Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytm optymalizacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W elektrowniach wieloblokowych, oprócz optymalizacji indywidualnej poszczególnych hydrozespołów można zwiększyć stopień wykorzystania dysponowanego potencjału hydroenergetycznego poprzez zastosowanie optymalizacji pracy grupowej hydrozespołów. Optymalizacja ta polega na wyborze konfiguracji pracujących maszyn oraz ich obciążeniu mocą czynną w taki sposób, aby zapewnić maksymalizację sprawności energetycznej elektrowni w danych warunkach hydrologicznych. W artykule przedstawiono założenia opracowanego algorytmu i stosownego oprogramowania komputerowego dla realizacji optymalizacji grupowej. Warunkiem koniecznym stosowania tej optymalizacji jest m.in. znajomość charakterystyk sprawnościowych poszczególnych hydrozespołów, zainstalowanych w elektrowni. Na przykładzie jednej z polskich elektrowni wykazano, że wdrożenie tego oprogramowania pozwala osiągnąć wyższą sprawność wytwarzania energii elektrycznej o około 1,5 %.
EN
In multi-unit power plants, in addition the individual optimization of each hydrounit, the utilization of available hydroelectric potential can be increased through the group optimization of all hydrounits installed. This optimization consists in selecting the configuration of the units under operation and their load with the active power in such a way that it ensures maximization of the energetic efficiency of the power plant operated under given hydrological conditions. The paper presents the assumptions of the developed algorithm and computer software for the implementation of group optimization. The prerequisite for this optimization is, among other things acquaintance of the efficiency characteristics of each individual hydrounit installed in a power plant. Basing on the example of one of the Polish power plants it was shown that the implementation of this software allows to achieve higher efficiency of electricity generation by about 1.5%.
PL
Artykuł proponuje zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych w badaniach organicznego rozwoju wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ (Egipt). Na podstawie zrekonstruowanej liczby mieszkańców w poszczególnych zespołach zabudowy zaproponowano trzy hipotezy dotyczące ich interakcji z zespołem sklepów i warsztatów, który powstał w specyficznej lokalizacji. Wyniki analizy rzucają nowe światło na ostatnią fazę rozwoju Abû Mînâ.
EN
The paper proposes the use of optimization algorithms in research on the organic development of an early medieval settlement in Abû Mînâ (Egypt). On the basis of the reconstructed number of inhabitants in individual building complexes, three hypotheses regarding their interaction with a group of stores and workshops that was created in a specific location were proposed. The results of the analysis shed new light the last phase of on Abû Mînâ development.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję algorytmów optymalizujących ilość operacji przeładunkowych urządzeń dźwigowych w kolejowo-drogowym węźle intermodalnym. Opracowane algorytmy zostały zaimplementowane do zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami magazynowymi.
EN
The article presents the concept of algorithms to optimize the number of transshipment operations of cargo- lifting equipment in an intermodal transport node. Algorithms have been implemented in an integrated system to support management of warehouse process.
PL
W artykule przedstawiono badania oraz zaproponowano metodykę organizacji pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych w aspekcie pozyskiwania zleceń transportowych z giełd transportowych i platform przetargowych. Istotnym argumentem przyjętej metodyki jest ograniczenie czasowe związane z podejmowaniem decyzji.
EN
The article presents research and proposed methodology of work organization in small and medium shipping companies in the aspect of obtaining transport orders from transport exchanges and tender platforms. An important argument of the adopted methodology is time limitation in decision-making.
5
Content available remote Control strategy for maximizing conversion efficiency of a small hydropower plant
EN
An analysis of the energy conversion system which consists of a propeller water turbine, a permanent magnet synchronous generator and a power electronic converter is presented. The considered control strategy implements an optimizing technique that guarantees maximal average efficiency independently of hydrological condition changes through the constant search for optimal operation parameters. The water flow parameter, essential for objective function estimation, is eliminated by the dedicated control technique. The control method is implemented and tested in the model created in the Matlab/Simulink software. All characteristics and parameters were identified on a real small hydropower plant and on the special laboratory model.
