Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Logistyczna agencja sił zbrojnych USA- zadania, struktura, zasady funkcjonowania
PL
W pracy przedstawiono genezę powstania i rozwój, statutowe cele i zadania oraz aktualną strukturę organizacyjno-funkcjonalną Defense Logistics Agency wspierającej US-Army w zakresie wszechstronnego zabezpieczenia logistycznego. Szczególną uwagę zwrócono na systemy klasyfikacyjne środków materiałowych, organizację transportu zaopatrzeniowego oraz zasady wycofywania środków materiałowych i sprzętu z użytkowania. Podkreślono także udział i wykorzystanie sił morskich w systemie funkcjonowania DLA. Zastosowana w pracy metoda badawcza bazuje na analizie materiałów źródłowych, syntezie metodologicznej oraz uogólnieniach i wnioskowaniu. Główna teza orzekająca o decydującym znaczeniu DLA w systemie zabezpieczenia logistycznego US-Army została zweryfikowana pozytywnie.
EN
The paper presents the genesis and development, statutory objectives and tasks and the current organizational and functional structure of the Defense Logistics Agency to support the US-Army in the field of comprehensive logistical support. Particular attention was paid to the classification systems of material resources, organization of transport supply and principles for the withdrawal of material resources and equipment of use. It was also stressed participation and use of naval forces in the system functioning DLA. The applied research work method is based on analysis of source materials, synthesis and methodological generalizations and inference. The main argument of adjudicating crucial DLA logistics security system USArmy has been verified.
PL
W opracowaniu scharakteryzowano działania Agencji Nieruchomości Rolnych, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniają się głównie do poprawy warunków życia mieszkańców wsi. Do tych działań można zaliczyć działalność Agencji, obejmującą m.in. segment wspierania rozwoju szeroko pojętej infrastruktury technicznej i społecznej. Należy do nich szczególnie nieodpłatne przekazywanie części gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele realizacji projektów infrastrukturalnych czy transfer środków finansowych na wsparcie remontów i modernizacji obiektów technicznych na obszarach wiejskich. W tym celu przeanalizowano dotychczasowe dokonania Agencji w tym zakresie, jak również posłużono się przykładami funkcjonowania pokrewnych instytucji, działających w wybranych krajach Unii Europejskiej.
EN
Paper characterized activities of the Agency of Agricultural Real Estates, which indirectly and directly contribute to improving the living conditions of rural inhabitants. To such activities may be included the action supporting development of widely understood technical and social infrastructure. In particular, it should be mentioned the gratuitous transferring parts of the grounds owned by the Resources of State Treasury Agricultural Properties, in order to realization of local infrastructural projects, or the transfer of financial means supporting the repairs and modernization of technical objects on rural areas. For such a reason hitherto existing achievements of the Agency in this field, were analyzed; also some examples of similar institutions functioning in selected countries of the EU, were given.
PL
Artykuł dotyczy jednego z najbliższych obowiązków wynikających z rozporządzenia (WE) nr l 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH. Obowiązek ten czeka przedsiębiorców jeszcze w roku bieżącym, a dotyczy mianowicie - rejestracji wstępnej. W artykule wyjaśniono cel i znaczenie rejestracji wstępnej, podano czas jej trwania oraz przedyskutowano ewentualne konsekwencje nie wzięcia udziafu w tej procedurze przez potencjalnych adresatów nowego prawa. Zawarto także pewne porady dla przedsiębiorstw i firm zajmujących się tą tematyką, związane z praktycznym podejściem do procedury rejestracji wstępnej. Ponadto zwrócono uwagę na jeden z najbardziej obecnie palących problemów związanych z wdrażaniem postanowień tego rozporządzenia: stopień świadomości firm, co do jego istnienia oraz stopień znajomości obowiązków, jakie z niego wynikają dla przedsiębiorców. W tym kontekście w układzie chronologicznym pod względem ważności wymieniono i omówiono te czynniki, które zdaniem autorów, przyczyniają się do coraz większego wzrostu stopnia świadomości i znajomości wymogów rozporządzenia REACH oraz poszerzania się kręgu firm identyfikujących siebie względem tych wymagań. Na koniec wyjaśniono używając terminologii „harcerskiej", jak w świetle nowych wymagań interpretowane jest przez autorów, użyte w tytule artykułu, pojęcie „harcownika".
EN
Article concerns one of the closest obligations, resulted from the regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning REACH. This obligation, namely: pre-registration, will be still implemented this year. In the article both purpose and significance of pre-registration have been explained, duration has been indicated and the consequences of abandonment by potential addressees of the new law have been discussed. Also some advices associated with practical approach to the pre-registration procedure for the companies and enterprises involved in this subject have been included. Moreover, the authors paid attention to one of the most burning issues connected with implementation of this regulation provisions: level of companies' REACH awareness, level of acquainting with its obligations for the industrial operators. !n this context those factors have been mentioned and discussed in importance chronological order, which in the opinion of authors, influence to a certain extent still broader level of awareness and better acquaintance with REACH demands and increasing number of companies able to identify themselves in respect to these obligations. Finally, the authors explained using "scouting" terminology, how the term „skirmisher", mentioned in the title of article, was interpreted in the light of new REACH obligations.
PL
Poddano dyskusji podstawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie wdrażania postanowień rozporządzenia REACH, takie jak: czynniki wpływające na wzrost świadomości i znajomości postanowień nowego prawa, podano daty, do których należy dokonać pełnej rejestracji substancji, a także terminy, do których powinna być dokonana ocena substancji przedłożonych do rejestracji. Omówiono narzędzia mające wspomagać procedurę rejestracji (w tym aplikację IUCLID 5), przedyskutowano problemy związane z zawiązywaniem konsorcjów do wspólnego przedłożenia danych w zakresie przewidzianym postanowieniami rozporządzenia. Omówiono procedurę uzyskiwania zezwoleń wraz z podaniem terminów złożenia wniosków o udzielenie zezwolenia. W końcowej części artykułu wspomniano o nowym światowym systemie klasyfikacji i oznakowania substancji oraz preparatów w ramach systemu GHS (Global Harmonised System) w relacji względem rozporządzenia REACH. W sposób szczególny potraktowano zagadnienie rejestracji wstępnej, jako obowiązku do wypełnienia już teraz - podano szereg praktycznych rad związanych z uczestnictwem w tej procedurze i w rejestracji właściwej.
EN
In the article elementary obligations of contractors resulted from implementation of REACH provisions have been discussed, such as: factors influencing increased level of knowledge and awareness concerning new law obligations, deadlines for registration and evaluation. Tools intended for support of registration procedure (including IUCLID 5 software), as well as problems associated with consortia formation aiming at common data submission to the Agency, have been discussed. Also authorization procedure has been described, including deadlines for submission of applications for an authorisation, and in the final part of the article a new world-system of classification and labelling of substances and preparations under the GHS (Global Harmonised System) has been mentioned in the context of this system relationship to the REACH regulation. In the article particular attention has been paid to the pre-registration procedure as the most important obligation to be fulfilled just now - a number of practical advices in respect to both pre-registration and registration itself have been enumerated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.