Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  amortyzatory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Diagnozowanie stanu technicznego amortyzatorów zabudowanych w zawierzeniach samochodowych jest zagadnieniem trudnym ze względu na to, iż stanowią one elementy złożonego układu mechanicznego zawierającego elementy sprężyste i tłumiące o nieliniowych charakterystykach, które w czasie eksploatacji ulegają degradacji. W referacie przedstawiono wynik badań samochodu z amortyzatorami z zaprogramowanymi usterkami na stanowisku harmonicznym. Obiektem badań był samochód osobowy marki Fiat Seicento. Eksperyment badawczy polegał na pobudzeniu pojazdu do drgań wymuszonych mas nieresorowanych i resorowanych i rejestracji przyśpieszeń drgań tych mas. Badaniom poddano amortyzatory o zaprogramowanych usterkach w postaci ubytku płynu amortyzatorowego od 100% do 35% dla amortyzatorów przednich. Przyspieszenie płyt, wahacza (mas nieresorowanych) i nadwozia (mas resorowanych) rejestrowano za pomocą czujników przyspieszenia. Uzyskane w ten sposób wyniki badań poddano analizie falkowej z wykorzystaniem falki Morleta w środowisku MatLab i w oparciu o te przekształcenia wyznaczono wartości maksymalne amplitud drgań w zależności od stopnia ubytku płynu amortyzatorowego.
EN
Diagnosing the technical condition of shock absorbers installed in automotive suspensions is a difficult issue due to the fact that they are elements of a complex mechanical system containing elastic and damping elements with nonlinear characteristics that degrade during operation. The paper presents the result of testing car with shock absorbers with programmed faults on the harmonic stand. The test object was a Fiat Seicento passenger car. The research experiment consisted in stimulating the vehicle to vibrations of forced masses, unsprung and sprung, and registration of vibration accelerations of these masses. The tests were subjected to shock absorbers with programmed faults in the form of loss of shock absorber fluid from 100% to 35% for rear shock absorbers. The acceleration of plates, swingarm (unsprung masses) and bodywork (sprung masses) were recorded by acceleration sensors. The results obtained in this way were subjected to wavelet analysis using the Morlet wavelet in the MatLab environment and based on these transformations the maximum of vibration amplitudes were determined depending on the degree of loss of the shock absorber fluid.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badan stanu technicznego amortyzatorów na stanowisku z harmonicznym wymuszeniem kinematycznym typu Eusama stosowanym na stacjach kontroli pojazdów. Jako parametr eksploatacyjny przyjęto ciśnienie w ogumieniu (założono obniżoną wartość w stosunku do zalecanej wartości nominalnej) oraz określono wpływ tego parametru na wartości uzyskane podczas testów na stanowisku badawczym. Pomiary powtarzano kilkukrotnie zadanych parametrów. Wyniki pomiarów zestawiono tabelarycznie i w formie wykresu i na ich podstawie sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article presents the results of the technical state of shock absorbers on the stand with harmonic Eusam type kinematic forcing applied at vehicle inspection stations. As operating parameter, the pressure in the tires was assumed (assumed a reduced value in relation to the recommended nominal value) and the impact of this parameter on the values obtained during testing on the test bench was determined. The measurements were carried out several times. The results are summarized in tabular form and in the form of a graph and based on them final conclusions were formulated.
3
Content available remote Analiza porównawcza metod badania amortyzatorów hydraulicznych
PL
W pracy przeprowadzona została analiza porównawcza metod badania własności tłumiących amortyzatorów zamontowanych w pojeździe. Wskazano, że spośród opisywanych w literaturze metod, metoda drgań swobodnych oraz klasyczna metoda BOGE nie są stosowane od wielu lat. Opisano cztery metody wykorzystywane w diagnostyce samochodów: EUSAMA, zmodyfikowaną metodę BOGE, metodę kąta fazowego i metodę THETA oraz dokonano porównania ich zalet i wad. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych wpływu wybranych parametrów samochodu na wynik ocen diagnostycznych dokonywanych przy pomocy tych metod. W oparciu o przeprowadzoną analizę wskazano dwie najlepsze metody diagnozowania amortyzatorów.
EN
The paper was carried out comparative analysis of methods for testing the damping properties of the shock absorbers mounted in the vehicle. It was pointed out that among the methods described in the literature, the method of free vibration and the classic method BOGE not been used for many years. Describes four methods used in the diagnostics of car: EUSAMA, modified BOGE method, the phase angle method and the THETA method and a comparison of their advantages and disadvantages. The paper presents results of experimental research and simulation of the impact of selected parameters of the car on the outcome of car diagnostic assessments made by these methods. On the basis of the analysis undertaken indicated two of the best methods of diagnosis shock absorbers.
