Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  amylolytic activity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Studies on the amylolytic activity were carried out with used ten (10) Bacillus strains (B. pumilus, B. cereus, B. mycoides and B. subtilis), isolated from soil samples and water of Turawa Lake. The amylolytic activity was estimated on the basis of reduction in the intensity of the blue colour resulting from enzymatic hydrolysis of starch, in depending on the carbon sources and their concentration. The cultures were maintained at 30ºC with the following substrates as carbon sources: potato starch, corn starch, maltose and glucose. Conducted research indicate, that among an analyzed strains the most active appear the B. mycoides G3 and B. subtilis G2. They preferred the maltose as the source of the carbon. Moreover, in comparison with all examined strains, B. subtilis G2 showed the amylolytic activity on all tested media.
PL
Celem badań była ocena aktywności amylolitycznej 10 szczepów Bacillus sp. (B. pumilus, B. cereus, B. mycoides i B. subtilis) wyizolowanych z gleby i wody z jeziora Turawa. Na podstawie stopnia zmniejszenia się zabarwienia z jodem oznaczono ilość rozłożonej skrobi, w zależności od źródła węgla i jego koncentracji. Hodowle prowadzono w temperaturze 30ºC z zastosowaniem następujących źródeł węgla: skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, maltoza oraz glukoza. Uzyskane wyniki badań wykazały, iż spośród badanych szczepów Bacillus sp. najbardziej aktywnymi okazały się B. mycoides G3 i B. subtilis G2, które preferowały maltozę jako źródło węgla. Ponadto, w porównaniu do wszystkich szczepów, Bacillus subtilis G2 wykazał największą aktywność na wszystkich testowanych podłożach.
EN
The influence of different factors on amylolytic activity Bacillus cereus (2 strains) and Bacillus mycoides (2 strains), isolated from soil samples and water of Turawa Lake has been studied. Effect of physiological (temperature of reaction from 30 to 60 and pH of reaction mixture in the range of 4.0÷8.0) and nutritional parameters (the carbon sources and they concentration in medium) were examined spectophotometricaly for their effect on amylase production. The amylase activity was estimated on the basis of the reduction in blue colour intensity resulting from enzymatic hydrolysis of starch. The results obtained, that in view of all studied factors, the best pH level appear 7.0 or 8.0 and temperature 60ºC for all tested strains. Moreover amylase yield was the highest in media containing maltose or glucose as sole carbon source in all tested temperature.
PL
Celem badań była ocena wpływu różnych czynników na aktywność amylolityczną Bacillus cereus (2 szczepy) i Bacillus mycoides (2 szczepy), wyizolowanych z gleby i jeziora Turawa. Badano wpływ pH mieszaniny reakcyjnej w zakresie od 5,0 do 8,0 i temperatury w zakresie od 30 do 60°C oraz źródła węgla i jego koncentracji w podłożu na poziom amylaz. Na podstawie stopnia zmniejszenia się zabarwienia z jodem oznaczono ilość rozłożonej skrobi metodą spektrofotometryczną. Uzyskane wyniki badań wykazały, iż spośród przebadanych czynników dla wszystkich szczepów najlepszą wartością pH była 7,0 lub 8,0, a temperatura 60ºC. Ponadto najwyższy poziom amylaz uzyskano, hodując badane szczepy na podłożu z maltozą lub glukozą w zakresie badanych temperatur.
PL
Badano wpływ czasu porastania ziarna pszenicy na wartość technologiczną mąki. Próbki do analizy pobierano po 24 , 48, 72 i 96 h imbibicji. Wraz ze wzrostem czasu porastania zwiększała się aktywność amylolityczna w każdej frakcji przemiałowej, osiągając maksimum po trzeciej dobie porastania w otrębach i po czwartej w mące. Zmiany biochemiczne w mące wywołane procesem porastania ziarna skutkowały pogorszeniem właściwości reologicznych ciasta, co przejawiało się skróceniem czasu rozwoju, stałości i oporności na mieszenie oraz wzrostem rozmiękczenia. Pieczywo otrzymane z mąki po trzeciej i czwartej dobie porastania ziarna nie może być przeznaczone do konsumpcji. Natomiast cechy fizyczne pieczywa uzyskanego z mąki po 24 i 48 h porastania ziarna nie budziły zastrzeżeń, to też mąki takie można wykorzystać w przemyśle piekarskim.
