Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aktywność fizyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Epidemia COVID-19 wywróciła życie społeczeństw na całym świecie do góry nogami. W rezultacie ogłoszenia w Polsce w stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wprowadzone zostały liczne ograniczenia, które wpłynęły na styl życia i pracy Polaków. W konsekwencji z dnia na dzień życie zawodowe wielu osób przeniosło się do przestrzeni domowej, która zaczęła być nie tylko domem i miejscem pracy, ale nierzadko także szkołą. Dla wielu osób zmiana stylu życia i pracy wiązała się także z ograniczeniem aktywności fizycznej. W artykule omówiono wyniki badania przeprowadzonego przez CIOP-PIB w kwietniu i maju 2020 r. (CAWI, N=359) dotyczącego kształtowania zdrowych warunków pracy oraz aktywności fizycznej osób pracujących w domu.
EN
The COVID-19 pandemic has turned lives around the world upside down. As a result of the announcement of the epidemic status in Poland, followed by the announcement of the state of epidemic, numerous restrictions were introduced that affected the lifestyle and work of Poles. As a consequence, everyday lives of many people were confined to their homes. That turned to be not only their living spaces but also work environments and even places of education. For many people a change in lifestyle and work was also associated with a reduction in physical activity. The article discusses the results of the survey conducted by CIOP-PIB in April and May 2020 (CAWI, N= 359) regarding the formation of healthy working conditions and physical activity of people working at home.
EN
Assessment of the impact of aquatic exercises on the relationship between sagittal spinal curvatures and isokinetic trunk muscle endurance against standard land exercises in women after breast cancer treatment. Methods: 40 women post breast cancer divided into two groups: a study group (n = 20) participated in the aquatic exercises and a control group (n = 20) performed the land exercises. Data collection occurred both before and after the 8 week intervention. Measurements were taken from the SG and CG performing antagonistic movements (flexions/extensions) to assess the endurance (120 °/s) in isokinetic conditions and a photogrammetric examination to define sagittal spinal curvatures. Results: A significant improvement ( p < 0.05) in total work and average power was found among women after the aquatic exercises irrespective of the muscle group under examination. There were no significant changes in any examined parameters after the land exercises. In the study group, there was a significant association of gamma angle decrease and an increase of all examined functional parameters of total work and average power of both the extensor muscles (r = –0,49 to –0.51) and the trunk flexors (r = –0.48 to –0.51). In the control group, a similar tendency of functional-postural changes was observed only for the extensor muscles of the trunk (r = –0.54 to –0.58). Conclusions: General exercises performed in water, as opposed to those performed on land, are more effective in terms of the functional-postural retations in women after breast cancer.
PL
Percepcja wzrokowa jest aktywnym procesem służącym wydobyciu i przetwarzaniu informacji ze zmysłu wzroku. Ze względu na swoją plastyczność może ulegać zmianom pod wpływem różnych czynników. Celem niniejszej pracy było zbadanie, jaki wpływ na percepcję wzrokową ma intensywność aktywności umysłowej i fizycznej, zwłaszcza u osób starszych (po 65. roku żyda). W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 98 osób w wieku od 15 do 85 lat. Wyniki analizowano dla całej grupy oraz w dwóch grupach wiekowych: aktywne osoby po 65. roku życia (n=46; 77,5+/-6,65 lat) oraz młodzi dorośli w wieku 19-35 lat(n=46;24,41+/-2,94 lat). Zdolności percepcji wzrokowej badano z wykorzystaniem testu Motor-free Visual Perception Test, Third Edition (MVFT-3). Test ten pozwala na ocenę ogólnej zdolności percepcji wzrokowej niezależnie od zdolności motorycznych. Aktywność była obliczana na podstawie kwestionariusza wypełnianego przez uczestników badania. Porównując wyniki osiągane przez uczestników w teście MVFT-3, osoby starsze wypadły zdecydowanie gorzej niż osoby z młodszej grupy wiekowej. Jednakże u osób po 65. r.ż. wyższy poziom aktywności ogólnej był powiązany z lepszym poziomem percepcji ogólnej mierzonej testem MVPT-3. Wykazano, że nawet wśród bardziej aktywnych osób starszych im większa jest ich aktywność ogólna, tym poziom percepcji jest wyższy. Sama aktywność fizyczna u osób powyżej 65. r.ż. nie wpływała na poprawę wyników percepcji wzrokowej. Z kolei taka zależność była obserwowana u osób młodych. Stan zdrowia ma mniejszy wpływ na poziom wzrokowej percepcji ogólnej w grupie aktywnych osób powyżej 65. r.ż. Badania sugerują, że aktywność człowieka w życiu codziennym jest czynnikiem najbardziej powiązanym z poziomem percepcji wzrokowej.
