Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alkalia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the results of the analysis of straw obtained from ripening wheat, which was subjected to four water soaking cycles in demineralized water. The soaking was carried out under laboratory conditions at 20°C. As a result, part of mineral matter, including a significant amount of alkaline sodium and potassium salts and substances containing sulfur and phosphorus, was washed out. The process of soaking has a great impact on the chemical composition of ash obtained from water-treated straw, which increased its acidity. The Na2O content in the analyzed ash has decreased by 78%, while the K2O content has decreased by 60%. In turn, the content of water-insoluble, acid-forming SiO2 has increased by 80%. As a consequence, a positive change in the values of indices, on the basis of which the tendency of straw to slagging and deposit formation during the combustion and gasification processes is assessed, has been observed. Already after the second water soaking cycle it became apparent, based on the AI alkali index, that the examined fuel should not cause difficulties resulting from the increased intensity of use of the boiler during the combustion process. Meanwhile, the value of the BAI bed agglomeration index was considered to be safe, indicating a low possibility of bed agglomeration during the combustion or fluidized bed gasification, after the third water soaking cycle. The third of the analyzed indices, the Fu fouling index, did not indicate any tendency to deposit formation during the combustion; however, four water soaking cycles reduced its initial value by 80%. The last of the analyzed indexes, the SR, slag viscosity index did not change its value during the experiment, which, both for the raw straw and after subsequent soaking cycles, indicated that the fuel should have a low tendency to accumulate slag during the combustion process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań słomy pozyskanej z dojrzewającej pszenicy, którą poddano procesowi czterokrotnego moczenia w wodzie demineralizowanej. Operację moczenia prowadzono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 20°C. W wyniku moczenia ze słomy została usunięta część substancji mineralnej, w tym znaczna ilość alkalicznych soli sodu i potasu oraz substancji zawierających siarkę i fosfor. Proces moczenia w wyraźny sposób wpłynął na zmianę składu chemicznego popiołu otrzymanego z preparowanej wodą słomy, który zwiększył swoją kwasowość. W popiele o 78% zmalała zawartość Na2O, o 60% zawartość K2O, do 80% wzrósł natomiast udział nierozpuszczalnego w wodzie, kwasotwórczego SiO2. W konsekwencji korzystnie zmieniły się wartości wskaźników, za pomocą których oceniana jest skłonność słomy do deponowania zanieczyszczeń podczas spalania i zgazowania. Już w wyniku dwukrotnego moczenia indeks alkaliczności AI przyjmował wartość sugerującą, że paliwo to nie powinno sprawiać trudności podczas spalania z powodu zwiększonej intensywności żużlowania kotła. Natomiast wskaźnik aglomeracji złoża BAI bezpieczną wartość wskazującą na niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska aglomeracji złoża podczas spalania lub zgazowania fluidalnego osiągnął po trzecim cyklu moczenia słomy. Trzeci z ocenianych wskaźników, Fouling-Index Fu nie osiągnął wprawdzie wartości wskazującej na brak skłonności paliwa do deponowania zanieczyszczeń podczas spalania, ale w wyniku czterokrotnego moczenia nastąpiła 80% redukcja jego początkowej wartości. Ostatni z analizowanych wskaźników, wskaźnik lepkości żużla SR, w trakcie prowadzonego eksperymentu nie zmieniał swojej wartości, która dla zarówno dla słomy surowej, jak i po kolejnych cyklach moczenia, wskazywała, że paliwo to powinno charakteryzować się małą skłonnością do odkładania żużlu podczas spalania.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu wielokrotnego moczenia wodą słomy, którą pozyskano z pszenicy ozimej ściętej w końcowym okresie jej dojrzewania. Dla próbek słomy surowej oraz wielokrotnie moczonej i suszonej po każdym zabiegu moczenia wykonano analizę techniczną i elementarną, zbadano skład chemiczny popiołu otrzymanego z badanej słomy oraz przeprowadzono analizę chemiczną wody oddzielonej od biomasy w poszczególnych cyklach moczenia. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić wpływ operacji wielokrotnego moczenia i suszenia na zmianę właściwości fizykochemicznych, które determinują przydatność słomy jako surowca w procesach spalania i zgazowania. Badania wykazały, że stosując operacje wielokrotnego moczenia i suszenia świeżej słomy zbo- żowej można z niej usunąć niepożądane składniki, które wchodzą w skład substancji mineralnej. Składniki te pobierane są przez rośliny z podłoża podczas wegetacji w formie tzw. roztworów glebowych. W wyniku wielokrotnego moczenia w wodzie wymywane były ze słomy znaczne ilości jonów chlorkowych oraz związki zawierające siarkę i fosfor. Ponieważ w popiele preparowanej wodą biomasy zmniejszyła się jednocześnie zawartość metali alkalicznych można sądzić, iż do wody przechodziły dobrze rozpuszczalne w wodzie chlorki potasu i sodu. Redukcja rozpuszczalnych w wodzie soli przyczyniła się do zmniejszenia zawartości popiołu w badanej słomie i z punktu widzenia temperatur jego topliwości korzystnie wpłynęła na jego skład chemiczny. Podczas zabiegu wielokrotnego moczenia ze słomy oprócz składników substancji mineralnej usuwane były związki organiczne. Wskazywały na to wysokie wartości wskaźnika ChZT wody po kolejnych zabiegach moczenia. Były to najprawdopodobniej produkty fotosyntezy wypłukane z tkanek pszenicy skoszonej w końcowej fazie dojrzewania. Ich wymycie ze słomy miało wpływ na wyniki analizy elementarnej. Stwierdzono, że w czasie moczenia zmniejszała się w słomie zawartość wodoru i siarki całkowitej, wzrastała natomiast zawartość węgla pierwiastkowego. Zmiany składu elementarnego były powodem nieznacznego obniżenia kaloryczności moczonej w wodzie słomy.
EN
In the paper, the laboratory results of the process of multiple straw water washing are presented. The analyzed straw was obtained from winter wheat mowed at the final stage of vegetation. The proximate and ultimate analysis was conducted for raw straw as well as for washed straw and the chemical composition of ash was determined. The chemical analysis of water from straw washing was also performed. The conducted studies allowed for the assessment of the influence of the processes of multiple washing and drying of straw on the physicochemical properties determining its use as feedstock in the combustion and gasification processes. Studies have shown that the undesirable components of mineral matter could be removed in the multiple water washing and drying of straw processes. These components are taken by plants from the ground during vegetation. As a result of multiple straw water washing, significant amounts of chlorine ions and sulfur and phosphorus compounds were leached. Simultaneously, a decrease in the content of alkali metals was noticed in the ash of the washed straw. This suggests that water-soluble sodium and potassium chlorides were leached. The reduction of the content of water-soluble salts contributed to the decrease in the ash content. Organic compounds were also leached during the multiple straw water washing process. This was indicated by high values of the chemical oxygen demand (COD) in the water after straw washing. They most probably were the products of the photosynthesis process which were leached from the wheat tissues. Their removal from the straw had an impact on the ultimate analysis. A decrease in the content of hydrogen and total sulfur as well as an increase in carbon content was noticed during the straw washing process. Changes in elemental composition were the reason for a slight decrease in the calorific value of the washed straw.
PL
Reaktywnością alkaliczną kruszyw określa się podatność kruszyw na reagowanie z alkaliami zawartymi w betonie, w wyniku czego następuje obniżenie trwałości betonu, a w konsekwencji – jego destrukcja.
EN
This article contains characteristics of selected types of biomass, which can be considered as an alternative fuel in the production of iron ore agglomerate. Selected types of biomass were evaluated by chemical analysis, X-ray phase analysis and microscopic analysis using the camera on microscope Olympus BX 51. Biomass was characterized according to its structure, chemical composition and chemical composition of ash. The obtained data were confronted with the data for coke breeze and based on the results, conclusions were made about the possible use of selected types of biomass as an alternative fuel in the process of iron ore agglomerate production.
PL
Artykuł zawiera charakterystykę wybranych rodzajów biomasy, które mogą być uznane jako paliwo alternatywne w produkcji aglomeratów rudy żelaza. Wyselekcjonowane rodzaje biomasy poddano ocenie za pomocą analizy chemicznej, rentgenowskiej analizy fazowej oraz analizy mikroskopowej z użyciem kamery mikroskopu Olympus BX 51. Scharakteryzowano również strukturę, skład chemiczny i skład chemiczny popiołu biomasy. Uzyskane dane porównano z danymi dotyczącymi koksiku i na podstawie otrzymanych wyników opracowano wnioski odnośnie do możliwości korzystania z wybranych rodzajów biomasy jako paliwa alternatywnego w procesie produkcji aglomeratu rudy żelaza.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań całkowitej zawartości alkaliów w materiałach oraz surowcach stosowanych w przemyśle materiałów budowlanym, przeprowadzonych w latach 2010–2013. Zestawiono minimalne i maksymalne wartości alkaliów, co pozwala scharakteryzować dany materiał w tym zakresie. Wykazano normy badawcze i wymagania dotyczące całkowitej zawartości alkaliów oraz częstotliwości badań alkaliów. Porównano otrzymane wyniki badań alkaliów z tymi dostępnymi w literaturze.