EN
The aim of the present work was examining of the influence of time pre-harvest sprouting grains on the changes in the amylolytic activity, and examining of the possibility using of flour from grown grain to bake bread. The analyses included a determination crude protein, falling number, amylolytic activity and rheologic properties of dough. The studies ended with a trial baking. In the samples of flours after 1 and 2 twenty- four hours of growing not considerable change of the rheological properties of dough hes been niticed. It indicates the possibility of using the flour in baker industry. Whereas, flour obteined from pre- harvest sprouted grain after 3 and 4 twenty- four hours cannot be used for baking, because the bread from it was of insufficient quality.
PL
Celem badań, których część eksperymentalna dotyczyła określenia aktywności enzymów amylolitycznych w mąkach żytnich typ - 720 (pochodzących z różnych młynów oraz odmian zbóż) było ustalenie wpływu kilku czynników na tę wartość. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzono różnice między wartościami liczby opadania -świadczącej o aktywności amylolitycznej poszczególnych mąk - w obrębie danego „typu". Wyróżniającą się jakością charakteryzowały się próbne wypieki z mąki o liczbie opadania 147 s (średnia aktywność enzymatyczna). Udowodniono ujemną istotną zależność aktywności a-amylazy od wilgotności mąki. W trakcie przechowywania mąki (okres dojrzewania) następuje jej wybielenie, będące konsekwencją procesów utleniania. Oznaczanie bieli w materiale badawczym pozwala na łatwą i szybką metodę kontroli jakościowej składowanych surowców przez dłuższy okres czasu.
EN
Aim of the studies was to eyaluate effect of some parameters on actiyi-ty of amylolytic enzymes in 720-type rye flour of different yariety col-lected from yarious mills. The results showed differences in the falling number, index of amylolytical activity for specific flour of the same type. An outstanding ąuality of pilot bread was found in a case of flour with the falling number eąual to 147 s (mean enzymatic activity). A negatiye correlation was obseryed between amylase actiyity and flour moisture content As a conseąuence of oxidation processes flour be-came whiter during the storage. Measurements of materiał whiteness allowed a ąuick and easy quality control of product stored over a long period.
EN
Studies on the amylolytic activity were carried out with used ten Bacillus strains (Bacillus pumilus, B. cereus, B. mycoides and B. subtilis), isolated from soil samples and water of Turawa Lake. The amylase activity was estimated on the basis of the reduction in blue colour intensity resulting from enzymatic hydrolysis of starch, depending on the carbon sources and they concentration. The cultures were maintained at 30ºC with the following substrates as carbon sources: potato starch, corn starch, and maltose. The results obtained showed, that among an analysed strains the most active appeared B. mycoides G3 and B. subtilis G2. They preferred the maltose as the source of the carbon. Moreover, in comparison with all examination strainsed led, B. subtilis G2 showed the amylolytic activity on all testing medium.
PL
Celem badań była ocena aktywności amylolitycznej 10 szczepów Bacillus spp. (B. pumilus, B. cereus, B. mycoides i B. subtilis) wyizolowanych z gleby i jeziora Turawa. Na podstawie stopnia zmniejszenia się zabarwienia z jodem oznaczono ilość rozłożonej skrobi, w zaleŜności od źródła węgla i jego koncentracji. Hodowle prowadzono w temperaturze 30ºC z zastosowaniem następujących źródeł węgla: skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, maltoza. Uzyskane wyniki badań wykazały, iż spośród badanych szczepów Bacillus spp. najbardziej aktywnymi okazały się B. mycoides G3 i B. subtilis G2, które preferowały maltozę jako źródło węgla. Ponadto, w porównaniu do wszystkich szczepów, Bacillus subtilis G2 wykazał największą aktywność na wszystkich testowanych podłożach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.