EN
In this paper, the design sensitivity of the frequency response function and amplitudes of the steady-state vibration of planar frames with viscoelastic (VE) dampers mounted on them is considered. The dampers are modeled using a five-parameter rheological model with fractional derivatives. The design sentisivity with respect to change of damper parameter is analyzed in detail. The direct method is used to determine the first and the second order sensitivities. Moreover, the results of typical calculations are presented and discussed.
5
Content available remote Global stability of an aluminum foam stand-alone energy absorber
EN
Aluminum alloy foam is the commonly used material in energy absorber design due to its excellent ability to dissipate energy in relation to density. This paper investigates the behavior of standalone absorber made of ALPORAS aluminum foam. The limiting parameters in the aforementioned application are the stability of absorber column and the risk of global buckling. Specimens with different slenderness ratio were crushed in order to find the transition point between local collapse of the cell walls and global buckling of the entire column. The ability of the aluminum foam energy absorber to work even after partial global buckling was presented.
EN
In this paper the results of tests of vertical dynamic wheel loads due to changes in suspension damping level are presented. The changes in damping level were performed using semi-active shock absorbers with by-pass valve. The article presents suspension goals, the definition of dynamic loads of vehicle wheel, testing methods with the information on the used apparatus and sensors. In the end the results are presented, interpreted and compared with other researchers' results.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pionowych dynamicznych obciążeń kół w zależności od zmian poziomu tłumienia zawieszenia dokonywanych z wykorzystaniem amortyzatorów o zmiennym w sposób ciągly tłumieniu, realizowanym za pomocą zaworów obejściowych. Artykuł przedstawia kolejno zadania zawieszenia, definicje obciążeń dynamicznych kół samochodu, metodykę badań i zastosowane stanowisko badawcze oraz czujniki. W końcowej części artykułu przedstawiono wyniki badań, zinterpretowano je i porównano z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy.
PL
W pracy zaprezentowano wybrane problemy badawcze, konstrukcyjne i eksploatacyjne tłumików amortyzatorów, budowanych na bazie cieczy magnetoreologicznych. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z modelowaniem i opisem matematycznym niektórych zjawisk, jakie są charakterystyczne w rozpatrywanej konstrukcji.
EN
Presented paper presents some research, structural and operational problems of dampers and shock absorbers designed on the basis of MR fluid. The most important informations related to modelling and mathematical description of selected, characteristic for considered construction, phenomenon are discussed.
8
Content available remote Zalety i wady metod diagnozowania amortyzatorów samochodów osobowych
PL
W artykule omówiono metody badań amortyzatorów samochodów osobowych wybudowanych i zabudowanych w pojeździe. Jako wskaźnik oceny przyjęto zestawienie zalet i wad zaprezentowanych metod badawczych, wskazując równocześnie na niepoprawne założenie w wymienionych metodach liniowych charakterystyk elementów sprężystych i tłumiących.
EN
This paper described methods of car shock absorbers on and out of the vehicle research. It was made an assessment of advantages and disadvantages of presented researched methods. Concurrently the linear characteristics of spring and dumping elements was selected as the incorrect assumption.
9
Content available remote Miary wielkości fizycznych w diagnozowaniu amortyzatorów samochodowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było porównanie wrażliwości miar diagnostycznych wybranych wielkości fizycznych. Badanymi obiektami były amortyzatory hydrauliczne zabudowane w samochodach osobowych. Zaproponowane miary diagnostyczne i algorytmy ich wyznaczania są proste i wrażliwe na zmiany stanu technicznego amortyzatorów wynikające z przebiegu eksploatacyjnego pojazdu.
EN
The paper presents results of the experiment which aim was sensitivity compare of chosen physical quantities diagnostic measures. Research object was hydraulic shock absorber mounted in passenger car. Proposed diagnostic measures and calculated algorithms are easily available and sensitive to shock absorber technical conditions changes come from vehicle exploitation mileage.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono ilościowe kryteria komfortu i bezpieczeństwa użyteczne w ocenie różnych konfiguracji zawieszenia i strategii sterowania nim. Następnie po przedstawieniu trzech badanych konfiguracji zawieszenia pasywnego, skyhook i groundhook wyliczono przebiegi funkcji wzmocnienia pomiędzy wymuszeniem a parametrami będącymi kryteriami komfortu i bezpieczeństwa dokonując analizy i porównania wszystkich konfiguracji. W ostatniej części artykułu zaprezentowano prawa sterowania skyhook i grounhook oraz omówiono zachowanie się amortyzatorów półaktywnych sterowanych wg tych strategii w porównaniu z zawieszeniami idealnymi skyhook i groundhook.
