Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aggressive environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The main issue of the article is the corrosion of the reinforced concrete elements by the co-influence of the aggressive and power factors. The problem of corrosion is extremely actual one. Therefore the tests were carried out upon the specimens considering the corrosion in the acid environment, namely 10 % HSO4. The acid environment H2SO4 was taken as a model of the aggressive environment. Conclusions concerning the corrosion model of the cross section and investigation of stress-strain state have been made. That material concerns the problem of the reinforced concrete corrosion as a whole construction. Reinforced concrete beams were tested with and without the co-action of the aggressive environment and power factor.
2
Content available Corrosion of reinforce bars in RC constructions
EN
In this article presented results of researching corrosion of steel bars in aggressive environment in time under loading. For researching were used special equipment. The experience and research works shown that steel bars in the crack cross-section area can be corrode. With increasing width of crack in re-bars and power of aggressive of environment increased the level of corrosion and decreased time of progress. The level of danger of corrosion in the crack in depend of specialty of steel bars. It is geometry parameters of steel bars and characteristic of corrosive behaviour. The general tendency of the influence of various defects on the strength of steels is widely studied experimentally and theoretically only for geometrically correct stress concentrators. For damages that are irregular in shape, such as corrosion ulcers, significantly less researching in each case must experiment to find their effect on the mechanical properties of steels. In this work the influence of simultaneous action of the aggressive environment and loading on strength of steel rebars has been described.
3
Content available Corrosion of RC beams during time
EN
This article presented results of impact corrosion on reinforce concrete beams during time with previous loading. Before testing the RC beams were loaded by 37% and 75% from bearing-capacity load of undamaged corrosion beams. There were tested two types of beams. First type beams were tested under force loading action and second type beams were tested under force loading and corrosion action. As an aggressive environment were used the 10% solution of sulfuric acid H2SO4. Such environment takes place in separate chemical manufactures, galvanic workshops, flue pipes of thermal power plants. The results of experimental studies have established that the effect of the aggressive environment with simultaneous loading significantly impairs the stress-strain state of reinforced concrete beams. Bearing capacity due to the yielding of reinforcement bars for specimens with the simultaneous action of aggressive environment and previous loading of 37% and 75% takes place on 51…53 and 58…60 days. The destruction of these specimens, by crushing compressive concrete, at previous loading 37% occurred after 75…79 and at previous loading 75% - after 79…88 days. The history loading does not impact significantly on beams failure, on finite deflections and timing exhaustion bearing capacity since the start of the simultaneous action of aggressive environment and loading.
PL
Przedstawiono metodę zapewnienia trwałości projektowanych konstrukcji żelbetowych w środowisku zawierającym chlorki według prenormy FIB Model Code for Service Life Design. Stałe działanie roztworów wodnych oraz cykliczne zwilżanie i schnięcie ujęto zmodyfikowanym rozwiązaniem równania dyfuzji Ficka. W rozwiązaniu uwzględniono statystycznie skwantyfikowane parametry materiałowe wyznaczone doświadczalnie. Warunki zbliżone do przewidywanych w projektowanej konstrukcji określono na podstawie izotermy adsorpcji chlorków oraz przyśpieszonych polem elektrycznym badań pozornego współczynnika dyfuzji.
EN
The method of ensuring the durability of the designed reinforced concrete structures in the chloride environment is presented, according to the FIB Model Code for Service Life Design pre-standard. The constant action of aqueous solutions and cyclic wetting and drying were included in the modified solution of the Fick diffusion equation. The solution includes statistically quantified material parameters determined experimentally. Conditions similar to those anticipated in the designed structure were determined on the basis of the isotherm of chlorides adsorption and electric field accelerated tests of the apparent diffusion coefficient.
PL
Wzrost zainteresowania ochroną środowiska naturalnego przyczynia się do budowy dużej liczby oczyszczalni ścieków o różnej wielkości. Wiąże się to również z budową znacznej liczby zbiorników, z reguły żelbetowych. W referacie wskazano przyczyny korozji betonu zbiorników. Podano również ogólną ich charakterystykę oraz listę błędów popełnianych podczas projektowania i wykonywania zbiorników. Przedstawiono wymagania wykonawcze, opisano kontrole wykonania konstrukcji jak również zasady odbioru robót w celu uzyskania wymaganej ich niezawodności i trwałości.