EN
The article presents the results of research of total alkalies content in the materials used in the construction industry. Research was conducted in 2010–2013. Summarized the minimum and maximum values of alkalies, which allows to characterize the materials in this range. It has been shown the test standards and requirements for the total alkalies content and frequency of their testing. The obtained results were compared with the results of alkalies research available in the literature.
PL
Korozja wewnętrzna może być wynikiem reakcji kruszyw z alkaliami, a produkty oddziaływania chemicznego zaczynu z kruszywem są powodem zmian destrukcyjnych betonu. W niniejszym artykule autorka szczegółowo prezentuje reakcje chemiczne wpływające na samozniszczenie konstrukcji betonowych.
EN
Internal corrosion may result from the alkali aggregate reaction, and the products of chemical interaction between the aggregates and the leaven cause destructive changes of concrete. In this article, the author presents in detail the chemical reactions influencing the selfdestruction of concrete structures.
7
Content available remote Gliniany w formowanych materiałach ogniotrwałych
PL
W artykule omówiono fazy glinianowe w formowanych materiałach ogniotrwałych. Obecność tych faz z jednej strony jest rezultatem świadomego działania technologa na etapie projektowania i wytwarzania formowanych materiałów ogniotrwałych, z drugiej zaś może być wynikiem procesów korozyjnych, które towarzyszą pracy wyłożeniom ogniotrwałym w urządzeniach cieplnych przemysłu cementowego i stalowniczego. Gliniany w formowanych materiałach ogniotrwałych zostają wprowadzone w postaci gotowego produktu do wyrobu lub powstają in situ w materiale podczas jego wypalania. Modyfikowanie składu fazowego i mikrostruktury formowanych tworzyw ogniotrwałych fazą glinianową ma na celu poprawę ich właściwości. Z kolei, oddziaływanie wysokoalkalicznego środowiska na formowany materiał ogniotrwały skutkuje syntezą wtórnych faz glinianowych. Powstawaniu nowych faz towarzyszy zwiększenie objętości, prowadzące do pogłębienia korozji, a w efekcie całkowitego zniszczenia wyrobu ogniotrwałego.
EN
The aluminate phases in the shaped refractories were discussed. On the one hand, the presence of these phases is the result of conscious action by the process engineer in a design and manufacturing process of shaped refractories. On the other hand may be the result of the corrosion processes that accompany refractory linings work in the cement and steel industries. Aluminates in shaped refractories are introduced to refractory as a final product or may form in situ during fi ring of bricks. Phase composition and microstructure modifications of shaped refractories using aluminate phases improve their properties. The influence of the high alkaline environment on shaped refractory results in the phase synthesis of secondary aluminates. Process of formation of new phases is accompanied with the increasing volume, which lead to the corrosion deepening and ultimately, the complete destruction of the refractory product. The same processes are observed in the unshaped refractories.
PL
W nowoczesnej technologii wielkopiecowej, dzięki zastosowaniu paliw alternatywnych dla koksu, koszty produkcji surówki żelaza, jak i zużycie samego koksu ulegają obniżeniu. Naturalną konsekwencją obniżenia jednostkowego zużycia koksu są wzrastające wymagania w stosunku do jego parametrów jakościowych. Wymagania te dotyczą nie tylko tradycyjnie stosowanych parametrów, takich jak: właściwości mechaniczne, reaktywność, zawartość wilgoci, popiołu, siarki, fosforu, ale również zawartość związków alkalicznych oraz chloru. Wspomniane podstawowe źródła zanieczyszczeń koksu, szczególnie niepożądane w procesie wielkopiecowym, są przyczyną pogorszenia jakości produkowanej surówki żelaza oraz zaburzeń w pracy wielkich pieców. Wpływają one również na zwiększenie zużycia koksu, a co za tym idzie zmniejszenie wydajności procesu wielkopiecowego. Nierozpoznanym do końca, ale istotnym problemem jest także zawartość w węglu rtęci i jej obieg w procesie koksowniczym. W artykule omówiono poszczególne związki pogarszające właściwości produkowanego koksu, przemiany termiczne jakim one ulegają w procesie koksowania oraz metody ich eliminacji.