EN
This paper presents comfort and safety criteria of suspension behavior, useful for evaluation of suspension configuration and suspension control strategy. After a short presentation of passive, skyhook and groundhook suspension, transmissibility functions were determined for these configurations. All of them were analyzed and compared against each other for comfort and safety criteria. The last part of the article presents skyhook and grounhook control laws and behavior of semiactive shock absorbers controlled by these strategies compared with ideal skyhook and grounhook suspensions.
PL
Praca jest poświęcona opracowaniu i eksperymentalnej weryfikacji modelu elementów zawieszenia samochodu wyposażonego w tłumiki magneto-reologiczne (MR). Model został opracowany w postaci struktury reologicznej. W pracy przedstawiono także metody badań symulacyjnych wpływu sterowania właściwościami tłumików na możliwość sterowania tłumieniem drgań pojazdu. W pracy przedstawiono także metody opracowania modelu matematycznego opisującego zjawiska zachodzące w sterowanym tłumiku hydraulicznym oraz metody badań symulacyjnych wpływu sterowania właściwościami tłumików na możliwość sterowania tłumieniem drgań układu mechanicznego. Sterowanie tłumieniem drgań z zastosowaniem tłumików magneto-reologicznych zostało przeprowadzone w oparciu o odpowiednie algorytmy sterowania uwzględniające optymalizację ze względu na zmniejszenia wartości przyśpieszeń pionowych układu. Na podstawie opracowanego modelu reologicznego przeprowadzono komputerową symulację badań. Następnie prowadzono badania stanowiskowe z wykorzystaniem pulsatora i układu mechanicznego z wyposażonego w tłumik MR.
EN
An automotive Magneto - Rheological Fluid (MRF) damper with controllable of the above damper model to viscosity, due to modifications of the magnetic field, has been tested. The dissipation properties of this damper have been determined in response to external kinematic extortion. On the other hand a numerical, rheological model of the above damper has been elaborated and adjusted to reach results corresponding to the experimental tests. Steering algorithms are discussed. Application examination of damping effect in vehicles equipped with semi-active MRF based dampers is presented.
PL
Dostępne na rynku amortyzatory o regulowanej w czasie rzeczywistym charakterystyce tłumienia różnią się zarówno co do istoty funkcjonowania, jak i co do bardziej szczegółowych cech funkcjonalnych. W artykule przedstawiono możliwe do zastosowania typy takich amortyzatorów omawiając budowę i funkcjonowanie zarówno amortyzatorów magnetoreologicznych, jak i amor.tyzatorów wykorzystujących regulację przy pomocy zaworów proporcjonalnych. Dla wybranych amortyzatorów, omówiono sposób sterowania zaworem oraz przedstawiono metodykę i wyniki badań charakterystyk pracy wybranych konstrukcji. Badania wykonano przy użyciu stanowiska do badań amortyzatorów wymontowanych z pojazdu przy wyposażeniu go w układ sterowania pracą amortyzatora w czasie rzeczywistym oraz system pomiaru parametrów pracy amortyzatora. Do wykonania badan pozwalających określić charakterystyki sterowania amortyzatorów, ich odpowiedzi skokowe, czułość i wpływ prędkości pracy i skoku amortyzatora na jakość sterownia zostały wykorzystane procedury sterujące opracowane w środowisku Matlab/Simulink i zaimplementowane w systemie prototypowania sterowników czasu rzeczywistego. Wykonano również badania wpływu różnych wariantów parametrów sygnałów sterujących na jakość sterowania. Uzyskane wyniki wraz z analizą ich znaczenia dla budowy systemów zawieszeń półaktywnych zostały przedstawione w końcowej części pracy. Omówiono również wnioski dotyczące samej metodyki badawczej.
EN
In this paper some types of real time adjustable shock absorbers construction is presented. The way of control for two types of such a shock absorbers and the methodology of measuring shock absorbers characteristic are described. The measurements were performed using conventional damper tester and control software on real time platform used also for data acquisition. Some procedures written in Matlab and Simulink were used for control and data processing for estimation of step response of current and force signals for input control signal, and of course for damper characteristic - force vs. deflection and force vs. velocity. The results are presented in the last part of paper with some conclusion concerning the measurements methodology.