EN
The growing interest in environmental protection contributes to the construction of a large number of wastewater treatment plants of various sizes. It also involves the construction of a large number of tanks, usually reinforced concrete. The paper indicates causes of corrosion of concrete tanks. Their general characteristics as well as a list of errors made during the design and construction of tanks are also provided. Execution requirements are presented, construction controls as well as works acceptance rules are described in order to achieve the required reliability and durability.
6
PL
W artykule omówiono czynniki korozyjne panujące w studzienkach kanalizacyjnych. Dokonano przeglądu metod diagnostycznych betonowych kręgów oraz omówiono metody renowacji bezwykopowych w zależności od stopnia zniszczenia betonu.
EN
The article discusses corrosion factors prevailing in sewage sumps. The diagnostic methods of concrete manhole rings were reviewed and the methods of trenchless renovation were discussed depending on the degree of concrete damage.
7
Content available remote Znaczenie diagnostyki przy renowacji zawilgoconych obiektów
EN
In this paper, the method of determining the stress-strain state of reinforced concrete beams at the simultaneous action of the aggressive medium and the load on the basis of the discrete representation of the of concrete and reinforcement μ-δ beam structures using the diagrams with the help of a computer is considered. The proposed methodology allowed to simulate the work of reinforced concrete beams at all stages of loading, including destruction. At the same time, at each stage of loading, deformations and stresses in concrete and reinforcements are obtained along the entire height of the section and along the length of the beam. The method also allows to take into account the previous tension in the valve, which takes place in the manufacturing stage. In addition, it enables to simulate the formation and development of normal and inclined cracks, the beginning of the destruction of reinforced concrete beams, determine their bearing capacity and bends. Performed with the help of the proposed methodology, calculations of experimental models of reinforced concrete beams demonstrated a good coincidence of results.
PL
W pracy przedstawiono uszkodzenia żelbetowych elementów konstrukcyjnych i gruntu znajdujących się pod wpływem oddziaływania agresywnych substancji chemicznych, zawierających kwas siarkowy i związki fluoru. Wskazano przyczyny tych uszkodzeń i zaproponowano metodykę zmierzającą do ich naprawy.
EN
The paper presents the damage to reinforced plate and ground (soil) as effect of influence of aggressive chemicals with sulfuric acid and fluorine compounds. Showed the causes of this damages and the methodology of repair was suggested.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań materiałowych próbek pobranych ze ściany kolektora ściekowego, który był użytkowany ponad 50 lat. Na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów metodą GPR wyznaczono miejsca pobrania próbek rdzeniowych. Szczegółowe badania próbek obejmowały oznaczenie wytrzymałości na ściskanie, wyznaczenie parametrów fizycznych (gęstość, porowatość) i analizy chemiczne (zawartość chlorków, siarczanów, pomiar pH). W oparciu o wyniki badań dokonano oceny stanu materiału w konstrukcji i sformułowano zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w celu przywrócenia użytkowalności obiektu.
EN
In the article there are presented results of material evaluation of samples taken from the wall of sewage collector that was already 50 years in use. Based on visual inspection and GPR measurements there were taken core samples form the chosen places. Detailed material research contained compressive strength test, physical parameters evaluation (density, porosity) and chemical analysis (chloride and sulfate content, pH measurement). The results allowed for quality assessment of concrete and for drawing the recommendations for repair and maintenance for usability.
PL
Trwałość konstrukcji żelbetowych jest związana z odpornością betonu i zbrojenia na działanie agresywnych warunków środowiska. W zależności od klasy ekspozycji konstrukcji konieczną trwałość można osiągnąć przez zastosowanie betonu odpowiedniej klasy, odpowiedniej grubości otuliny lub nałożenie na beton powłok ochronnych. W praktyce jednak takie zabezpieczenia nie gwarantują pełnej ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej. W chwili pojawienia się zarysowania konstrukcji lub w wyniku lokalnego uszkodzenia otuliny czynniki te przestają spełniać swoją funkcję. W związku z tym zbrojenie kompozytowe FRP (fiber-reinforced polymer), ze względu na właściwości mechaniczne i fizyczne (wysoką odporność na korozję, dużą wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektryczną i elektromagnetyczną oraz łatwość cięcia) może być dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.