PL
W artykule analizowany jest tor przetwarzania energii, który składa się z turbiny śmigłowej, generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz przekształtnika energoelektronicznego. Przedstawiono strategię sterowania opartą na metodach optymalizacji, która przez ciągłe poszukiwanie optymalnych parametrów pracy gwarantuje maksymalną sprawność przetwarzania niezależnie od zmiennych warunków hydrologicznych. Przez wybraną technikę sterowania wyeliminowano konieczność znajomości parametru przepływu wody niezbędnego do oszacowania funkcji celu. Strategia sterowania została zaimplementowana i przetestowana w modelu opracowanym z zastosowaniem oprogramowania Matlab/Simulink. Wszystkie charakterystyki i parametry zostały zidentyfikowane w rzeczywistym obiekcie małej elektrowni wodnej i na stanowisku laboratoryjnym.
6
Content available remote A New Multi-objective Optimization Algorithm: MOAFSA and its Application
EN
This paper proposes a multi-objective artificial fish swarm algorithm (MOAFSA), which imitates the behaviors of fish for local search, uses the quick sort method to get non-dominated solution set, and cuts the external set according to the crowding distance. This paper firstly uses MOAFSA for multi-objective functions test. Results show that MOAFSA has a faster convergence speed and the corresponding Pareto set is more evenly distributed; then MOAFSA is applied in the scheduling optimization of hydropower station reservoir.
PL
Przedstawiono nowy algorytm optymalizacyjny MOAFSA (multiobjective artificial fish swarm algorithm) bazujący na ławicy ryb. Algorytm sprawdzono na przykładzie projektowania obciążeń hydroelektrowni.
EN
In this paper the inverse heat conduction problem with boundary condition of the third kind is solved by applying the recently invented Harmony Search algorithm belonging to the group of optimization algorithms inspired by the natural behaviors or processes. In this case the applied algorithm imitates the process of searching for the harmony in jazz music composition.In this paper the inverse heat conduction problem with boundary condition of the third kind is solved by applying the recently invented Harmony Search algorithm belonging to the group of optimization algorithms inspired by the natural behaviors or processes. In this case the applied algorithm imitates the process of searching for the harmony in jazz music composition.
PL
Celem niniejszego artykułu jest rozwiązanie odwrotnego zagadnienia przewodnictwa ciepła z warunkiem brzegowym trzeciego rodza- ju przy użyciu niedawno zaproponowanego algorytmu „Harmony Search” (poszukiwania harmonii). Zastosowany algorytm należy do grupy algoryt- mów optymalizacyjnych inspirowanych zachowaniami bądź procesami za- chodzącymi w rzeczywistym świecie, w szczególności imituje proces poszu- kiwania harmonii dźwięków podczas improwizacji jazzowej.
8
Content available remote Markowski model dyskretnego algorytmu mrówkowego
PL
Algorytm inspirowany naturą zaproponowany przez M. Doriego został w pracy przedefiniowany jako łańcuch Markowa. Istotą rozwiniętego modelu jest wyznaczenie wszystkich podstawowych obiektów jego działania, wskazanie na skończoność przestrzeni stanów oraz wyprowadzenie wyrażeń na składowe podstawowego operatora, macierzy przekształcenia w pojedyńczym kroku. Jednoczesnie sformułowano warunki zachowania się asymptotycznego, by uzyskać ważną własność punktowej asymptotycznej zbieżności.
EN
Discrete Ant System based on M. Dorigo results on Ant System is introduced and defined as a Markov chain. This probabilistic model is presented in details with finite space characteristic and evolution operator description. Finally the pointwise convergence of Discrete Ant Algorithm is stated and justified.
PL
Praca poświęcona jest identyfikacji uszkodzeń w konstrukcjach mechanicznych. Identyfikacja uszkodzeń oparta jest na zmianach postaci drgań własnych konstrukcji pozyskiwanych w wyniku pełnej jak i przybliżonej analizy modalnej. Ze względu na charakter zjawiska w procesie minimalizacji funkcjonału identyfikacyjnego wykorzystano ewolucyjny algorytm optymalizacyjny.
EN
The paper deal whit damage identification of structure. The process of identification is based on free vibration characteristics changes. The characteristics are obtained during modal analysis and/or reanalysis. Minimizing the identification functional evolutionary algorithm was used whit respect to the character of phenomenon.
EN
An automated CAD design problem is presented. The automation is achieved by embedding simulation software in two optimization routines of different natures. The chapter first presents the optimization problem, the optimization algorithms and the sample results obtained. The discussion on the algorithms' accuracy and effectiveness is given. The example problem presented here, namely the optimization of waveguide bend, is one of the highly important design tasks in telecommunication networks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.