Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 492

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agriculture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
EN
Surfactants have been known to mankind since the dawn of time. They have been used primarily as washing and cleaning agents. However, today they are used much more often in many fields of industry. This work focuses on two areas of surfactants use, the agriculture and the food industry due to the direct relationship between these two issues. In agriculture, surfactants play a number of important roles. One of the problems of modem agriculture is the low efficiency of spraying, associated with the low absorption of liquid utility for plants. This problem is solved by surfactants, as demonstrated by the example of glyphosate and the organosilicon compound Silwet® L-77. Nowadays, substitutes for conventional surfactants are being sought. Compounds produced by microorganisms are under great interest of scientists. It has been shown that they are characterized by the lower toxicity as well as high biodegradability, while maintaining the characteristics and properties of synthetic compounds. Directly related to the agriculture, the food industry also often uses surfactants. In the production and processing of food surfactants play the role of such compounds as emulsifiers, stabilizers, additives improving the texture of products and increasing the durability of products. Sorbitan esters, e.g. sorbitan monolaurate, their ethoxylated derivatives, e.g. Polysorbate 20, as well as sucrose esters, e.g. sucrose monostearate, are readily used for this purpose. Great emphasis is placed on the safety of compounds used in the food industry. As in the case of agriculture, biosurfactants and compounds of natural origin are tested for use in the food industry. Their use is not limited to being ingredients of products. They can play a biocidal, as well as a protecting role against surface colonization by microorganisms.
EN
The aim of the thesis was to create a web application using the information system to facilitate the creation of documentation and record management on the selected farm. In this work we focused on development of web application with support of information system AgroCont, from ISAT, s.r.o. in farm Dolný Lopašov. The ASP.NET technology was chosen for the development of the web application. In this work we described the components of the chosen technology (eg Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL etc.) and also the steps of the life cycle of the web application creation. We have created three core modules that are focused on recording worksheets, agronomic documentation and managing individual records. Using the web application, it is possible to use these modules on all platforms anywhere (eg Android, IOS, Windows, etc.), only through a web browser and internet connection. All created records are linked to the AgroCont information system and can be further used eg. for wage creation or as a basis for in-house analyzes.
PL
Celem badań było stworzenie aplikacji internetowej z wykorzystaniem systemu informatycznego ułatwiającego tworzenie dokumentacji i zarządzanie dla przedsiębiorstwa rolnego. Aplikacja internetowa została wytworzona w technologii ASP.NET przy wsparciu systemu informatycznego AgroCont, z ISAT, s.r.o. i zastosowana w gospodarstwie Dolný Lopašov. W artykule opisano komponenty wybranej technologii (np. Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL itp.) oraz trzy podstawowe moduły, które koncentrują się na rejestrowaniu arkuszy roboczych, dokumentacji agronomicznej i zarządzaniu poszczególnymi rekordami. Aplikacja internetowa pracuje na wszystkich platformach w dowolnym miejscu (np. Android, IOS, Windows itp.), które maja połączenie internetowe. Wszystkie utworzone rekordy są powiązane z systemem informacyjnym AgroCont i mogą być dalej wykorzystywane np. do tworzenia płac lub jako podstawa wewnętrznych analiz.
EN
Regional economic resilience, which is a necessary and indispensable component for ensuring both regional and overall sustainability, is understood principally in relation to the system’s structure and overall functioning ignoring human agency and its bounded rationality. This leads to missing important and potentially crucial elements fostering or hindering resilience, and consequently to designing resilience enhancing programs with low effectiveness. This paper argues that the focus of the resilience concept should shift from the system structure to the behavior of agents, since any outcome at the macro level is a product of the myriad of interacting behaviors. The structure of the system and all the context matters as the options for the behavior and which options are chosen depends on the internal factors of the decision maker. A framework, depicting the mechanism how the above mentioned factors interact and determine behavior thus consequently influencing resilience is proposed. An exemplary analysis of how to use the framework is also presented.
PL
Regionalna resilencja ekonomiczna rozważana jest przede wszystkim w odniesieniu do struktury systemu i ogólnego funkcjonowania, ignorując ludzkie działania i związaną z nimi racjonalność. Jest niezbędnym elementem zapewniającym regionalną i ogólną zrównoważoność, w szczególności w jej wymiarze ekonomicznym. Jednak wąskie podejście do niej w konsekwencji prowadzi do utraty ważnych, potencjalnie kluczowych elementów wspierających lub utrudniających resilencję, a zatem opracowywane tak programy mające zwiększać resilencję charakteryzuje niska skuteczność. W tym artykule sugeruje się, że celem koncepcji resilencji powinno być przesunięcie ze struktury systemu na behawior, ponieważ każdy wynik na poziomie makro jest wynikiem niezliczonych zachowań. Struktura systemu i cały kontekst ma znaczenie, ponieważ opcje zachowania i dokonany wybór zależą od wewnętrznych czynników decydenta. Zaproponowano ramy obrazujące mechanizm interakcji wyżej wymienionych czynników i determinujące zachowanie, a tym samym wpływające na resilencję. Przedstawiono także przykładową analizę korzystania z frameworka.
