Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia problematykę zarządzania strumieniami masy i energii przepływającymi przez podmioty występujące w łańcuchu dostaw FAME z alg w kontekście wdrożenia idei circular economy. W artykule dokonano krótkiego przeglądu literaturowego dotyczącego budowy modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Z przeglądu tego wynika, że punktem wyjścia do zdefiniowania takiego modelu są modele biznesowe lub modele opisujące zachowania podmiotów w łańcuchu wartości danego produktu. Literatura wskazuje, że wciąż poszukiwane są odpowiednie modele matematyczne opisujące gospodarkę o obiegu zamkniętym. Integracja takiego modelu z modelem uwzględniającym cele środowiskowe jest zagadnieniem nowym i stanowi wyzwanie. Wymaga ona szerszego spojrzenia na relacje biznesowe – nie tylko z punktu widzenia zysku przedsiębiorstwa, ale również osiągniętych wartości środowiskowych i społecznych. I właśnie włączenie parametrów mierzalnych w innych wartościach niż ekonomiczne lub niemierzalnych wymaga nowego podejścia do modelowania. Do tego konieczne jest zdefiniowanie tych wartości środowiskowych w kontekście całego systemu obliczeniowego. W niniejszym artykule przedstawiono model produkcji FAME z alg zgodnie z wytycznymi budowy modelu gospodarki o obiegu zamkniętym podanymi w literaturze. Dla modelu zidentyfikowano głównych uczestników, granice systemu obliczeniowego, opisano przepływy strumieni masy i energii pomiędzy jednostkami. Granice systemu obliczeniowego objęły nie tylko podmioty występujące w łańcuchu dostaw, ale także przedsiębiorców dostarczających i odbierających surowce i produkty. Tym samym podmioty takie jak np. elektrociepłownia, producent pasz, producent nawozów stały się elementem systemu obliczeniowego. Emisja GHG (czy inne oceniane oddziaływania środowiskowe) generowana przez te podmioty również jest uwzględniana w obliczeniach dla całego układu. Sporządzono także tabele inwentarzowe. W artykule przedstawiono algorytm budowy takiego modelu. Optymalizacja modelu polega na takim dobraniu przepływu strumieni pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, aby osiągnąć efekt założony dla całego układu (np. minimalizacja emisji GHG), a nie dla pojedynczego przedsiębiorstwa czy produktu.
EN
The article presents the issues of managing mass and energy streams flowing throughout entities being part of algal FAME chain of custody, in the context of the circular economy idea. The article presents a brief literature review concerning the modeling of circular economy. Findings from the literature review indicate that the starting point is business models or models describing the behavior of entities occurring in the value chain of a given product. The literature indicates that an adequate model describing circular economy is still being searched for. Integration of such a model with an environmental-oriented model is quite a new issue and it poses a challenge. It requires a much wider view on business relations, not only from the point of view of profit but also the attained environmental and social values. Thus, including parameters measurable in values other then economic or non-mesurable parameters requires a new modeling approach. For this purpose, a definition of such values is needed. The article presents an algal FAME production model in accordance with the guidelines for creating a circular economy business model. The main players and system boundaries were identified, and the flows of mass streams and energy among installations were described for the model. The system boundaries covered not only entities occurring along the supply chain but also entrepreneurs supplying feedstock and receiving products. GHG emission (or other assessed environmental impacts) generated by these entities is included in the calculation made for the whole system. An inventory table was also drawn up. The article presents the algorithm of building such a model. The optimization of such a model is based on selecting stream flows between particular economic operators in such way to achieve an effect assumed for a whole system (e.g. minimization of GHG emission) but not for a single economic operator or product.
PL
Celem prowadzonych badań było określenie możliwości zastosowania surowych ścieków mleczarskich jako pożywki do hodowli alg Chlorella sp. Badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. Podłoże hodowlane stanowiły surowe ścieki mleczarskie zaszczepione innokulum glonowym. Na starcie i zakończeniu hodowli wykonano oznaczenia spektrofotometryczne substancji biogennych azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz azotu amonowego. Przyrost biomasy mikroalg oceniano na podstawie codziennego pomiaru gęstości optycznej przy długości fali 686 nm. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość zastosowania ścieków mleczarskich jako pożywki do hodowli mikroalg. Od momentu rozpoczęcia hodowli do jej zakończenia uzyskano ok. 70% spadek całkowitej zawartości azotu ogólnego, ok. 92% spadek zawartości azotu amonowego oraz 55% spadek zawartości fosforu ogólnego w podłożu hodowlanym.
