Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 161

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alternative fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Przeprowadzono testy symulacyjne dla oleju napędowego (ON) i estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymanych ze zużytego oleju kuchennego. Podstawą obliczeń był proces termicznego tworzenia się NO zgodnie z mechanizmem Zeldowicza dla silników Diesla. Współczynniki szybkości reakcji wyznaczono metodami Baulcha, GRI-MECH 3.0 i Heywooda. Stężenie NO obliczone metodą GRI-MECH było najbliższe wynikom doświadczalnym. Metoda ta może znaleźć potencjalne zastosowanie do szacowania rzeczywistych stężeń NO powstającego w silniku spalinowym napędzanym paliwem alternatywnym i innymi paliwami wyższej generacji o podobnych właściwościach fizykochemicznych.
EN
Simulation tests were carried out for diesel oil (ON) and fatty acid Me esters obtained from used cooking oil. The calcs. were based on thermal NO formation according to the Zeldovich mechanism for diesel engines. Reaction rate coeffs. detd. by Baulch, GRI-MECH 3.0 (G) and Heywood were used. The NO concn. calcd. by method (G) was closest to the results of the exptl. detd. NO concn. and was the best method to demonstrate the actual NO concs. formed in an internal combustion engine fueled with alternative fuel and other higher generations fuels with similar phys. and chem. properties.
EN
At present, electromobility is a very dynamically developing segment and at the same time has many unknowns that enterprises that want to develop this area in their structures have to face. This article aims is to show the difficulties of electromobility development from the perspective of Polish energy groups which are closely related to this area, especially considering the obligations imposed on energy companies by the legislator. The electrification of transport has become a reality and in order to use its potential to develop new services or implement innovations and new technologies, it is necessary to identify development barriers and prepare a response plan. The authors of the article decided to show the formal and legal implications for the development of electromobility in Poland in first order, and then examine the development strategies of Polish energy groups in terms of electromobility and indicate explored areas related to it. The next section focuses on identifying the main barriers to the implementation of business models, classifying them according to the following factors: economic, operational, technical, social and legal. This presentation of the problem allows for an in-depth recognition of the issue and realizing that in order to achieve the goals set by the Legislator, close cooperation of all stakeholders is necessary both at the national and local level, while engaging energy groups, financial companies, electric vehicle manufacturers, and above all local government units in these activities.
PL
Elektromobilność w chwili obecnej jest segmentem bardzo dynamicznie rozwijającym się i jednocześnie posiadającym wiele niewiadomych, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa chcące rozwijać ten obszar w swoich strukturach. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie pojawiających się problemów podczas rozwijania elektromobilności z perspektywy polskich grup energetycznych, które z tym obszarem są ściśle powiązane, chociażby przez nałożone obowiązki ustawowe. Elektryfikacja transportu stała się już faktem i aby wykorzystać jej potencjał na rozwój nowych usług czy wdrożenie innowacji i nowych technologii, należy zidentyfikować bariery rozwojowe i przygotować na nie gotowy plan odpowiedzi. Autorzy artykułu postanowili w pierwszej kolejności wykazać implikacje formalno-prawne dla rozwoju segmentu elektromobilności w kraju, a następnie zbadać strategie rozwoju polskich grup energetycznych pod kątem elektromobilności oraz wskazać eksplorowane obszary z tym związane. Kolejny podrozdział koncentruje się na wskazaniu głównych barier implementacji modeli biznesowych, klasyfikując je według następujących czynników: ekonomicznych, operacyjnych, technicznych, społecznych i prawnych. Takie przedstawienie problematyki pozwala na wnikliwe rozpoznanie zagadnienia i uświadomienie, że w celu osiągnięcia założonych przez ustawodawcę celów, niezbędna jest ścisła współpraca wszystkich interesariuszy, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, jednocześnie angażując w te działania grupy energetyczne, przedsiębiorstwa finansowe, producentów pojazdów elektrycznych, a przede wszystkim jednostki samorządów terytorialnych.