EN
Visual perception is an active process of extracting and processing information from sense of sight. Visual perception is plastic and may be modified by various factors. The aim of this study was to investigate the influence of intensity of mental and physical activity on visual perception, especially in older adults over 65 years of age. Total of 98 individuals participated in the study (age range: 15yo to 85yo). Participants has been qualified into two groups: older adults (aged older than 65 yo; n =46; 77.5+/-6.65 yo) and young adults (ages 19-35; n =46; 24.41+/-2.94 yo). Visual perception skills were examined using the Motor-Free Visual Perception Test, Third Edition (MVPT-3). This test provides a valid measure of overall visual perceptual ability independent of motor ability. The activity was calculated on the basis of a questionnaire completed by the participants. After comparing MVPT-3 scores for visual perceptual skills, older participants showed significantly lower scores than did the younger ones. The study found that there is a positive relationship between the results of the MVPT-3 test and the level of general (mental and physical) activity. There was no influence of a physical activity itself or health state on MVPT-3 scores in active older adults over 65years old. Our study suggests that general activity is the most related factor to the level of visual perception.
EN
The quality of body posture and its balance depends on the efficiency of the receptors, the good work of the central nervous system integrating and coordinating the postural system and the effective musculoskeletal system. Physical activity of people with intellectual disability can stimulate the processes of improving the posture and its postural stability, improving the quality of life. Methods: The study was conducted in 2017. 20 randomly selected volleyball players with intellectual disabilities and 10 healthy players took part in it. Body posture was recorded using a photogrammetric system. To evaluate the use of the Frohner Posture Index and the Dolphens classification, stability of the posture was assessed on the Zebris FDM power plate, analyzing the basic stabilographic parameters sway path and sway area. Results: Athletes with intellectual disabilities had significantly poorer posture and body balance than healthy players. There were no differences in postural stability between the groups studied. Some linear correlations were found between the quality of posture and balance and stabilographic variables. Conclusions: Incorrect postural patterns, observed in people with intellectual disabilities, require the development of special recovery programs. Qualified physical activity can help them improve their balance systems, reducing the risk of falls and injuries. The lack of the possibility of an unequivocal relationship between the quality of body posture and its stability requires research on a larger research material. New evaluation methods used (Frohner Posture index and Dolphens classification) confirmed their usefulness and gave new possibilities of application in postural research.
EN
The purpose of this work was to assess changes in body posture in a group of 6-year-old boys training judo, compared to a control group, in three repeated examinations. Methods: The study included 88 boys aged 6. Fifty-one of them started judo training in sports clubs at the beginning of the school year (JU). The control group included 37 boys attending reception classes in primary schools, selected at random (NT). Body posture was assessed 3 times at 3-month intervals, according to the general methodology of the Moire’s technique, and 15 body posture indices were obtained as a result: 7 in the sagittal plane, 1 in the axial plane and 7 in the coronal plane. The system for photogrammetric body posture assessment of CQ Elektronik System was used in this study. Results: The ANOVA test showed that neither the group factor – the fact of judo training – nor the time factor had any significant effect on the number of “deviations from normal values” of body posture ( p > 0.05). Statistically significant intergroup differences were noted for six body posture indices measured with the Moire’s method. Conclusions: Steadily decreasing numbers of “deviations from normal values” of body posture indices in the JU group were observed over the three examinations. Regular 6-month judo training had a statistically significant effect on a decrease of body rotation in the axial plane – the effect of judo training may be considered corrective in this case.