EN
The aim of the research was to determine the possibility of using raw dairy wastewater as a medium for algae cultivating. The experiments were carried out under the laboratory conditions. The culture medium was raw dairy wastewater vaccinated with algae cells. At the beginning and the end of the culture, the signs of biogenic substances of general nitrogen, total phosphorus and ammonium nitrogen were made. Microalgal biomass growth was assessed on a daily basis, at the optical density of 686 nm. The research results have confirmed the possibility of using dairy wastewater as a microalgal culture medium. From the beginning of cultivation until its completion, the total contents of nitrogen, ammonia nitrogen and total phosphorus were reduced by 70%, 92% and 55%, respectively.
PL
Wyżywienie ponad 9 mld ludzi do 2050 r. będzie trudnym zadaniem dla technologii żywności. W wielu ośrodkach uniwersyteckich prowadzone są prace badawcze nad rozwiązaniem tego problemu. Opracowano założenia prozdrowotnej, indywidualnej diety, produkcji mięsa w hodowlach tkankowych, upowszechnienia wegetarianizmu, alternatywnego wykorzystania alg i owadów. Zwiększenia produkcji surowców upatruje się w inżynierii genetycznej, konwersji celulozy do skrobi, a urozmaicenia diety w drukowaniu żywności na drukarkach 3D. Inspirujące zapewne będą restauracje przyszłości oferujące zaskakujące, nowatorskie menu.
EN
Feeding over 9 billion people till 2050 will be challenging for food technology. In many university centers, the research is being conducted with the aim to resolve the problem. The assumptions for health-oriented individual diet, meat production in tissue cultures, the dissemination of vegetarianism, alternative use of algae and insects have been developed. Increased production of raw materials could be obtained due to genetic engineering, the conversion of cellulose to starch, and diet diversification owing to printing food on 3D printers. The restaurants of the future, as offering surprising innovative menu, will be undoubtedly inspiring.
4
Content available Przegląd fotobioreaktorów do produkcji biodiesla
PL
Biomasa glonów coraz częściej uważana jest za potencjalny surowiec mogący służyć do produkcji biopaliw (biodiesel, biogaz) oraz energii elektrycznej i cieplnej. Ze względu na wyczerpujące się zasoby ropy naftowej, a także wzrost zanieczyszczenia środowiska, prowadzone są coraz szersze badania w zakresie wykorzystania biomasy alg jako źródła energii odnawialnej. Dodatkowo wysoka zawartość lipidów w komórkach alg i wiele innych zalet sprawia, że biodiesel produkowany z oleju pozyskanego z mikroalg może być właściwą alternatywą dla uszczuplających się zasobów diesla wytwarzanego z paliw kopalnych. Hodowla alg nie wymaga dużych powierzchni, a także używania czystej wody pitnej. W dodatku wskaźnik produkcji biomasy alg jest dużo wyższy niż roślin naczyniowych. Pod względem technologicznym sam proces produkcji biodiesla z alg jest podobny do analogicznego procesu produkcji tego paliwa z oleju roślinnego. By zacząć produkować biodiesel z mikroalg na skalę przemysłową, trzeba odpowiedzieć na ważne pytania związane z opłacalnością wytwarzania ich biomasy w różnych typach foto- bioreaktorach. W pracy dokonano oceny efektywności hodowli mikroalg w zamkniętych fotobioreaktorach o różnej konstrukcji i warunkach ich eksploatacji. Produkcja biomasy i biopaliw odbywa się wg dwóch głównych faz: procesu wstępnego (upstream) i końcowego (downstream). Proces wstępny obejmuje różne technologie hodowlane, których celem jest otrzymanie biomasy w jak największej ilości i o jak najlepszej jakości. Etap końcowy związany jest z kolei z doborem technologii zbioru alg i produkcji biopaliw.