EN
The most desirable effect of motorization development is providing a drive unit with high performance parameters and reduce the environmental impact. This study presents the results of tests of a self-ignition engine power output and torque. The tested engine was powered with diesel oil and a mixture of fatty acid methyl esters in the proportions of 10%, 30% and 50% with performance additives, for standard settings of the fuel injection system. The tests were carried out on a chassis dynamometer for full load of the engine. The vehicle was placed on the dynamometer rollers and attached to the base by means of belts. The analysis shows that application of the mixture decreases the engine performance parameters to such a degree that the engine is not put at any risk of damage.
PL
Najbardziej pożądanym efektem rozwoju motoryzacji jest uzyskiwanie wysokich parametrów jednostki napędowej i małe zanieczyszczenie środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono badania mocy użytecznej oraz momentu obrotowego silnika z zapłonem samoczynnym. Badany silnik zasilany był olejem napędowym i mieszaniną estrów metylowych kwasów tłuszczowych i oleju napędowego w proporcjach 10%, 30% i 50% z dodatkiem uszlachetniającym, przy standardowych ustawieniach sterownika wtrysku paliwa. Badania prowadzone były na hamowni podwoziowej, przy pełnym obciążeniu silnika. Z ich analizy wynika, że stosowanie mieszanki obniża parametry silnika w stopniu niezauważalnym podczas jego eksploatacji.
EN
The partial substitution of fossil fuels by alternative fuels is associated with economic benefits for the cement producers. This fact has been confirmed by their growing interest in such substitutions. In this paper, based on the energy balance, it was demonstrated for a selected cement plant that by cocombustion of fine coal with the PAS-r fuel the cement plant is able to save 3.03 Mg·h–1 of fine coal thanks to the use of 5.04 Mg·h–1 of the PAS-r fuel. An advantage worth emphasizing is the fact that waste co-incineration is a part of a sustainable development strategy. Energy recovery from waste also is an example of the use of renewable energy sources. The results of the present work allow concluding that the substitution of fossil fuels by alternative fuels is justified by both the environmental and economic objectives.
EN
Results of fly ashes from combustion of hard coal and co-combustion of alternative fuel (SRF) with coal in the stoker boiler WR-25 type studies have been shown. Samples of fly ashes were acquired during industrial combustion tests of hard coal and blend of coal with 10% SRF. The scope of comparative research included: chemical composition, contents of combustible parts and trace elements and also of microscopic analysis. The specific surface area SBET was established and tests of water extract were conducted. Chemical composition of mineral substance of both studied ashes is similar. Main ingredients are: SiO2, Al2O3, Fe2O3 and CaO. Fly ash from co-combustion of SRF with coal in a stoker boiler is characterized by high contents of combustible parts (on 30% level), higher than ash from hard coal combustion. Both tested ashes are characterized by specific surface area SBET on the level of 8–9 m2/g. In porous structure mesopores are dominant (>60%), and their volume is higher for fly ash from co-combustion of SRF with coal. Fly ash from co-combustion of waste is characterized by high contents of heavy metals. Nevertheless these metals and also other pollutants do not show leachability exceeding acceptable values for wastes different than hazardous. The microscopic structure of fly ashes from combustion of hard coal and co-combustion of alternative fuel studies showed crucial differences, especially in reference to organic material. Presented research results have shown that fly ash from co-combustion of SRF with coal in a stoker boiler can obtain the status of non-hazardous waste.