EN
In modern blast furnace technology pig iron costs and the coke consumption are reduced through the use of alternative fuels. The natural consequence of the reduction of unit coke consumption is increasing requirements of its quality parameters. These requirements apply not only to traditionally used parameters, such as mechanical properties, reactivity, ash, sulfur, phosphorus content, but also the content of alkali and chlorine. These main pollutants are particularly undesirable in blast furnace process. They cause deterioration of produced pig iron quality and disruption to the operation of blast furnaces. They also cause increase of coke consumption, and thereby blast furnace process efficiency decrease. Additionally, the essential but not examined enough issue is the mercury content in coal and its circulation in the coking process. This article discusses the properties of main pollutants occurring in coal, their thermal transformations during coking process and also methods of their elimination in coke
PL
W artykule omówiona została opinia o znaczeniu zawartości alkaliów w cementach przeznaczonych do produkcji strunobetonowych podkładów kolejowych. PKP PLK wyznaczyło bardzo ostre warunki techniczne wykonania i odbioru [WTWiO], które musi spełnić cement do produkcji strunobetonowych podkładów kolejowych. Warunki te spełnia jedynie cement najwyższej klasy 52,5 R, wykonana z którego zaprawa normowa powinna po dwóch dniach twardnienia osiągnąć wytrzymałość przekraczającą 30 MPa, a po 28 dniach 52,5 MPa. Dodatkowo w WTWiO znajduje się wymaganie dotyczące małej zawartości alkaliów w cemencie.
EN
The article discusses the opinion on the importance of the content of alkalis in cement designed for the production of prestressed concrete sleepers. PKP PLK set very strict technical requirements of manufacturing and acceptance (WTWiO) which must be fulfilled by cement designed for the production of prestressed concrete sleepers. Only the highest class 52,5 R cement complies with these requirements. The norm mortar made from this type of cement should reach the strength of more than 30 MPa after two days of hardening, and after 28 days - 52,5 MPa. Morover, WTWiO includes the requirement of low content of alkalis in cement.
PL
Podkłady strunobetonowe należą do elementów prefabrykowanych o dużej wartości, które przy zastosowaniu odpowiedniej technologii służą do budowy sieci kolejowych. W artykule zostały omówione dwa główne zagrożenia korozyjne, jakie mogą być przyczyną zniszczenia podkładów: reakcja alkalia - kruszywo oraz opóźnione powstawanie ettringitu.
EN
The article brings up the issues associated with the use of CEM I 52.5 R-NA for the production of prestressed concrete sleepers. Prestressed concrete sleepers are prefabricated high-value, which, using appropriate technology, are used to build rail networks. The article discribes two main threats of corrosion, which can cause damage to sleepers: alkali-aggregate reaction and delayed ettringite formation.
PL
W Europie na powierzchniach betonowych często można zauważyć szkody spowodowane działaniem reakcji alkalicznych. Na całym świecie w wielu krajach walczy się ze szkodami wyrządzonymi przez działanie związków alkaliczych. W artykule omówione zostały podstawowe pojęcia związane z alkaliami, przyczyny szkód wywołanych działaniem alkaliów, a także szkody spowodowane występowaniem etryngitu i traumazytu w betonie i środki zapobiegawcze.
EN
Damages caused on the concrete surface by alkaline reactions can be often observed in Europe. Many countries all over the world struggle with the effects of alkaline compounds. The article discusses basic terms connected with alkalis, reasons of damages resulting from them, as well as the damages caused by the occurrence of ettringite and thaumasite in concrete and the preventive measures.
12
Content available remote Contact caustics measurements expanded to anisotropic materials
EN
Regions with high stress gradients represent critical zones of engineering structures, such as crack tip or vicinity of the contact zone. The optical method of caustics is one of the few experimental methods which provide applicable results in these locations. This method was originally developed for crack-tip measurements of stress intensity factors and J-integral for isotropic and then for anisotropic materials. Subsequently, it was extended to the contact problems, where the size and the shape of caustics are related to the amount and the inclination of loading force. Here, the application of the method of caustics is extended to the analysis of contact problems for mechanically anisotropic materials. This makes the caustics method widely applicable to the analysis of any high stress gradient locations in a structure.