4
EN
The amendment to the Polish Renewable Energy Act creates great opportunities for the development of the biogas market in Poland. Years of experience in biogas production in Western Europe and the development of biogas installations in Poland indicate the requirement to look for alternative substrates to those produced from dedicated crop production (mainly maize silage). Feasible solutions include the use of biodegradable waste from agriculture or industry as well as municipal landfill sites. The usage of these substrates in the methane fermentation process offers low cost, high biogas production and the safe management of biowaste. The arguments for using them in biogas installations are persuasive. This article presents new approaches of biogas plant installation solutions which allows for the effective fermentation of biowaste from animal and vegetable production, from the agro-food industry and from municipal waste.
5
Content available Regional structure of tractor market in Poland
EN
There are ca 1,492 thousand tractors currently used in Poland, with the average power of 45.3 kW. There are 9.8 ha of agricultural land per one tractor, their average age is ca 25 years and the degree of wear 77%. There are between 20 to 30 thousand tractors newly registered per year, however, these are both new and used tractors imported from abroad. These new registrations, which also reflect new purchases, are diverse depending on the region. Based on the 2018 records of the Central Register of Vehicles and Drivers (CEPiK), the paper establishes essential parameters of the registered tractors, such as price, power, age, depending on the region. There were 25,422 records under analysis, as some of the original records were dismissed as errors after verification. It was established that in the western part of Poland, with farms twice or three times bigger than in the rest of the country, the purchased tractors were characterized by higher power and lower age and, consequently, higher prices (81-95 kW, 14-18 years, PLN168-186 thousands). In contrast, the tractors in south-east Poland, where the dominant farms are of agricultural land below 10 ha, had worse parameters (76-86 kW, 14-18 years, PLN76-86 thousands).
PL
Obecnie w Polsce używanych jest około 1 492 000 ciągników ze średnią mocą 45,3 kW. Na jeden ciągnik przypada 9,8 ha użytków rolnych, ich średni wiek wynosi 25 lat a stopień zużycia 77%. W ciągu roku rejestrowanych jest pomiędzy 20 a 30 tysięcy traktorów, jednakże są to zarówno nowe i używane traktory przywiezione z zagranicy. Te nowe rejestracje, które odzwierciedlają także nowo zakupione ciągniki są zróżnicowane w zależności od regionu. Na podstawie rejestrów wpisanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), niniejszy artykuł określa istotne parametry zarejestrowanych ciągników, takich jak cena, moc, wiek w zależności od regionu. Analizie poddano 25 422 rejestry, ponieważ po weryfikacji część z oryginalnych wpisów zostało odrzuconych jako błędne. Ustalono, że w zachodniej części Polski, gdzie gospodarstwa są dwa lub trzy razy większe niż w pozostałej części kraju, zakupione traktory charakteryzowały się dużą mocą i młodszym wiekiem a w konsekwencji wyższymi cenami (81-95 kW, 14-18 lat, 168-186 tysięcy zł). Przeciwnie, ciągniki w południowo-wschodniej Polsce, gdzie przodujące gospodarstwa posiadały użytki rolne poniżej 10 ha, miały gorsze parametry (76-86 kW, 14-18 lat, 76-86 tysięcy).
EN
The aim of the study is to determine the factors that influence the organic food consumers’ shopping decisions. In 2019, research in this area was conducted among 113 organic food consumers, using the diagnostic survey method with the application of the poll technique and a questionnaire form as a research tool. The research has revealed that organic products have become a target for more and more consumers, who, in their choices, are guided by both rational and emotional arguments. The development of pro-ecological attitudes clearly indicates certain changes in the way of life, thinking and nutrition of contemporary consumers. Universal access to information, the level of awareness and education of people means that people want to know what they eat and know the sources of their food. Therefore, the organic food sector is currently one of the most dynamically developing areas of the Polish economy.
