Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 240

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aggregate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania wytrzymałości betonu na ściskanie. Wytrzymałość betonu odgrywa podstawową rolę w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu konstrukcji żelbetowych w tym prefabrykowanych. Artykuł dotyczy badań wytrzymałości betonu na próbkach sześciennych wykonanych z mieszanki betonowej przeznaczonej do elementów prefabrykowanych. Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ściskanie wraz z ich analizą. Opisywane zagadnienia dotyczą badań nieniszczących i niszczących betonu.
EN
The article presents tests on the compressive strength of concrete. Concrete strength plays a fundamental role in the design, execution and use of reinforced concrete structures, including prefabricated ones. The article concerns tests of concrete strength on cubic samples made of concrete mix intended for prefabricated elements. The article contains the results of the compressive strength tests together with their analysis. The described issues relate to non-destructive and destructive testing of concrete.
PL
W artykule omówiono przykłady zastosowań betonów przeznaczonych do wznoszenia konstrukcji masywnych w kontekście realizowanych w XXI wieku inwestycji na terenie Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.
EN
The article discusses examples of the use of concrete for massive structures in the context of investments implemented in the 21st century in Upper Silesia, with particular emphasis on the construction of the new power unit Jaworzno III Power Plant − Power Plant II.
PL
Przeróbka mechaniczna surowców skalnych to główna operacja w procesie ich przetwarzania, w celu pozyskania kruszyw. Kruszywa są podstawowym materiałem stosowanym w budownictwie i drogownictwie, a ich rosnący zbyt wymusza na producentach systematyczne zwiększanie wydajności. W tym celu niezbędne staje się stosowanie nowych rozwiązań technicznych, pozwalających na mniej awaryjną pracę urządzeń stosowanych do przerobu kruszyw. Podstawowe urządzenia, stosowane w zakładach mechanicznego przerobu kruszyw, to kruszarki szczękowe, stożkowe, walcowe i udarowe młotkowe. Przebieg procesu kruszenia zależy głównie od właściwości surowca oraz od konstrukcji maszyny i jej sposobu działania oraz stosowanych elementów roboczych, tj. płyt kruszących, stożków, młotków, bijaków, płyt pancernych oraz wykładzin. Autorzy skupili się na sposobach zabezpieczania w przedsiębiorstwie PW TSA w Stalowej Woli powierzchni roboczych płyt pancernych i wykładzin w kruszarkach młotkowych metodą napawania materiałami CAPILLA. Przeprowadzono badania laboratoryjne i przemysłowe wytypowanych elementów w celu potwierdzenia skuteczności proponowanych rozwiązań.
EN
Mechanical processing of rock raw materials is a main stage of processing them in order to win aggregates. Aggregates are basic materials using in building and road industry, their growing demand force on the manufactures systematic increasing of efficiency. For this purpose, it becomes necessary to use new technical solutions which allow less emergency operation of equipment used for processing aggregates. Basic devices using in aggregates processing plants are jaw, tapered, cylindrical, impact and hammer crushers. Crushing process depends on raw materials property, machine construction and its way of working and working parts: crushing plates, cones, hammers, wises, armour plates and linos. Authors were focused on methods of protecting in an enterprise PW TSA located in Stalowa Wola on surfaces of working elements and linos in hammer crushers by using welding Capilla goods and technologies. There were conducted laboratory and industrial tests of selected elements carried out to confirm the effectiveness of the proposed solutions.
PL
Ostatnie lata obfitują w prace jednostek tworzących ważne dokumenty, które dotyczą lub w najbliższym czasie będą dotyczyły producentów kruszych. Może minąć kilka lat, zanim nowe normy i wymagania pojawią się na rynku oraz zaczną obowiązywać, ale wiedza na temat kierunków tych zmian pozwoli przygotować się na nie.
PL
Sezonowość można traktować jako czynnik zewnętrzny, na występowanie którego przedsiębiorstwo zbytnio nie ma wpływu. Problem dotyka również górnictwa, zwłaszcza odkrywkowego, mającego styczność z warunkami naturalnymi. W tym wypadku rodzi się pytanie: jakie problemy niesie za sobą sezonowość branży kruszyw?
PL
Patrząc na przybliżane w artykule poszczególne filary Polityki Surowcowej Państwa, można indywidualnie ocenić zakres i adekwatność planowanych działań we własnych obszarach biznesowych przedsięwzięć.
PL
Zmiany przepisów to niestety stały element rzeczywistości otaczającej przedsiębiorców z branży kruszyw. Obecnie na szczególną uwagę zasługują wprowadzone we wrześniu i październiku bieżącego roku korekty regulacji dotyczących postępowania z odpadami.
PL
W wyniku budowy, remontów czy rozbiórki konstrukcji budowlanych powstają ogromne ilości gruzu betonowego. W całej Europie wytwarza się ok. 180 mln ton tego gruzu rocznie, co stanowi około 500 kg odpadów na każdego mieszkańca, a tendencja ta jest wzrostowa. Recykling to obecnie jeden z najbardziej pożądanych sposobów zagospodarowania tego materiału, pozwalający na ponowne jego wykorzystanie. Dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska, wynikające z konieczności składowania odpadów oraz ogranicza zużycie nieodnawialnych surowców naturalnych. Recykling przynosi również oszczędności związane m.in. z ograniczeniem kosztów składowania odpadów oraz ich transportu.