PL
Obszary z dużym gradientem naprężeń jak wierzchołki pęknięć oraz miejsca kontaktu są krytyczne dla konstrukcji inżynierskich. Optyczna metoda Caustic jest jedyną z kilku metod dostarczających informacji o tych obszarach. Metoda ta została rozwinięta w celu badania wierzchołka pęknięć, następnie adaptowana dla problemów kontaktowych. W pracy przedstawiono zastosowania tej metody do analizy problemów kontaktowych materiałów anizotropowych.
13
Content available Wodorotlenek potasu – metoda oznaczania
PL
Metoda polega na pobraniu związku na filtr membranowy, mineralizacji filtra i oznaczaniu potasu zawartego w związku metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej w płomieniu powietrze-acetylen. Oznaczalność metody wynosi 0,04 mg/m3.
EN
This method is based on stopping selected potassium hydroxide on a membrane filter, mineralizing the sample with concentration nitric acid and preparing the solution for analysis in diluted nitric acid and caesium chloride. Potassium hydroxide in the solution is determined as potassium with flame atomic absorption spectrometry. The detection limit of determined potassium hydroxide for this method is 0.04 mg/m3.
14
Content available Wodorotlenek sodu – metoda oznaczania
PL
Metoda polega na pobraniu związku na filtr nitrocelulozowy, mineralizacji filtra i oznaczeniu sodu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej w płomieniu acetylen-powietrze. Oznaczalność metody wynosi 0,024 mg/m3.
EN
The method is based on stopping selected sodium hydroxide on a membrane filter, mineralizing the sample with concentrated nitric acid and preparing the solution for analysis in diluted nitric acid. Sodium hydroxide in the solution is determined as sodium with flame atomic absorption spectrometry. The detection limit of determined sodium hydroxide for this method is 0.024 mg/m.
PL
Reakcja alkalia-krzemionka występuje między wodorotlenkami sodu i potasu pochodzącymi z cementu, a reaktywnymi minerałami krzemionkowymi występującymi w betonie. Powstający w wyniku reakcji żel będący krzemianem sodowo-potasowo-wapniowym powoduje powstawanie rys i destrukcję elementów betonowych. W badaniach zastosowano naturalne kruszywo żwirowe i cement o małej zawartości sodu i potasu. Badania petrograficzne wykazały występowanie w kruszywie minerałów reaktywnych z alkaliami Badano wpływ dodatku popiołu lotnego na przebieg reakcji alkalia-krzemionka. Wyniki badań wykazały, te zastosowanie 35% dodatku popiołu lotnego ogranicza ekspansję spowodowaną reakcją alkalia-krzemionka. Popiół lotny reagując z wodorotlenkiem wapnia zmniejsza stosunek C/S w żelu C-S-H, który może włączać więcej sodu i potasu.
EN
The alkali-silica reaction (ASR) that occurs between the alkalis in cement paste and reactive minerals in the aggregate produces expansive gel that may cause cracking and displacement in concrete structures. Ground natural river and low alkali cement was used. Petrographic examination of aggregate was carried out to determine the types of active minerals. The effect of replacement of Portland cement with fly ash on ASR expansion was investigated. Results of the tests show that incorporation of35%fly ash was effective in suppressing ASR expansion in test method (ASTM C 227). Alkali-silica reaction is suppressed by the presence of fly ash since it can chemical reaction with Ca(OH)2Jrom the hydration of Portland cement to produce C-S-H gel with a lower CaO/SiO2 ratio, which can retain more Na+ and K+.
EN
The effect of interfibrillar swelling on swelling degree, carboxyl content, split number, weight loss and dyeing properties by using NaOH solution up to 2.5 M concentration of lyocell fibres was investigated. The Split number and weight loss show the behaviour of fibres during alkali treatment, whereas the water retention value (WRV), carboxyl content and dyeing give information about the properties of samples after alkali treatment. By increasing alkali concentration, the swelling degree, weight loss, split number, total colour difference and K/S values of fibres increased when compared to untreated samples; on the other hand carboxyl content decreased.
PL
Badano wpływ międzyfibrylarnego pęcznienia na stopień spęcznienia, zawartość grup karboksylowych, liczbę rozszczepień, stratę masy i właściwości barwienia przy stosowaniu roztworów NaOH o stężeniu do 2.5 M do obróbki włókien typu Lyocell. Liczba rozszczepień i strata masy charakteryzują zachowanie się włókien podczas obróbki alkaliczne, podczas gdy wartość retencji wody i zawartość grup karboksyloeyvj, jak również barwienie dostarczają informacji o właściwościach próbki po obróbce alkalicznej. Przy wzroście stężenia alkalii, wzrastały również stopień spęcznienia, strata masy, liczba rozszczepień, całkowita różnica wybarwienia i wartość K/S obrabianych włókien, w stosunku do próbek nie obrabianych, natomiast ilość grup karboksylowych zmniejszała się.