6
Content available Aktywność fizyczna w chorobie nowotworowej
PL
Wstęp i cel: Aktywność fizyczna zarówno w zakresie wysiłku rekreacyjnego jak i rehabilitacji istotnie wpływa na chorych w procesie leczenia onkologicznego. Regularny wysiłek fizyczny już w okresie dzieciństwa może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworu złośliwego. Najwięcej doniesień i prac na temat roli aktywności fizycznej w chorobie nowotworowej dotyczy raka piersi i raka jelita grubego. Materiał i metody: Przeprowadzono metaanalizę w 42 spośród 62 badań nad rakiem piersi. Dane dotyczą pacjentek zarówno w okresie przed- jak i pomenopauzalnym. Zastosowano metodę analizy danych. Wyniki: Wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko zachorowania oraz nawrotu choroby nowotworowej poprzez wpływ m.in. na otyłość, insulinooporność, stężenie hormonów płciowych, układ immunologiczny czy procesy zapalne. W przypadku raka piersi wykazano, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworu o 30%, a ryzyko zgonu nawet o 45%. Wniosek: Zalecana aktywność fizyczna to wysiłek umiarkowany trwający ok. 30 min. przez 5 dni w tygodniu, ale nawet kilkunastominutowy spacer może znacząco wpłynąć na poprawę sprawności ogólnej i jakości życia pacjentów.
EN
Introduction and aim: Physical activity, both in terms of recreation and rehabilitation significantly affects patients in the oncological treatment process. Regular physical exercise, as early as in childhood may have an impact on reducing the risk of cancer. The largest number of reports and papers on the role of physical activity in cancer disease concerns breast cancer and colorectal cancer. Material and methods: Meta-analysis was carried out in 42 of 62 breast cancer studies. The data concern patients both in the pre- and postmenopausal period. The data analysis method has been used. Results: Physical effort reduces the risk of cancer and relapse by influencing among others, obesity, insulin resistance, concentration of sex hormones, immune system or inflammatory processes. In the case of breast cancer, it has been shown that regular physical activity reduces the risk of cancer by 30% and the risk of death even up to 45%. During oncological treatment, physical exercise improves the physical and mental condition of patients, thereby increasing their quality of life. Conclusion: The recommended physical activity is a moderate effort lasting about 30 minutes, 5 days a week, but even a few-minute walk can significantly improve the overall fitness and quality of life of patients.
EN
The aim of the present study was to assess eating behaviors and leisure time physical activity in children aged 7–10 years.The survey was conducted in a group of 107 parents of children attending grades 1–3 of primary school. A self-designed questionnaire was used as a research tool. Statistical analyses were carried out with the use of Spearman’s correlation test and Mann-Whitney U-test, with adopting α = 0,05 as showing significance. The study showed that 65% of children ate breakfast on a daily basis. The majority of pupils ate 4 meals a day. Current recommendations regarding vegetables consumption were followed by 25% of children, regarding fruits – by 32% and regarding fish – only by 10% of children. Over a half of pupils ate sweets at least once a day. Participation in leisure time physical activity on a daily basis was recorded only in 16% of children, whilst 48% of children were engaged in physical activity 2–3 times a week. As the results of the study indicated, children’s eating behaviors were mostly improper. Participation in leisure time physical activity was found to be low. These factors could adversely affect children’s development.
PL
Celem podjętych badań była ocena wybranych zachowań żywieniowych oraz pozaszkolnej aktywności fizycznej dzieci w wieku 7–10 lat. Badania zostały przeprowadzone w grupie 107 rodziców dzieci uczęszczających do klas 1–3 szkoły podstawowej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną materiału empirycznego przeprowadzono na podstawie testu na istotność współczynnika korelacji Spearmana oraz testu U-Manna Whitneya, przy poziomie istotności α = 0,05. Stwierdzono, że 65% dzieci spożywało codziennie śniadanie. Większość dzieci zjadała 4 posiłki dziennie. Zalecenia dotyczące konsumpcji warzyw realizowane były przez 25% dzieci, odnośnie do owoców – przez 32% dzieci, zalecenia zaś dotyczące spożycia ryb wykonywało jedynie co dziesiąte dziecko. Ponad połowa uczniów co najmniej raz dziennie spożywała słodycze. Codzienną pozaszkolną aktywność fizyczną odnotowano u 16% dzieci, podczas gdy 48% dzieci uprawiało aktywność fizyczną 2–3 razy w tygodniu. Badania wykazały, że zachowania żywieniowe dzieci były w większości nieprawidłowe, a poziom aktywności fizycznej był niski, co mogło wpłynąć niekorzystnie na rozwój dzieci uczestniczących w badaniach.
