Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alliance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
During the interwar period, the relations between Romania and Poland had, as a common factor, major interests to counter an unprovoked attack from Soviet Russia – USSR. Meanwhile, the rich medieval tradition, the cultural, political and spiritual interferences, assured the substance of mutual relations between the two countries. Romanian-Polish relations were supported and encouraged by France, which had the incentive to achieve and maintain a "sanitary cordon" against the danger of the Bolshevik/Soviet Union. Romania and Poland evolved into a complex and sensitive geopolitical space in Central and Eastern Europe which took political, diplomatic and military actions to build relationships based on the mutual recognition of borders and the support for the two major Western democracies, France and The United Kingdom. The Romanian-Polish relations bore the unmistakable imprint of political and diplomatic figures who succeeded to the leadership of the two countries, in Poland – Marshal Jozef Pilsudski and in Romania – King Ferdinand, Queen Mary and the scholar Nicolae Iorga.
PL
W okresie międzywojennym stosunki pomiędzy Rumunią a Polską miały jeden wspólny mianownik, polegający na przeciwdziałaniu niesprowokowanemu atakowi ze strony Rosji Radzieckiej – ZSRR. Bogata wspólna tradycja wywodząca się jeszcze z czasów średniowiecznych, ingerencja kulturowa, polityczna i duchowa wpłynęły na umocnienie się wzajemnych relacji obydwu krajów. Stosunki rumuńsko-polskie były inspirowane i wspierane przez Francję, która miała na celu utrzymanie tzw. "kordonu sanitarnego" przeciwko niebezpieczeństwu grożącemu ze strony bolszewickiej Rosji. Rumunia i Polska przekształciły się w złożoną i wrażliwą geopolityczną przestrzeń w Europie Środkowo-Wschodniej, która podjęła działania polityczne, dyplomatyczne i wojskowe w celu zbudowania relacji opartych na wzajemnym uznawaniu granic przy wsparciu dwóch głównych zachodnich demokracji, Francji i Wielkiej Brytanii. Stosunki rumuńsko-polskie nosiły wyraźne piętna postaci politycznych i dyplomatycznych, które przewodziły obu krajom w tym czasie, a mianowicie w Polsce – marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, natomiast w Rumunii – królowi Ferdynandowi, królowej Marii i rumuńskiemu uczonemu Nicolae Jorga.
PL
W artykule zaprezentowano główne zagrożenia bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Celem publikacji jest zapoznanie ze specyfiką i podziałem zagrożeń opisanych w Europejskiej strategii bezpieczeństwa. Przedstawiono w niej także realne zagrożenia dla państw członkowskich Unii Europejskiej w aspekcie zmieniającej się sytuacji na arenie międzynarodowej oraz ewaluujących zagrożeń ze strony zarówno podmiotów prawa międzynarodowego, jak i organizacji terrorystycznych i przestępczych. W sformułowanych wnioskach zaprezentowano propozycje podjęcia działań przez organy odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w celu zapobiegania utraty poczucia bezpieczeństwa przez obywateli krajów członkowskich.
EN
The article discusses threats to European Union security. Its main goal is to look at the nature and division of threats defined by the European Security Strategy. It introduces the real risks for European partners in the changing geopolitical situation and threats from the international law perspective from terrorists and criminal groups. Summary statements may influence executives to prevent Europeans from losing their sense of security.