EN
The algae biomass is increasingly being recognized as a potential raw material which may be used for the production of biofuels (biodiesel, biogas), electricity and thermal energy. Due to the depleting oil reserves and also the increase of environmental pollution, research is progressively being conducted on the use of the algae biomass as a source of renewable energy. Additionally a high content of lipids in the algae cells and a lot of other advantages make the biodiesel produced from oil obtained from micro-algae a proper alternative for the depleting diesel sources produced from fossil fuels. Algae breeding neither requires large amounts of areas, nor clean drinking water. Additionally, the biomass production ratio of algae is much higher than of vascular plants. In terms of technology the production process of biodiesel from algae itself is similar to the analogous production process of this fuel from vegetable oil. In order to produce biodiesel from microalgae on an industrial scale, it is necessary to answer important questions related to the profitability of producing biomass in different types of photobioreactors. The thesis contains the evaluation of the effectiveness of breeding microalgae in closed photobioreactors of different structures and under different exploitation conditions. Biomass and biofuels are produced according to two main phases: the initial (upstream) process and the final (downstream) process. The initial process covers different breeding technologies the aim of which is to obtain the largest amount of biomass of the best quality. The final stage relates to the choice of the technology of harvesting algae and of producing biofuels.
PL
Zwiększone zapotrzebowanie na energię z tzw. źródeł odnawialnych (OZE) oraz rosnąca wrażliwość na ochronę zasobów naturalnych i poprawę czystości środowiska naturalnego powoduje wzrost intensywności badań nad technologiami, mogącymi podejmować te wymagania. Tego typu technologią jest m.in. wykorzystanie mikroalg do wychwytu i utylizacji CO2. Szczególnie interesujący jest gatunek morski Nannochloropsis gaditana, który charakteryzuje się efektywną utylizacją CO2 oraz dużą zawartością lipidów. Celem pracy było zbadanie wpływu warunków hodowli na efektywność utylizacji CO2. Zwiększenie pH z 7 do 9 skutkowało zwiększeniem efektywności tej utylizacji. W hodowli o podwyższonym pH wychwycono 5,01 gCO2/Lw ciągu 10-dniowej hodowli, natomiast w hodowli o warunkach standardowych 4,16 gCO2/L. W hodowlach o podwyższonej temperaturze i podwojonej ilości związków fosforu, efektywność była niższa niż w hodowli standardowej. W pracy przedstawiono również wyniki z procesu pirolizy w złożu stałym biomasy Nannochloropsis gaditana, w 600°C. Otrzymano produkty mogące znaleźć zastosowanie przemysłowe, to znaczy gaz bogaty w metan (~50%), karbonizat zawierający ok. 70% popiołu, który może być wykorzystany w przemyśle nawozowym oraz produkty ciekłe, zawierające alkany i alkeny, które mogą być wykorzystane do produkcji biopaliwa. Nannochloropsis gaditana może znaleźć potencjalne zastosowanie do celów energetycznych, zarówno do utylizacji CO2 jak i do produkcji biopaliw.
EN
Increased demand for energy from renewable energy sources (RES), growing sensitivity to the protection of natural resources and improvement of the natural environment protection causes an increase in intensity of research on technologies that may address these demands. This kind of technology includes, among others, using microalgae for capture and utilization of CO2. Especially interesting is seawater species, Nannochloropsis gaditana, which is characterized by the effective utilization of CO2 and high lipid content. The aim of this study was to investigate the effect of culture conditions on the efficiency of utilization of CO2. Increasing the pH from 7 to 9 resulted in increasing efficiency of the CO2 utilization. During the 10-day culture, in culture with higher pH, were utilized 5,01 gCO2/L, whereas in standard conditions culture,4,16 gCO2/L. In culture with high temperature and twice amount of phosphorous compounds, the efficiency was lower than in standard culture. The paper presents also the results of the pyrolysis process in a fixed bed of Nannochloropsis gaditana biomass, at 600° C. Products obtained may find use in industry i.e., a gas rich in methane (~ 50%), char containing approx. 70% of ash, which can be used in the fertilizer industry and liquid products, comprising alkanes and alkenes, that can be used to produce biofuels. Nannochloropsis gaditana may have potential application for energy use, both for the utilization the CO2 and the production of biofuels.
PL
Wykorzystanie hodowli alg do pochłaniania CO2, a następnie ich wykorzystanie ukierunkowane na wytwarzanie biopaliw (np. olejów pirolitycznych) było przedmiotem wielu analiz [1-6]. Podkreślić jednak należy małą liczbę publikacji ilustrujących wyniki analiz LCA tego procesu w warunkach polskich, tak jak ma to miejsce w przypadku innych technologii usuwania CO2 z procesów energetycznych [7-11]. W niniejszej pracy przedstawiono analizę oceny cyklu życia zastosowania alg do usuwania CO2 z gazów odlotowych. Instalacja badawcza, która umożliwiała hodowlę alg w foto bioreaktorze była szczegółowo opisywana w pozycji [12]. W analizie LCA uwzględniono emisje odprowadzane do otoczenia w wyniku produkcji energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym na potrzeby prowadzenia hodowli. Wspomniane emisje pomniejszono o redukcję CO2 w wyniku procesu fotosyntezy w algach. Badania przeprowadzono dla ośmiu gatunków mikroalg z zamiarem wytypowania gatunku wykazującego najlepsze właściwości redukujące ditlenek węgla z gazów. Analizę w wybranych punktach zestawiono z rezultatami badań prowadzonymi nad hodowlą alg uprawianą w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla.
