Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agricultural technique
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Efficiency in the use of agricultural technique
EN
The objective of the paper was to determine appropriate relations between efficiency and effectiveness of implementing the scientific and technical progress and work organization with the use of the EU funds. In 2004-2009 70 selected family farms from the province of Biłgoraj, which benefit from the EU funding for technical modernization, were investigated. The period prior to and after obtaining the aid was analysed. Efficiency of using agricultural engineering referred to the amount of aid and the net commodity production was the highest in farms, which were big with respect to the area and economy. The costs of obtaining grain units (GU) were decreasing along with the increase of the economic size of farms, while the net commodity production was rising in these farms. Efficiency of using the EU funds for technical modernization was presented in each investigated group of farms, but these funds were the most effectively used in farms with the area up to 70 ha of AL, which is mainly determined by the AL area, economic size, level of the obtained farming effects and the level of providing the work station with infrastructure. In farms with smaller areas, a high level of the employment infrastructure, at the simultaneous loading with high costs of mechanization means, was proved. Modernization of farms, considerably influences the production process, all mechanization rates increase including: the replacement value of mechanization means, the level of technical infrastructure of employment, installed power, objectified work inputs, human labour expenditures, employee infrastructure, energy infrastructure of employment, mechanization degree and the net commodity production (GU·ha-1 AL).
PL
Celem pracy było określenie właściwych relacji pomiędzy sprawnością a skutecznością wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacji pracy, przy wykorzystanie funduszy UE. W latach 2004-2009 przebadano 70 wybranych gospodarstw rodzinnych z powiatu biłgorajskiego korzystających z dofinansowania UE na modernizację techniczną. Analizowano okres przed i po otrzymaniu pomocy. Efektywności stosowania techniki rolniczej w odniesieniu do kwoty pomocy i produkcji towarowej netto była najwyższa w dużych obszarowo oraz ekonomicznie gospodarstwach. Koszty uzyskania jednostek zbożowych (JZ) malały wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw, natomiast produkcja towarowa netto w tych gospodarstwach wzrastała. Efektywność wykorzystania funduszy UE na techniczną modernizację wykazano w każdej z badanych grup gospodarstw, ale środki te były najskuteczniej wykorzystywane w gospodarstwach do 70 ha UR, co jest determinowane przede wszystkim powierzchnią UR, wielkością ekonomiczną, poziomem uzyskiwanych efektów gospodarowania oraz poziomem uzbrojenia stanowiska pracy. W mniejszych obszarowo gospodarstwach wykazano wysoki poziom uzbrojenia pracy, przy jednoczesnym obciążeniu wysokimi kosztami środków mechanizacji. Modernizacja gospodarstw rolnych znacząco wpływa na proces produkcji, wzrastają wszystkie wskaźniki mechanizacji, w tym: wartość odtworzeniowa środków mechanizacji, poziom uzbrojenia technicznego pracy, moc zainstalowana, nakłady pracy uprzedmiotowionej, nakłady pracy ludzkiej, uzbrojenie pracownika, uzbrojenie energetyczne pracy, stopień mechanizacji i produkcja towarowa netto (JZ·ha-1 UR).
PL
Na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeprowadzono badania ankietowe dotyczące umiejętności wykorzystania sprzętu komputerowego oraz wybranego oprogramowania użytkowego wśród studentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Analiza wyników badań wykazała znaczne zróżnicowanie poziomu znajomości podstaw informatyki i umiejętności obsługi sprzętu komputerowego wśród studentów TRiL. Wskazuje to na wyraźną potrzebę dokonania pewnej modernizacji przedmiotów informatycznych dla kierunku TRiL na UW-M w Olsztynie z uwzględnieniem programu studiów i zapotrzebowania, jakie wykażą studenci.
EN
At the Faculty of Technical Sciences of University of Warmia and Mazury in Olsztyn there was conducted a survey concerning skills level of informatics fundamentals and level of operating a personal computer skill amongst students of the Faculty Agricultural and Forest Technology. The analysis of research results proved that there is strongly diversified level of informatics fundamentals and level of operating a personal computer skill amongst students. It demonstrates that there is distinct necessity of studies programme modification referring to informatics subjects and students demands.
PL
Rolnictwo województwa podkarpackiego wyróżnia się dużym rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem zasobów siły roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej. Znacznie zróżnicowanie warunków przyrodniczo-glebowych, a zwłaszcza konieczność gospodarowania na terenach płaskich, podgórskich i górskich, stwarza konieczność utrzymania zróżnicowanego parku maszynowego. Podkarpackie gospodarstwa rolnicze są dosyć dobrze wyposażone pod względem ilościowym w sprzęt rolniczy, braki występują w środkach transportowych i sprzęcie specjalistycznym używanym w produkcji roślinnej. Jednak park maszynowy jest w przeważającej części wysłużony.
EN
The agriculture of Podkarpackie voivodeship has one feature which makes it distingnishable from other povinces. It is known for its land divisions, an excess of supplies of man - power as well as for low efficency of agrarian production. Significant differences in soil and natural conditions and particularly the necessity of farming on flat, upland and mountainous areas creates necessity of maintaining various machines. It has been stated that agricultural farms in Podkarpackie are relatively well - equipped with regard to the amound of agricultural implements, there is a lack of means of transpotr and specialited equipment that could be used in plant production. However the quality of the machines - park is in majority low becouse of a prepoderance of broken - down machines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.