PL
Styl życia ma istotne znaczenie dla poprawy oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych elementów stylu życia (tj. samooceny stanu zdrowia, sposobu żywienia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i podejmowania aktywności fizycznej) mężczyzn zatrudnionych w budownictwie w zależności od wieku. Materiału do analizy dostarczyły wyniki badań, przeprowadzonych na przełomie 20M1 2015 roku wśród 600 mężczyzn zatrudnionych w budownictwie. Oceny stylu życia dokonano przy pomocy kwestionariusza opracowanego na potrzeby badania, aktywności fizycznej z zastosowaniem Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej. Wiek był czynnikiem, który różnicował w sposób istotny statystycznie niektóre elementy stylu życia badanych mężczyzn. Pracownicy 50+ istotnie gorzej oceniali swój stan zdrowia, popełniali najwięcej błędów żywieniowych, a także wypalali najwięcej papierosów dziennie. Najczęściej spożywali alkohol oraz w największych ilościach jednorazowo pracownicy 30-32-letni, natomiast wśród pracowników 20-22-letnich zaobserwowano najmniejszy odsetek osób sięgających po mocne alkohole, ale za to największy odsetek - używających narkotyki.
EN
Lifestyle is important in both improving and maintaining good health. The main goal of the article is to show selected elements of life style (i.e, self-evaluation of health, eating habits, smoking, drinking, drug use and physical activity) of male construction workers depending on their age. The analysis is based on the results of research conducted in 2014-2015 among 600 men employed in the construction industry in Poland. Their life style was evaluated with a questionnaire developed specifically for this study, whereas their physical activity was evaluated with the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Age was a statistically significant factor differentiating some elements of the participants' life style Employees aged 50+ considered their health to be significantly worse, made more dietary mistakes and smoked more cigarettes per day than any other group. On the other hand, 30-32-year-olds drank alcohol more frequently and in larger quantities than the other age groups, whereas 20-22-year-olds drank less strong spirits and were more likely to use drugs.
PL
W artykule wykorzystano wyniki badań zrealizowanych na grupie osób pracujących w obiekcie gastronomicznym, które dotyczyły redukcji stresu poprzez uprawianie wybranej aktywności fizycznej. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięte zostały odpowiednie wnioski, które mają pomóc pracownikom w radzeniu sobie ze zjawiskiem stresu w pracy.
EN
In the article were used the results of research carried out on the group of people working in a gastronomic facility, which focused on reducting stress by practicing selected physical activity. Based on these results have drawn the appropriate conclusions, to help workers cope with the phenomenon of stress at work.
PL
W artykule został przedstawiony wpływ wybranych aktywności fizycznych oraz kolorowania na średni poziom fal mózgowych (wysoka alfa, wysoka beta, niska gamma). W badaniu obejmującym trzydzieści osób pokazano, że nie można wykazać jednoznacznie pozytywnego wpływu ćwiczeń fizycznych - 37%, w przeciwieństwie do kolorowania - 80%, na proces nauczania. Dodatkowo pokazano, że w grupie badanych osób, średni poziom fal mózgowych związanych z procesem uczenia się – nauczania był najniższy na początku, a najwyższy na końcu prowadzonego badania. Może to sugerować pozytywny wpływ aktywności dodatkowych na efektywność procesu uczenia się- nauczania.
EN
The article presents the influence of selected physical activity and coloring on the average level of brain waves (high alpha, high beta, low gamma). The study was subjected to thirty people. That can’t be shown clearly positive effect of physical exercise, as opposed to coloring. In addition, it is shown that in each of the subjects average brainwaves associated with the learning process were lowest in the beginning and the highest on the end of the study. This may suggest a positive effect of some kinds of activities on more effective learning and teaching.