EN
Algae application for CO2 absorption and their subsequent use for biofuels production (e.g. of pyrolysis oils) has been the subject of many analyses [1-6]. However, there is only a small number of available publications presenting the LCA analysis of this process in Polish conditions unlike in case of other CO2 removal technologies in power industry [7-11]. Presented is here an analysis of life cycle assessment of algae applied to remove CO2 from flue gases. The research installation where algae were grown was based on a photobioreactor and was described in detail in the position [12]. Taken into consideration were in this LCA analysis the emissions released to atmosphere as a result of electricity production process in the Polish power system for the needs of algae breeding. From these emissions was then deducted the amount of CO2 reduced as the result of photosynthesis process in algae. The research was conducted for eight microalgae species with an intention to select the species with the best characteristics of carbon dioxide consumption. Analysis was also compared with the results of research carried out on the algae growing at the Institute for Chemical Processing of Coal.
7
Content available remote Innowacyjna technologia ekstraktów glonowych
PL
Przedyskutowano możliwości zastosowania ekstraktów z alg jako naturalnych biologicznie aktywnych komponentów nawozów, pasz i kosmetyków. Przedstawiono aktualny stan wiedzy oraz badania realizowane przez konsorcjum naukowe w ramach projektu EXTRALGAE.
EN
A review, with 26 refs., of uses of algal exts. in food, fodder, plant growth stimulators and prodn. of cosmetics. State-of-the-art in EXTRALGAE project was also presented.
EN
A possible use of synchronous culture of Chlorella vulgaris algae has been examined as a shortterm bioassay for water quality control. Experiments were performed with algae cultivated in liquid media prepared with distilled water (control) and with water aliquots sampled from the Goczałkowice Reservoir. It has been demonstrated that changes in the absorbance (at 680 nm) of algae liquid synchronous culture and the rate of algae cellular division may be useful as criteria for water quality control. Changes in the algae metabolic activity are clearly a sign of the July flood and autumnal water quality changes.
9
Content available Algi – przyszłość z morza
PL
Algi są organizmami fotosyntetyzującymi, prokariotycznymi albo eukariotycznymi. Ich komórki zawierają aminokwasy, witaminy, składniki mineralne, NNKT, aosainę,polifenole, kwasy o silnym działaniu nawilżającym i pobudzające krążenie krwi polisacharydy, a także β- karoten i karotenoidy. Ze względu na swój bogaty skład chemiczny, biomasa glonów znalazła zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Preparaty z alg, stosowane jako suplementy diety i składniki środków upiększających, cechuje wysoka czystość chemiczna i efektywność działania. Do najlepiej poznanych polisacharydów alg należą: agar oraz alginian. Ponadto, prowadzone są badania dotyczące zastosowania alg jako źródła alternatywnej energii w postaci biopaliw, a także w procesie oczyszczania ścieków.
EN
Algae are photosynthetic prokaryotic or eukaryotic organisms. Their cells contain amino acids, vitamins, minerals, essential fatty acids, aosain, polyphenols, a potent moisturizing acids, polysaccharides, which are stimulating blood circulation, β-carotene and carotenoids. With such a rich chemical composition, biomass of algae has been used in food, pharmaceutical and cosmetic industries. Preparations of algae used as dietary supplements and beauty measures are characterized by high chemical purity and effectiveness. The best known algal polysaccharides are: agar and alginate. In addition, there is a research conducted on the use of algae as an alternative source of energy in the form of biofuels as well as in waste water treatment.
EN
The biocidal legislation of the European Union (Biocidal Products Directive - 98/8/EC - soon to replaced by the Biocidal Products Regulation in late 2013) will in the very near future severely limit the choice of algicides and fungicides which can continue to be used to provide a sustainable and effective solution in preventing the growth of surface moulds, algae and lichens which lead to the disfigurement and eventual failure of coatings. The paper will detail how this very legislation led to the development of Polymer Shielded Technology, a novel concept for the delivery of active ingredients to improve the long-term fungicidal and algicidal performance of coatings.