PL
Ludzkość od zarania dziejów zmaga się ze zjawiskiem głodu, którego likwidacja zależy od produkcji żywności i jej dystrybucji. Pomimo coraz lepszej efektywności, rolnictwo nie jest w stanie nadążyć za rosnącą liczbą konsumentów i ich rosnącymi wymaganiami, przy równoczesnej konieczności zachowania troski o stan środowiska naturalnego. Innowacyjność, która może zapobiec negatywnym skutkom globalnych problemów (m.in. zmiany klimatyczne, niedobór surowców czy zmiany demograficzne) stanowi dzisiaj priorytet dla Komisji Europejskiej (KE, 2010b). Idea zrównoważonego rozwoju rolnictwa to silny bodziec do wdrożenia nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania w gospodarstwach rolnych. Metoda szczupłego zarządzania może podnieść efektywność realizowanych działań, zwiększyć wydajność i zminimalizować marnotrawstwo środków produkcji z korzyścią dla środowiska naturalnego. W artykule po raz pierwszy w polskiej literaturze zaprezentowano metodę szczupłego zarządzania w rolnictwie. W tym celu przedstawiono wskaźniki mające wpływ na synergię szczupłych i zielonych systemów zarządzania (Reis, 2018) w gospodarstwie rolnym. W pracy wykorzystano metody przetwarzania danych, takie jak analiza literatury przedmiotu oraz synteza.
EN
From the dawn of history, humanity is struggling with the phenomenon of hunger, the elimination of which is determined by the production of food and its distribution. Despite the ever-improving efficiency, agriculture is not able to match the growing number of consumers in the world and their increasing requirements while maintaining care for the environment. Innovation that can prevent the negative effects of global problems (including climate change, scarcity of raw materials or demographic change, etc.) is one of European Commission’s current main priorities. The idea of agriculture’s sustainable development is a strong incentive to implement modern methods and concepts of farms management. The lean management method can increase the effectiveness of implemented activities, increase efficiency and minimize the number of production wastes for the benefit of the natural environment. The article presents, for the first time in the Polish literature, the application of lean management method in agriculture. For this purpose, the indicators have been presented that have an impact on the synergy of lean and green management systems in an agricultural holding. The proposed synergy model allows to determine the level of maturity of proposed indicators in a selected Polish farm.
PL
Produkcja żywności w Polsce odbywa się przede wszystkim w oparciu o krajową bazę surowcową, czyli surowce pochodzące z rodzimego rolnictwa. Wraz z rozwojem procesu internacjonalizacji polskiego sektora żywnościowego, zwiększyło się znaczenie surowców pochodzących z importu. W okresie przynależności Polski do Unii Europejskiej udział produktów importowanych w łącznych zasobach surowcowych sektora żywnościowego wzrósł do ponad 1/3. Produkty te stanowią głównie surowce pochodzące z innych stref klimatycznych. Struktura zaopatrzenia surowcowego, tj. wykorzystanie krajowych i importowanych surowców różni się w poszczególnych sektorach produkcji żywności, co wynika z uwarunkowań ich funkcjonowania.
EN
Food production in Poland is based mainly on the domestic raw material base, i.e. raw materials originating from domestic agriculture. Along with the development of the internationalization process of Polish food sector, the importance of imported raw materials has increased. During the period of Poland’s membership in the European Union the share of imported products in the total raw material resources increased to over 1/3. These products are mainly raw materials from other climatic zones. The structure of raw material supply, i.e. use of domestic and imported raw materials is different in particular sectors of food production, due to the various conditions of their operation.
PL
Oceniano skuteczność chwastobójczą tembotrionu zastosowanego w obniżonej dawce w zależności od dodatku adiuwantów należących do różnych grup chemicznych oraz pH cieczy użytkowej. W doświadczeniu wykorzystano zmodyfikowany polialkilenotlenek heptametyloksanu (84%), etoksylowany alkohol izodecylowy (90%) oraz metylowany ester oleju rzepakowego (95%). Odczyn cieczy roboczej regulowano za pomocą kwasu octowego, kwasu cytrynowego, fosforanu potasu oraz wody amoniakalnej. Badania przeprowadzono w warunkach szklarniowych, oceniając skuteczność zwalczenia chwastnicy jednostronnej Echinochloa crus-galli L. Najwyższą efektywność działania herbicydu obserwowano w przypadku dodania do mieszaniny metylowanego estru oleju rzepakowego (95%). Zmiana odczynu roztworu nie wpływała w dużym stopniu na poprawę skuteczności substancji aktywnej.