EN
This paper investigated the impact of the exhaust gas recirculation on the concentration of selected harmful chemical compounds from the AVL 5402 research diesel engine powered with diesel fuel (DF) and compressed natural gas (CNG). The engine was operated in the dual fuel mode. It means that the engine was conventionally fuelled by regular diesel fuel and simultaneously by CNG dosed into the inlet pipe. The necessary tests were carried out for the mixtures containing 30, 50 and 70% of CNG (by energy content) in the total chemical energy delivered together with diesel fuel (DF) into the combustion chamber. The research was conducted for the stationary conditions of the engine operation at 1200 rpm and constant 1004 Joules of a fuel chemical energy delivered in each cycle into the combustion chamber. Under such conditions, the impact of the EGR rate changed in range of 0–50% on the emissions of selected unburned hydrocarbons (HC), carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx) as well as particulate matter (PM), was evaluated. The obtained results confirmed that the EGR system is effective in the reduction of the NOx formation for all tested fuel mixtures. Nevertheless, it was found that the addition of CNG combusted in the diesel engine generates more harmful pollutants in comparison with diesel fuel. However, in some cases the concentration of NOx as well as PM was comparable or lower. It suggests that the combustion of CNG in diesels allows achieving environmental benefits. In this case, further optimization of the engine fuel supply system is necessary.
EN
The paper presents the research results of the AVL diesel engine powered with microemulsion fuels. In particular the emission of soot particles from the engine operated under stationary conditions was investigated. The necessary tests were carried out for two microemulsions containing 3.5 and 7% by volume of distilled water dispersed in diesel fuel with necessary surfactants/cosurfactants, i.e. Crillet-6/Span-20. Both tested microemulsions contained similar water micelles size distribution with average dimension of 18 nm. The results of the investigation confirmed that the combustion of tested water – fuel microemulsion in the AVL research engine reduces the emission of soot particles even by 50% in comparison with the diesel fuel.
9
Content available remote Pozostałości z sortowania tworzyw sztucznych jako składnik paliw z odpadów
PL
Wobec rosnącego poziomu selektywnej zbiórki odpadów w Polsce i na świecie znaczenia nabiera racjonalne zagospodarowanie pozostałości po sortowaniu tych odpadów. Przedstawiono wyniki badań paliwowych właściwości pozostałości po sortowaniu tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Badane odpady pochodziły z nowoczesnej sortowni przeznaczonej dla selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych i papieru z gospodarstw domowych, znajdującej się w Śląskim Centrum Recyklingu w Gliwicach. Wyniki badań wykazały w pozostałości po sortowaniu tworzyw sztucznych duży udział (ok. 90%) frakcji wysokokalorycznej nadającej się jako komponent do wytworzenia paliwa alternatywnego. W ramach frakcji nienadających się jako składnik paliwa z odpadów zidentyfikowano m.in. PVC, opakowania po substancjach niebezpiecznych oraz puszki aluminiowe. Zaproponowano także modernizację linii technologicznej, tak aby pozostałość po sortowaniu i wyeliminowaniu frakcji niepożądanych mogła być wykorzystana bezpośrednio po rozdrobnieniu jako paliwo alternatywne np. w cementowni lub elektrociepłowni.
EN
Various types of plastics, paper and cardboard-contg. mixts. were sepd. on a sorting line from selectively collected municipal solid waste in the Silesian region. The combustible properties of the residues (including Cl-content) were detd. in accordance with the relevant stds. A high calorific value (approx. 90%) of the analyzed residues and low Cl content (except for PVC-contg. residues) enabled use of the residues as a raw material for the prodn. of an alternative fuel. Addnl., a modernization of the technol. line was proposed to increase its functionality.
10
Content available remote Pelet z torfu jako alternatywne paliwo dla stałych nośników energii
PL
Dokonano analizy techniczno-ekonomicznej nowego rodzaju paliwa, jakim jest pelet torfowy. Uzyskane wyniki porównano z wynikami dla dwóch innych popularnych nośników energii: peletu drzewnego oraz ekogroszku. Zbadano również emisję tlenków azotu oraz tlenków węgla powstających podczas spalania tych paliw. Udowodniono, że pod względem jakościowym i ekonomicznym pelet torfowy jest obiecującą alternatywą dla innych popularnych paliw stałych.