PL
W pracy przeanalizowano opublikowane wyniki badań naukowych na temat udziału w rehabilitacji i aktywności fizycznej pacjentów z chorobami kardiologicznymi. W tym celu dokonano przeglądu artykułów w wiodących czasopismach kardiologicznych zagranicznych (British Heart Journal Circulation, Hypertension, European Journal of Vascular & Endovascular Surgery, Journal of the American College of Cardiology) i polskich (Kardiologia Polska, Folia Cardiologica Excerpta) opublikowanych od stycznia 2005 do marca 2015 roku. Przeanalizowano 18 artykułów (14 z piśmiennictwa zagranicznego i 4 z piśmiennictwa polskiego), które zostały podzielone na następujące grupy: uczestnictwo pacjentów w rehabilitacji kardiologicznej i jej przebieg − 12 artykułów oraz zastosowanie różnych form treningu i aktywności fizycznej u pacjentów kardiologicznych − 6 artykułów.
EN
In this paper, published data concerning the rehabilitation and physical activity of patients suffering from cardiological diseases, were analyzed. The review is based on papers published in international journals British Heart Journal Circulation, Hypertension, European Jour-nal of Vascular & Endovascular Surgery, Journal of the American College of Cardiology and Polish ones: Kardiologia Polska, Folia Cardiologica Excerpta. The papers were published between January 2005 and March 2015. 18 articles were chosen for analysis (14 from international journals and 4 from Polish ones). The articles were divided into two groups: concerning participation of patients in cardiological rehabilitation and its course − 12 articles and the use of different forms of exercises and physical activities in cardiological patients − 6 papers.
EN
Insulin resistance is the impaired homeostasis of glucose, reducing the sensitivity of muscles, adipose tissue, liver and other body tissues to insulin. The purpose of the study was to assess dietary behaviour and to analyse the impact of diet therapy and physical exercise on the condition of women diagnosed with insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Empirical poll was conducted with the diagnostic poll method in 2014 in Gdansk, Poland, in a group of 100 women over 19 years of age. All the respondents suffered from insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Women suffering from insulin resistance or diabetes mellitus type 2, and dieting in conjunction with any form of physical activity, declared improvement of their condition. The group of respondents who did not comply with the dietary recommendations were found overweight and affected by the 1st degree obesity.
PL
Insulinooporność jest to zaburzenie homeostazy glukozy, polegające na zmniejszeniu wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę. Celem badania była ocena zachowań żywieniowych oraz analiza wpływu dietoterapii i wysiłku fizycznego na poprawę stanu zdrowia kobiet ze zdiagnozowaną insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. Badanie empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w 2014 roku w Gdańsku, w grupie 100 kobiet, które ukończyły 19. rok życia. Wszystkie respondentki chorowały na insulinooporność lub cukrzycę typu 2. Kobiety chorujące na insulinooporność lub cukrzycę typu 2, stosujące dietę w połączeniu z dowolną formą aktywności fizycznej, zadeklarowały poprawę swojego stanu zdrowia. W grupie respondentek, które nie przestrzegały zaleceń dietetycznych, stwierdzono nadwagę i otyłość I stopnia.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja na rynku gier wideo uległa istotnej pozytywnej zmianie. Powstały urządzenia wskazujące wymagające od użytkownika wykonywania obszernych ruchów całego ciała w celu sterowania grą. Dzięki temu pojawiły się zupełnie nowe perspektywy wykorzystania aktywnych gier wideo, które można obecnie postrzegać jako swoistą formę aktywności fizycznej. W publikacji dokonano przeglądu konsoli i kontrolerów ruchowych gier wideo oraz przedstawiono możliwości ich wykorzystania do poprawy sprawności fizycznej i terapii. Z analizy dostępnej literatury naukowej wynika, że gry wideo sterowane ruchem motywują do podejmowania wysiłku fizycznego, mogą wpływać pozytywnie na sprawność motoryczną człowieka i być wykorzystywane w terapii osób z różnymi dysfunkcjami.
EN
Over the past several years, the situation on the video game market has undergone a significant positive change. The pointing devices that require from the user to perform extensive movements of the whole body in order to control the game were developed. As a result, there is a completely new perspective of using active video games that may now be perceived as a specific form of the physical activity. In the publication, the video game consoles and motion controllers for the video games were reviewed and the possibilities of their usage for improving physical fitness and therapy were presented. The analysis of the available scientific literature shows that video games controlled with the movement motivate to take the physical exercise, they can have a positive impact on person’s motor ability and they may be used in the treatment of people with various disabilities.