EN
Com. tembotrione herbicide was used in reduced doses after addn. of adjuvants (modified heptamethylhexane polyalkylene oxide, isodecyl alc. ethoxylate and methylated rape oil ester) and pH adjustment with AcOH, citric acid, K3PO4 and aq. NH3 to control Echinochloa crus-galli L weeds under greenhouse conditions. The highest effectiveness of the herbicide was obsd. after addn. of methylated rape oil ester (95%). A change in soln. pH did not significantly affect the effectiveness of the herbicide.
EN
The early beginning of the communist regime in Romania was influenced by transformations of agriculture (including husbandry and fishing), forced to develop intensively (replacing traditional technologies with mechanical ones) and extensively (by taking over natural systems, such as the wetlands). Since the yield did not increase as expected, the conflict with nature was aggravated by finding enemies among the species situated at the top of food chains, blamed for the losses. In order to expedite the outcomes of fighting against these species, media campaigns were developed in parallel with awards given to hunters and people who became part of the war. This paper attempts to correlate the environmental impact of campaigns against certain species with the loss of biodiversity based on statistical data. The analysis indicated that there were direct campaigns to eliminate species conflicting with economy and collateral victims. Each case study illustrates a different point; bustards were eliminated by carelessness (although protected, their status was not enforced); the pelican was eliminated due to insufficient knowledge and contrasting recommendations; and wolf was sentenced to death consciously. The results indicate that although many authors parallel nowadays communist and environmentalist policies, the real communist practices had a strong deleterious environmental impact despite a pro-environmentalist appearance.
PL
Początkom reżimu komunistycznego w Rumunii towarzyszyły istotne transformacje w rolnictwie (odnoszące się m.in. do hodowli i rybołówstwa), będące zarazem intensywne (mechanizacja w miejsce tradycyjnych metod gospodarowania) i ekstensywne (przekształcanie naturalnych ekosystemów, takich jak mokradła). Ponieważ plony nie wzrosły zgodnie z oczekiwaniami, konflikt z naturą został wzmocniony przez poszukiwanie wrogów wśród gatunków znajdujących się na szczycie łańcucha pokarmowego i obwinianie ich winą za straty. W celu poprawy rezultatów walki z tymi gatunkami, przygotowano kampanie medialne, równolegle wprowadzając nagrody dla myśliwych i innych osób, które stały się częścią wojny. W tym artykule, opierając się na danych statystycznych, podjęto próbę połączenia przyrodniczych skutków wspomnianych kampanii z ich wpływem na zmniejszenie bioróżnorodności. Przeprowadzona analiza wykazała, ze wśród przeprowadzonych kampanii medialnych wskazać można na te, które miały na celu wyeliminowanie konkretnych gatunków, nie pasujących do przyjętej ekonomii. Każdy przypadek odzwierciedla inne uwarunkowania; dropie zostały wyeliminowane przez niedbalstwo (chronione tylko formalnie, a nie w rzeczywistości); Pelikan został wyeliminowany z powodu niewystarczającej wiedzy i sprzecznych zaleceń; a wilk został skazany na śmierć świadomie. Należy podkreślić, że choć wielu autorów promuje obecnie politykę komunistyczną i ekologiczną, to rzeczywiste praktyki komunistyczne wywarły zdecydowanie szkodliwy wpływ na środowisko, pomimo ich pozornie proekologicznego wyglądu.
11
Content available Zastosowanie robotów w gospodarstwach rolnych®
PL
Ogromny postęp naukowo-techniczny we współczesnym świecie ma przełożenie na gospodarkę. Pod jego wpływem zachodzą głębokie przeobrażenia w rolnictwie. Jeszcze do niedawna było ono zaniedbane pod względem technologicznym a współcześnie mówi się o wielkim postępie w tej dziedzinie gospodarki. Dokonuje się to za sprawą robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję, które zmieniają charakter pracy gospodarstwa rolnego.
EN
The huge scientific and technical progress taking place in the modern world has a bearing on the economy. Under his influence, there are deep transformations in agriculture. Until recently, it was neglected in terms of technology and today there is talk of great progress in its activities. This is done by robots equipped with artificial intelligence that change the nature of the farm’s operation.