EN
Moisture, ash, and volatile matter contents, combustion heat and mech. strength of a peat were examd. and compared with the results obtained for eco-pea coal and wood pellets. Burning of peat in heating boilers resulted in emissions of CO, NOx and particulate matter (PM10 and PM2.5) in amts. close to the emission accompanying the combustion of wood pellet but much lower than for eco-pea coal. The use of peat was economically viable.
PL
Jedno z największych zagrożeń dla środowiska oraz pośrednio dla życia i zdrowia człowieka stwarzają wszechobecne na terenach zurbanizowanych, a także i niezurbanizowanych odpady składowane na nie zawsze przystosowanych do tego celu składowiskach, a także często leżące luzem na tzw. dzikich wysypiskach. Przyczyniają się do degradacji środowiska, zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego gazami i pyłami, powodują nadmierny rozwój gryzoni, ptactwa, owadów. W ewidentny sposób naruszają właściwy obieg materii w środowisku. Niewłaściwa lokalizacja składowiska może również stwarzać zagrożenie epidemiologiczne.
EN
The article analyzes the risk factors related to the energy use of alternative fuels from waste. The essence of risk and its impact on economic activity in the area of waste management were discussed. Then, a risk assessment, on the example of waste fractions used for the production of alternative fuel, was carried out. In addition, the benefits for the society and the environment from the processing of alternative fuels for energy purposes, including, among others: reducing the cost of waste disposal, limiting the negative impact on water, soil and air, reducing the amount of waste deposited, acquisition of land; reduction of the greenhouse effect, facilitating the recycling of other fractions, recovery of electricity and heat, and saving conventional energy carriers, were determined. The analysis of risk factors is carried out separately for plants processing waste for alternative fuel production and plants producing energy from this type of fuel. Waste processing plants should pay attention to investment, market (price, interest rate, and currency), business climate, political, and legal risks, as well as weather, seasonal, logistic, technological, and loss of profitability or bankruptcy risks. Similar risks are observed in the case of energy companies, as they operate in the same external environment. Moreover, internal risks may be similar; however, the specific nature of the operation of each enterprise should be taken into account. Energy companies should pay particular attention to the various types of costs that may threaten the stability of operation, especially in the case of regulated energy prices. The risk associated with the inadequate quality of the supplied and stored fuels is important. This risk may disrupt the technological process and reduce the plant’s operational efficiency. Heating plants and combined heat and power plants should also not underestimate the non-catastrophic weather risk, which may lead to a decrease in heat demand and a reduction in business revenues. A comprehensive approach to risk should protect enterprises against possible losses due to various types of threats, including both external and internal threats.
PL
W artykule dokonano analizy czynników ryzyka związanego z energetycznym wykorzystaniem paliw alternatywnych produkowanych na bazie odpadów. Omówiono kwestie istoty ryzyka oraz jego wpływu na działalność gospodarczą w obszarze zagospodarowania odpadów. Następnie dokonano oceny ryzyka na przykładzie frakcji odpadów stosowanych do produkcji paliwa alternatywnego. Wskazano również korzyści, jakie przynosi społeczeństwu i środowisku przetwarzanie ich w celach energetycznych, w tym m.in.: obniżenie kosztów unieszkodliwiania odpadów; ograniczenie negatywnego wpływu na wody, glebę i powietrze; zmniejszenie ilości i wielkości składowanych odpadów; pozyskanie terenów; zmniejszenie efektu cieplarnianego; ułatwienie recyklingu pozostałych frakcji; odzysk energii elektrycznej i cieplnej; oszczędność konwencjonalnych nośników energii. Analiza czynników ryzyka jest przeprowadzona oddzielnie dla zakładów przetwarzających odpady na paliwa alternatywne oraz zakładów wytwarzających energię z tego rodzaju paliw. Zakłady przetwarzające odpady powinny zwrócić uwagę na ryzyko inwestycyjne, rynkowe (cenowe, stopy procentowej, walutowe), koniunkturalne, polityczno-prawne i społeczne, a także ryzyko: pogodowe, sezonowe, logistyczne, technologiczne, utraty rentowności czy upadłości. Podobne ryzyka występują też w działalności zakładów energetycznych, ponieważ funkcjonują one w tym samym otoczeniu zewnętrznym. Również ryzyka o pochodzeniu wewnętrznym mogą być podobne, jednak należy uwzględniać specyfikę