PL
Celem badań było wykazanie różnic w poziomie aktywności fizycznej studentów z Ukrainy zamieszkałych na terenach wiejskich i miejskich. Badanie przeprowadzono w 2013 r. wśród 527 studentów zamieszkałych na wsi i 1598 z terenów miejskich, za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ). W wyniku badań wykazano, że studentów i studentki z terenów wiejskich cechuje istotnie większa aktywność fizyczna niż ich rówieśników z terenów miejskich.
EN
The aim of the research was to demonstrate the differences in the level of physical activity of Ukrainian students living in urban and rural areas. The study, carried out in 2013, was performed with the use of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) among 527 students living in rural areas and among 1598 living in urban areas of Ukraine. The results of the research indicated that male and female students living in the rural areas are characterized by a significantly higher level of physical activity than their counterparts living in urban areas.
15
Content available remote Parametry oszklenia a komfort cieplny w strefie o regulowanej temperaturze
PL
Celem pracy było określenie wpływu parametrów oszklenia na komfort cieplny w wybranej strefie budynku. Jako strefę o regulowanej temperaturze wybrano fragment budynku jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej ok. 110 m2 z dużą powierzchnią przeszkloną od strony południowej. Metoda badawcza przyjęta w pracy to badania numeryczne z wykorzystaniem programów Energy- Plus, OpenStudio, oraz Window. Dane klimatyczne niezbędne do przeprowadzenia obliczeń przyjęto dla miasta Katowice. W budynku założono funkcjonowanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a instalację grzewczą oparto na kotle gazowym zasilającym grzejniki płytowe, konwekcyjne. Ocenę komfortu cieplnego przeprowadzono posługując się wskaźnikiem PMV. W rozważaniach uwzględniono podział na pory roku (lato, zima) oraz porę dnia (dzień, noc) poprzez przyjęcie odpowiednich wartości opisujących aktywność fizyczną człowieka (met) oraz oporność cieplną odzieży (clo). Do analiz przyjęto 4 warianty oszklenia. Punkt odniesienia stanowi przeszklona fasada złożona z zestawu szybowego jednokomorowego wypełnionego powietrzem. Pozostałe warianty dobrano tak, aby odpowiadały współczesnym rozwiązaniom zestawów szybowych dla budownictwa niskoenergetycznego. Spełniają one aktualne wymagania izolacyjności termicznej, przy czym różnią się wartościami współczynników: przenikania ciepła U, całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g oraz przepuszczalności światła τvis. Są to zestawy trójszybowe, w których komory wypełniono argonem, szyby pokryto powłokami selektywnymi. Najbardziej korzystnymi z punktu widzenia uzyskania warunków odczuwania komfortu cieplnego dla opisanych powyżej założeń wydaje się być rozwiązanie W3.
EN
The goal of this paper was to determine the impact of glazing parameters on thermal comfort in a building. A part of detached building with heated area of approx. 110 m2 with large glazed area from southern side was selected as such a zone. There was chosen as testing method the numerical method - EnergyPlus, OpenStudio and Window software. Climate data necessary for calculations were taken for Katowice. It was assumed that in the building operates mechanical ventilation system with heat recovery and heating installation with a gas boiler and panel convection radiators. Estimation of thermal comfort was carried out using PMV index. In considerations were taken into account seasons (summer, winter) and time of day (day, night) by taking suitable values describing man physical activity (met) and thermal resistance of clothing (clo). 4 variants of glazing were used in the analysis. The reference point was the glazed façade made of single chamber pane set filled with air. Other variants were selected in such a way that they corresponded to modern solutions of pane sets assigned for low-energy buildings. They meet current requirements of thermal insulating power but they have different values of the following coefficients: thermal transmittance U, total permeability of solar radiation energy g and light transmittance τvis. They are sets with three glasses and with chambers filled with argon and the panes are covered with selective coats. From the point of view of feeling thermal comfort for described above assumptions it seems that the most advantageous is W3 solution.