EN
Based on Central Statistical Office (GUS) data and emissive indicators according to the National Center for Balancing and Managing Emissions (KOBiZE), emission of carbon dioxide, caused by direct energy consumption in Polish agriculture in 2015, has been estimated. The value of this emission totaled 12 535,0 Tg (thous. metric tons). It was 86,9 Gg per 100 ha of utilized agricultural area (UAA) and 877,2 Gg per 100 farms. Solid fuels had the largest share (46%) in CO2 emission, including steam coal - 27,7%, and wood and peat – 16.7%. The share of liquid fuels amounted to 41%, including diesel oil 39% in CO2 emission. The share of other energy carriers amounted to a total 13% in CO2 emission. Electricity caused 10% of the total CO2 emission resulting from consumption of energy carriers in agriculture, gaseous fuels - in total 2% (of that liquid petroleum gas 1,3%), and heat - 1%. Emission of CO2 resulting from the diesel oil consumption in agriculture amounted to 4 906,6 Tg (34,1 Gg·100 ha-1 UAA and 343,4 Gg per 100 farms). The consumption of the diesel oil in agriculture of particular voivodeships in 2015 has been estimated as proportional to the share of these voivodeships in national resources of selected categories of the agricultural land. This consumption amounted from 39 thou metric tons in Silesian Voivodeship to 205 thou metric tons in Mazovia voivodeship in 2015. Based on diesel oil consumption regional distribution, the CO2 emission resulting from its use has been calculated for particular voivodeships. Yearly CO2 emission per unit of UAA amounted from 30,9 Gg·100 ha-1 UAA in Warmia-and Mazury Voivodeship to 35,2 Gg·100 ha-1 UAA in Silesian voivodeship, with the country average 34,1 Gg·100 ha-1 UAA. Yearly CO2 emission per 100 farms amounted from 124,1 Gg per 100 farm in Małopolskie Voivodeship to 958,5 Gg per 100 farm in West Pomeranian Voivodeship, with the country average 343,4 Gg per 100 farm.
PL
Na podstawie danych GUS i wskaźników emisyjnych według Narodowego Centrum Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oszacowano emisję dwutlenku węgla spowodowaną bezpośrednim zużyciem energii w polskim rolnictwie w 2015 r. Wartość tej emisji wyniosła 12 535,0 Tg (tys. Ton metrycznych). Było to 86,9 Gg na 100 ha użytków rolnych (UAA) i 877,2 Gg na 100 gospodarstw. Paliwa stałe miały największy udział (46%) w emisji CO2 , w tym węgiel energetyczny - 27,7%, a drewno i torf - 16,7%. Udział paliw ciekłych wyniósł 41%, w tym olej napędowy 39% w emisji CO2. Udział innych nośników energii wyniósł łącznie 13% w emisji CO2 . Energia elektryczna spowodowała 10% całkowitej emisji CO2 wynikającej ze zużycia nośników energii w rolnictwie, paliw gazowych - ogółem 2% (z tego ciekłego gazu naftowego 1,3%), a ciepła - 1%. Emisja CO2 wynikająca ze zużycia oleju napędowego w rolnictwie wyniosła 4 906,6 Tg (34,1 Gg 100 ha-1 UAA i 343,4 Gg na 100 gospodarstw). Zużycie oleju napędowego w rolnictwie poszczególnych województw w 2015 r. Oszacowano jako proporcjonalne do udziału tych województw w zasobach krajowych wybranych kategorii gruntów rolnych. Zużycie to wyniosło od 39 tys. Ton w województwie śląskim do 205 tys. Ton w województwie mazowieckim w 2015 r. Na podstawie regionalnego rozkładu zużycia oleju napędowego wyliczono emisję CO2 wynikającą z jego zużycia dla poszczególnych województw. Roczna emisja CO2 na jednostkę UAA wyniosła od 30,9 Gg 100 ha-1 UAA w województwie warmińsko-mazurskim do 35,2 Gg 100 ha-1 UAA w województwie śląskim, przy średniej krajowej 34,1 Gg 100 ha-1 UAA. Roczna emisja CO2 na 100 gospodarstw wyniosła od 124,1 Gg na 100 gospodarstw w województwie małopolskim do 958,5 Gg na 100 gospodarstw w województwie zachodniopomorskim, przy średniej krajowej 343,4 Gg na 100 gospodarstw.
EN
The prime objective of the current study is to examine the direct relationship between supply chain integration, supply chain learning, benchmarking and the innovation performance of the Agri. firms in Indonesia. In addition to that the study has examined the mediating role of the benchmarking in the relationship between supply chain integration and innovation performance and between supply chain learning and the innovation performance. The data is gathered from the operation and production managers of the Agri. based firms in the Indonesia. Using empirical data, the researcher may use research methods based on variance or covariance for estimation of structural equation models. The simultaneous estimation of the structural and measurement model is enabled through PLS method. The approach provides robust estimates for the data having multicollinearity and skewed distribution of data. Different managerial implications are provided by the results of this study. Initially, the learning of supply chain has found to mediate the relation of customer service performance and SCI as well as innovation performance and SCI for the weak firms. Generally, there is need for the managers to pay attention to the significance of travail and collective work by all the parties such as partners in supply chain and the focal firm.