PL
Jedno z pierwszych zastosowań lotnictwa transportowego w warunkach bojowych miało miejsce w Mezopotamii (dzisiejszy Irak) pod koniec 1915 roku i na początku 1916 roku, kiedy to brytyjska dywizja z sił ekspedycyjnych w sile ok. 25 tys. żołnierzy została pobita i okrążona w rejonie Kut-al Almara przez wojska tureckie i droga powietrzna stała się jedyną wymuszoną możliwością dostarczenia zaopatrzenia. Jednak koncepcja wykorzystania transportu powietrznego tak naprawdę urzeczywistniła się dopiero w latach międzywojennych, kiedy to w wyniku szybkiego rozwoju lotniczej myśli technicznej powstało szereg udanych konstrukcji samolotów transportowych. W okresie tym nastąpił również wzrost zainteresowania lotnictwem transportowym przez gremia wojskowe, które nobilitowały je do rangi samodzielnego rodzaju lotnictwa. Transport powietrzny znajduje zastosowanie we wszystkich kategoriach działań militarnych, tzn. podczas wojny i operacji reagowania kryzysowego, a w operacjach humanitarnych nader często bywa jedynym sposobem dostarczenia pomocy w rejony konfliktu lub klęski żywiołowej. Lotnictwo transportowe służy przede wszystkim do przewozu ludzi i różnego rodzaju ładunków, którzy i które w rejon operacji mogą być dostarczone metodą lądującą lub desantową. Zapewnia ewakuację ludności, wojsk czy sprzętu z rejonów zagrożonych. Transport powietrzny jest również najszybszym sposobem ewakuacji medycznej rannych i chorych. Bywa również narzędziem budowania zaufania pomiędzy zwaśnionymi stronami. Załogi samolotów transportowych przewożą ważne osoby, delegacje, które uczestniczą w rozwiązywaniu konfliktów. Siły Zbrojne RP muszą być przygotowane do wsparcia władz cywilnych w sytuacjach kryzysowych. Użycie wojska w takich sytuacjach sankcjonuje art. 3 ust. 1a Ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Należy podkreślić, że użycie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych na terytorium kraju spowodowanych zagrożeniami niemilitarnymi jest możliwe tylko wtedy, gdy zostaną wyczerpane możliwości wszystkich cywilnych sił i służb lub ich użycie jest niewystarczające. Można przypuszczać, że w przypadkach wystąpienia kryzysu na terytorium kraju samoloty transportowe będą wykorzystane doraźnie do transportu ludzi i różnego rodzaju ładunków (w tym pomocy humanitarnej) w sytuacjach nieplanowanych, wymagających natychmiastowej reakcji, tj. wtedy, gdy czas jest czynnikiem decydującym oraz w ograniczonym zakresie do ewakuacji rannych i chorych. Transport powietrzny nie odegra jednak tak znaczącej roli, jak to ma miejsce podczas operacji reagowania kryzysowego poza obszarem kraju.
EN
One of the first application of the cargo military aviation in combat environment took place in Mesopotamia (nowadays Iraq) in the end of 1915 and the beginning of 1916. At this time, The British Expeditionary Force Division (25 000 troops) has been defeated and surrounded in vicinities of Kuta al Almara by Turkish militants and the aerial (air) channel was the only one to support supplies delivery. But the concept of the air transport has been further developed in an interwar time when a number successful projects of the cargo aircraft has been endorsed and accomplished. At the same time, this type of the aircraft (cargo) and aircraft transportation capabilities focused attention of the military bodies that lied the pavement to create independent military aviation service. Nowadays, air transportation is deployed in all categories of military activities; in a war time, crises management operations, while in most of the cases, during humanitarian operations it constitutes the only mode of help delivery to the conflict or natural disaster zone. Military cargo aviation is used mainly to transport troops and different type of load which can be delivered to the zone in a landing operation mode. It provides civilian population, military troops and the equipment evacuation capabilities from the dangerous zone. It might be also a tool for trust building between conflict parties. Aircraft crews transfer VIP’s and delegations, negotiating peace solutions and conflict termination terms and conditions. Military Forces of the Republic of Poland must be prepared to support civilian authorities in crises situations. Military resources deployment in such a situations is based on the art. 3 para. 1a of the Law on the Military Service. It has to be underlined that the deployment of military force in non-military based crises situations on the territory of the country is justified only in case when all the other services and civilian forces has been already used with maximum capabilities or effectiveness of it has been non satisfactory. It might be predicted that in case of the crises on territory of the country, cargo aircraft will be used to transport of civilian population or different type of loading (including humanitarian aid) in unplanned mode, requiring immediate reaction, when time is a key factor. The same situation might happen in MEDEVAC operations. Nevertheless, air transportation will not be that important as it takes place during Crises Response Operations abroad/oversees.