PL
Wrocław nazywany jest miastem stu mostów. Położony nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami stanowi jedno z najbardziej zaludnionych i największych miast w Polsce. Tematyka artykułu skupia się na terenach zieleni zlokalizowanych nad wodą, które często bywają miejscami rekreacji dziennej mieszkańców. Jak każdy tego typu obszar, również i te nadrzeczne posiadają cechy przestrzenne sprzyjające zarówno zachowaniom rekreacyjnym, jak i antyspołecznym. Głównym celem pracy było wybranie i scharakteryzowanie tych cech na przykładzie wybranych terenów nadrzecznych Wrocławia, na podstawie badań terenowych, oraz ich ocena możliwa dzięki analizie literatury przedmiotu. Opisano i zestawiono cechy przestrzenne rekomendowane (sprzyjające zachowaniom rekreacyjnym), nierekomendowane (sprzyjające zachowaniom antyspołecznym, niesprzyjające zachowaniom rekreacyjnym) oraz kontrowersyjne (sprzyjające zachowaniom rekreacyjnym i antyspołecznym). Wskazano najważniejsze rekomendacje przestrzenne do podniesienia bezpieczeństwa terenów nadrzecznych.
EN
Wrocław is called the city of a hundred bridges – located on the Odra River and its four tributaries – it is one of the most populated and largest cities in Poland. The article focuses on the green areas located by the waters, which are frequently places of daily recreation for its residents. Like any area of this type these sites also possess spatial characteristics conducive both to recreational as well as antisocial behaviors. The main aim of this work was to select and characterize these features on the example of some riverside areas of Wrocław based on the field research as well as to assess them, which was possible due to the analysis of appropriate literature. The paper depicts and summarizes the recommended spatial characteristics (favoring recreation), those which are not recommended (conductive to antisocial behaviors, not favoring recreation) as well as controversial ones (conducive both to recreational and antisocial behaviors). It provides the main recommendations to improve safety within the space of the river side areas.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie monitorowania aktywności fizycznej osób starszych w świetle problematyki nasycenia otoczenia cywilizacyjnego współczesnego człowieka różnorodnymi źródłami pól elektromagnetycznych. Omówiono społeczne podstawy problematyki monitorowania aktywności, przedstawiono zagadnienie gromadzenia i przesyłu danych biometrycznych w środowisku PEM oraz zagrożenia z tym związane, dokonano przeglądu rozwiązań analizowanej klasy oraz przedstawiono podsumowanie.
EN
In the paper there is presented issue of monitoring the physical activity of the elderly in aspect of saturation of the human environment with various sources of electromagnetic fields. Social issues of physical activity monitoring are discussed, problems of biometric data collecting and transmitting in environment affected by electromagnetic fields are presented. Review of solutions and conclusions are presented.
EN
In this paper, selected short-range transport problems with the use of bicycles are presented. Against the background of road safety issues pointed to the need for traffic problems in heavily urbanized areas, indicating the ecological factors. The attention is paid to the analysis of the costs, taking into account the long-term holistic balance of gains and losses. In this context, extremely important subject is taking up, in particular the general level of public health, as underestimated now, determinants of serious economic and social activities, including transportation. To determine the health benefits associated with an increased physical activity and negative effects resulting from cycling in an urban environment, a survey concerning, among others level of physical activity, elements of lifestyle and health status of adult men and women, residents of large cities was conducted. Despite the fact that cyclists often complained of headaches, sprinkled eyes and accidents and injuries which are directly tied with cycling, this form of physical activity seems to involve undisputed health benefits. Namely cyclists compared to non-cyclists were leaner and more physically active and better rated their current health status and quality of life compared with non-cyclists.