PL
W polsce rocznie sprzedaje się ok. 320 mln ton kruszyw. Zakładów górniczych produkujących kruszywo jest ok. 7 tys. Zatem jak dotrzeć do jak największej ilości klientów?
PL
Jeśli złoże kamienia wygląda standardowo, to technologia wydobycia i przerobu jest bardzo dobrze znana i opanowana. Problemy pojawiaja się, gdy nieoczekiwanie trafia się na gorszą partię złoża. Aby zmierzyć sie z tego typu problemem, zarząd Kopalń Dolomitu S.A. w Sandomierzu podjął w 2011 r. decyzję o budowie najwiekszej i najbardziej wydajnej w Polsce instalacji do produkcji kruszyw płukanych.
PL
Budowa Zbiornika Racibórz Dolny to aktualnie największa inwestycja hydrotechniczna w Polsce. W polder ma być docelowo wbudowanych około 12 milionów ton kruszyw, intensywnie eksploatowanych na terenie zbiornika.
PL
W artykule przedstawiono badania reaktywności kruszyw ze skał magmowych przeprowadzone zgodnie z procedurami ujętymi w instrukcjach GDDKiA OST „Nawierzchnie betonowe” w celu oceny ich przydatności do stosowania w technologii betonu cementowego na drogowe konstrukcje inżynierskie i nawierzchnie. Analizie poddano kruszywa ze skał wylewnych: bazalt, melafir i porfir oraz ze skał głębinowych: granit i gabro. Przeprowadzono ocenę składu mineralnego kruszyw z uwagi na zawartość reaktywnych minerałów krzemionkowych. Przeprowadzono badania wydłużenia próbek zapraw i betonów z kruszywami oraz analizę mikroskopową produktów reakcji alkalia-kruszywo. Stwierdzono występowanie znacznej ilości reaktywnych minerałów w ziarnach kruszywa z porfiru i melafiru: chalcedonu i trydymitu oraz kwarcu mikrokrystalicznego i szkliwa wulkanicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań dwa kruszywa ze skał magmowych (melafir oraz porfir) zaklasyfikowano do kategorii R1 - umiarkowanie reaktywne. Kruszywo bazaltowe, granit oraz gabro przypisano kategorii R0 - niereaktywne.
EN
The paper presents investigations into the reactivity of aggregates from igneous rock, carried out in accordance with the procedures contained in the GDDKiA General Technical Specification "Concrete pavements". The aim of the investigations was evaluation of the suitability of the aggregates for road structures and pavements built using cement based concrete technology. Aggregates produced from extrusive rocks (basalt, melaphyre and porphyry) and from intrusive rocks (granite and gabbro) were analysed. The mineral composition of the aggregates was evaluated with regard to their reactive SiO2 content. Expansion tests on mortar bar and concrete prism specimens with analysed aggregates and a microscopic analysis of the alkali-aggregate reaction products were carried out. A considerable amount of reactive minerals: chalcedony, tridymite and microcrystalline quartz and volcanic glass were found in the grains of the porphyry and melaphyre aggregates. On the basis of the conducted investigations the two aggregates made of igneous rocks (melaphyre and porphyry) were classified into category R1 (moderately reactive). The basalt aggregate, the granite aggregate and the gabbro aggregate were assigned to category R0 (non-reactive).
PL
Podjęto próbę przedstawienia zarysu mechaniki pękania. Omówiono zagadnienia struktury betonu, jego porowatości, strefy przejściowej, kruszywa oraz toku badawczego stosowanego w mechanice pękania.
EN
The article attempts to present the outline of fracture mechanics. Issues of the structure of concrete, its porosity, transition zone, aggregate and the research process used in fracture mechanics are discussed.
PL
Zbadano dodatek pyłu bazaltowego do betonu stwierdzając, że powoduje on bardzo korzystne zmiany właściwości tego kompozytu. Maleńkie cząstki pyłu lokują się w porach strefy przejściowej co zmienia mikrostrukturę tej strefy, powodując także wzrost zawartości fazy C-S-H. Między minerałami, które znajdują się w warstwach powierzchniowych ziaren pyłu bazaltowego, a uwodnionym zaczynem cementowym zachodzą reakcje, w wyniku których strefa przejściowa ulega dalszym zmianom. Jony sodu i magnezu, zawarte w skaleniach w ziarenkach pyłu bazaltowego, dyfundują do warstw fazy C-S-H, podstawiając w jej strukturze jony wapnia, które z kolei wbudowują się w warstwach powierzchniowych skaleni. Jony wapnia mogą dyfundować także do tych warstewek w ziarnach oliwinu, zastępując w jego strukturze magnez, a te ostatnie ulegają absorpcji przez fazę C-S-H. Powoduje to po wstawanie bardzo mocnych wiązań między drobnymi cząstkami pyłów bazaltowych oraz fazą C-S-H w matrycy cementowej, co przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości betonu.