13
Content available Monitorowanie stanu amortyzatorów kolejowych
PL
Przedstawiono prace nad systemem monitorowania stanu technicznego amortyzatorów kolejowych. Niektóre z amortyzatorów są szczególnie odpowiedzialne za stabilność wózka podczas jazdy z dużymi prędkościami. Zastosowanie monitorowania stanu może zwiększyć bezpieczeństwo jazdy pociągu oraz zredukować czas i koszty napraw. W systemie podejmowania decyzji została zastosowana sieć neuronowa (backpropagation).
EN
The paper presents the study on condition monitoring system of railway shock absorbers. The anti-yaw dampers have been chosen to apply the condition monitoring system. The application of condition monitoring system can increase safety of the train as well as reduce maintenance, service time and idle costs of the trains. The backpropagation neural network has been chosen for the decision-making system.
PL
Referat przedstawia możliwości wykorzystania krótkoczasowej transformaty Fouriera (STFT) w diagnozowaniu stanu technicznego amortyzatora zabudowanego w samochodzie. Badania obejmowały usterki amortyzatora samochodu Skoda Fabia w postaci ubytku płynu amortyzatorowego oraz w postaci ubytku uszczelnienia tłoczka. Rejestrowanymi parametrami były przyspieszenia drgań mas: nieresorowanej i resorowanej pobudzanych do drgań wymuszeniem harmonicznym.
EN
The papers presents possibility used Short Time Fourier Transform (STFT) in diagnostics shock-absorber built in passenger car. Research range shock absorber built in Skoda Fabia passenger car with programmed fault form as loss throng seal and as loss shock absorber fluid. Record was accelerations of chosen parts of vibration signals.
15
Content available remote Diagnostyczne badania stanowiskowe zawieszeń samochodowych
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań diagnostycznych amortyzatorów zabudowanych w pojeździe. Eksperymenty prowadzono na amortyzatorach z celowo wprowadzonymi uszkodzeniami. Przedstawiona metoda oceny ich stanu technicznego bazuje na wykorzystaniu transformaty falkowej, za pomocą której wyznaczono współczynniki czułe na występujące niesprawności.
EN
Paper presented the results of investigations of shock-absorbers mounted in passenger car suspension. Deliberately damaged dampers were subject to investigations. Their diagnostics is base by the use of wavelet transform. This method with the help created the coefficients sensitive to changes of the shock-absorber technical condition.
PL
Praca przedstawia przegląd metod oceny stanu amortyzatorów zamontowanych w pojeździe. Metody te były lub są stosowane w warunkach stacji diagnostycznych. Omówiono ich zalety i wady. Szczególną uwagę zwrócono na zakłócający wpływ tych parametrów pojazdu, które zmieniają sie w trakcie eksploatacji pojazdu: ciśnienia w ogumieniu, sił tarcia suchego w zawieszeniu, masy bryły nadwozia, masy elementów związanych z kołem jezdnym, sztywności zawieszenia. Przedstawiono także, dla wybranej metody oceny stanu amortyzatorów, wpływ amplitudy wymuszenia na wartość parametru diagnostycznego.
EN
The paper describes and evaluates methods of testing shock-absorbers installed in vehicle suspension. A simulation method was applied. The paper includes references to many literature sources. Results taken from different authors show important influence of suspension dry friction, tire inflation pressure as well as unsprung masses. The role of excitation amplitude was also shown.
PL
Zawieszenie współczesnego samochodu osobowego zawiera między innymi elementy o nieliniowych charakterystykach tłumienia i sztywności. Powiązane jest ono z nadwoziem złożonymi układami łączników. W czasie eksploatacji założone charakterystyki ulegają zmianom, które wpływają na dynamikę całego układu. W efekcie następuje obniżenie bezpieczeństwa jazdy. Wyznaczanie cech stanu elementów składowych zawieszenia metodami wibroakustycznymi wymusza korzystanie z zaawansowanego aparatu matematycznego. Zastosowanie transformaty falkowej umożliwia precyzyjną filtrację pasmowo-przepustową przy zachowaniu informacji czasowej a co za tym idzie obserwację zmian energii drgań w ściśle określonym obszarze czasowo-częstotliwościowym. W referacie przedstawiono wyniki analizy falkowej sygnałów drganiowych generowanych przez zawieszenia o zidentyfikowanym stanie technicznym. Efektem przeprowadzonych badań, było wyznaczenie pasma częstotliwościowego, w którym na podstawie analizy zmian energii drgań można wykryć uszkodzenia elementów tłumiących.