działalności każdego zakładu. W przedsiębiorstwach energetycznych szczególną uwagę należy zwrócić na zwiększenie różnego rodzaju kosztów, które może zagrozić stabilności funkcjonowania, zwłaszcza w sytuacji regulowanych cen energii. Ważne jest ryzyko związane z nieodpowiednią jakością dostarczanych i przechowywanych paliw, które może zakłócić proces technologiczny i zmniejszyć wydajność pracy zakładu. Ciepłownie i elektrociepłownie nie powinny też bagatelizować ryzyka pogodowego niekatastroficznego, którego konsekwencją jest spadek popytu na ciepło i zmniejszenie wpływów z działalności gospodarczej. Kompleksowe podejście do ryzyka powinno uchronić przedsiębiorstwa przed ewentualnymi stratami z tytułu różnego rodzaju zagrożeń, płynących zarówno z otoczenia zewnętrznego, jak i tkwiących wewnątrz zakładów produkcyjnych.
13
Content available Alternative fuel market in Poland
EN
The article discusses issues related to the generation, use, and transboundary movement of waste labeled with the code 191210 according to the waste catalogue regardless of its origin (municipal, industrial or mixed). Data contained in voivodship reports related to waste management and information about transboundary shipments shared by the Chief Inspectorate of Environmental Protection were also used in the article. The imbalance in the amount of produced and energetically used alternative fuels in Poland in the years 2015 to 2017 has been confirmed. This affects the economy of the waste management sector involved in the production of alternative fuels. The oversupply causes the prices of alternative fuels to fall and increases the need for subsidies in the case of the recovery or disposal of alternative fuels of lower quality. In the near future one should expect a stabilization of the supply of combustible waste to the cement industry, which is now beginning to achieve its technological potential; this is due to a high degree of replacement of fossil fuels. One should also expect an increase in the demand for alternative fuels from the commercial power sector and heating sector. It has been shown that much more alternative fuel is imported than exported from Poland. The amount of imported alternative fuel in the market is relatively low compared to the amount of fuel produced in the country. This oversupply affects, although not significantly, the possibility of using domestic waste for energy recovery. The export of the alternative fuel produced in the country is a favorable phenomenon when there is no possibility of sale on the domestic market. It seems rational, especially in the case of exports from installations producing fuels in border provinces.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wytwarzaniem, wykorzystaniem oraz transgranicznym przemieszczaniem wszystkich odpadów o kodzie 191210, przypisanym w katalogu odpadów do paliwa alternatywnego, bez względu na jego pochodzenie (komunalne, przemysłowe lub mieszane). Wykorzystano dane zawarte w raportach wojewódzkich dotyczących gospodarki odpadami oraz informacje dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów udostępnione przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Stwierdzono brak równowagi w zakresie ilości wytwarzanych i energetycznie wykorzystywanych paliw alternatywnych w Polsce, obserwowanej na przestrzeni lat 2015–2017. Zmiany te wpływają na ekonomię sektora gospodarki odpadami zajmującego się wytwarzaniem paliw alternatywnych. Sytuacja nadpodaży wymusza spadek cen paliwa alternatywnego, a nawet konieczność dopłat za jego przyjmowanie do odzysku lub unieszkodliwiania, w przypadku paliw alternatywnych o niższej jakości. W najbliższym czasie należy liczyć się ze stabilizacją poziomu odbioru paliw alternatywnych przez przemysł cementowy, który zaczyna osiągać kres możliwości technologicznych ze względu na już bardzo wysoki stopień zastąpienia paliw kopalnych. Należy także spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na paliwa alternatywne przez inne rodzaje instalacji, w tym przede wszystkim w energetyce zawodowej i ciepłownictwie. Stwierdzono również, że do Polski trafia znacznie więcej importowanego paliwa alternatywnego, niż jest z niej wywożone w ramach eksportu. Ilość importowanego paliwa alternatywnego na rynku stanowi stosunkowo niewielką część w stosunku do ilości paliwa wytworzonego w kraju. Wpływa to, chociaż w sposób mało istotny, na zwiększenie luki w zakresie możliwości energetycznego wykorzystania krajowego strumienia tych odpadów. Eksport wytworzonego w kraju paliwa alternatywnego jest zjawiskiem korzystnym w sytuacji braku możliwości zbytu na krajowym rynku. Wydaje się to racjonalne, szczególnie w przypadku eksportu z instalacji wytwarzających paliwa w województwach przygranicznych.
