Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agricultural engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
EN
When using remote sensing we can achieve not only high and good quality yields but also lower pollution of natural environment and substantial reduction of production costs. Some satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with plants designated for feeding purposes as well. Besides that it can contribute to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during field work, providing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops’ level measurement, monitoring of animals and monitoring of farm machinery work.
PL
Dzięki zastosowaniu teledetekcji możemy osiągnąć nie tylko wysokie i dobre plony, ale także mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego i znaczne obniżenie kosztów produkcji. Niektóre systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, a także roślinach przeznaczonych do celów żywieniowych. Poza tym może przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiar wielkości upraw polowych, monitorowanie zwierząt, monitorowanie gospodarstwa oraz pracy maszyn.
3
Content available remote Development of plant cultivation using precision agriculture
EN
Processed aerial and satellite photographs, adjusted to the points of geodesy base in a specified coordinate system occur in a form of ortofotomaps. Satellite systems make possible to obtain information about soil structure and different types of crops including feed plants; owing to precision agriculture we may obtain not only obtain very high and good quality yields but also have an influence on limiting of natural environment pollution and reduction of production costs. Obtaining data by using teledetection methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view application in precision agriculture. IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, soil sampling, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID, monitoring of farm machinery work. Besides that it can rationalize process of payments management concerning IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID and monitoring of farm machinery work.
PL
Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dostosowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych występują w postaci ortofotomap. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskiwanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw włącznie z roślinami paszowymi, a także dzięki rolnictwu precyzyjnemu nie tylko uzyskuje się bardzo wysokie i dobrej jakości plony, ale także wpływa się na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszenie kosztów produkcji. Uzyskanie danych za pomocą metod teledetekcyjnych jest zintegrowane z informacją o przestrzennej zmienności gleby i roślin, która pochodzi z jednostek monitorujących wykonujących rejestrację zmian w czasie, co ma znaczenie z punktu widzenia stosowania rolnictwa precyzyjnego. Poza tym może zracjonalizować proces zarządzania płatnościami w systemie komputerowym IACS, przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego na większą skalę poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiary upraw polowych, monitorowanie ilości zwierząt w gospodarstwie i monitorowanie pracy maszyn rolniczych.
EN
The research analyzed the functioning of the agricultural machine engineering enterprises in Vinnytsia region in view of their financial state. Their grouping was conducted depending on the efficiency of their activity. The ranking score of the enterprises was composed following a number of the set factors – factor maneuvering, total solvency ratio, directly invested capital turnover ratio, rate of return on sales of products and rate of return on invested capital of the company. As a result of this analysis strengths and weaknesses were identified of the enterprises of agricultural machine engineering. They were divided into three groups: the first group were companies with the poor financial state, the second - companies that operate unstably and the third - the enterprises which develop its potential. It was revealed that there was no change in the rating, indicating the absence of sharp decay and lack of sharp growth. It was proved that the development of agricultural machine building enterprises of Vinnytsia region is not uniform: on the one hand, there are companies that develop, get modernized and adapt to new conditions, on the other hand - there are businesses that either do individual orders or rent their space for rent, which undoubtedly indicates their complete degradation. Thus, the analysis of our group of companies allowed to further ensure the substantial differentiation of agricultural engineering enterprises of Vinnytsia region in terms of opportunities and their activities. A number of identified trends allowed to form a clearer picture of state enterprises. It is shown that the efficiency of business management to some extent can be displayed using a comprehensive integrated approach to assessing the financial condition.
EN
The objective of the paper was to carry out a bibliometric quantitative analysis of publications concerning the application of artificial neural networks in the research area - agriculture and a bibliometric quantitative analysis and subject analysis with regard to agricultural engineering. A number of scientific publications devoted to the ANN found in the data base of the Web of Science - in documents published to 2015 was a basis for the quantitative analysis. Research on the use of artificial neural networks in the research area – agriculture is extending systematically. Moreover, a rapidly growing number of citations prove a continuous increase in the scientists' interest in possibilities of the ANN applications. The quantitative analysis of scientific publications in 5 selected scientific journals and thematically related to agricultural engineering (indexed in the Web of Science) allowed a statement that 236 scientific articles from 1996-2015 were related to the ANN application. The biggest number of publications was reported in Computers and Electronics in Agriculture - 118 articles. In 2011-2015 there was a growing trend in dynamics of publishing of scientific papers devoted to the ANN application to agricultural engineering. Thus, we may assume that the research related to application of the artificial neural networks to agricultural engineering will be continued and their scope and number will be still growing. The thematic analysis of the most often quoted publications from 2011-2015 in the journal Computers and Electronics in Agriculture, proved that they concern both the issues related to the classification problem as well as to modelling processes and systems. We should suppose that the subjects related to modelling of drying processes and application of neural networks for image analysis will grow dynamically in the following years.