EN
Addition of the basalt dust to the concrete results in very beneficial changes in its microstructure. Tiny dust particles are deposited in pores of the interfacial transition zone, reducing its porosity and causing the increase of C-S-H phase content. Between some minerals on the surface of basalt dust particles and the solution in cement paste pores with a high concentration of calcium ions, reactions are occurring that change the interfacial transition zone. Sodium and magnesium ions contained in the feldspars of basalt dust diffuse to the C-S-H phase layers, substituting calcium ions in its structure, which in turn are absorbed in the feldspar surface layers. The reactions of minerals in basalt dust with C-S-H phase result in the formation of very strong bonds of basalt dust particles with C-S-H phase in cement matrix, which has a very positive effect on the concrete strength.
PL
Wraz z rosnącą świadomością pracowników w zakresie bhp zmienia się podejście do sfery bezpiecznej pracy. Ze względu na liczne zagrożenia występujące w górnictwie dokonano analiz, których celem było zaproponowanie możliwości zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy. Analizę przeprowadzono w zakładzie górniczym produkującym kruszywo ZEK Czarna Sędziszowska, który jest jednym z zakładów należących do przedsiębiorstwa Kruszgeo. Analizie poddano dane statystyczne pobrane z Wyższego Urzędu Górniczego dotyczące wypadkowości w górnictwie odkrywkowym w latach 2010 –2017. Kolejno dokonano analizy wyników ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród wszystkich pracowników omawianego zakładu Ankiety dotyczyły bezpieczeństwa w pracy oraz odczuwanych przez pracowników dolegliwości. Wybrane wyniki ankietowe porównano z wynikami z oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonego według normy PN-N-18002.Przeprowadzona analiza i zaproponowane możliwości zwiększenia bezpieczeństwa pracy mogą zapewnić bezpieczne miejsce pracy w ZEK Czarna Sędziszowska i w innych zakładach odkrywkowych.
EN
Together with the growing awareness of employees in the field of occupational safety, the approach to the sphere of safe work is changing. Due to numerous threats occurring in the mining industry, analysis were carried out aimed at proposing the possibility of providing a safe workplace. The analysis was carried out at the ZEK Czarna Sedziszowska mining plant producing, which is one of the plants owned by the Kruszgeo. The statistical data collected from the State Mining Authority regarding the incidents in opencast mining in the years 2010 -2017 were analyzed. The statistical data collected from the State Mining Authority regarding the incidents in opencast mining in the years 2010 -2017 were analyzed. Next, the results of the questionnaires subsequently was analyzed, which was carried out among all the employees of the discussed plant. The surveys concerned safety at work and ailments experienced by employees. The selected survey results were compared with the occupational risk assessment results carried out in accordance with PN-N-18002.The conducted analysis and proposed possibilities to increase work safety can provide a safe workplace at ZEK Czarna Sędziszowska and other opencast plants.
PL
Kruszenie i przesiewanie to dwa procesy, które wpisują się w krajobraz niemal każdego zakładu górniczego. Zdarza się, że następują po sobie w układzie technologicznym. Innym razem są od siebie zupełnie niezależne.
PL
Prawidłowo zaprojektowane układy rozdrabniania z obiegiem zamkniętym pozwalają kontrolować przepływ materiału oraz podnosić wydajność i efektywność procesów rozdrabniania. W przypadku produkcji kruszyw poprawa jakości produktów dotyczy poprawy kształtu ziaren grubych, jak i ograniczenie ilości powstającej frakcji piaskowej.
PL
W związku z pojawieniem się projektów nowych wydań norm FprEN 12620:2017, AprEN 13043:2015, FprEN 13139:2017 oraz FprEN 13242:2017, w artykule porównano dotychczasowe wymagania dla kruszyw stosowanych na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej z wymaganiami opisanymi w projektach. Uwzględnione zostały badania, w stosunku do których zaobserwowano zmiany w wymaganiach zawartych w projektach ww. norm.
PL
Procesy rozdrabniania realizowane są w różnych układach technologicznych zbudowanych z różnych kruszarek, klasyfikatorów i młynów. Efektywność rozdrabniania podczas produkcji surowców drobnoziarnistych jest uzależniona między innymi od właściwości rozdrabnianej nadawy i wymagań jakościowych produktów, a także od rodzaju zastosowanych maszyn, ich parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych oraz sposobu prowadzenia procesu (rodzaju układu technologicznego).
PL
Budowa układów technologicznych przeróbki mechanicznej, podobnie jak budowa maszyn do produkcji kruszyw, jest uzależniona od uwarunkowań geologicznych złóż surowców skalnych, a także od uwarunkowań produkcyjnych kruszyw. Jak zatem wyglądają teoretyczne i empiryczne relacje pomiędzy właściwościami skał a efektami rozdrabniania?
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.