14
Content available remote Environmentally friendly fuel usage: Economic margin of feasibility
EN
In the world there are two main problems concerning energy and ecology. Despite the crude oil price fluctuation, it has tended to increase. Moreover fossil fuel burning emits hazard compounds, including greenhouse gas. To solve them alternative fuels for vehicle have to be used. In due to properties, their usage impacts on the engine efficiency. The alternative fuel usage needs additional investment costs on the vehicle engines adaptation and fuel supply infrastructure. So, decisions must be based on mathematical apparatus. Three submodels were used in the suggested mathematical model: energy and economic indicator for fuels; energy and economic indicator for vehicles; criteria for investment projects. As a criterion of investment projects the profitability index has been grounded. The mathematical model and the algorithm for determining the feasibility of the alternative fuel utilization have been developed. The proposed algorithm includes the following stages: calculation of the fuel energy cost; calculation of the criteria for vehicles; determining the maximum value of investments; making decisions. Biofuels and gaseous fuels for some countries have been studied. The economic attractiveness of the alternative transport fuels has been presented. According to mathematical modeling, gaseous fuels are more economically attractive compared with liquid biofuels. Among gaseous fuels, LPG has a higher economic efficiency. The economic margin of alternative fuel application feasibility has been determined.
EN
The article presents a part of the work done in a research and development project being made by SWIATEK Lech Swiatek company. It describes the comparison of different fuels used in piston engines with JET-A1 turbine engine fuel. Next, the proposed combustion process of JET-A1 fuel and a prototype one-cylinder engine are described. In details, a special cylinder head and direct injection programmable computer are presented. In the next part, a designed and built test stand is described. Finally, the results and conclusions are presented. The designed test stand enabled to perform assumed tests. The innovative JET-A1 combustion process was possible to perform and the power and torque were higher in 1900-3000 rpm range than with the gasoline fuel. The designed GDI programmable injection computer enabled to fully control the injection and ignition parameters.
EN
The paper focuses on the assessment of selected physicochemical properties of microemulsion containing 5% by mass (m/m) of surface active compounds (SAC), i.e. Span20 and Crilet4 as well as 10% (m/m) of distilled water dispersed in diesel fuel (DF). In particular temperature dependent properties such as: flash point (FP) and cold filter plugging point (CFPP) as well as lubricity, friction coefficient, corrosiveness and kinematic viscosity of tested fuels were examined. It was found that the tested surfactants and water added to DF increase microemulsion FP by 13ºC. For this reason, it can be stated that tested microemulsion is safer than typical DF. On the other hand it was found that the CFPP of the tested microemulsion is also adequately higher. It means less usefulness of such fuel during winter periods. Based on the research results it can be stated that addition of tested surfactants slightly worsens the lubricity of DF. However, the same surfactants in the presence of dispersed water reduce the friction in the tribological node and improve the lubricity of the tested microemulsion. Research showed that tested microemulsion system is not corrosive as well as its kinematic viscosity meet requirements of EN590 standard. Based on all these findings, microemulsion is considered as safe and such fuel can be recommended for engine tests without the risk of its damage.