PL
Artykuł przedstawia badanie bezpośredniego związku między integracją łańcucha dostaw, uczeniem się łańcucha dostaw, analizą porównawczą i wynikami Agri w zakresie innowacji. firm w Indonezji. Ponadto w badaniu zbadano mediacyjną rolę analizy porównawczej w powiązaniu między integracją łańcucha dostaw a wydajnością innowacji oraz między uczeniem się łańcucha dostaw a wydajnością innowacji. Dane były gromadzone od kierowników operacji i produkcji Agri. firmy z siedzibą w Indonezji. Korzystając z danych empirycznych, można zastosować metody badawcze oparte na wariancji lub kowariancji do oszacowania modeli równań strukturalnych. Jednoczesne oszacowanie modelu konstrukcyjnego i pomiarowego jest możliwe za pomocą metody PLS. Podejście to zapewnia wiarygodne szacunki dla danych o wielokoliniowości i przekrzywionej dystrybucji danych. Wyniki tego badania zapewniają różne implikacje zarządcze. Początkowo nauka łańcucha dostaw mogła pośredniczyć w relacji wydajności obsługi klienta i SCI, a także wydajności innowacji i SCI dla słabych firm. Zasadniczo menedżerowie muszą zwracać uwagę na znaczenie pracy i pracy zbiorowej przez wszystkie strony, takie jak partnerzy w łańcuchu dostaw oraz główna firma.
EN
Participatory monitoring allows communities to understand the use and management of local water resources and at the same time develop a sense of ownership of environmental information. The data generated through participatory monitoring of stream flow and rainfall generate evidences to corroborate local people’s experiences with changing water resources patterns. In this study we evaluate the potential of participatory monitoring of hydrological variables to improve scarce water supply utilization in agriculture. The case study site is the Mustang district in Nepal, which is located in the Upper Kaligandaki River Basin in the Himalayas with unique and complex geographical and climatic features. This region is characterized by a semi-arid climate with total annual precipitation of less than 300 mm. Water supply, agricultural land, and livestock grazing are the key ecosystem services that underpin livelihood security of the local population, particularly socio-economically vulnerable groups. An analysis of the measured stream flow data indicate that annual flow of water in the stream can meet the current crop irrigation water needs for the agricultural land of the research site. The data provide local farmers a new way of understanding local water needs. Participatory monitoring would contribute to an optimization of the use of ecosystem services to support economic development and livelihood improvement.
15
Content available remote Image Annotating Tools for Agricultural Purpose : a Requirements Study
EN
Images of natural scenes, like those relevant for agriculture, are characterised with a variety of forms of objects of interest and similarities between objects that one might want to discriminate. This introduces uncertainty to the analysis of such images. Requirements for an image annotation tool to be used in pattern recognition design for agriculture were discussed. A selection of open source annotating tools were presented. Advices how to use the software to handle uncertainty and missing functionalities were described.
EN
The article deals with the development of architectural interests in the circle of the Warsaw (Royal) Society of Friends of Learning, 1800–1832. The author takes into account the topics of lectures, publications and other types of scientifi c initiatives of the members from their active period in the Society but also its new member recruitment policy. The case of architectural interests in the Society gives us an opportunity to raise the question of the signifi cance of architecture at the time (in the eyes of the intellectual elite sanctioned by authorities) as a factor of civilization progress, a role that the Society’s spreading of knowledge was meant to serve. Architecture was a fi eld of interest throughout its entire existence. Initially, during the Prussian occupation and the Duchy of Warsaw, this interest focused on promoting the Greco-Roman ideal, or higher architecture, in line the paradigm of classical order. In the period of the Kingdom of Poland, however, we note a clear shift toward lower architecture and the affi rmation of a new way of thinking about construction, breaking away from the classical tradition (which is best expressed by the choice of Karol Podczaszyński, a Durandist, as a member).
