utraty stateczności dla skarpy o wysokości zawartej w ustalonym przedziale, pomiędzy górnym i dolnym oszacowaniem. Zasadniczym celem pracy jest uwzględnienie przestrzennej zmienności ośrodka gruntowego, przy dwuwymiarowej analizie metodami nośności granicznej. Zaproponowano sposób oceny wysokości granicznej skarpy dla ośrodka trójwymiarowego, o parametrach zmieniających się losowo tylko w trzecim kierunku. Analizowano dwa różne, statycznie dopuszczalne stany naprężenia. Uśrednianie przy wykorzystaniu koncepcji procesu średniej ruchomej pozwoliło na znalezienie funkcji rozkładu prawdopodobieństwa statycznego oszacowania wysokości granicznej. Wyznaczono również taką funkcję dla oszacowania kinematycznego. Traktowanie tych funkcji, czyli dystrybuant, jako oszacowań probabilistycznych, pozwala na uwzględnienie przestrzennej zmienności ośrodka w dwuwymiarowej analizie metodami nośności granicznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.