EN
International shipping is the source of around 3% of global CO2 emissions. Liquefied natural gas (LNG) is currently considered the only reasonable and commercially advanced alternative to the petroleum-based ship fuels. Liquefied natural gas can make a significant contribution to the diversification of transport fuels, reducing the greenhouse gas emissions from ships and heavy vehicles. The introduction of LNG technology as a drive for inland ships is a complex process. It requires activities in various areas, including development, legislation, building infrastructure, construction of new ships or their reconstruction. The greatest problem now seems to be the certainty of investing in the new fleet or their reconstruction. It is therefore desirable to assure shipowners that the investment in renewing or reconstruction should be guaranteed. This paper provides a study of reconstruction of the inland tugboat (tug) to a dual fuel system (diesel – LNG). A tugboat used by Slovak shipping company was chosen as a model vessel. The results presented a comprehensive design of the main and auxiliary engine remodelling, as well as the design of the vessel’s tanks and show how the conversion affects the basic navigational characteristics of the tugboat. Finally, the results point to the conversion methodology which is partly applicable to another type of inland tug, considering the individual specificities.
EN
The article presents the results of research on the combustion process of the Fiat 0,9 TwinAir engine powered by petrol, and LPG and CNG gas fuels. In order to use gas fuels for powering the internal combustion piston engines rationally, the essential knowledge about basic combustion process parameters of gas fuels in engine combustion chamber is required. This is dictated by the significant differences in physiochemical indicators of gas fuels in comparison with petrol fuels. In case of powering the internal combustion engine with a LPG gas fuel the maximum achieved pressure values in the cylinder are much higher in comparison with it been fuelled by petrol. The air and LPG gas mixture combustion process is much more intense, and achieved values of pressure increases in the cylinder while fuelling with this fuel were the biggest in comparison with the engine being fuelled with petrol or CNG gas. This causes an increase in the piston-connecting rod system load through the gas forces which are applied directly on to the piston head, it also causes an increase of the engine thermal load. While the engine was powered by the Compressed Natural Gas CNG, the combustion process was taking the largest amount of time in nearly every given range of engine speed-load conditions. The high delay of the initiation of the combustion process was also observed for the air and CNG fuel mixture.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spalania w silniku Fiat 0,9 TwinAir zasilanego benzyną bezołowiową 95 oraz paliwami gazowymi LPG i CNG. W celu racjonalnego wykorzystania paliw gazowych do zasilania tłokowych silników spalinowych niezbędna jest znajomość podstawowych parametrów procesu spalania tych paliw w komorze spalania silnika. Proces spalania mieszanki składającej się z powietrza oraz gazu LPG przebiega gwałtownie, a osiągane wartości przyrostów ciśnienia w cylindrze w przypadku zasilania silnika tym paliwem były największe w porównaniu do uzyskanych przy zasilaniu silnika benzyną lub gazem CNG. Zasilając silnik gazem LPG osiągnięto najwyższe wartości ciśnienia maksymalnego w cylindrze silnika. Powoduje to wzrost obciążenia układu korbowo-tłokowego siłami gazowymi oddziaływującymi bezpośrednio na denko tłoka oraz znaczne obciążenie cieplne silnika. W przypadku zasilania silnika sprężonym gazem ziemnym CNG proces spalania przebiegał najdłużej przy zadanych warunkach prędkościowo obciążeniowych silnika. Wykazano również znaczne opóźnienie rozpoczęcia procesu spalania ładunku składającego się z powietrza i gazu CNG.
