Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alians
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: Nowadays LSPs face an increasingly competitive environment in which a strategy to focus on existing customers by satisfying and sustaining them has been proved to be more successful than trying to get the small share of customers that have not yet outsourced any logistics activities. To be able to keep and grow the customers, LSPs have to overcome a number of barriers, align with customers and innovate. However, there is still a lack of understanding when, with what type of customers, and how LSPs can effectively leverage customer integration within Innovation Alignment for successful innovation. The purpose of the paper is to: present the concept of logistics innovation and its role in creating customer satisfaction, point a number of barriers to LSPs' innovativeness, and analyze the role and characteristics of relationship innovation alignment when developing and implementing innovative logistics services. Methods: The research adopts a two-stage effort, with Stage 1 being focus groups with LSPs and their customers, and Stage 2 being a theory-testing survey. Up to now, focus groups, survey development, and survey pre-tests with LSPs senior executives have been completed. Conducting the survey and collecting data is in progress. To illustrate the preliminary findings from the American market, case studies in the European surrounding, describing cooperation between LSPs and their customers on logistics innovations, were prepared. Results: Aligning with a customer when pursuing something new is a crucial success factor in logistics sector, especially when pursuing and developing a radical tailored service innovation. The Innovation Alignment should embrace managerial as well as relational mechanisms. Conclusions: LSPs, compared to other industries, are not very innovative. However, logistics managers should try to overcome barriers and proactively develop and implement logistics service innovations. The preliminary results of the research have already shown that integrating customers into the logistics innovation process could increase their satisfaction and enhance the innovation performance of LSP.
PL
Wstęp: Współcześnie operatorzy logistyczni funkcjonują w bardzo konkurencyjnym środowisku, w którym strategia koncentracji na dotychczasowych klientach, zaspokojeniu ich potrzeb i dzięki temu zatrzymaniu ich, okazuje się być bardziej skuteczna niż próba pozyskania nowych zleceniodawców, którzy nigdy wcześniej nie współpracowali z operatorami logistycznymi. Praktyka pokazuje, iż, dążąc do zatrzymania i zwiększania udziału w kieszeni klienta, operatorzy logistyczni muszą pokonać szereg barier, wejść w sojusz z klientami i stać się innowacyjni. Głównym pytaniem badawczym jest kiedy, z jakiego typu klientami i w jaki sposób operatorzy powinni współpracować, aby osiągnąć sukces innowacyjny. Celem artykułu jest: zaprezentowanie koncepcji innowacji logistycznych oraz ich roli w kreowaniu satysfakcji klienta, wskazanie na liczne bariery na drodze do innowacyjności operatorów logistycznych oraz przeanalizowanie roli i elementów składowych relacyjnego sojuszu innowacyjnego, gdy operator rozwija i wdraża innowacyjne usługi logistyczne. Metody: Badanie składa się z dwóch etapów: fazy pierwszej - zogniskowanych wywiadów z operatorami logistycznymi i ich klientami oraz fazy drugiej - kwestionariusza ankietowego, pozwalającego przetestować model współpracy nad innowacją. Do chwili obecnej przeprowadzono zogniskowane wywiady, przygotowano kwestionariusz ankiety oraz pilotaż ankiety wśród naczelnej kadry kierowniczej wybranych operatorów logistycznych. Zbieranie danych jest w trakcie. Celem zilustrowania wstępnych wyników badań prowadzonych na rynku amerykańskim, opracowano europejskie studia przypadków opisujące współpracę operatorów logistycznych z ich klientami nad innowacją. Wyniki: Sojusz z klientem, gdy firma wypracowuje innowacje jest ważnym czynnikiem sukcesu w usługach logistycznych, zwłaszcza w pracy nad radykalną usługą innowacyjną szytą na miarę potrzeb klienta. Sojusz innowacyjny powinien obejmować zarządcze i relacyjne mechanizmy. Wnioski: Operatorzy logistyczni, w porównaniu do innych branż, są raczej mało innowacyjni. Jednakże menedżer logistyczny powinien spróbować pokonać te bariery i proaktywnie opracować i wdrożyć innowacyjne usługi logistyczne. Wstępne wyniki badań pokazały, że włączenie klientów w proces innowacji logistycznej może spowodować wzrost satysfakcji klienta i poprawić wynik innowacyjny operatora logistycznego.
2
Content available remote Rozwój firmy Google Inc. z wykorzystaniem kontraktowych form internacjonalizacji
PL
Przedsiębiorstwa globalne mogą dokonywać rozwoju z wykorzystaniem różnych form internacjonalizacji. Ważne jest jednak to, aby wybrany sposób rozwoju odzwierciedlał zarówno wymagania oraz możliwości tych przedsiębiorstw, jak i specyfikę branży. Przykładem indywidualizmu w kształtowaniu katalogu metod kontraktowych internacjonalizacji jest firma Google Inc., która w umiejętny sposób integruje potencjał różnych form kontraktowych (stanowiących dopełnienie form kapitałowych internacjonalizacji), m.in. w zależności od wyznaczonych celów, uwarunkowań otoczenia, jak również potrzeb rozwijanych technologii. Zawarta w artykule analiza studium przypadku firmy Google dotyczy mechanizmów internacjonalizacji z wykorzystaniem trzech form kontraktowych: aliansów, kontraktów B+R oraz licencji. Celem artykułu jest określenie wpływu ww. kontraktowych form internacjonalizacji na rozwój firmy Google. Artykuł ma charakter empiryczny.
EN
Global enterprises may make a development with the use of various forms of internationalization. It is important, however, that the way of development should reflect the requirements and capabilities of these enterprises, as well the peculiarity of the industry. An example of an individualism in shaping the contractual forms of internationalization is Google Inc. The company skillfully integrates the potential of different forms of contractual agreements (which complement the equity forms of internationalization), dependent upon the objectives, ambient conditions, and needs of the developed technologies. An analysis of the Google Inc. case study, that is contained in the article, refers to the mechanism of internalization with the use of the three forms of contractual agreements: alliances, R&D contracts and licenses. The goal of the article is to specify an impact of these three chosen contractual forms of internationalization on the development of Google Inc. The article contains the empirical analyses.
3
Content available remote Alliance and Coalition Formation
EN
Rapid development of agent technologies has evoked new research problems, among them formation of the groups of agents, such as alliances and coalitions. In the paper we differentiate between alliances and coalitions and suggest approaches to their formation. Agents of the highlighted alliances and coalitions are considered as group-rational, i.e., more interested in achieving the common goal than in their own benefits. The paper deals with specific alliances in which an agent accepts the offer to join the alliance despite the fact that one or more clauses of the planned alliance are not acceptable for him. This way, the agent may participate in the alliance on restricted conditions. The paper focuses on the problems of alliance and coalition formation, specifically, on the issues of agents’ activities at the stage of alliance and coalition structuring. For different cases when an agent is either informed about other agents’ capabilities or not, different agent’s activities are considered. For the purposes of modeling and verification of the proposed algorithms and approaches to alliance and coalition formation the Erlang/OTP platform is used. The paper specifies how the Erlang/OTP platform can be used for modeling agents’ intercommunication during formation of coalitions.
EN
The paper presents an analysis of four issues: 1.a concept and a definition of a strategic alliance - structural and strategic aspects; 2.a value of an alliance; 3.a cost of an alliance; 4.a strategic alliance - an evolution or a revolution in a conception of functioning and development of a contemporary enterprise.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.