EN
Over the last decades, aircraft engine design has become an increasingly complex project. The complexity of an engine's design can be considered from two perspectives: technical and organizational. The technical challenges presented by aero engines design have been known since the very beginning of aviation history, as these arc the challenges that an engineering team needs to deal with on a daily basis. They evolved over time, together with engine design development, but were always considered part of the process. Today these problems may be bypass ratio, high pressure, high temperature, pollution and noise emissions, but also the technical solutions' impact on durability, reliability and maintenance. The organizational aspect however, is not so clear and obvious to determine. The importance of this issue depends on the scale of the project, the source of funding or various political influences. There is also a mid-position perspective connecting the technical and organizational ones the technological readiness of the organization planning the new project. It is essential to consider these challenges, to evaluate them and to include them in the risk management plan at an early stage of the design program to ensure that the organization will obtain the final result: an operational and competitive aircraft engine. The solution proposed in this paper is for the organization to find a strategic partner or partners in order to limit risk and maintain a competitive position. A prime example of the creation of such a strategic alliance and of its benefits is the partnership between the General Electric Company (GE) and the Institute of Aviation in Poland. The authors provide the timeframe and the investment needed to organize several key R&D centers. They also provide details about laboratory equipment and the potential of the R&D centers/ laboratories. All these figures are based on 15 years of experience gained while working on building the strategic alliance between the Institute of Aviation and General Electric, co-organizing in Poland engineering offices for GE Aviation, (GE Power & Water, GE Oil&Gas, and GE Aviation Systems. Combining the authors' experience and knowledge, this paper is a unique compilation of technical and strategic management information about technical and organizational challenges. The authors also put forward the idea that such strategic alliances may be a solution, or part of a solution, to the organizational challenges mentioned above.
PL
Przez ostatnie dekady, projektowanie silników lotniczych stało się coraz bardziej złożonym przedsięwzięciem. Złożoność projektowania silnika może być oceniana z dwóch stron: ze strony technicznej i ze strony organizacyjnej. Wyzwania techniczne związane z projektowaniem silników lotniczych są obecne od zarania historii lotnictwa, gdyż są to wyzwania, z którymi zespoły inżynierów zmagają się na co dzień. Ewoluowały one razem z rozwojem technologii lotniczych, ale zawsze były uważane za część procesu. Dzisiaj te wyzwania mogą się objawiać w postaci współczynnika dwuprzepływowości, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury, zanieczyszczenia środowiska czy emisji hałasu, ale również w postaci wpływu rozwiązań technologicznych na trwałość, niezawodność i serwis. Nic jest równic łatwo opisać stronę organizacyjną. Jej waga zależy od skali projektu, źródła finansowania, oraz od różnych wpływów politycznych. Istnieje również spojrzenie pośrednie, łączące stronę techniczną i stronę organizacyjną gotowość technologiczna organizacji planującej nowy projekt. Niezmiernie ważne jest aby spojrzeć na te wyzwania, przeanalizować je, i ująć w planie zarządzania ryzykiem na jak najwcześniejszym etapie programu, aby zapewnić organizacji otrzymanie pożądanego produktu, jakim jest operacyjny i konkurencyjny silnik lotniczy. Rozwiązanie zaproponowane w tym artykule ma pomóc organizacji znaleźć strategicznego partnera lub partnerów w celu ograniczenia ryzyka i zachowania konkurencyjnej pozycji. Bardzo dobrym przykładem stworzenia takiego strategicznego aliansu i jego zalet jest partnerstwo pomiędzy (Jenerał Electric Company (GE) i Instytutem Lotnictwa w Polsce. Autorzy przedstawiają ramy czasowe i finansowe konieczne do zorganizowania szeregu kluczowych centrów badawczo-rozwojowych. Przedstawiają również szczegółowy opis wymaganego sprzętu laboratoryjnego oraz potencjału tych centrów B&R/laboratoriów. Wszystkie te liczby są oparte na piętnastoletnim doświadczeniu zdobytym przy budowaniu strategicznego aliansu pomiędzy Instytutem Lotnictwa i General Electric, przy współtworzeniu biur inżynierskich dla (JE Aviation, (JE Power & Waler, (JE Oil&Gas, and (JE Aviation Systems. Niniejszy artykuł naukowy, będący wynikiem połączenia doświadczenia i wiedzy autorów, jest unikalnym zbiorem technicznych i strategicznych informacji managerskich o wyzwaniach natury technicznej i organizacyjnej. Autorzy przedstawiają ideę, że tego rodzaju alianse strategiczne mogą być rozwiązaniem, lub częścią rozwiązania, wyżej wymienionych wyzwań organizacyjnych.