PL
Przedstawiono wyniki badań zawartości metali w wyrobach stosowanych w budownictwie z wykorzystaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej, wykonanych w ramach działalności statutowej ITB w latach 2002-2005 w Zakładzie Ochrony Środowiska. Metale ciężkie obecne w wyrobach mogą stanowić zagrożenie dla robotników budowlanych, użytkowników obiektów budowlanych oraz wszystkich elementów środowiska naturalnego (wód, powietrza i gleby), dlatego ich poziom podlega ograniczeniom i kontroli. Przedmiotem badań były: polichlorek winylu, środki ochrony drewna i drewno impregnowane, cement oraz kruszywa.
EN
Heavy metals and their compounds are present in building materials as natural component or additive (pigments, stabilizers, antyfouling agents). Some of them like Cd, Pb, Cr, As, Hg are classified as toxic, carcinogenic or dangerous for environment. In order to protect the environment and human health the use of toxic metals is regulated or restricted. The paper presents the results of laboratory tests of determination of metals in PVC products, wood preservatives and treated wood, cement and aggregates by means of atomic absorption spectrometry. Microwave digestion was used as sample preparation technique.
PL
Celem przedstawionych w pracy badań laboratoryjnych było wyjaśnianie, w jakim stopniu operacja mokrego gaszenia koksu może przyczyniać się do wzrostu w nim zawartości pierwiastków alkalicznych (Na i K), a w konsekwencji także do pogorszenia jego właściwości ocenianych za pomocą wskaźników: CRI (reaktywność koksu względem dwutlenku węgla) oraz CSR (wytrzymałość koksu po reakcji z dwutlenkiem węgla). W artykule poddano także analizie wyniki badań nad wpływem sposobu gaszenia koksu (mokre gaszenie koksu w strumieniu wody oraz suche chłodzenie w atmosferze gazu inertnego) na jego jakość ocenianą metodą Nippon Steel Co.
EN
The paper presents laboratory examinations which aimed at establishing the extent to which coke wet quenching contributes to the growth in the content of alkaline elements (sodium and potassium) in coke, and, consequently also tl the deterioration of its properties described by the Coke Reactivity Index (CRI) and the Coke Reaction (CSR). Moreover, the paper discusses examination results of the impact of the way the coke is quenched (wet cooling in the water stream and dry quenching in the atmosphere of an inert gas) on its quality characterised by the Nippon Steel method.
19
Content available remote Ocena reaktywności kruszyw krzemionkowych z alkaliami
20
Content available remote Skład fazowy zaczynów żużlowych aktywowanych alkaliami
PL
Przeprowadzono badania dwóch rodzajów przemysłowych granulowanych żużli wielopiecowych aktywowanych Na2CO3, szkłem wodnym sodowym lub NaOH, w celu możliwie pełnego scharakteryzowania właściwości zaczynów żużlowych aktywowanych alkaliami. W badaniach zastosowano skaningową mikroskopię elektronową w środowisku naturalnym, spektroskopię w podczerwieni i magnetyczny rezonans jądrowy. Stwierdzono, że wydłużenie czasu hydratacji oraz zastosowanie obróbki cieplnej prowadzi do wzrostu udziału łańcuchów krzemotlenowych w strukturze C-S-H i zwiększenia ich długości. Jony glinowe występują w strukturze fazy C-S-H w postaci tetraedrów zastępujących aniony [SiO4}4- lub tworzą odrębne uwodnione fazy. Pod wpływem roztworu aktywatora na powierzchni ziarn szkła żużlowego tworzy się bogata w sód, glin i magnez faza C-S-H o bardzo niskim stosunku C/S.
EN
Investigations on two types of industrial granulated blast furnace slags activated with Na2CO3, sodium water glass or NaOH have been carried out. In these investigations environmental scanning electron microscopy, infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance have been used. It has been found that the prolongation of hydration time and the employment of thermal treatment lead to a rise of the part Si-O chains in the C-S-H structure and to an increase of their length. Aluminium ions occur in the shape of tetrahedra replacing the [SiO4]4- anions or from a separate hydrated phase. Under the effect of activator solution on the surface of grains of the slag glass a C-S-H phase rich in sodium, aluminium and magnesium, with very low C/S ratio is formed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.