Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aglomeracja śląska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP oraz MZK Tychy na trasie umożliwiającej dojazd z szpitala specjalistycznego zlokalizowanego w centrum miasta Tychy do centrum Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej. W artykule dokonano analizy liczby połączeń oraz czasu oczekiwania na przesiadkę z autobusu linii MZK Tychy nr 14 na autobusy KZK GOP.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP and MZK Tychy from allowing access to the Specialist Hospital located in the center of the Tychy city. The article analyzes the number of connections and the waiting time to change MZK Ty-chy bus line No. 14 on KZK GOP buses.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP oraz MZK Tychy na trasie umożliwiającej dojazd z szpitala specjalistycznego zlokalizowanego w centrum miasta Tychy do centrum Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej. W artykule dokonano analizy liczby połączeń oraz czasu oczekiwania na przesiadkę z autobusu linii MZK Tychy nr 1 na autobusy KZK GOP.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP and MZK Tychy from allowing access to the Specialist Hospital located in the center of the Tychy city. The article analyzes the number of connections and the waiting time to change MZK Tychy bus line No. 1 on KZK GOP buses.
PL
Rozwój motoryzacji w naszym kraju przyczynia się do powstawania poważnych problemów społeczno-ekonomicznych. Najbardziej bolesnymi, negatywnymi skutkami rozwoju ruchu drogowego są wypadki na drogach. Aby zapobiec tym zjawiskom niezbędne są prace nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. W „Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2014” zdiagnozowano główne problemy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i założono kontynuację tzw. Wizji ZERO, zakładającej spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do zera. Wychodząc z założeń tego Programu, w aglomeracji śląskiej przeprowadzono quasi badania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego oparte na pięciu filarach: bezpieczne zachowania uczestników ruchu – bezpieczny człowiek, bezpieczna infrastruktura drogowa – bezpieczne drogi, bezpieczna prędkość, bezpieczne pojazdy, system ratownictwa i pomocy medycznej – ratownictwo i opieka powypadkowa. Ocena bezpieczeństwa drogowego na Śląsku nie odbiega od ocen ogólnopolskich a propozycje poprawy brd są często godne zastanowienia i przesłankami do podjęcia dalszych badań.
EN
Automotive development process in Poland contributes to the emergence of serious socio-economic issues. The most painful, negative results of development of road traffic are car accidents. In order to achieve a significant reduction in number of which, an act of amelioration of the traffic safety in Poland must necessarily be done. During the “National Traffic Safety Program 2013-2014” main problems of traffic safety were diagnosed, and continuation of the so-called ZERO Vision, which assumed reduction of traffic fatalities and serious injuries to zero, was set up. Based on the Program assumptions, series of experiments concerning road safety were conducted over the Silesian agglomeration. Each experiment was based on five pillars: safe behavior among road users- safe man, safe road infrastructure- safe roads, safe velocity, safe vehicles, medical service and rescue systems- emergency rescue, after-care and medical attention. The assessments of Silesian road safety does not stray from nationwide’ evaluations, moreover, proposals to improve National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) are usually both: a thing worth being considered and a premise for conducting further experiments.
PL
Aglomeracja Śląska ma bardzo wiele zalet, które predysponują ją do możliwości stworzenia Śląskiego Globalnego Operatora Logistycznego. System transportowy, potencjał ludzki i gospodarczy regionu umożliwiają wykorzystania tych czynników w celu pobudzenia i harmonizacji inwestycji logistycznych. Przedstawiono aktualny stan inwestycji w centra logistyczne oraz działające już centra logistyczne, a także w kompleksy magazynowe wielkopowierzchniowe.
EN
Silesia agglomeration has a lot of advantages which predispose it to the possibility of creating a Silesian Global Logistics Operator. Transportation system, the human and economic potential of the Upper Silesia region allow the use of these factors in order to stimulate and harmonization logistics investments. The current state of investment in logistics centers and logistics centers already operating and also storage complexes with large area have been presented in this article.