PL
Celem pracy było przeprowadzenie bibliometrycznej analizy ilościowej publikacji dotyczących wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (ANN) w obszarze badawczym rolnictwo oraz bibliometrycznej analizy ilościowej i tematycznej w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Podstawą dla wykonania analiz ilościowych była liczba publikacji naukowych poświęconych ANN znaleziona w bazie Web of Science - dokumenty opublikowane do roku 2015. Badania nad zastosowaniami sztucznych sieci neuronowych w obszarze badawczym rolnictwo rozszerzają się systematycznie. O ciągłym wzroście zainteresowania naukowców możliwościami wykorzystania ANN świadczy również gwałtownie wzrastająca liczba cytowań. Analiza ilościowa publikacji naukowych w 5 wybranych czasopismach naukowych tematycznie związanych z inżynierią rolniczą (indeksowanych w bazie Web of Science) pozwoliła stwierdzić, że 236 artykułów naukowych z lat 1996-2015 było powiązane tematycznie z zastosowaniem ANN. Najwięcej publikacji odnotowano w czasopiśmie Computers and Electronics in Agriculture - 118 artykułów. W latach 2011-2015 występuje tendencja wzrostowa dynamiki publikowania prac naukowych poświęconych zastosowaniom ANN w inżynierii rolniczej. Można zatem wnioskować, że badania związane z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych w dyscyplinie inżynieria rolnicza będą kontynuowane, a ich zakres i liczba będzie się w dalszym ciągu zwiększać. Analiza tematyki najczęściej cytowanych publikacji z lat 2011-2015 w czasopiśmie Computers and Electronics in Agriculture wykazała, że dotyczą one zarówno zagadnień związanych z problemem klasyfikacji, jak i modelowania procesów i systemów. Należy przypuszczać, że tematyka związana z modelowaniem procesów suszarniczych oraz wykorzystaniem sieci neuronowych do analizy obrazu będzie się w kolejnych latach gwałtownie rozwijać.
PL
W artykule zwrócono uwagę na specyfikę obiektów przeznaczonych do hodowli i przetwórstwa żywności, a także na czynniki środowiska, które wpływają na obniżenie się poziomu właściwości płyt warstwowych wykorzystanych do budowy tych obiektów. Wymieniono, czym powinno się kierować przy doborze powłoki płyt warstwowych oraz wyjaśniono kategorię odporności korozyjnej.
EN
The article points out the specific character of facilities intended for breeding and food processing, as well as environmental factors responsible for the deterioration of properties of sandwich panels used to construct these facilities. The article also explains which criteria should be taken into account when selecting sandwich panel coatings and elucidates the category of corrosion resistance.
EN
The article presents the derivation of formulas for calculating the length of the sector and transit times of working machines at the edges of a rectangular plot. Working width of machines and the width and length of the patch were taken into account. This article is the first in a series devoted to the influence of the path length and the transit times on the edges of plots upon the decrease of net profit in agricultural farms.
11
Content available Inżynieria rolnicza w Stanach Zjednoczonych
PL
W artykule przedstawiono miejsce inżynierii rolniczej w Stanach Zjednoczonych, jako dyscypliny naukowej i kierunku kształcenia, oraz jej udziału w transferze innowacji do sektora rolno-spożywczego. Malejąca liczba studentów i środków finansowych na badania rolnicze w USA wymusza przekształcenia w inżynierii rolniczej. Są one ukierunkowane głównie na poszerzenie obszaru zainteresowań i stałą aktualizację tematyki badawczej w oparciu o potrzeby praktyki. Obszar zainteresowań IR w USA wyraźnie przesuwa się bardziej w stronę zagadnień biologicznych niż technicznych, czyli inżynierii biosystemów. Wzorem dla koniecznej reorientacji w polskiej inżynierii rolniczej powinien być amerykański system RET (research, extension, teaching). System jest źródłem inspiracji dla nauki i skutecznym narzędziem transferu innowacji do praktyki. Ułatwia również proces aktualizacji wiedzy wykładowców i sprzyja doskonaleniu edukacji akademickiej.