EN
The physicochemical and bacteriological quality of groundwater was assessed to show the impact of the agriculture and human activities in the Triffa Plain located in North-East of Morocco. The current levels of contamination of the groundwater were estimated by analysing electrical conductivity, nitrate, nitrite, ammonia, orthophosphate, and indicators of faecal pollution content. Water samples from 55 locations were collected during two period of time, the wet and the dry season of the year 2016. Result obtained indicated that most samples are highly contaminated. The electrical conductivity varied from 800 to 9 100 μS∙cm–1. Nitrate levels ranged from 25 to 216 mg∙dm–3, with 78% of samples exceeding the critical level value set at 50 mg∙dm–3. Nitrate concentrations are slightly higher during the wet period in 73% of studied cases. Nitrite rarely exceeded the normal rate fixed by World Health Organization and reached 0.90 mg∙dm–3. Ammonia and orthophosphate contents do not exceed these norms. The study revealed a wide contamination of groundwater by microbial agents such as, total coliforms, faecal coliforms and faecal streptococci, with content ranged from 0 to 14 000, 0 to 5 000 and 0 to 5 000 CFU∙(100 cm3)–1 respectively, confirming the impact of septic tanks, wastewater discharge into rivers without treatment, and the use of animal waste on the ground water vulnerability. Samplings and measurements were carried out according to the international standard ISO 13395, ISO 11732 and ISO 15681-2 for chemical compounds and ISO 9308-1 and ISO 7899-2 for microbiological numerations.
PL
Przeprowadzono fizyczną, chemiczną i bakteriologiczną ocenę jakości wód gruntowych, aby wykazać wpływ rolnictwa i innych form działalności człowieka na Równinie Triffa w północnowschodnim Maroku. Poziom zanieczyszczeń oceniono przez analizę przewodnictwa elektrolitycznego, stężeń azotanów i azotynów, jonów amonowych, ortofosforanów oraz wskaźników zanieczyszczeń pochodzenia kałowego. Próbki wody pobrano z 55 stanowisk dwukrotnie – w czasie pory suchej i deszczowej w 2016 r. Wyniki analiz wskazują, że większość próbek wody była silnie zanieczyszczona. Przewodność elektrolityczna właściwa zmieniała się od 800 do 9 100 μS∙cm–1. Stężenie azotanów (V) wynosiło od 25 do 216 mg∙dm–3, a w 78% próbek stwierdzono stężenie większe niż wartość krytyczna równa 50 mg∙dm–3. Stężenie azotanów (III) były nieco większe w porze deszczowej w 73% badanych przypadków. Stężenie azotanów (III) rzadko przekraczało normy ustalone przez WHO, osiągając maksymalnie 0,90 mg∙dm–3. Stężenie jonów amonowych i ortofosforanów nie przekraczało wartości normatywnych. Badania wykazały silne skażenie wód podziemnych mikroorganizmami, co przejawiało się dużym zagęszczeniem całkowitym bakterii coli (0–14 000 jtk∙(100 cm3)–1), bakterii coli pochodzenia kałowego (0–5 000 jtk∙(100 cm3)–1) i kałowych streptokoków (0–5 000 jtk∙(100 cm3)–1). Wyniki te potwierdzają wpływ osadników gnilnych, dopływu nieoczyszczonych ścieków i stosowania nawozów naturalnych na jakość wód gruntowych.
PL
W artykule scharakteryzowano odpady organiczne i nieorganiczne w aspekcie ich przydatności do wykorzystania rolniczego. Przedstawiono źródła powstawania odpadów i sposoby ich przetwarzania na nawozy. Omówiono poszczególne technologie przetwórcze oraz ich zalety i wady. Wskazano, że bezpośrednie stosowanie wielu rodzajów odpadów do nawożenia gleb jest kłopotliwe ze względu na ich niekorzystne właściwości fizyczno-chemiczne, a także nierównomierną zawartość materii organicznej oraz składników pokarmowych. Stwierdzono, że najbardziej korzystną technologią produkcji nawozów z odpadów jest przetworzenie ich w formie granul lub peletu. W efekcie nawożenia gleb nawozami wytworzonymi z odpadów możliwe jest uzyskanie znaczącej poprawy właściwości fizycznych i chemicznych gleb uprawnych przejawiającej się wzrostem odczynu gleb kwaśnych, wzrostem zawartości substancji organicznej, zwiększeniem zawartości frakcji ilastych w glebie, a także wzrostem przyswajalnych dla roślin form makro i mikroelementów.
EN
In the article we characterized organic and inorganic wastes in terms of their suitability for agricultural use. The sources of waste formation and methods of their processing into fertilizers are presented. Individual processing technologies and their advantages and disadvantages are discussed. It was pointed out that direct application of many types of waste for soil fertilization is problematic due to their unfavorable physical and chemical properties as well as uneven organic matter and nutrient content. It was found that the most advantageous technology for the production of fertilizers from waste is their processing in the form of granules or pellets. As a result of fertilizing soils with wastes produced from wastes, it is possible to achieve significant improvement of physical and chemical properties of arable soils, increasing the pH of organic matter, increasing clay content in the soil, and increasing the macro and micronutrients available to plants.