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy transportu bliskiego zasięgu z wykorzystaniem rowerów. Na tle problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazano na konieczność podjęcia zagadnienia ruchu na obszarach silnie zurbanizowanych, wskazując przy tym na czynniki ekologiczne. Zwrócono przy tym uwagę na analizę kosztów, w ujęciu holistycznym uwzględniającą długookresowy bilans zysków i strat. W tym kontekście podjęto temat o wyjątkowo perspektywicznym znaczeniu, a w szczególności ogólnego poziomu zdrowia społecznego, jako niedowartościowanej obecnie, determinanty poważnych działań społeczno-gospodarczych, w tym transportu. Aby określić korzyści zdrowotne związane ze zwiększoną aktywnością fizyczną oraz negatywne skutki wynikające z jazdy rowerem w środowisku wielkomiejskim, przeprowadzono badania ankietowe dotyczące m.in. poziomu aktywności fizycznej, elementów stylu życia oraz stanu zdrowia dorosłych mężczyzn i kobiet, mieszkańców dużych miast. Pomimo iż rowerzyści częściej skarżyli się na bóle głowy, zaprószone oczy oraz wypadki i urazy, które to przypadłości wiązali w bezpośredni sposób z jazdą na rowerze, ta forma aktywności fizycznej wydaje się nieść ze sobą bezsporne korzyści zdrowotne. Mianowicie rowerzyści w porównaniu do osób niejeżdżących na rowerze byli szczuplejsi i bardziej aktywni fizycznie a także lepiej oceniali swój aktualny stan zdrowia oraz jakość życia w porównaniu z niejeżdżącymi.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z rozwojem dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSDs). Przedstawiono przyczyny rozwoju MSDs, model ich rozwoju uwzględniający ekspozycje, czyi i obciążenie uwarunkowane stanowiskiem pracy; dawkę czyli obciążenia na poziomie struktur wewnętrznych, pojemność odpowiadającą możliwościom fizycznym pracownika oraz odpowiedź, która jest bezpośrednim elementem modelu, od którego zależy rozwój dolegliwości. Przedstawiono wybrane dane prezentujące MSDs u pracowników UE (27) w różnych grupach wiekowych, wartości siły prostowania kolana w populacji osób starszych, a także zmiany w wartościach maksymalnej siły prostowania kolana, jakie objawiają się pod wpływem treningu siłowego. Jako podsumowanie przedstawiono stwierdzenie, iż przeciwdziałanie zmianom funkcjonalnym w układzie mięśniowo-szkieletowym zachodzącym wraz z wiekiem może odbywać się przez dostosowanie stanowisk pracy do możliwości osób starszych, a także za pomocą realizacji programów rehabilitacji osób starszych i z niepełnosprawnościami.
EN
The article presents the issues related to the development of musculoskeletal disorders (MSDs). It presents factors laying behind the MSDs development and the model of its development The model takes into account exposure, i.e the load conditioned on workstand; dose, which is the level of the load on the internal structures; capacity corresponding to the physical capabilities of the employee and the response; which is a direct feature of the model that determines the development of the disease. The paper presents selected data showing MSDs among workers of the EU (27) in different age groups, the knee extension strength in the elderly population and changes in the values of the maximum strength of the knee, which manifest themselves under the influence of physical training. As a summary is presented a statement that counteraction of functional changes in the musculoskeletal system that occurs with age can be done by adjusting the job to the possibility of the elderly, as well as through the implementation of programs of rehabilitation of the elderly and people with disabilities.
EN
The evaluation of physical activity is a complex task that requires performing an analysis of muscular activity and aerobic/anaerobic threshold and it is often difficult to observe and propose a single method. The purpose of the article is to evaluate a relation between aerobic capacity and activity of lower limb muscles via changes of muscle’s EMG signal during physical, sub-maximal veloergometric loading. The activity parameters of 5 lower limb muscles such as semitendinosus, rectus femoris, biceps femoris, gastrocnemius medialis, and tibialis anterior were measured and analyzed during the veloergometric exercise tests and the heart rate and the aerobic capacity were estimated from registered data. The obtained aerobic parameters allow setting an individual and overall voluntary physical capacity. The regression oxygen function presented allows analyzing and predicting the ability of subjects to generate energy while maintaining muscle activity during the exercise. The correlation between the consumption of oxygen and constant physical loading time is determined. It was found that comparing VO2max capabilities the physical effort in the male group was 16% higher than in women. Oxygen consumption and maximum muscle effort dependency on the load time was established. It was observed that the maximal muscular effort appeared before VO2max reached maximal limit in both groups. The maximal oxygen consumption is achieved in the middle or sometimes at the beginning (depending on load) of exercise while maximal muscular effort was found in several phases of cycling: at the beginning and at the end of loading time.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.