Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aktywny tlenek glinu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecnie przy rozpatrywaniu zastosowanych technologii w uzdatnianiu wody panuje tendencja zastępowania procesów wymagających reaktorów i kontrolowanych reakcji chemicznych na rzecz procesów filtracji (Skoczko i in. 2015a; Jeż-Walkowiak i in. 2017). W literaturze dostępne są badania procesu odmanganiania i odżelaziania wody na różnych złożach filtracyjnych dostępnych na rynku. Jednak brak jest badań dotyczących wpływu pola magnetycznego na efektywność wymienionych procesów. Celem prowadzonych badań była analiza i ocena efektywności filtracji na aktywnym tlenku glinu i piasku kwarcowym wspomaganej polem magnetycznym. Porównano skuteczność odmanganiania i odżelaziania wody na złożu piaskowym i aktywnym tlenku glinu pod wpływem pola magnetycznego jako procesu wspomagającego. Udowodniono, że efektywniejszym złożem filtracyjnym do usuwania związków żelaza i manganu z wody jest aktywny tlenek glinu w porównaniu do piasku kwarcowego. Stwierdzono nieznaczny wpływ pola magnetycznego na poprawę efektywności usuwania Fe i Mn jedynie na aktywnym tlenku glinu.
EN
Currently, when considering the technologies used in water treatment, there is a tendency to replace processes requiring reactors and controlled chemical reactions for filtration processes (Skoczko et al., 2015a, Jeż-Walkowiak et al., 2017). In the literature there are studies on the process manganese and iron removal from the water in various commercially available filter. However, there are no studies on the magnetic field effect on the efficiency of these processes. The aim of the research was to analyze and evaluate the filtration efficiency of activated alumina and quartz sand assisted magnetic field. The effectiveness of manganese and iron removal on sand and activated alumina under the influence of magnetic field as a supporting process has been compared. It has been shown that activated alumina is more effective in removing iron and manganese from water compared to quartz sand. There was proved impact of the magnetic field on the efficiency improvement of Fe and Mn removal only on activated alumina.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki termicznej na właściwości teksturalno-wytrzymałościowe aktywnego tlenku glinu i jego dalsze wykorzystanie jako nośnika katalizatora Co-Mo-K w procesie parowej konwersji CO w gazach reakcyjnych zawierających związki siarki SGS (sour gas shift). Dokonano oceny fizykochemicznych właściwości preparatów z użyciem niskotemperaturowej fizysorpcji azotu, porozymetrii rtęciowej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Ustalono optymalne warunki obróbki termicznej pozwalające na otrzymanie nośnika o dużej powierzchni właściwej i porowatości. Przeprowadzono ocenę aktywności próbki katalizatora Co-Mo-K na wybranym nośniku w reakcji SGS pod ciśnieniem 2,5 MPa.
EN
Al₂O₃ was flash-calcined at 200–800°C and used as support of K-promoted Co-Mo catalyst for sour gas shift. Porosity of the catalyst support increased while compression strength decreased with increasing calcination temp. The sp. surface of the support showed a flat max. at calcination temp. 300–500°C. The catalyst deposited on the support calcined at 550°C showed a satisfactory activity in steam conversion of CO in presence of H₂S carried out at 225–300°C under 2.5 MPa.
3
Content available remote Metody badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych
PL
Praca zawiera przegląd metod badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych stosowanych w technologii produkcji cementu i betonu, na podstawie których oceniana jest przydatność określonej pucolany w danych warunkach i zastosowaniach. Ogólnie, metody te polegają na badaniu samej pucolany lub analizie zmian, jakie pucolana powoduje w układzie pucolana–wapno–woda lub pucolana–cement woda.
EN
A wide range of methods for determining the pozzolanic activity of mineral additives to cement and concrete are described in this paper. Generally, the methods encompasses studies of pozzolana or analysis of changes in the pozzolana–lime–water or pozzolana–cement–water systems. On this basis, usefulness of pozzolana in given conditions or applications is assessed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.