PL
W Polsce funkcjonuje siedemnaście instalacji termicznego suszenia, dwanaście suszarni słonecznych i jedenaście mono- spalarni osadów ściekowych, rozpoczęto też budowę sześciu zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych, a kolejne instalacje tego typu są planowane. Nie ma jednak, w naszym kraju, żadnej instalacji umożliwiającej spalanie zarówno komunalnych osadów ściekowych jak i odpadów komunalnych. Ponieważ parametry energetyczne odpadów komunalnych są o wiele lepsze od parametrów energetycznych komunalnych osadów ściekowych, współspalanie tych paliw jest kuszącą alternatywą, nad którą szczególnie powinni zastanowić się wytwórcy osadów ściekowych.
EN
Poland has seventeen thermal drying facilities, twelve solar drying plants, and eleven mono-incineration plants for sewage sludge. While six thermal treatment facilities for processing municipal waste are under construction, development of additional similar plants has already been planned. Nevertheless, Poland does not have an installation for the combustion of both municipal sewage sludge and municipal waste. Since the energy value of municipal waste is significantly higher than that of municipal sewage sludge, the co-combustion of both fuels poses a viable alternative which ought to be considered especially by sewage sludge producers.
PL
Polityka transportowa powinna być uchwalona w formie aktu prawa miejscowego przez właściwy organ samorządowy i musi być spójna ze strategią rozwoju miasta. Strategia, z racji swojej ogólności, powinna być podstawą do opracowania polityk branżowych oraz programów operacyjnych. Uchwalenie odrębnej strategii branżowej w odniesieniu do transportu jest konieczne ze względu na to, że system transportowy determinuje sprawne funkcjonowanie pozostałych elementów w mieście. Oprócz uchwały należy sporządzić program wdrożenia polityki transportowej, uwzględniający różne narzędzia i działania, które posłużą do realizacji uchwały w zakresie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, mechanizmów i programów edukacyjno-szkoleniowych.
EN
Transport policy should be passed as a legal document of local law by the proper local government body and should be coherent with the city development strategy. Such strategy, due to the fact that it is a general assumption, should be the basis in formulation of trade policies and operational programs. Passing a separate strategy for the transport trade is necessary, because transport system determines the efficient functioning of the rest of the elements in the city. Besides the legal act, there should also be a program of transport policy introduction which would take into account various tools and actions, which are necessary in implementation of the legal act in terms of arrangement plan, investments, mechanisms and educational and training programs
PL
Od ponad trzech lat trwają prace nad uzgodnieniem koncepcji komunikacji kolejowej w obrębie aglomeracji śląskiej oraz połączenia jej miast z międzynarodowym dworcem lotniczym w Pyrzowicach. Zainicjowane przez Śląski Urząd Marszałkowski prace studyjne dały w zeszłym roku odpowiedź na pytanie, jak optymalnie wytyczyć połączenie szynowe pomiędzy możliwie największą liczbą ośrodków miejskich na terenie aglomeracji z lotniskiem.
PL
W artykule zaprezentowano mechanizmy związane z konkurencyjnością pomiędzy poszczególnymi ośrodkami miejskimi konurbacji śląskiej jako .siłą sprawczą. i motorem powstawania tych ośrodków. W obszarze tym konkurencja jest niejako permanentnie wpisana w sferę życia miast. Najczęściej odbywa się ona na dwóch poziomach: pierwszy dotyczy konkurencji gospodarczej poszczególnych ośrodków, drugi związany jest z hierarchią i znaczeniem administracyjnym poszczególnych miast. Autor w artykule omawia zasady konkurencji miast śląskich na podstawie zasad konkurencji ekonomicznej, zwracając jednocześnie uwagę na pewne istotne zagadnienia marginalizowane w planowaniu przestrzennym.
EN
In his paper, the author presents the competition mechanisms operating in the towns belonging to Silesian conurbation as driving forces behind the growth of these towns. In the area, competition is a permanent element of urban reality. Most often the competition takes place at two levels: the first one concerns economic race between the towns and the other is connected with the hierarchy and administrative importance of a particular town. The author describes the mechanisms of competition between Silesian towns in light of the principles of economic competition. The paper touches upon some vital issues which are frequently marginalized in the process of spatial planning.