5
Content available remote Rozwój firmy Google Inc. z wykorzystaniem kontraktowych form internacjonalizacji
PL
Przedsiębiorstwa globalne mogą dokonywać rozwoju z wykorzystaniem różnych form internacjonalizacji. Ważne jest jednak to, aby wybrany sposób rozwoju odzwierciedlał zarówno wymagania oraz możliwości tych przedsiębiorstw, jak i specyfikę branży. Przykładem indywidualizmu w kształtowaniu katalogu metod kontraktowych internacjonalizacji jest firma Google Inc., która w umiejętny sposób integruje potencjał różnych form kontraktowych (stanowiących dopełnienie form kapitałowych internacjonalizacji), m.in. w zależności od wyznaczonych celów, uwarunkowań otoczenia, jak również potrzeb rozwijanych technologii. Zawarta w artykule analiza studium przypadku firmy Google dotyczy mechanizmów internacjonalizacji z wykorzystaniem trzech form kontraktowych: aliansów, kontraktów B+R oraz licencji. Celem artykułu jest określenie wpływu ww. kontraktowych form internacjonalizacji na rozwój firmy Google. Artykuł ma charakter empiryczny.
EN
Global enterprises may make a development with the use of various forms of internationalization. It is important, however, that the way of development should reflect the requirements and capabilities of these enterprises, as well the peculiarity of the industry. An example of an individualism in shaping the contractual forms of internationalization is Google Inc. The company skillfully integrates the potential of different forms of contractual agreements (which complement the equity forms of internationalization), dependent upon the objectives, ambient conditions, and needs of the developed technologies. An analysis of the Google Inc. case study, that is contained in the article, refers to the mechanism of internalization with the use of the three forms of contractual agreements: alliances, R&D contracts and licenses. The goal of the article is to specify an impact of these three chosen contractual forms of internationalization on the development of Google Inc. The article contains the empirical analyses.
EN
Increasing competition in the air transport market leads to changes in the positioning of companies and to searching for effective means to improve economic efficiency. Effective realization of the transportation process entails considerable expenses, and obtaining financial resources is becoming more and more difficult. In the era of globalization the process of looking for the methods to improve efficiency in the air transport is considerably growing in importance. The article presents the functioning process of strategic alliances, the system of code - share agreements and the significance of the level of the Load Factor coefficient. Possibilities of establishing a new organization by means of a merger or a takeover are also presented.
PL
Narastająca konkurencja na rynku usług transportu lotniczego prowadzi do zmiany pozycjonowania przedsiębiorstw oraz poszukiwania skutecznych sposobów poprawy efektywności ekonomicznej. Skuteczna realizacja procesu transportowego wiąże się z wydatkowaniem znacznych nakładów, a ich pozyskanie staje się coraz trudniejsze. W dobie globalizacji szczególnego znaczenia nabiera proces poszukiwania metod poprawy efektywności w transporcie lotniczym. W artykule zaprezentowano proces funkcjonowania sojuszy strategicznych, system umów code - share, oraz znaczenie poziomu współczynnika Load Factor. Przedstawiono również możliwości utworzenia nowej organizacji w wyniku fuzji lub przejęcia.
7
Content available remote Alliance and Coalition Formation
EN
Rapid development of agent technologies has evoked new research problems, among them formation of the groups of agents, such as alliances and coalitions. In the paper we differentiate between alliances and coalitions and suggest approaches to their formation. Agents of the highlighted alliances and coalitions are considered as group-rational, i.e., more interested in achieving the common goal than in their own benefits. The paper deals with specific alliances in which an agent accepts the offer to join the alliance despite the fact that one or more clauses of the planned alliance are not acceptable for him. This way, the agent may participate in the alliance on restricted conditions. The paper focuses on the problems of alliance and coalition formation, specifically, on the issues of agents’ activities at the stage of alliance and coalition structuring. For different cases when an agent is either informed about other agents’ capabilities or not, different agent’s activities are considered. For the purposes of modeling and verification of the proposed algorithms and approaches to alliance and coalition formation the Erlang/OTP platform is used. The paper specifies how the Erlang/OTP platform can be used for modeling agents’ intercommunication during formation of coalitions.
EN
The paper presents an analysis of four issues: 1.a concept and a definition of a strategic alliance - structural and strategic aspects; 2.a value of an alliance; 3.a cost of an alliance; 4.a strategic alliance - an evolution or a revolution in a conception of functioning and development of a contemporary enterprise.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.