EN
The paper presents the position of agricultural engineering in the United States as a scientific discipline, a field of academic education and its participation in innovation transfer to agri-food sector. The decreasing number of students and financial resources for agricultural research in the United States enforces transformation in agricultural engineering. Such changes are oriented mainly on extending the area of interest and permanent updating of research topics based on the requirements of farmers and manufactures of agricultural machines. The area of expertise of agricultural engineering in the U.S. is changing towards rather biological than technical issues, that is engineering of biosystems. That should be also our guiding direction of future transformations. The American system RET (research, extension, teaching) should be the model for the inevitable transformation of the Polish agricultural engineering. The system is a source of inspiration for science and effective tool for the transfer of innovation into agri-food sector. It also facilitates the process updating teachers’knowledge and promotes improvement of academic education.
12
Content available Nauczanie w inżynierii rolniczej - dzisiaj i jutro
PL
Celem opracowania było przedstawienie analizy procesów zachodzących w obszarze przebudowy programów nauczania inżynierii rolniczej w Polsce i zagranicą. Wynika z niej, że nadrzędnym celem wprowadzanych zmian jest zapobieżenie podupadaniu zawodu, czego dowodem jest malejące, niekiedy bardzo drastycznie, zainteresowanie podejmowaniem studiów w tym obszarze kształcenia. Przypadki wzrostu liczby kandydatów zdarzają się niezmiernie rzadko - są spowodowane szczególnymi uwarunkowaniami lokalnymi i nie oznaczają poprawy zatrudnialności absolwentów. Konieczne jest zintensyfikowanie dyskusji w całym środowisku inżynierii rolniczej w Polsce i opracowanie mapy drogowej wytyczającej szlaki do wdrażania niezbędnych, dostosowanych do współczesnych potrzebie oczekiwań zmian w nauczaniu inżynierii rolniczej, zwiększających atrakcyjność zawodu i sprzyjających poprawie zatrudnialności.
EN
The objective of the work was to present analysis of processes which take place in the area of reconstruction of programmes related to teaching agricultural engineering in Poland and abroad. The results of the analysis prove that preventing decline of the profession is the main purpose of the implemented changes. The decline is visible at the decrease, sometimes very drastic, in the interest in this type of education. Cases of the increase in the number of candidates are very rare - they result from special local conditions and do not stand for improvement in employing graduates. It is necessaryto intensify discussions within the whole society of agricultural engineering in Poland as well as to work out a map which would open a way for implementing indispensable changes in teaching agricultural engineering adjusted to modern demands and expectations and increasing attractiveness of the profession and influencing the improvement of employment.
PL
Przedstawiono pożądane i potrzebne kierunki badań w procesie produkcji ziemniaków. Kierunki te dotyczą zagadnień, w których może i powinna uczestniczyć inżynieria rolnicza. Podejmowane tematy powinny wpisywać się w bardzo szeroki wachlarz zagadnień, tworzących cały system produkcji polowej, przetwórstwa, organizacji rynku i dystrybucji ziemniaków.
EN
Author presented the research directions, desirable and necessary, in the process of potato production. Suggested research directions include the problems which may and ought to be solved by application of agricultural engineering as the scientific discipline. The research subjects being undertaken should be fitted to very wide range of problems, creating the whole system of potato field cropping (soil tillage, irrigation, haulm removal, harvesting), processing, organization of potato market and distribution.
PL
W pracy przedstawiono przegląd wymagań i zasad prowadzenia studiów trzeciego stopnia z zakresu inżynierii rolniczej w Europie. Są one bardzo zróżnicowane. Objawia się to zarówno w okresie trwania (6-10 semestrów), liczbie obowiązkowych i wybieralnych przedmiotów oraz w stosowaniu europejskiego systemu transferu punktów. Dotyczy to również zasad i formy przedłożonej rozprawy oraz organizacji obrony. Przeważa pogląd, że nie należy tworzyć jednolitych zasad dla studiów trzeciego stopnia w Europie, gdyż mogło by to doprowadzić do ograniczenia niezależności badań naukowych.
EN
The work presents a review of requirements and rules for organising the third grade studies in the agricultural engineering in Europe. They are highly diversified. This is visible in duration (6-10 semesters), the number of compulsory and selectable subjects, and in applying the European Credit Transfer System. This also applies to the rules and form of submitted dissertation and defence organisation. It is commonly believed that no uniform rules should be established for third grade studies in Europe, since this may lead to limitation of scientific research independence.
PL
Praca przedstawia drogę rozwojową Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w okresie 40-tu ostatnich lat. Ukazuje wpływ tego Ośrodka na rozwój krajowego środowiska inżynierii rolniczej a także sylwetki Profesorów: Janusza Hamana i Andrzeja Kwiecińskiego.
EN
The paper presents how the Department of Production Engineering of the University of Life Sciences has developed for the last forty years. It presents the influence of the Centre on the development of the national environment of agricultural engineering and profiles of the following professors: Janusz Haman and Andrzej Kwieciński.