EN
The durability of reinforced concrete structures is related to the resistance of concrete and reinforcement to aggressive environmental conditions. Depending on the exposure class structure sufficient durability can be achieved by using a suitable concrete class providing coatings of the required thickness or the use of protective coatings for concrete. In practice, however, such protection does not guarantee full protection against corrosion of reinforcing steel. At the time of the appearance of scratches design or due to local damage cover these factors no longer fulfill their function. Accordingly, the reinforcement composite FRP (fiber-reinforced polymer), due to its mechanical and physical properties (high corrosion resistance, high tensile strength, indifference electrical and electromagnetic and ease of cutting), may be a suitable alternative to the classical reinforcing steel.
12
Content available remote Zabezpieczanie konstrukcji budowlanych przed agresywnymi wpływami środowiska
PL
Artykuł dotyczy ochrony konstrukcji betonowych przed działaniem czynników niszczących występujących w warunkach użytkowania. Omówiono wymagania odnośnie do wyrobów i systemów przeznaczonych do powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych i żelbetowych, wyspecyfikowane w normie PN-EN 1504-2 oraz w dokumentach opracowanych w Instytucie Techniki Budowlanej. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych i in situ wykonane w celu oceny trwałości systemu powłokowego stanowiącego zabezpieczenie chłodni kominowych.
EN
The paper relates to the protection of concrete structures against destructive factors occurring in the conditions of use. Discusses requirements for products and systems for surface protection of concrete and reinforced concrete, specified in PN-EN 1504-2 and in the documents developed at the Building Research Institute ITB. The results of laboratory and in situ tests to assess the durability of the coating system on cooling towers were presented.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny i skutki powstawania rys na całej powierzchni kominów żelbetowych eksploatowanych w agresywnym środowisku chemicznym. Podano sposoby odtworzenia pierwotnego poziomu niezawodności kominów i przedstawiono niektóre rodzaje prac remontowych.
EN
Causes of cracks appeared on surface of chimney operated in the aggressive chemical environment in this article are presented. Additionaly ways of rescue of the designed durability and some kinds of repair works are presented in this paper.
PL
W artykule omówiono degradację betonu i uszkodzenia konstrukcji komory syfonowej kolektora na ścieki po wieloletniej eksploatacji. Wykonano badania betonu i oceniono stan zagrożenia konstrukcji. Przedstawiono sposób renowacji komory kolektora na ścieki umożliwiający jego dalsze, bezawaryjne użytkowanie.
EN
This article discusses the degradation of concrete and structural damage of a sewer trap chamber sewage collector after long operating period. Research of concrete and assessment of the structural safety was made. The process for strengthening the chamber of sewage collector to allow further trouble-free operation was shown.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wybranych właściwości tekstury zaprawy pobranej z komina murowanego. Długoletnia eksploatacja komina sprzyja kumulacji zarówno w cegle ceramicznej, jak i zwłaszcza w zaprawie, składników spalin i produktów korozji. Ich obecność zmienia teksturę, mikrostrukturę i strukturę porowatości zapraw. Celem wykonanych badań było określenie kategorii porów, które stanowią priorytetowe miejsce kumulacji produktów korozji. Ponadto wykonano badania mikrostrukturalne, w których przedstawiono rozkłady powierzchniowe wybranych pierwiastków. Uzyskane mappingi są odzwierciedleniem stopnia skażenia badanej zaprawy.
EN
The article presents the results of research on selected properties of mortar taken from a masonry chimney. Long-term operation is conducive to the accumulation in ceramic brick and mortar, especially in exhaust components and corrosive products. Their presence changes the texture, microstructure and pore structure of mortars. The aim of the study was to determine pore diameter, which are the primary place, accumulation of corrosive products. Moreover, in the studies mapping of selected elements was performed. The resulting mappings are a reflection of the degree of contamination in the test mortar.