PL
W pierwszej części artykułu zostały omówione dwa rodzaje biomasy niekonwencjonalnej - algi oraz osady ściekowe, a także potencjał jaki niesie ich energetyczne wykorzystanie. W części drugiej przedstawione zostaną termiczne sposoby ich utylizacji oraz wnioski z nich płynące.
PL
Choć dziś w zakresie OZE dominuje wykorzystanie biomasy tradycyjnej, coraz częściej poszukuje się niekonwencjonalnych źródeł. Przykładem mogą być osady ściekowe oraz algi.
PL
Przedstawiono problemy następstw emisji CO2 i koszty jej ograniczania oraz wykorzystania jako surowca do syntez. Modernizacja technologii wielkotonażowych, pozyskiwanie bioalkoholi na drodze fermentacji celulozy oraz fotosynteza z wykorzystaniem alg do uzyskania bioetanolu, oleju algowego i biodiesla, to obiecujące możliwości pozyskania nośników energii w przyszłości.
EN
The problems connected with CO2 emissions as well as the costs of CO2 abatement and the use as a feed for synthesis processes were presented. Modernisation of commercial processes, production of bio-alcohols through fermentation of cellulose, and photo-synthesis with the use of algae to produce bio-ethanol, algal oil and bio-diesel, these are promising options for the future energy carriers manufacturing methods.
PL
W celu zwiększenia efektywności w uprawach roślinnych stosuje się nowe metody, które opierają się na wykorzystywaniu ekstraktów glonowych jako stymulatorów wzrostu. Zalety ekstraktów jako produktów dla roślin wynikają z obecnych w nich licznych związków biologiczne aktywnych o działaniu biostymulacyjnym. Dzięki temu korzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin. Rośliny opryskiwane preparatami na bazie ekstraktów glonowych charakteryzują się również zwiększoną odpornością na stres biotyczny i abiotyczny.
EN
For increased efficiency of plant cultivation, new methods basing on seaweed extracts as biostimulants of plant growth are applied. Due to the presence of many biologically active compounds, seaweed extracts are widely used as plant stimulants. Thanks to bioactive substances, algae extracts can regulate the growth and development of plants. Application of seaweed extracts results in higher pathogen and environmental stress resistance in plants.
15
Content available remote Ekstrakty glonowe : biologiczny koncentrat przyszłości
PL
W latach 2006-2007 przeprowadzono doświadczenia polowe nad wpływem środków AlgaminoPlant i HumiPlant na marchew. Porównywano dwa systemy stosowania badanych środków. W pierwszym HumiPlant użyto bezpośrednio po siewie w dawce 30 L. ha-1 i po wschodach, w fazie 1-2 liści marchwi (0,5 L.ha-1), a następnie w odstępach co 7-14 dni wykonano cztery zabiegi AlgaminoPlantem (1 L. ha-1w każdym zabiegu). W drugim systemie stosowano po wschodach tylko AlgaminoPlant (1 L.ha-1 w czterech zabiegach). Stosowane biostymulatory korzystnie wpływały na plon i skład chemiczny korzeni marchwi. Zaznaczyła się tendencja zmniejszenia zawartości azotanów i wzrosła zawartość karotenoidów. Moczenie nasion w 2% roztworze AlgaminoPlantu przyspieszało i poprawiało zdolność kiełkowania nasion marchwi i pietruszki.
EN
The aim of the 2 years (2006-2007) experiments carried out with carrots was to determine the influence of biostimulators from seaweed (AlgaminoPlant) and leonardite (HumiPlant) on growth and yield of the crops. Two systems of application were compared. In the first HumiPlant (30 Lźha-1) was used directly after sowing and 0,5 Lźha-1at 1-2 leaves stage of carrots, afterwards AlgaminoPlant was applied four times (1 Lźha-1) in 7-14 days intervals. In the second system AlgaminoPlant was applied four times at the rate of 1 Lźha-1 for each treatment. Tendency of the yield increasing and positive changes in chemical composition after both treatments were observed. The content of nitrates was decreased and carotenoids were slightly increased. Soaking carrot and parsley seeds in 2% AlgaminoPlant water solution accelerated germination and improved germinability of seeds.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.