PL
W Polsce obserwowane są obecnie dwa niezwykle silne zjawiska: dążenie do tworzenia metropolii oraz proces deglomeracyjny naszych miast. Odnotowana w wzorzec do przeprowadzenia analizy i prześledzenia tego problemu na przykładzie Polski. Obecnie w naszym kraju wraz ze wzrostem zarobków, głównie klasy średniej, mamy do czynienia z jej wyraźnym uwidocznieniem się w naszym społeczeństwie. Jednocześnie przez media, deweloperów i banki lansowany jest model życia we własnym domu pod miastem jako pewna "idea szczęścia i dobrobytu". Następujący po wejściu Polski do Unii Europejskiej dynamiczny rozwój i dość dobra koniunktura gospodarcza dały nadzieję, że zaciągnięte 25- i 35-letnie kredyty mają szansę spłaty. Dobra dostępność do mediów, w tym Internetu, oraz usług w postaci dużych centrów handlowych powodują, że obserwowane zjawisko deglomeracji miast jest bardzo wyraźne, szczególnie w dużych rozwijających się miastach i aglomeracjach, i jest ono bardzo podobne do tego, które zaobserwowano w Ameryce w latach 60.
EN
For the time being in Poland the two unusually strong occurences can be watched - on one hand it is a pursuance to creation the metropolis, and the other occurence is related to strong deglomeration process of our cities. The deglomeration of large cities observed in USA during the sixties of 20th century may be considered by ourselves as the specimen to be used for analysis and investigation of mentioned question. Presently in our country, together with wages increase, mainly related to middle class, we can see a clear appearance of this class within our society. At the same time, media, property developers and banks are promoting the life model based on living in own house located outside the city, and such model introduces a "happiness and welfare vision". The dynamic growth and good economic outlook that happened in Poland after entering the European Union made together the expectations that long time loans granted with maturity 25 and 35 years will be probably paid back. The good media access including Internet and services based on huge trade centers make the watched deglomeration occurence very clear especially within cities and conurbations being developed, and these processes are very similar to these ones that happened in USA during sixties.
PL
Problem rewitalizacji miast jest potrzebą związaną z ogólnym procesem ewolucyjnych przemian społeczno-technicznych. Miasta Górnego Śląska stanowią w tym programie obszar szczególny: polem badawczym i obszarami działania są tutaj przede wszystkim zagadnienia zdrowia publicznego, a w szczególności poprawa warunków życia mieszkańców na zdegradowanych, przemysłowych i poprzemysłowych terenach. Artykuł nawiązuje do planistycznego aspektu tej problematyki. Punktem wyjścia są dane dotyczące miast centralnej części Aglomeracji Górnośląskiej (Katowice - Gliwice). Propozycja modelowego procesu rewitalizacji dotyczy Gliwic. Miasto to, na tle pozostałych miast Aglomeracji, ogniskuje największą ilość czynników warunkujących sukces tych działań.
EN
The problem of town revitalisation is a need connected with a general process of evolutional social-technical changes. Towns of the Upper Silesia Region constitute in this program a special area. Namely, problems of public health and, in particular, improvement of inhabitants' life conditions on degraded industrial and post-industrial grounds are becoming here fields of investigation and areas of acting. The paper is recalling a town planning aspect of this thematic. Moreover, an introductory basis is concerning town data referring to the central part of the Upper Silesia Agglomeration (Katowice - Gliwice). The proposal of a model revitalisation process considers the town of Gliwice, which, on the background of remaining towns of Agglomeration, concentrates the biggest quantity of factors determining a success of this activity.
PL
Artykuł przedstawia aglomerację śląską z podaniem struktury ludności i mieszkań. Następnie omawia zintegrowany system ciepłowniczy i charakteryzuje operatorów na rynku zaopatrzenia w ciepło, tj. przedsiębiorstwa ciepłownicze: PEC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, PEC Bytom, PEC Ruda Śląska, PEC Zabrze, PEC Gliwice i PEC Tychy. Z kolei zajmuje się rolą i udziałem samorządów w rynku ciepła, wielkością tego rynku i jego strukturą, inwestycjami rozwojowymi i modernizacyjnymi oraz podstawowymi uwarunkowaniami rozwoju omawianego rynku.
EN
The article presents Silesian agglomeration with structure of inhabitants and housing. Further on, the article describes integrated thermal system gives characteristics of actors operating on the heat supply market, i.e. heat generating companies: PEC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, PEC Bytom, PEC Ruda Śląska, PEC Zabrze, PEC Gliwice and PEC Tychy. The article describes also the role and participation of local administration in the heat market, size of this market and its structure, development and retrofitting investments and basic conditions tor development of the heat market.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.