EN
In this work the evaluation of the theoretical methods used to determine the rate of heat release in a diesel engine with direct injection powered by liquid alternative fuels was performer. Empirical research and calculations were carried out for two fuels: diesel oil (D) and sunflower methyl esters (SFME). Physicochemical properties of diesel oil and sunflower methyl esters, such as: cetane number, fuel value, density at temperature 15°C, kinematic viscosity, ignition temperature, cloud point, cold filter plugging point were compared. The test stand was the supercharged diesel engine Perkins type 1104C-E44T. Calculations studies were based on a single-zone model of the rate of heat release for direct injection engines. Calculations studies and empirical research were carried out for the engine load of 100%, 75%, 10% for the crankshaft rotational speed n = 1400 rev / min and n = 2000 rev / min for three angle of the fuel injection: A – factory setting, B – delayed fuel injection (approximately 5° CA) C – acceleration fuel injection (approximately 5° CA).
PL
W niniejszym artykule dokonano analizy i oceny teoretycznych metod wyznaczania szybkości wydzielania ciepła w silniku o ZS z bezpośrednim wtryskiem zasilanym ciekłymi paliwami alternatywnymi. Badania empiryczne i obliczenia przeprowadzono dla dwóch paliw: oleju napędowego (D) i słonecznikowych estrów metylowych (SFME). Porównano właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i estru metylowego oleju słonecznikowego, takie jak: liczba cetanowa, wartość opałowa, gęstość w temperaturze 15°C, lepkość kinematyczna, temperatura zapłonu, temperatura mętnienia, temperatura zablokowania zimnego filtru. Badania empiryczne wykonano na doładowanym silniku o ZS firmy Perkins typu 1104C-E44T. Obliczenia wykonano na podstawie modelu z pojedynczą strefą szybkości wydzielania ciepła dla silników z wtryskiem bezpośrednim. Badania empiryczne i obliczenia wykonano dla obciążenia silnika 100%, 75% i 10% przy prędkości obrotowej wału korbowego n = 1400 obr / min oraz n = 2000 obr / min dla trzech kątów wtrysku paliwa A, B, C. Ustawienie A kąta wyprzedzenia wtrysku to ustawienie fabryczne tego parametru. Ustawienie B generowało późniejszy wtrysk paliwa (o ok. 5°OWK), a ustawienie C wtrysk wcześniejszy o ten sam kąt.
20
Content available remote Ammonia as a fuel for compression-ignition engines
EN
In this article the potential of ammonia as a fuel for compression-ignition engines (CI) was assessed. The physicochemical properties of ammonia, its combustion characteristics and possible ways of implementing in a CI engine were presented. The research results published in the literature were analyzed. Exemplary dependencies regarding the influence of supplying the engine with ammonia-diesel oil mixture on the engine torque, fuel flow rate and the emission of selected pollutants were showed. Based on the considerations presented, it can be concluded that in the case of CI engine, ammonia can be treated as an alternative fuel in a dual-fuel system with another fuel, which has better auto-ignition properties.
PL
W niniejszym artykule dokonano oceny amoniaku jako potencjalnego paliwa do silników o zapłonie samoczynnym (ZS). Przedstawiono właściwości fizykochemiczne amoniaku, dokonano charakterystyki jego procesu spalania, i opisano możliwe sposoby doprowadzenia do silnika o ZS. Poddano analizie wyniki badań opublikowane w literaturze. Przedstawione zostały przykładowe zależności dotyczące wpływu zasilania silnika mieszanką amoniaku i oleju napędowego na moment obrotowy silnika, natężenie przepływu paliwa oraz emisję wybranych zanieczyszczeń. Na podstawie przedstawionych rozważań można wywnioskować, że w przypadku silnika o ZS amoniak może być traktowany jako paliwo alternatywne w układzie dwupaliwowym wraz z innym paliwem, które ma lepsze właściwości ze względu na samozapłon.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.