16
Content available remote Stan awaryjny komina „mokrego” H = 150 m
PL
Odprowadzanie spalin z instalacji odsiarczających metodą mokrą wapienno-gipsową jest dużym wyzwaniem dla projektantów, wykonawców i użytkowników kominów. W artykule przedstawiono przypadek komina „mokrego” H = 150 m w elektrowni, który uległ awarii na skutek przesączania się agresywnego kondensatu przez ceramiczny przewód spalin już po kilku miesiącach od rozpoczęcia eksploatacji. Opisano uszkodzenia komina oraz badania umożliwiające dokładną ocenę jego stanu technicznego. Przedstawiono także zakres robót rekonstrukcyjnych, które zapewniły normalną eksploatację obiektu.
EN
Carrying out the flue gas from the wet FGD is a big challenge for the designers, constructors and users of chimneys. The article describes a failure of the „wet” H=150 m power plant chimney caused by the aggressive condensate leakage through the ceramic flue duct just after several months of exploitation. The damages of the chimney, as well as the examining methods enabling on the precise evaluation of its state were described. The scope of reconstruction works to restore the normal exploitation of the chimney were also presented.
17
Content available remote Badania trwałości betonu cementowego w środowisku kwasowym
PL
Mimo że beton jest uważany za materiał mało kwasoodporny, istnieje potrzeba testowania i oceny trwałości betonu z różnymi spoiwami w agresywnym środowisku kwasów. W artykule przedstawiono ocenę odporności betonów z dwoma rodzajami cementu na działanie kwasu solnego. Ze względu na brak odpowiednich procedur normowych wszystkie testy zostały przeprowadzone zgodnie z własną procedurą ZIMBPW. Próbki wyeksponowano na działanie kwasu o różnym stężeniu i w różnym czasie ekspozycji. Jako kryteria oceny kwasoodporności przyjęto: zmianę masy, zmianę wytrzymałości na ściskanie i zginanie.
EN
Although concrete is hardly considered as the acid resistant material, it should be possible to test and evaluate the ability of concrete of various cements to resist the chemically aggressive environments. The paper presents assessment of the resistance of concretes with two types of cement to hydrochloric acid. Due to the lack of proper standard procedures all tests were performed according to the DBME own procedure: specimens were exposed to acids of various concentrations and for various exposure times. Concrete acid resistance evaluation criteria were: change ofmass, change of compressive and flexural strength.
18
Content available remote Analiza stanu technicznego estakad z betonu sprężonego
EN
The prestressed concrete grates were used in Poland to build the industrial piplines trestle bridges from 1950 year. These are working in aggressive environment of industrial plant and often failure. The paper presents the methods of inspection and capacity evaluation of them. The propositions of strengthening are presented too.
19
Content available remote Study of different types of corrosion processes simulated in model conditions
EN
Existing evidence has shown that in many concrete structures exposed to aggressive aqueous environments corrosion problems are present. In places like marine environments, sewers, agricultural structures, underground and hydraulic structures, chemical plants, industrial structures, liquid-containing structures these problems are especially very well visible. Degradation mechanisms such as alkali silica reaction, chloride penetration, carbonation, acid corrosion, leaching etc. have necessitated the renewal of complete structures. Leaching and acid corrosion mechanisms were chosen for detailed study and partial results are present in this paper. Concrete samples without coal fly ash addition and as well as sample with addition of 5% resp. 10 % of coal fly ash were used for experiment. Paper is aimed on study and evaluation of chemical corrosion and leaching due to sulphuric acid/distilled water influence on concrete samples. After the experiment of exposure of concrete samples to these different environments the concrete surface changes and the pH values changes of leachate were measured and evaluated.
PL
Powłoki cynkowe są często stosowane do zabezpieczania elementów stalowych poddanych działaniu środowiska zewnętrznego. Ze względów estetycznych, a także w celu wydłużenia trwałości, powlekane są dodatkowo pokryciem malarskim. W artykule przedstawiono wyniki obserwacji zachowania się powłok cynkowych z dodatkowym pokryciem malarskim, eksponowanych w następujących środowiskach: obojętnej soli, zasadowym i wody destylowanej.
EN
Metal coats made of zinc are often used as a protection of steel materials exposed to atmospheric medium. In case aesthetics and longitude protection time, they are covered by paint coat. The results of examinations of zinc coated steel samples covered by added paint layer to a corrosive medium such as NaCl solution, Ca(OH)2 solution and distilled water were presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.