19
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia badań agrochemicznych w oparciu o praktyczne doświadczenia prowadzone na terenie istniejących w Polsce stacji chemiczno-rolniczych. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań gleb użytkowanych rolniczo w latach 1955-2017. Badania gleby prowadzi się na potrzeby doradztwa w zakresie stosowania nawozów w gospodarstwach rolnych w celu intensyfikacji produkcji roślinnej. Wyniki tych badań służą także do opracowania map odczynu i zasobności gleby w przyswajalne formy P, K i Mg, które systematyczne publikowane są w rocznikach statystycznych GUS. Efektem prac jest określenie stanu zanieczyszczenia gleb użytków rolnych metalami ciężkimi i wyznaczenie klas zagrożeń tymi pierwiastkami w uprawie roślin. Stwierdzono ponadto podwyższone zawartości siarki w glebach Polski oraz wyznaczono strefy zagrożeń tym składnikiem. Oznaczono także stężenia fosforu, żelaza i glinu co pozwoliło na wyznaczenie wskaźnika stanu fosforowego gleby, który charakteryzuje stopień wysycenia gleby albo jej zdolności sorpcyjnych. Przedstawione prace przynoszą efekty zmniejszenia wpływu działalności rolniczej na środowisko, w połączniu z poprawą jakości produkowanej żywności.
EN
The article presents the problems of agrochemical research based on practical experience conducted in the existing chemical and agricultural stations in Poland. The results of research on soils used for agriculture in the years 1955-2017 are presented. Soil testing is carried out for the needs of advising on the use of fertilizers on farms in order to intensify plant production. The results of this research are also used to develop maps of pH and abundance of soil in absorbable forms P, K and Mg, which are systematically published in the statistical yearbooks of the Central Statistical Office. The result is to determine the state of contamination of agricultural soils with heavy metals and to determine the hazard classes for these elements in the cultivation of plants. In addition, increased sulfur content in Poland’s soils was found and hazard zones were identified for this constituent. The concentrations of phosphorus, iron and aluminum were also determined, which allowed to limit the soil phosphorus indicator, which is characterized by soil saturation or sorption capacity. The presented works takes of reducing the impact of agricultural activity on the environment, in connection with the improvement of the quality of produced food.
EN
This paper presents the results of physical and chemical tests of surface water samples taken from the areas of the Ostrzeszów Commune, which is part of the Ostrzeszów County, located in the southern part of the Wielkopolska Province. The Ostrzeszów commune is included in the urban-rural areas. The physicochemical analysis of surface waters covered samples taken from seventeen measurement and control points from places as accessible as possible. The water quality was assessed in accordance with the applicable regulations of the Minister of the Environment. Surface waters were characterized by typical variability for agricultural areas, i.e. slightly alkaline, pH in the range of 7.5-8.45; specific conductivity in the range of 246-512 μS/cm; turbidity in the range of 1.7-10.5 NTU; total hardness in the range of 1.6-3.2 mmol∙dm-3 Ca2+, Mg2+; alkalinity in the range of 66-142 mg∙dm-3 CaCO3 ; chloride content in the range of 19-47 mg/dm3 Cl-; content of biogenic compounds, ie: nitrites in the range of 0.02-0.36 mg∙dm-3 N-NO2 - ; nitrates in the range of 0.05 - 4,9 mg∙dm-3 N-NO3 - ; ammonium ion in the range of 0.04-0.94 mg∙dm-3 N-NH4 + ; the content of orthophosphate in the range of 0.11-1,56 mg∙dm-3 P-PO4 3-. The content of metals, i.e. manganese Mn, Fe iron, was characterized by high variability depending on the location of the sampling site (Mn manganese in the range of 0.006-0.22 mg∙dm-3, Fe iron in the range of 0.02-0.28 mg∙dm-3, potassium K in the range of 10-13 mg∙dm-3). In all analyzed samples, the presence of copper Cu, nickel Ni and zinc Zn was not detected. The quality of surface waters of the Ostrzeszów commune, in addition to natural hydrological factors, is affected by areas covered by agricultural activity and the evident lack of developed sewerage system in the analyzed sampling regions. The research carried out at the turn of the year showed that the use of artificial and natural fertilizers in cultivated areas contributed to the increase in the content of biogenic and mineral substances in surface.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.