PL
W pracy przedstawiono tematykę prac prezentowanych na Kongresie Inżynierii Rolniczej w Quebec w Kanadzie. Dokonano globalnego zestawienia tych prac wraz z syntetycznym omówieniem prezentowanej tematyki w poszczególnych sekcjach International Commission of Agritultural and Biosystems Engineering (CIGR). Przedstawiono również przemyślenia autora na temat kierunków intensyfikacji badań naukowych z zakresu inżynierii rolniczej w świetle wyzwań stojących przed nauką polską.
EN
The paper presents the subject of works presented during the Congress of Agricultural Engineering in Quebec, Canada. It contains global comparison of these works, including synthetic discussion of presented matter during individual sections of International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR). Moreover, the work demonstrates the author's reflections on trends in intensifying scientific research in the field of agricultural engineering in the aspect of challenges faced by Polish science.
17
Content available Współczesne wyzwania dla inżynierii rolniczej
PL
Potrzeba dostosowania techniki i technologii do wymogów rolnictwa zrównoważonego wyznacza kierunki badań naukowych w zakresie inżynierii rolniczej. Do priorytetowych przedmiotów badań należą obecnie rolnictwo precyzyjne i monitorowanie produktów żywnościowych na wszystkich etapach ich produkcji, przetwórstwa i obrotu handlowego. W pracy przedstawiono niezbędne kierunki tych badań i wdrożeń.
EN
The necessity of adapting technique and technology to the requirements of sustainable farming determines the research directions in agricultural engineering. Actually, the subjects of particular priority include precision agriculture and monitoring of the food products at all stages of their production, processing and trade turnover. This paper presented the essential directions in mentioned research and implementation activities.
PL
Proces prognozowania ma praktyczne zastosowanie w szerokim zakresie działalności ludzkiej, w tym również w rolnictwie. Jakość takich prognoz ma istotne znaczenie dla kolejnych etapów występujących w łańcuchu produkcyjno-dystrybucyjnym płodów rolnych. Celem pracy było wytworzenie neuronowego systemu informatycznego, pozwalającego na dokonanie prognozy wielkości plonu oraz zawartość skrobi w bulwach ziemniaków, na podstawie wybranych czynników agrotechnicznych.
EN
Forecasting process has practical applications in a wide range of human activity, including agriculture. The quality of such predictions is important for subsequent phases occurring in the chain of production and distribution of agricultural products. The purpose of this work, was to design, to do, and to test the informational system, which is based in technology of the artificial network of neurons, which allows to predict the size of the crops, and the contents of the starch in the potatos bulb on the basis of the chosen agro-technical factors.
PL
W pracy podjęto problem perspektyw rozwojowych inżynierii rolniczej, zarówno jako dyscypliny naukowej jak i kierunku studiów. Uznano, że ze względu na przedmiot badań winna ona mieć miejsce w naukach rolniczych. Na tle przewidywanych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym perspektywa rozwoju inżynierii jako kierunku studiów będzie coraz trudniejsza dlatego konieczne są modyfikacje profilu kształcenia. Równocześnie wykazano bardzo niebezpieczną tendencję w kształceniu na kierunkach rolniczych i zbliżonych, polegającą na stopniowym likwidowaniu przedmiotów inżynieryjnych.
EN
This work deals with the problem of development prospects of agricultural engineering, both as a branch of science and fields of study. It was decided that, because of the subject-matter of research, it should be regarded as agricultural sciences. In view of envisaged changes in science and higher education, the prospect for development of engineering as a field of study will become gradually more difficult, therefore it is necessary to modify the educational profile. At the same time, the work points out a very dangerous tendency in education in agricultural and similar fields of study, which consists in the gradual liquidation of engineering subjects.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród dwóch grup wiekowych absolwentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pytania skierowane do respondentów miały na celu uzyskanie informacji mówiących m.in. o tym, dlaczego podjęli naukę na danym kierunku, o przebiegu studiów, a także o sytuacji po zakończeniu nauki i problemach związanych z odnalezieniem się na rynku pracy. Zgromadzone dane pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących oceny jakości kształcenia studentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna.
EN
The paper presents results of a survey research carried out among two age groups of agricultural and forest engineering graduates from Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Questions addressed to respondents were intended so as to obtain information explaining why they had chosen this field of studies, about the course of studies, graduates' situation after completion of education, and problems involved in finding themselves in labour market. Acquired data allowed to formulate conclusions regarding the assessment of education quality for students of agricultural and forest engineering branch.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.