EN
Suspension of present of passenger car contains among other things the parts about non-linear characteristics of damping and stiffness. Folded bonding bars' arrangements it be related from body. In time of exploitation the established characteristics undergo the changes which influence on dynamics of whole arrangement. The lowering the safety of track in effect follows. Marking the property of state of component units suspension the vibroacoustics methods extorts usage advanced mathematical apparatus. Use wavelet transform it makes possible precise the filtrations band-passing near behavior of temporary information and what it for this goes the observation of changes of energy vibrations in closely the definite area in respect of time - frequency. It wavelet analyses in report were introduced was signals generated by suspension about identified it will stand up technical. The effect of conducted investigations in which, delimitation frequency strand was, on the ground the analysis of changes of energy vibrations was it been possible to detect the damages of units of damping.
18
Content available Condition monitoring of railway shock absorbers
EN
The paper presents the study on condition monitoring system of railway shock absorbers. The anti-yaw dampers have been chosen to apply the condition monitoring system. The application of condition monitoring system can increase safety of the train as well as reduce maintenance, service time and idle costs of the trains. The backpropagation neural network has been chosen for the decision making system.
PL
Przedstawiono prace nad systemem monitoro-wania amortyzatorów kolejowych. Jedne z amorty-zatorów są szczególnie odpowiedzialne za stabilność wózka podczas jazdy z dużymi prędkościami. Zastosowanie monitorowania stanu może zwiększyć bezpieczeństwo pociągu oraz zredukować czas i koszty serwisu. W systemie podejmowania decyzji została zastosowana sieć neuronowa (backpropagation).
PL
W artykule został poruszony problem wpływu niewłaściwego przygotowania wstępnego samochodu do stanowiskowego badania sprawności amortyzatorów na ocenę wyników, przy badaniu z wykorzystaniem wskaźnika EUSAMA. Celem jest zwrócenie uwagi na bardzo istotny i niedoceniany aspekt badania sprawności zawieszenia, które w bezpośredni sposób wpływa na bezpieczeństwo ruchu, jakim jest wstępne sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz właściwe obciążenie pojazdu. Na wstępie przedstawiono metody badania sprawności amortyzatorów z szerszym omówieniem metody EUSAMA. Jako obiekt badawczy zastosowano samochód osobowy marki Ford Escort. Do określenia wpływu obu parametrów na wynik badania stworzono model matematyczny, dla którego wykonano identyfikację parametrów równań oraz zweryfikowano poprawność jego działania na stanowisku badawczym. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników i określono charakterystyki zależności ciśnienia w ogumieniu i obciążenia w funkcji sprawności amortyzatorów oraz ich korelację z rzeczywistym ich stanem.
EN
This paper presents some experiments on testing the influence of tire pressures levels and body mass on evaluating shock absorbers damping performance with use of EUSAMA method. This method giving adhesion result is an indicator of overall suspension condition, not exactly shock absorber. Thus other parameters can influence damping evaluation result. This paper presents such influence of tire pressure and body mass. Article shows that EUSAM method has disadvantages and needs special attention with evaluating shock absorbers damping ability on EUSAMA adhesion result base.
PL
W artykule przedstawiono propozycję nowej metody określania stanu technicznego hydraulicznego amortyzatora teleskopowego opartej na analizie rzeczywistych charakterystyk, które uzyskano w czasie badań na stanowisku indykatorowym. Przebadano grupę ok. 30 amortyzatorów samochodu Fiat Seicento o znanych przebiegach eksploatacyjnych. Badaniom poddano również egzemplarze nowe z celowo wprowadzonymi usterkami. Zaproponowana w pracy metoda badawcza wykorzystuje moc tłumienia amortyzatora jako parametr ilościowy opisujący jego stan techniczny. Badania przeprowadzono dla jednego pełnego cyklu pracy przy wymuszeniu układem mimośrodowym. Uzyskane wyniki potwierdzają tezę o możliwości wykorzystania mocy tłumienia do celów diagnostycznych.
EN
It the proposal of new method of determination of technical state of hydraulic telescopic shock-absorber in article was introduced was leaning on analysis of real characteristics which was got in time of investigations on laboratory stand. It the group was has given the an examination was about 30 the shock-absorbers of car the Fiat Seicento about well-known courses exploational. Introduced faults were subjected investigations new copies from on purpose also. The proposed in running investigative method uses the power of damping as quantitative parameter the shock-absorber describer his technical state. The out-of-centre arrangement was conducted for one duty full cycle investigations near input function. The got results confirm about possibility the thesis the utilization of power of damping of to diagnostic aims.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.